• Tartalom

75/2014. (XII. 23.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról1

2015.03.02.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 7., 10., 21., 22. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14–16. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai a 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint természetbeni ellátásban részesülnek.

2. § (1) Természetbeni ellátásban részesül

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- és vegyes ruhás állománya,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet egyen- és vegyes ruhás állománya,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek katasztrófavédelmi egyen- és vegyes ruhás állománya,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző, beavatkozó állománya, és

e) a rendészeti szakközépiskolákba vezényelt hivatásos állomány.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a következő cikkekből áll:

a) 12M e.r. szolgálati nyári dzseki    1 db,

b) Fehér ing/blúz, rövid ujjú    1 db,

c) Fehér ing/blúz, hosszú ujjú    1 db,

d) 12M e.r. szolgálati nyári pantalló    1 db,

e) 12M e.r. szolgálati félcipő vagy 12M e.r. szolgálati félcipő (nyári)    1 db.

(3) A Készenléti Rendőrség egyenruhás állományának természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) 10M e.r. gyakorló nadrág    1 db,

b) 14M e.r. gyakorló bakancs    1 db,

c) KR köznapi teniszing, sötétkék    2 db,

d) KR ünnepi teniszing, fehér    2 db.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) 12M e.r. szolgálati téli kabát    1 db,

b) 12 M e.r. szolgálati nyári pantalló    1 db,

c) 10M hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék    1 db.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) 12M e.r szolgálati téli pantalló    1 db,

b) 12M e.r szolgálati nyári pantalló    1 db,

c) 12M e.r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék    1 db,

d) 12M e.r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék    1 db,

e) Fehér ing/blúz, hosszú ujjú    1 db,

f) Fehér ing/blúz, rövid ujjú    1 db.

(6) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:

a) 10M e.r. gyakorló nadrág (könnyített)    1 db,

b) gyakorló póló, sötétkék    4 db.

(7) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátását a vezénylő szerv szerinti természetbeni ellátás alapján kell biztosítani.

3. § Nem részesül természetbeni ellátásban

a) a tábornoki és polgári ruhás állomány,

b) a Készenléti Rendőrség vegyes ruhás állománya, valamint a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat Zenekarának állománya,

c) a minisztériumokban, külszolgálaton, a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, a Terrorelhárítási Központnál, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetnél, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnál, az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,

d) a BM Nemzetközi Oktatási Központba, a BM Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságához, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány, kivéve a Büntetés-végrehajtási Tanszék tanári karát és hallgatói állományát,

e) aki a tárgyévben illetmény nélküli szabadságát megkezdi,

f) a rendelkezési állományban lévő állomány,

g) aki szülési szabadságon van, a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,

h) aki felmentési idejét tölti,

i) aki 2015. december 31-ig nyugállományba vonul, és

j) a szenior állomány.

4. § A hivatásos állomány részére a 2015. évi ruházati utánpótlási ellátmány kötelezettséggel nem terhelt maradványrészét – az 5. §-ban foglaltak figyelembevételével – 2015. szeptember 15-ig kell kifizetni.

5. § A 2. § (2)–(7) bekezdése szerinti természetbeni ellátás, valamint a korábbi évek ellátása miatti esetleges túlellátás fedezetére együttesen jóváírt ruházati utánpótlási ellátmány összegének – 2015. évben – legfeljebb a 80%-a tartható vissza.

6. § (1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését az igénylő szerv állományilletékes parancsnoka köteles megszervezni.

(2) A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult a felelős.

(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közlése tárgy év január 31-ig a méreteket megadó szerv állományilletékes parancsnokának kötelessége.

(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szerv állományilletékes parancsnokát terheli.

(5) A természetbeni ellátásban érintett hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatni kell az egyenruházati cikkek áráról, legkésőbb az ellátás időpontjáig.

7. § (1) Ha a 2011–2014. évben hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítő állomány az alapellátás vagy az alapellátás-kiegészítés során az alapellátási normájának megfelelő kiváltásra kerülő szolgálati ruházat cikkeit nem kapta meg, a természetbeni ellátást az újonnan bevezetett és rendszeresített termékekből kell biztosítani. Az alapellátásban vagy alapellátás-kiegészítésben részesülő állományt nem kell a már kiadott termékből az éves ruházati utánpótlási ellátmány terhére ellátni.

(2) Ha a 2011–2014. évben hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítő állomány az alapellátás vagy az alapellátás-kiegészítés során a kiváltásra kerülő szolgálati ruházat cikkeit kapta meg, részére az újonnan bevezetett és rendszeresített termékeket az éves ruházati utánpótlási ellátmány terhére kell biztosítani.

8. § (1) Az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány összegét a ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult részére ki kell fizetni, ha az nem haladja meg az éves ruházati utánpótlási ellátmány összegének 20%-át. A természetben kiadásra kerülő ruházat ellenértékét a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell előjegyezni.

(2) Ha az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány összege az éves ruházati utánpótlási ellátmány összegének 20%-át meghaladja, a természetben kiadásra kerülő ruházat ellenértékét az éves ruházati utánpótlási ellátmány 20%-át meghaladó összegből kell kiegyenlíteni. Ha ez a természetben kiadásra kerülő ruházat ellenértékét nem fedezi, a maradványt a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell előjegyezni.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben túlellátásként előjegyzett összeget a teljes kiegyenlítésig kell göngyölíteni.

9. § (1) Ha a természetbeni ellátásra vonatkozó jogosultság 2015. év során megváltozik, és az igényjogosult a természetbeni ellátásra kötelezetté válik, részére a ruházati termékeket ki kell adni, és a ruházati termékek ellenértékét – az alapellátás-kiegészítésre jogosultak kivételével – az éves ruházati utánpótlási ellátmányból vissza kell tartani. Ha az éves ruházati utánpótlási ellátmány kifizetésre került, a kiadott ruházati termékek ellenértékét túlellátásba kell helyezni.

(2) Ha az igényjogosult természetbeni ellátásra való jogosultsága 2015. év során a 3. § alapján megszűnik, részére a természetbeni ellátás visszatartott ellenértékét ki kell fizetni, továbbá a kiadott ruházati termékeket be kell vonni.

(3) Ha az igényjogosult természetbeni ellátásra való jogosultsága 2015. év során megváltozik, részére a 2. § (2)–(7) bekezdése szerinti besorolásának megfelelő ruházatot kell kiadni, továbbá a korábbi besorolásának megfelelő már kiadott ruházati termékeket be kell vonni.

10. § A hivatásos szolgálati jogviszony 2015. évben történő megszűnése esetén, ha az érintett 2015. évben természetbeni ellátásban részesült, a biztosított ruházati termékeket be kell vonni és részére az éves ruházati utánpótlási ellátmányt a visszatartott összeggel együtt

a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ) 27. § (3) és (4) bekezdésében, valamint

b) az örökös részére a RUSZ 27. § (5) bekezdésében

foglaltak figyelembevételével kell biztosítani.

11. § A 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek közötti áthelyezés esetén, ha a természetbeni ellátás még nem történt meg, az áthelyezett felmért méretadatait az átadásra kerülő ruházati ellátási dokumentáció részeként kell átadni, valamint a megrendelt termékeket tovább kell küldeni a fogadó szervhez, ha az igényjogosult ruházati normája nem változott.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–11. § és a 13. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § 2015. január 2-án lép hatályba.

(4) A 14. § 2015. március 1-jén lép hatályba.

13. §2

14. §3

15. §4

16. §5

1

A rendeletet a 13/2016. (V. 10.) BM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2016. május 11. napjával.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15. §-t a 16. § hatályon kívül helyezte.

5

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére