• Tartalom

8/2014. (I. 31.) BM rendelet

a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről1

2015.01.01.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) és z) pontjában meghatározott feladatköreimben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 41. § d) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1. § (1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az a települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt,

a) amely a 2014. évi ivóvíz- és csatornadíjat a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben és a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényben foglaltak szerint állapította meg,

b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült szennyvízközmű beruházás esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési támogatást nem vesz igénybe, és ezt az 1. melléklet szerinti 3. nyilatkozatban igazolja,

c) amely az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult,

d) amelynek területén az ivóvízmű, illetve csatornamű üzemeltetését a támogatás igénylésének időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel és víziközmű-szolgáltatásra jogosító működési engedéllyel vagy közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi, vagy ezek hiányában az illetékes vízügyi hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelem és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) benyújtott működési engedély iránti kérelem másolatát a települési önkormányzat a támogatási igényhez csatolja,

e) amelynek az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítása, illetve költsége

ea) a más víziközműből történő ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége 2014. január 1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/m3 értéket,

eb) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás 2014. évi várható fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket, vagy

ec) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más víziközmű-szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2014. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket és

f) amely adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással nem rendelkezik, és ezt az 1. melléklet szerinti 6. nyilatkozatban igazolja.

(2) Az (1) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett vízmennyiség után igényelhető. Az (1) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti nettó 498 Ft/m3 feletti, illetve az (1) bekezdés e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1002 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célra szolgáltatott mennyiség után igényelhető.

(3) Fajlagos ráfordításnak minősül az az 1 m3 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a 2. melléklet 5. pontjában részletezett adatok szerint összeállított, a kincstár honlapján közzétett adatlapokon előírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a 2014. évre tervezett és a 2014. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére és annak várható költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

2. § (1) Támogatás fajlagos ráfordítások részleges ellentételezésére nyújtható, ha azok kalkulációja összhangban van a számvitelről szóló törvénnyel.

(2) Többtényezős díjak alkalmazásakor a többtényezős díjat egytényezőssé kell alakítani, és az átalakítás módját részletes kalkulációkkal kell bemutatni.

(3) A szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót, valamint csatornaszolgáltatásnál a környezetterhelési díjat a támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet figyelembe venni.

(4) Több települést ellátó és a települések tekintetében átlagráfordítást figyelembe vevő egységes díjat alkalmazó víziközmű-szolgáltató esetében településenkénti költségkalkuláció alapján támogatás nem igényelhető.

3. § (1) A támogatás mértékét a következő szempontokra tekintettel kell megállapítani:

a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 2,4%-ig, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,1%-ig vehető figyelembe a támogatási javaslat kialakítása során,

b) csatornázott területeken a csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 2,4%-ig, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,1%-ig vehető figyelembe a támogatási javaslat kialakítása során,

c) ha a nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj alacsonyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás, a megítélt támogatás összegét arányosan csökkenteni kell,

d) ha a lakossági fogyasztók számára megállapított 2014. évi díj nem éri el a támogatási igény meghatározásánál figyelembe vett, az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott küszöbértéket és ennek oka nem az önkormányzati kompenzáció, a fajlagos támogatás mértéke a megállapított díj és a küszöbérték különbözetével csökkentett összeg,

e) az átvett víz esetében a hálózati veszteség – a vízátvételi pont és a szolgáltatási pontokon a fogyasztók részére átadott vízmennyiség közötti különbség – figyelembe vehető aránya nem haladhatja meg a 15%-ot, és

f) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége – lakossági fogyasztói körben – nem haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.

(2) Ha a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése meghaladja az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint figyelembe vehető mértéket, az egyes költségnemek növekedése a támogatási javaslat kialakításánál a következők szerint kerül elismerésre:

a) az értékcsökkenési leírás, valamint – a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásainak megfelelő üzemeltetés esetén – az azt helyettesítő használati (bérleti) díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható – a fajlagos ráfordítás számítása során felhasználni tervezett – a díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott mértéket, illetve mértékének 160 Ft/m3 feletti része nem támogatható,

b) a személyi jellegű ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 4,4%, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 8,3% lehet,

c) az anyag, anyagjellegű ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 2,5%, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 3,8% lehet,

d) az energiaköltségek növekedése az előző évben elismerthez képest, illetve a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva nem emelkedhet és

e) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest 4,3%, a 2012. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,8% lehet, ide nem értve a közművezetékek adójáról szóló törvényben foglaltak alapján megfizetésre kerülő adót.

(3) Az (1) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni

a) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. mellékletében felsorolt kedvezményezett kistérségekhez tartozó települési önkormányzatok, és

b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében szereplő települések

esetében.

(4) Ha a települési önkormányzat nem felel meg az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak, a támogatást igénylő települési önkormányzatnak részletes szöveges indokolást kell benyújtania.

4. § A támogatást a települési önkormányzat kizárólag a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.

5. § (1) A víziközmű-szolgáltatótól előzetesen beszerzett adatok, kalkulációk felhasználásával kitöltött, 2. melléklet szerinti adattartamú támogatási igényt, valamint annak az e rendeletben előírt kötelező mellékleteit 2014. február 14-éig kell rögzíteni és lezárni a kincstár által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul nevű elektronikus rendszerben és három eredeti példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtani. A kizárólag postai úton, valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú támogatási igény postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó együttes támogatási igény, illetve csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatási igény esetén a víziközmű-szolgáltató – vagy a társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adatokat és részletes kalkulációkat is be kell nyújtani. Új vízmű, illetve csatornamű üzembe helyezése esetén a fajlagos ráfordítás összetevőit – ideértve az üzembe helyezés költségét is – külön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósítási tanulmányának megfelelően.

(3) Az Igazgatóság a határidőben benyújtott és a formai követelményeknek megfelelő támogatási igényt mellékleteivel együtt 2014. március 3-áig két eredeti papír alapú példányban továbbítja a vízgazdálkodásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter), valamint elektronikus úton – ideértve az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerint benyújtott mellékletet – a kincstár központi szervének. A kincstár központi szerve 2014. március 5-éig elektronikus úton megküldi az országosan összesített adatokat a miniszternek.

6. § (1) A támogatási igényeket a (3) bekezdés szerinti tárcaközi bizottság a 3. §-ban foglalt szempontok szerint megvizsgálja, és javaslatot tesz a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető tényleges küszöbértékekre, továbbá a támogatásban részesíthető települési önkormányzatok körére. A küszöbértékek nem lehetnek alacsonyabbak, mint az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott értékek.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti küszöbértékek alapján a támogatásban részesíthető települési önkormányzatok számára megítélhető összes támogatás meghaladja a rendelkezésre álló keretet, a tárcaközi bizottság javaslatot tesz a települési önkormányzatonkénti támogatási összegek egységes mértékben történő csökkentésére.

(3) A tárcaközi bizottság a miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter és a MEKH elnöke által delegált egy-egy tagból áll. A tárcaközi bizottság elnöke a miniszter által delegált tag.

7. § (1) A miniszter a benyújtott igényeket legkésőbb 2014. március 28-áig bírálja el. A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár a döntést követő 15 napon belül folyósítja.

(2) A települési önkormányzat a támogatást havi bontásban, az adott hónapban – illetve első alkalommal a megelőző hónapokban és az adott hónapban – keletkező jogos követelés alapján utalja tovább a víziközmű-szolgáltatónak. A támogatás teljes összegét 2014. december 31-éig kell a MEKH által kiadott víziközmű-szolgáltatás végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató vagy a MEKH által kiadott közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

(3) A támogatási igény benyújtását követő szolgáltatóváltás esetén az üzemeltetési szerződés megkötését vagy a közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a korábbi víziközmű-szolgáltató az éves megítélt – átadott vízre és szolgáltatásra is vonatkozó – támogatásnak a szolgáltatott mennyiséggel arányosan csökkentett részét a települési önkormányzat részére visszautalja.

(4) A kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2015. június 30-áig lehet felhasználni.

8. § (1) A kedvezményezett

a) a 2014. december 31-éig felhasznált támogatásról 2014. december 31-i fordulónappal,

b) a 2015. június 30-áig felhasznált támogatásról 2015. december 31-i fordulónappal

az éves költségvetési beszámolójában számol el.

(2) Az elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfordítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha az elszámolásban szereplő adatok alapján számított támogatás összege elmarad a megítélt támogatás összegétől, a különbözetet a víziközmű-szolgáltató visszautalja a települési önkormányzat részére. A települési önkormányzat a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti kamattal együtt fizeti vissza.

2. Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése

9. § (1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozataként lakossági felhasználóknak, illetve közegészségügyi határozat alapján kiemelt felhasználói csoportoknak az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §-a alapján elrendelt, legfeljebb 6 hét időtartamig fenntartott ivóvíz-ellátása támogatható.

(2) Eseti ivóvízszennyezésre hivatkozással támogatás akkor adható, ha a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve a 2013. évben legfeljebb két alkalommal az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) vagy B) pontjában szereplő vízminőségi jellemző határértékének túllépését, majd 6 héten belül a túllépés megszűnését állapította meg határozatában. A határérték két alkalommal történő túllépése együttesen sem haladhatja meg a 6 hetes időtartamot. A támogatási igény befogadásának feltétele a határozatok másolatának benyújtása.

(3) A nitrit, illetve nitrát paraméter esetén a (2) bekezdésben foglaltakat ideiglenes vízellátásban részesülő várandós anyák és egyévesnél fiatalabb csecsemők tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás a teljes 2013. naptári évre is adható, amennyiben a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve 2013. évben a közüzemi ivóvíz nitrit, illetve nitrát határérték túllépést megállapító és ismételten megfelelőséget megállapító határozatai együttesen benyújtásra kerülnek és a kereskedelmi forgalomban lévő alternatív megoldások költségigényét nem haladja meg a benyújtott igény.

10. § (1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatának ellentételezésére az a települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt, amelyet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy járási, fővárosi kerületi népegészségügyi intézete 2013. január 1. és 2013. december 31. között kiadott határozatában kötelezett arra, hogy a településen vagy településrészen az érintett fogyasztók részére az egészséges ivóvizet biztosítsák.

(2) Nem jogosult támogatásra az a települési önkormányzat

a) – a 9. § (2) bekezdés szerinti eseti ivóvízszennyezéssel összefüggő igények kivételével – amely az Ivóvízminőség-javító Programban vesz részt,

b) amelynek felróható okból, illetve az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor az ivóvíz-ellátási kötelezettség elrendelésére.

11. § A támogatás mértékét a települési önkormányzat számítja ki a 4. mellékletben foglaltak szerint.

12. § (1) A támogatást az ivóvíz-ellátási kötelezettség megszűnését követően utólag, a víziközmű-szolgáltató által benyújtott és a települési önkormányzat által befogadott számlák, számviteli bizonylatok alapján – az Igazgatóság útján – lehet igényelni. A támogatási igényt a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben kell rögzíteni és lezárni, és a (2) bekezdésben jelzett mellékletekkel együtt két eredeti példányban az Igazgatósághoz 2014. február 14-éig benyújtani. A kizárólag postai úton, valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú támogatási igény postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A támogatási igényhez csatolni kell

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének vagy járási, fővárosi kerületi népegészségügyi intézetének a 10. § (1) bekezdés szerinti jogerős határozatát,

b) az (1) bekezdés szerinti számlák, számviteli bizonylatok hitelesített másolati példányát,

c) a 3. melléklet szerinti számlaösszesítést tartalmazó kimutatást, és

d) a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben a várandós anyák és az egyévesnél fiatalabb csecsemők részére kiadott egészséges ivóvíz tételes elszámolását.

13. § (1) Az Igazgatóság 2014. március 3-áig továbbítja a felülvizsgált támogatási kérelmek egy-egy példányát postai úton a miniszternek, és elektronikusan a kincstár központi szervének. A kincstár központi szerve 2014. március 5-éig elektronikus úton megküldi az országosan összesített adatokat a miniszternek.

(2) A miniszter a benyújtott igényeket legkésőbb 2014. március 28-áig bírálja el. A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár a döntést követő 15 napon belül folyósítja.

14. § A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 17. § 2014. december 31-én lép hatályba.

16. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

17. §2

1. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a víziközmű-szolgáltató nyilatkozatai
1. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről
Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere igazolom, hogy a támogatási igényben közölt fajlagos ráfordítási adatok a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.
A támogatási igény bejelentéséről – a csatolt tartalommal – a képviselő-testület a ........................................ számú határozatot hozta (1. melléklet).
Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja az önkormányzat.
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap
        .............................................
        polgármester
2. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről
Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere nyilatkozom, hogy a víziközmű-szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt tudomásul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap
        .............................................
        polgármester
3. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
állami támogatás igénybevételéről
Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a szerződéses feltételek között nem szerepel, hogy a 2014. évre vonatkozóan a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az önkormányzat.
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap
        .............................................
        polgármester
4. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékéről
Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult.
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap
        .............................................
        polgármester
5. nyilatkozat
Víziközmű-szolgáltató neve, címe, telefonszáma:
VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA
az ellátott települések önkormányzatainak előzetes tájékoztatásáról
Alulírott
.................................................................................................................................................................................. a víziközmű-szolgáltató vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhető támogatásról előzetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap
        .............................................
        polgármester
6. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdése alapján
Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere igazolom, hogy a támogatási igényt benyújtó település önkormányzatának adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje közvetlenül az adó- és vámhatóságtól.
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap
        .............................................
        polgármester
7. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a víziközmű-szolgáltatás módjáról
Alulírott
.................................................................................................................................................................................. település polgármestere nyilatkozom, hogy a településen a víziközművek a tulajdoni viszonyok tekintetében megfelelnek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, az üzemeltetésre vonatkozóan pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt előírásoknak.
.........................................., .......... év.......... hó.......... nap
        .............................................
        polgármester

2. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez

A támogatási igény benyújtásához és elszámolásához szükséges adatlapok adattartalmi követelményei
1. A támogatási igényt benyújtó önkormányzat adatai
1.1. név
1.3. telefonszám
1.4. ügyintéző neve
1.5. ügyintéző telefonszáma
1.6. számlavezető bank neve
1.7. számlaszám
1.8. polgármester neve
1.9. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató neve és a működési engedélye vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma
1.10. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató címe
1.11. az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató telefonszáma
1.12. a támogatási igény összeállításáért felelős neve (az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál)
1.13. a támogatási igény összeállításáért felelős telefonszáma (az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál)
1.14. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató neve és a működési engedélye vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma
1.15. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató címe
1.16. a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató telefonszáma
1.17. a támogatási igény összeállításáért felelős neve (a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál)
1.18. a támogatási igény összeállításáért felelős telefonszáma (a csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltatónál)
1.19. a támogatási igénnyel érintett települések neve
2. Az ivóvíz-szolgáltatás adatai
2.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
2.2. saját termelésből történő szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
2.2.1. 2012. évi tényleges
2.2.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott
2.2.3. 2014. évi tervezett
2.3. szolgáltatás csatornázott területen a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
2.4. szolgáltatás nem csatornázott területen a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
2.5. vásárlásból történő szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
2.6. saját termelésből lakosság részére történő szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
2.7. vásárlásból lakosság részére történő szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
2.8. az alkalmazott lakossági díj típusa
2.9. lakossági díj mértéke
2.10. nem lakossági díj mértéke
2.11. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
2.12. a szolgáltatás fajlagos ráfordítása
2.12.1. 2012. évi tényleges
2.12.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott
2.12.3. 2013. évi várható
2.12.4. 2014. évi tervezett
2.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
2.13.1. energiaköltség
2.13.2. technológiai villamosenergia költsége
2.13.3. (átvett) víz költsége
2.13.4. egyéb anyagköltség
2.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke
2.13.6. egyéb szolgáltatások értéke
2.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
2.13.8. bérköltség
2.13.9. személyi jellegű egyéb kifizetések
2.13.10. bérjárulékok
2.13.11. közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
2.13.12. egyéb ráfordítások
2.13.13. pénzügyi ráfordítások
2.13.14. rendkívüli ráfordítások
2.13.15. fajlagos vezetékhálózat hossza
2.13.16. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás
3. A csatornaszolgáltatás adatai
3.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
3.2. szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
3.2.1. 2012. évi tényleges
3.2.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott
3.2.3. 2014. évi tervezett
3.3. lakossági szolgáltatás mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
3.4. az alkalmazott lakossági díj típusa
3.5. lakossági díj mértéke
3.6. nem lakossági díj mértéke
3.7. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
3.8. szennyvíztisztítást végző víziközmű-szolgáltató neve és működési engedélye vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma településenként
3.9. szennyvíztisztítás díja a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
3.10. szennyvízátadás tervezett mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
3.11. lakosságtól származó szennyvízátadás tervezett mennyisége a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
3.12. szolgáltatás fajlagos ráfordítása
3.12.1. 2012. évi tényleges
3.12.2. 2013. évi támogatásnál elfogadott
3.12.3. 2013. évi várható
3.12.4. 2014. évi tervezett
3.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
3.13.1. energiaköltség
3.13.2. technológiai villamosenergia költsége
3.13.3. vásárolt (átvett) víz költsége
3.13.4. egyéb anyagköltség
3.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke
3.13.6. egyéb szolgáltatások értéke
3.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
3.13.8. bérköltség
3.13.9. személyi jellegű egyéb kifizetések
3.13.10. bérjárulékok
3.13.11. közművagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
3.13.12. egyéb ráfordítások
3.13.13. pénzügyi ráfordítások
3.13.14. rendkívüli ráfordítások
3.13.15. kapacitás-kihasználtság
3.13.16. fajlagos vezetékhálózat hossza
3.13.17. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás
4. Ivóvízvásárlás adatai
4.1. támogatási igény
4.2. ivóvíz-szolgáltató víziközmű-szolgáltató neve
4.3. az ivóvizet értékesítő víziközmű-szolgáltató(k) neve
4.4. a vásárolt ivóvízből ellátott települések neve
4.5. tervezett ivóvízvásárlás lakossági felhasználásra
4.6. tervezett ivóvízvásárlás nem lakossági felhasználásra
4.7. hálózati veszteség mértéke
4.8. fajlagos ráfordítás (díj)
5. Az igénybe vett támogatás elszámolása a támogatási igény kedvezményezettjeként megjelölt településen
5.1. lakosság részére értékesített ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
5.2. lakosság részére értékesített ivóvíz tényleges mennyisége
5.3. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.4. tényleges fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.5. megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.6. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás támogatási igényben elismert mennyisége
5.7. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás tényleges mennyisége
5.8. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
5.9. tényleges fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
5.10. megítélt fajlagos támogatás (csatornaszolgáltatás)
5.11. az ivóvizet értékesítő víziközmű-szolgáltató neve
5.12. vízbázis neve
5.13. a vásárolt víz nettó díja, ráfordítása
5.14. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
5.15. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz tényleges mennyisége
5.16. megítélt fajlagos támogatás (ivóvízvásárlás)
5.17. önkormányzati nyilatkozat a víziközmű-szolgáltatás módjáról

3. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Számlaösszesítő kimutatás
Önkormányzat neve:     
Címe:     
Telefonszáma:     
KSH-kódja:     

Sorszám

A számla kiállítójának megnevezése

A kiállított számla száma

A számla összege (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Összesen:

 

 

 

.........................................., .......... év.......... hó.......... nap
        .............................................
        polgármester

4. melléklet a 8/2014. (I. 31.) BM rendelethez

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető összeg mértékének kiszámítási módja
Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhető összeg mértékét a következő képlettel kell kiszámítani:
T = Szv–Kv,
ahol
T = a támogatás mértéke,
Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthető fajlagos ráfordítás (Ft/m3) szorzata,
Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és az 1. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott támogatási küszöbértékének szorzata.
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 97. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére