• Tartalom

8/2014. (IX. 10.) FM rendelet

8/2014. (IX. 10.) FM rendelet

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról1

2014.09.13.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet módosítása

1. § (1) Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Abban az esetben, ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékkel való ellátására több szállító tesz ajánlatot, úgy a fenntartónak a szerződés megkötése szempontjából előnyben kell részesítenie azt az alábbi feltételeknek megfelelő szállítót, amely
a) a megkötött szerződéssel a teljes tanév vonatkozásában folyamatos szállítást vállal (10 pont);
b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által engedélyezett tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja (9 pont);
c) a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont);
d) a szerződés teljes időtartamára vállalja az előfinanszírozást (8 pont);
e) nagyobb termékvariációt tud biztosítani egy ellátási hét alatt (3 pont);
f) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyagot alkalmaz (7 pont);
g) a gyártástól számított legalább nyolc napos szavatosságot vállal a termékeire (5 pont).”
„(2a) A (2) bekezdés e) pont szerint vállalt termékek esetében az egyes termékek ára tekintetében az alábbi pontrendszer alkalmazandó:
a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) XIII. melléklet III. pontja szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerinti fogyasztói tej, azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a továbbiakban: „I/a. teljes/félzsíros tej”) esetében a 13. § a) pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó a vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,
b) a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerinti zsírszegény (1,5–1,8% m/m%) tej (a továbbiakban: „I/a. zsírszegény tej”) esetében a 13. § b) pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,
c) a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére a tanácsi rendelet XIII. melléklet III. pontja szerinti fogyasztói tej, azzal, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g (a továbbiakban: „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”) esetében a 13. § a) pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont,
d) a MÉ 13. melléklet B rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelően – a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B rész 1.3. pontja szerint zsírszegény kategóriába esik (a továbbiakban: „I/b. zsírszegény ízesített tej”) esetében a 13. § b) pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont,
e) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „I/c. natúr joghurt és natúr kefir”) esetében a 13. § c) pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont,
f) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített és, amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelően 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”) esetében a 13. § d) pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont,
g) a MÉ 13. melléklet B rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölccsel ízesített és, amely a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelően 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: „II. gyümölcsdarabos joghurt”) esetében a 13. § e) pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont,
h) a MÉ 13. melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amelyek a bizottsági rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelően legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának (a továbbiakban: „III. ömlesztett sajt”) esetében a 13. § f) pontban meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont
adható.”

(3) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A (2), (2a) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti pontok alapján rangsorolni kell a szállítókat. Pont csak vállalt feltétel után adható, a (2), (2a) és (3) bekezdésben meghatározott pontszámot csökkenteni nem lehet. A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a fenntartónak a szerződést megkötnie. A kialakított rangsort a fenntartónak a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzé kell tennie és ezzel egyidejűleg a 10. melléklet szerinti formátumban elektronikus úton meg kell küldenie az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére (iskolatej@fm.gov.hu).
(5) A (2), (2a) és (3) bekezdés szerinti vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) érvényesülését a szállítási szerződésben rögzíteni kell.”
„(5a) Amennyiben a szerződésben rögzített vállalások nem teljesülnek, akkor erről az intézmény és a szállító jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a miniszternek. A felek a jegyzőkönyvben kötelesek egyértelműen megjelölni, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Amennyiben a vállalások egyértelműen a szállító mulasztása miatt nem valósultak meg, úgy a fenntartó a szállítót a következő évi ajánlattételi felhívás során – amennyiben más ajánlattevő is tesz ajánlatot – kizárja.
(5b) A 6. melléklet szerinti promóciós intézkedések megvalósulásáról a szállítónak a megkötött, 1. melléklet szerinti szerződés elválaszthatatlan részét képező megvalósulási ütemterv szerint kell gondoskodnia. A megvalósulási ütemtervet a kérelmezőnek a 2014/2015. tanév vonatkozásában legkésőbb 2014. szeptember 1-ig megkötött szerződések esetében legkésőbb 2014. szeptember 30-ig, a 2014. szeptember 30. után megkötött szerződések, illetve szerződésmódosítás esetén a szerződés vagy annak módosításának megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH-nak (iskolatej@mvh.gov.hu) és a miniszternek.
(5c) A vállalások, különösen a promóciós intézkedések megvalósulását a miniszter jogosult helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizni.”

(5) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha a fenntartó a szállítóval és a szállító által előállított termékek továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezettel (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) egyidejűleg köt szerződést. A gazdálkodó szervezettel kötött szerződés legfeljebb fél éves időszakra köthető, amely időszak alatt a szerződés nem módosítható. A gazdálkodó szervezettel a szállítási időszak hatályánál hosszabb időszakot felölelő, további szerződés nem köthető, valamint a fenntartó hűségnyilatkozatot nem tehet. A szállítással összefüggésbe hozható összes feltételt egy keretszerződésben kell rögzíteni. Gazdálkodó szervezet javára árrés, haszonrés, egyéb jogcímen szedett értékkülönbözet nem állapítható meg. Amennyiben az e bekezdésben foglalt feltételek nem teljesülnek, úgy a szerződés alapján támogatás nem nyújtható.
(8) A (7) bekezdés szerinti esetben a támogatás előfinanszírozását kizárólag a fenntartó vállalhatja. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a megállapodás alapján támogatás nem nyújtható.
(9) Ha a tej és a tejtermékek kiszállítása a (7) bekezdésben meghatározott feltételek szerint valósul meg, akkor a szerződés bejelentésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy teljesülnek a (7) és (8) bekezdésben foglalt feltételek.
(10) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a kérelmező megnevezése,
b) a bizottsági rendeletben foglaltaknak megfelelően nevelési-oktatási intézményenként
ba) az OM azonosító,
bb) a teljesítés pontos címe, megyéje, az ellátott intézményeknek az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely kódja,
bc) a megrendelt termékek megnevezése és mennyisége feladatellátási helyenkénti bontásban,
bd) a tanítási, nevelési napok száma a 8. § (3) bekezdésben meghatározott időszakokra vonatkozóan,
be) a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult kedvezményezettek kategóriánkénti száma a támogatási kérelemmel érintett, a 8. § (3) bekezdésben meghatározott időszakokban feladatellátási helyenkénti bontásban,
bf) a támogatott termék átvételének módja,
bg) a megrendelt termékek mennyisége, kiszerelési módja és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyisége,
bh) az adott termékre vonatkozó egységár,
bi) a fizetés feltételei,
bj) a szállítási időszak,
bk) a szállítások és a kiosztás ütemezése, gyakorisága,
bl) a szerződésmódosítás lehetősége a szeptemberi gyermek- vagy tanulólétszám ismeretében.”

(6) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy az általa a fenntartó nevére és címére kiállított számlának tételesen tartalmaznia kell a leszállított termék 7. § (1) bekezdés szerinti pontos megnevezését – tej, illetve ízesített tej esetében annak zsírtartalmát –, mennyiségét, ellenértékét, valamint az ellenérték támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott termékkategóriához a 13. §-ban meghatározott maximális összeget.”
„(14a) A leszállított tejtermékekről kiállított számlának tartalmaznia kell az ellátott intézményegység nevét, pontos címét, OM azonosítóját és feladatellátási hely kódját.”

(8) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Amennyiben a szállító az előfinanszírozó, és a bruttó számlaérték meghaladja a számla támogatástartalmát, úgy a fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Valamely jogosultsági feltétel – fenntartó hibájából eredő – nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.”

2. § (1) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az óvoda-, és iskolatej program keretében a 2. § (1) bekezdés szerinti ellátotti kör részére a nevelési és a tanítási napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:
a) „I/a. teljes/félzsíros tej”,
b) „I/a. zsírszegény tej”,
c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”,
d) „I/b. zsírszegény ízesített tej”,
e) „I/c. natúr joghurt és natúr kefir”,
f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”,
g) „II. gyümölcsdarabos joghurt”,
h) „III. ömlesztett sajt”.”

(2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 7. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következők:)

d) 1 kg kiszállított, a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelő ízesített joghurt 0,87 liter”

(tejegyenértéknek felel meg.)

3. § (1) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kérelmező köteles
a) a 2014. január 1. és július 31. közötti, a (3) bekezdés szerinti szállítási időszakok vonatkozásában a 6. § (1) bekezdés szerinti szerződés másolati példányát és a szállítási szerződés bejelentésére vonatkozó – az MVH által a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett – nyomtatványt 2014. szeptember 30-ig,
b) a szerződésmódosítás másolati példányát a szerződésmódosítás létrejöttétől számított tizenöt napon belül a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez személyesen vagy postai úton benyújtani.”

(2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 8. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott időszakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését igazoló számlák másolati példányait és azok összesítőjét. A számlaösszesítő elektronikusan kitöltött példányát elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH részére (iskolatej@mvh.gov.hu). A számlaösszesítőnek minden számla vonatkozásában tartalmaznia kell a számla főbb adatain és a szállítási időszakon túl
a) a számlákon szereplő leszállított és kiosztott termékmennyiséget,
b) a kiosztott mennyiség vételárát intézményenkénti és feladat ellátási hely szerinti, termékkategóriánkénti és kedvezményezett csoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, integráltan nevelt általános iskola, szakiskola, középfokú iskolai tanuló) bontásban,
c) az ellátott intézmény települése szerinti megye megnevezését, továbbá
d) a számlának a 10–12. §-ok szerinti támogatási intenzitását.
(6) Az MVH a támogatási kérelmekről a kérelem hiánytalanná válását követő negyvenöt napon belül döntést hoz, és haladéktalanul elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmező által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlára történő átutalását.”

4. § A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az általános iskolák a székhelyük alapján, a 7–9. melléklet szerint kerülnek az igényelhető támogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a székhely település tárgyévi költségvetési törvény szerinti egy főre jutó iparűzési adóerőképessége összegének, valamint a településnek az adott költségvetési évet megelőző két évben az önkormányzati fejezeti tartalékból való rendkívüli, illetve kiegészítő támogatásban való részesülése figyelembevételével történik.”

5. § (1) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a 7. melléklet szerinti székhelyű nevelési-oktatási intézmény esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap.”

(2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap – függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben vagy a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztőiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.”

6. § A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Sajátos nevelési igényű óvodások esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap – függetlenül attól, hogy az óvodás gyógypedagógiai intézményben vagy a többi óvodással együtt, azonos óvodai csoportban részesül nevelésben.”

7. § A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

„13/A. Az iskolatej-programot és a tejfogyasztást népszerűsítő kommunikáció támogatása
15/A. § (1) Köznevelési intézményekben folytatott iskolai edukációs tevékenység – évente – a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben iskolatej-programra meghatározott forrás legfeljebb 1%-áig támogatható.
(2) Az edukációs tevékenységnek közvetlenül kapcsolódnia kell az óvoda-, és iskolatej programhoz, annak a szélesebb nyilvánossághoz kell szólnia, és az alábbi kommunikációs intézkedések és tevékenységek keretében valósulhat meg:
a) tájékoztató kampányok folytatása, műsorok sugárzása, elektronikus közlemények, újságok kiadása, valamint egyéb kommunikációs eszközök alkalmazása révén;
b) a programnak a szélesebb nyilvánossággal való megismertetésére hivatott tájékoztató találkozók, konferenciák, szemináriumok és workshopok, valamint hasonló események szervezése;
c) tájékoztató és promóciós anyagok készítése.
(3) Az iskolatej ellátásban érintett szállítók nem jogosultak az iskolatej-programot népszerűsítő kommunikációs támogatásra.
(4) A támogatás további céljairól és a támogatható egyéb tevékenységekről, a pályázók lehetséges köréről, a pénzügyi feltételekről és a benyújtási határidőről a miniszter pályázatot ír ki.
(5) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként az MVH, a miniszter által vezetett minisztérium, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakértőiből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter ideiglenes hatállyal nevezi ki, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.
(6) A Bíráló Bizottság a pályázatok között a pályázati kiírásban meghatározott feltételek alapján rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.
(7) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg. Az iskolatej-programot népszerűsítő edukációs program végrehajtása vonatkozásában a miniszter jogosult szerződést kötni.
(8) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül – a miniszter írásban értesíti a pályázót, és ezzel egyidejűleg értesítést küld az MVH részére.
(9) A kifizetési kérelmet az MVH-hoz kell benyújtani a megvalósítást alátámasztó dokumentumokkal, kifizetési bizonylatokkal. A kifizetési kérelemhez csatolni kell a megbízási/vállalkozási szerződést és a miniszter arról szóló igazolását, hogy a nyertes pályázó által történt megvalósítást teljesítettnek ítéli (teljesítés-igazolás).”

8. § A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról szóló 8/2014. (IX. 10.) FM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (IX. 10.) FM rendelet] megállapított 8. § (1) bekezdés a) pontját a 8/2014. (IX. 10.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

10. § A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

23. § (1) E rendeletnek az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (IV. 18.) VM rendelettel [a továbbiakban: 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet] megállapított 9. § (1) bekezdését, valamint 10/B. §-át az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelettel megállapított 11/A. §-át az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek esetében kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2014. (IX. 10.) FM rendelethez

A szállítási szerződés mintája
Szállítási szerződés
amely létrejött egyrészről a ..........................................................................................................
székhelye: ....................................................................................................................................
adószáma: ......................................................... ügyfél-azonosító (ha van): .................................
képviseli: ..................................................................................... (a továbbiakban: szállító), másrészről a .................................................................................................................................
székhelye: ....................................................................................................................................
adószáma: ........................................................... ügyfél-azonosító (ha van): ...............................
képviseli: ................................................................................... (a továbbiakban: fenntartó/ működtető), között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény (a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában:
neve: ...........................................................................................................................................
székhely szerinti megye: ……………………………………………………………………….
székhelye: ....................................................................................................................................
OM azonosító száma: ...............................................
képviseli: ................................................... az alábbi feltételek mellett:
Előfinanszírozó (kérelmező) megnevezése:
1. A szerződés tárgya
A szállító vállalja, hogy ..... napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően ..... napjáig (szállítás vége dátum) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 102. cikkében meghatározott, az iskolai tanulók tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, általános iskolai tanulók, középfokú iskolai tanulók) részére kiosztja.
2. A szállítandó termék
A szállítandó terméknek meg kell felelnie az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet] 6. § (2a) bekezdése szerinti minőségi feltételeknek.
Szállítandó termék:
□ I/a. teljes/félzsíros tej (zsírtartalom 2,8% vagy e feletti)
Kiszerelés:
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):
Egységár:
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján kis mértékben módosíthatja)
□ I/a. zsírszegény tej (zsírtartalom 1,5-1,8%)
Kiszerelés:
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):
Egységár:
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján kis mértékben módosíthatja)
□ I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej (zsírtartalom 2,8% vagy e feletti)
Kiszerelés:
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):
Egységár:
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján kis mértékben módosíthatja)
□ I/b. zsírszegény ízesített tej (zsírtartalom 1,5-1,8%)
Kiszerelés:
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):
Egységár:
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján kis mértékben módosíthatja)
□ I/c. natúr joghurt és natúr kefir
Kiszerelés:
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):
Egységár:
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján kis mértékben módosíthatja)
□ I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt
Kiszerelés:
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):
Egységár:
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján kis mértékben módosíthatja)
□ II. gyümölcsdarabos joghurt
Kiszerelés:
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):
Egységár:
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján kis mértékben módosíthatja)
□ III. ömlesztett sajt
Kiszerelés:
Egységnyi mennyiség (kiszerelésenként mértékegységgel):
Egységár:
Rendelt mennyiség: …/szállítási alkalom (a napi/heti rendelés az 5. pontnak megfelelően ezt a pontos igények alapján kis mértékben módosíthatja)
3. A teljesítés helyszíne, helyszínei
Az átvevő köznevelési intézmény székhelye:
..........................................................................
□□□□ ………. (megye) ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám)
OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely kód: □□□
Ellátott általános iskolás tanulók száma:
Ellátott sajátos nevelési igényű tanulók száma:
Ellátott óvodások száma:
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma:
Ellátott középiskolás tanulók száma:
Szállítandó termék és annak szállítási alkalmankénti mennyisége (db/liter/kg – a megfelelő aláhúzandó):
□ I/a. teljes/félzsíros tej             Rendelt mennyiség:        db/liter
□ I/a. zsírszegény tej            Rendelt mennyiség:         db/liter
□ I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej         Rendelt mennyiség:         db/liter
□ I/b. zsírszegény ízesített tej         Rendelt mennyiség:         db/liter
□ I/c. natúr joghurt             Rendelt mennyiség:         db/kg
□ I/c. natúr kefir                 Rendelt mennyiség:         db/kg
□ I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt     Rendelt mennyiség:         db/ kg
□ II. gyümölcsdarabos joghurt         Rendelt mennyiség:         db/kg
□ III. ömlesztett sajt             Rendelt mennyiség:         db/kg
Tagintézmény esetében az átvevő tagintézmény neve:
...........................................................................................
□□□□ ………. (megye) ................................... (helység) ................................. (út/utca/tér) .............. (házszám)
OM azonosító: □□□□□□ Feladatellátási hely azonosító: □□□
Ellátott általános iskolás tanulók száma:
Ellátott sajátos nevelési igényű tanulók száma:
Ellátott óvodások száma:
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma:
Ellátott középiskolás tanulók száma:
Szállítandó termék és annak szállítási alkalmankénti mennyisége (db/liter/kg – a megfelelő aláhúzandó):
□ I/a. teljes/félzsíros tej             Rendelt mennyiség:        db/liter
□ I/a. zsírszegény tej            Rendelt mennyiség:         db/liter
□ I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej         Rendelt mennyiség:         db/liter
□ I/b. zsírszegény ízesített tej         Rendelt mennyiség:         db/liter
□ I/c. natúr joghurt             Rendelt mennyiség:         db/kg
□ I/c. natúr kefir                 Rendelt mennyiség:         db/kg
□ I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt     Rendelt mennyiség:         db/ kg
□ II. gyümölcsdarabos joghurt         Rendelt mennyiség:         db/kg
□ III. ömlesztett sajt             Rendelt mennyiség:         db/kg
(további helyszínek szükség esetén beszúrhatók)
4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése
A jelen szerződés alapján történő szállítások időszaka:
201□/201□ tanév:     
□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap     Ellátási napok száma: □□
□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap     Ellátási napok száma: □□
□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap     Ellátási napok száma: □□
□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap     Ellátási napok száma: □□
□□ hónap □□ nap - □□ hónap □□ nap     Ellátási napok száma: □□
A teljesítési időszak alatt a szállítások gyakorisága: naponta, hetente (hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek). (A megfelelő napokat kérjük aláhúzni)
A teljesítési időszak alatt a kiosztások gyakorisága: naponta, hetente (hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek). (A megfelelő napokat kérjük aláhúzni)
5. Az áru megrendelése:
Az intézmények létszámváltozás esetén a napi/heti megrendelést a tárgynapot/tárgyhetet megelőző napon/héten .... (nap) .... óráig módosíthatják. A megrendelés írásban (levél, fax)/szóban (telefon) .... telefonszámon történhet.
A fenntartó vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli munkanapokra vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja. Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják.
6. A megrendelés teljesítése:
A fenntartó és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket átveszik és gondoskodnak azok kiosztásáról.
Minden szállítást... példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény megbízottja aláírásával és bélyegzővel igazolja. A szállítólevél egy másolati példányát az intézmény köteles megőrizni.
7. A termék kiosztásának időpontja:

□ első tanóra előtt;

□ tanórán;

□ tanórák közti szünetben;

□ tízórai szünetben;

□ napköziben;

□ egyéb: .....................................

8. Számlázás és fizetési feltételek
A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére hetente/havonta/szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és feladatellátási hely kódját, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki.
A Kormány által rendeletben a köznevelési intézmények fenntartására kijelölt szerv által kötött szerződések esetében a számlákat a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerület részére kell megküldeni.
A szállítónak tudomása van arról, hogy a termékekre járó támogatási összeget az MVH a 113/2013. (XII. 10.) VM rendeletben szabályozott módon, a szállító, mint előfinanszírozó és kérelmező számlájára közvetlenül, elszámolást követően, utólag téríti meg. Fenntartót erre tekintettel fizetési kötelezettség nem terheli.
Abban az esetben azonban, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó köteles megtéríteni a szállítónak.
Szerződő feleknek tudomásuk van arról, hogy amennyiben a szállító a támogatás előfinanszírozója, a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet alapján a leszállított termékmennyiség bruttó vételárának 100%-ának értékére támogatást igényelhet az MVH-n keresztül, a rendeletben meghatározott maximum támogatási mértékig.
Amennyiben a fenntartó tanulói létszámra vonatkozó hibás adatszolgáltatása miatt a szállító nem tudja a leszállított teljes mennyiségre nézve a támogatási összeget lehívni, a fenntartó megtéríti a szállító számára a tanulói létszámra vonatkozó hibás adatszolgáltatás miatt keletkezett el nem számolható, leszállított termék árát.
9. Számviteli elszámolás a fenntartónál, ha az költségvetési szerv és a szállító a kérelmező
a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tőkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba) költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
bb) költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Működési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc) szállítói kötelezettség állományának kivezetése
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122, 4132 Tőkeváltozás.
10. Kísérő intézkedések
A jelen szerződés 4. pontjában meghatározott szállítási időszakok alatt a 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. mellékletében meghatározott kísérő intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:
□ szállító; □ fenntartó; □ közösen.
A kísérő intézkedések, amelyeket az időszak alatt megvalósít:
□ Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
□ A termékek előállítóihoz (tejtermelő/tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak.
□ A tanulók tej-, és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
□ Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy alkalommal tej, és tejtermékek kóstoltatása.
□ A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.
A kísérő intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:
□ helyi; □ régiós; □ országos.
Interaktív honlap létrehozása esetében a honlap tervezett elérhetősége:
……………………………………………………………………………….
A vállalt kísérő intézkedések megvalósítási ütemterve a szerződés 1. kötelező mellékletét képezi.
11. Az átvevő és a szállító kötelezettségei
Az átvevő köteles:
1. a tanulók/óvodások számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;
6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;
7. az óvoda-, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.
Amennyiben a szállító a kérelmező, úgy köteles a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről a fenntartót/működtetőt tájékoztatni.
12. Iratmegőrzési helyek
A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása a szerződés mellékletét képezi.
Jelen szállítási szerződés négy eredeti példányban készült, amelyből ......egy............ példány a szállítót, ......egy.......... példány a fenntartót, .......egy......... példány az átvevőt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.
......................................................, 2014. .............................

.............................................
szállító

.............................................
fenntartó/működtető

Jóváhagyó (ha a működtető köti a szállítási szerződést):

.............................................
fenntartó

A szállítási szerződés 1. melléklete

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

… OM azonosítóval rendelkező intézmény és tagintézményei

Interaktív honlap létrehozása

Tervezett költsége:
………………… Ft

Tanulmányút


Tervezett költsége:
………………… Ft

Verseny, pályázat szervezése, jutalom adása

Tervezett költsége:
………………… Ft

Kóstoltatás


Tervezett költsége:
……………… Ft

A termékek hűtésére berendezés biztosítása

Tervezett költsége:
……………… Ft

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósítás határideje (éééé.hh.nn)

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósítás határideje (éééé.hh.nn)

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósí-tás határ-ideje (éééé.hh.nn)

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósítás határideje (éééé.hh.nn)

Érintett tanulók száma (fő)

Megvalósítás határideje (éééé.hh.nn)

2.

Intézmény-egység neve és címe:


Feladatellátási hely kód: □ □ □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Intézmény-egység neve és címe:


Feladatellátási hely kód: □ □ □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Intézmény-egység neve és címe:


Feladatellátási hely kód: □ □ □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Intézmény-egység neve és címe:


Feladatellátási hely kód: □ □ □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 8/2014. (IX. 10.) FM rendelethez

I. Szállítási szerződés bejelentése című nyomtatvány főlapjának adattartalma
1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.
2. Kérelmező azonosító adatai.
3. Kérelmező kapcsolattartási adatai.
4. A támogatás igénylőjének megjelölése (szállító/állami intézményfenntartó szerv/óvodafenntartó települési önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/önkormányzati társulás/alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb).
5. Benyújtott szerződések száma.
6. Nyilatkozatok
6.1. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal.
6.2. Kijelenti, hogy a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középiskolai tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi.
6.3. Kijelenti, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra.
6.4. Kijelenti, hogy olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, illetve középfokú iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes köznevelési intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), illetve az adott tanítási/nevelési napon jelenlévő tanulók/óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként).
6.5. Kijelenti, hogy a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja.
6.6 Kijelenti, hogy haladéktalanul az MVH tudomására hoz mindennemű, a szállítási szerződésben szereplő adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított tizenöt napon belül.
6.7. Kijelenti, hogy háromoldalú szállítási szerződés esetén teljesülnek az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 6. § (7) bekezdésben, valamint (8) bekezdésben foglalt feltételek.
6.8. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatáshoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
6.9. Alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szállítási szerződés bejelentése főlapon, betétlapon és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
7. Kérelmezőként benyújtott szállítási szerződések száma.
8. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
9. Kérelmező aláírása.
II. Szállítási szerződés bejelentése című nyomtatvány betétlapjának adattartalma
1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.
2. Kérelmező neve.
3. Kérelmező által fenntartott/ellátott azon oktatási/nevelési intézmény vagy intézmények, amelyben vagy amelyekben biztosítja az iskolatej-ellátást [oktatási/nevelési intézmény neve, székhely/telephely megyéje és települése (telephelyre történő szállítás esetén a telephely települése), OM azonosító, feladatellátási hely kód].
4. A megkötött szerződés főbb adatai (új szerződés, vagy szerződésmódosítás, szerződés érvényességének kezdete és vége).
5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
6. Kérelmező aláírása.

3. melléklet a 8/2014. (IX. 10.) FM rendelethez

I. Támogatási kérelem főlapjának adattartalma
1. Kérelmező ügyfél-azonosító száma.
2. Kérelmező azonosító adatai.
3. Kérelmező kapcsolattartási adatai.
4. A támogatás igénylőjének megjelölése [szállító/állami intézményfenntartó szerv/óvodafenntartó települési önkormányzat/országos nemzetiségi önkormányzat/óvodafenntartó önkormányzati társulás (ez esetben kérjük megadni a társulás tagjainak nevét)/ alapítvány/egyházi jogi személy/egyéb].
5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevő gyermekek/gyógypedagógiai nevelésben részt vevő, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényű óvodások/köznevelésben részt vevő iskolák I-VIII. évfolyamában ellátott, vagy ennek megfelelő korosztályú tanulói/a köznevelésben részt vevő iskolák I-VIII. évfolyamában ellátott, vagy ennek megfelelő korosztályú, gyógypedagógiai tantervű oktatásban részt vevő általános iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulói/szakiskolai, vagy középfokú iskolai tanulók).
6. A támogatási időszak megjelölése [I. időszak (augusztus-október); II. időszak (november-december); III. időszak (január-február); IV. időszak (március-április); V. időszak (május-július);].
7. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által működtetett általános iskola vagy általános iskolák adatai [az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülő általános iskolai tanulók létszáma támogatási időszakonként; az általános iskola neve; székhely/telephely települése, település szerinti megye (tagintézmény esetén a tagintézmény elhelyezkedése szerinti települést, megyét kell megadni); OM azonosító száma; feladatellátási hely kód; nyári szünet hivatalos kezdő napja].
8. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által működtetett, gyógypedagógiai tanterv alapján működő, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosító általános iskola vagy általános iskolák adatai [az általános iskolában tej-, és tejtermék ellátásban részesülő gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók létszáma támogatási időszakonként; az általános iskola neve; székhely/telephely települése, település szerinti megye (tagintézmény esetén a tagintézmény elhelyezkedése szerinti települést, megyét kell megadni); OM azonosító száma; feladatellátási hely kód; nyári szünet hivatalos kezdő napja].
9. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által működtetett szak-, vagy középfokú iskola vagy iskolák adatai [a szak-, vagy középfokú iskolában iskolatej-ellátásban részesülő szak-, vagy középfokú iskolai tanulók létszáma támogatási időszakonként; a szak-, vagy középfokú iskola neve; székhely/telephely települése, település szerinti megye (tagintézmény esetén a tagintézmény elhelyezkedése szerinti települést, megyét kell megadni); OM azonosító száma; feladatellátási hely azonosító; nyári szünet hivatalos kezdő napja].
10. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által működtetett óvoda vagy óvodák adatai [az óvodában tejtermék ellátásban részesülő óvodások létszáma támogatási időszakonként; az óvoda neve; székhely/telephely települése, település szerinti megye tagintézmény esetén a tagintézmény elhelyezkedése szerinti települést, megyét kell megadni); OM azonosító száma; feladatellátási hely kód ; nyári szünet hivatalos kezdő napja].
11. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által működtetett gyógypedagógiai nevelési terv alapján működő, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényű óvodások ellátását biztosító óvoda vagy óvodák adatai [az óvodában tej-, és tejtermék ellátásban részesülő gyógypedagógiai nevelési terv alapján, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényű óvodások létszáma támogatási időszakonként; az óvoda neve; székhely/telephely települése, a település szerinti megye (tagintézmény esetén a tagintézmény elhelyezkedése szerinti települést, megyét kell megadni); OM azonosító száma; feladatellátási hely kód ; nyári szünet hivatalos kezdő napja].
12. Kiosztott tejtermékek tejegyenérték mennyiség (kiosztott termékek tejegyenértékét az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 7. § (5) pontjában leírtak szerint kell literben meghatározni + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben: óvodások/általános iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középfokú iskolai tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).
13. A kiosztott tejmennyiség alapján igényelt támogatás összege (óvodások/általános iskolai tanulók/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középfokú iskolai tanulók ellátása esetében igényelt támogatás forintban).
14. Csatolt dokumentumok száma.
15. Nyilatkozatok
15.1. Tudomásul veszi, hogy az MVH-val a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztés, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik.
15.2. Tudomásul veszi, hogy az adatok megváltozása esetében a 2007. évi XVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles az MVH felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó - a 2007. évi XVII. törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt jogkövetkezmények terhelik.
15.3. Tudomásul veszi, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be.
15.4. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
15.5. Alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a támogatási kérelem főlapon, betétlapon és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
16. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
17. Kérelmező aláírása.
II. Számlaösszesítő adattartalma
1. Kérelmező azonosító adatai (ügyfél-azonosító szám, név)
2. Az alábbi táblázat:
Intézmény neve:
Intézmény fenntartója:

OM azonosító szám

Feladat-
ellátási hely kód

Az intézmény székhelye szerinti megye

A támogatás intenzitása (%)

Kedvezmé-
nyezetti kör

Szállító

Számla egyedi sorszáma

Számlán levő szállítási időszak kezdete (hh.nn)

Számlán levő szállítási időszak vége (hh.nn)

Termék kategória

Számlán levő termék mennyisége

Kiosztott termék mennyisége

Mennyiségi egység

Nettó egységár

A kiosztott mennyiség bruttó értéke

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4. Kérelmező aláírása.

4. melléklet a 8/2014. (IX. 10.) FM rendelethez

Szállító ajánlattevő megnevezése:

 

 

 

 

7. § (1) a)
teljes/félzsíros tej

Bruttó ár

 

 

 

 

6. § (2a) a) szerinti értékelés

 

 

 

 

7. § (1) b)
zsírszegény tej

Bruttó ár

 

 

 

 

6. § (2a) b) szerinti értékelés

 

 

 

 

7. § (1) c)
zsíros/félzsíros ízesített te j

Bruttó ár

 

 

 

 

6. § (2a) c) szerinti értékelés

 

 

 

 

7. § (1) d)
zsírszegény ízesített te j

Bruttó ár

 

 

 

 

6. § (2a) d) szerinti értékelés

 

 

 

 

7. § (1) e) natúr joghurt/natur kefir

Bruttó ár

 

 

 

 

6. § (2a) e) szerinti értékelés

 

 

 

 

7. §(1) f)
gyümölcsleves/ ízesített

Bruttó ár

 

 

 

 

6. § (2a) f) szerinti értékelés

 

 

 

 

7. § (1) g)
gyümölcsdarabos
joghurt

Bruttó ár

 

 

 

 

6. § (2a) g) szerinti értékelés

 

 

 

 

7. § (1) h)
ömlesztett sajt

Bruttó ár

 

 

 

 

6. § (2a) h) szerinti értékelés

 

 

 

 

6. § (2) a) a szerződés telejes időszaka alatt folyamatos szállítás (10 pont)

 

 

 

 

6. § (2) b) feldolgozó üzem, vagy tejelő szarvasmarha állomány, legalább 80 % tulajdoni hányad (9 pont)

 

 

 

 

6. § (2) c) mikro-, kis- és középvállalkozás (9 pont)

 

 

 

 

6. § (2) d) előfinanszíroási vállalás (8 pont)

 

 

 

 

6. § (2) e) termékvariáció (7 pont)

 

 

 

 

6. § (2) f) újrafelhasználható csomagolóanyag (7 pont)

 

 

 

 

6. § (2) g) legalább 8 napos szavatosság vállalása (5 pont)

 

 

 

 

6. § (3) promóciós intézkedés vállalása (5 pont), minden további vállalás esetén 0,5 pont

 

 

 

 

Pontszám összesen:

 

 

 

 

Rangsor:

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. szeptember 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére