• Tartalom

8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet

8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról

2014.11.04.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: Elnök) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladatkörével összefüggő kiemelkedő tevékenység, teljesítmény elismeréseként, a hírközlés és a média területén kiemelkedő szakmai munkát nyújtó hazai és külföldi szakember, a Hatóság feladatai megvalósításában, szakmai tekintélyének erősítésében tartósan kimagasló színvonalon tevékenykedő közszolgálati tisztviselő, valamint munkavállaló szakmai elismerése érdekében Dr. Magyari Endre-díjat és Goldmark Péter Károly-díjat (a továbbiakban együtt: szakmai díj) alapít és adományozhat.

(2) Az Elnök a Hatóság feladatkörével összefüggő kiemelkedő tevékenység, teljesítmény elismeréseként, a hírközlés és a média területén kiemelkedő szakmai munkát nyújtó, tartósan kimagasló színvonalon tevékenykedő közszolgálati tisztviselő és munkavállaló szakmai elismerésére az Év Dolgozója és A kiemelkedő szakmai munkáért elismerő oklevelet (a továbbiakban együtt: elismerő oklevél) adományozhat.

2. § (1) Szakmai díj és elismerő oklevél (a továbbiakban együtt: elismerés) adományozását az adományozási alkalmat legalább hatvan nappal megelőzően, az 1. melléklet szerint a Hatóság vezető tisztségviselői – főosztályvezetői szintig bezárólag – kezdeményezhetik az Elnöknél.

(2) Az elismerés adományozására irányuló kezdeményezéseket – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – az erre a célra létrehozott értékelő bizottság (a továbbiakban: bizottság) készíti elő döntésre.

(3) A bizottság tagja a Hatóság elnökhelyettese, a főigazgató, a Hatóság négy, az Elnök által kijelölt vezető tisztségviselője, valamint az Elnök által felkért, a Hatósággal legalább tíz éve közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló további két fő.

(4) Az elismerés adományozásáról a bizottság javaslata alapján az Elnök dönt.

(5) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet figyelembe venni.

3. § (1) Nem lehet elismerésben részesíteni azt a személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, vagy aki jogerős fegyelmi vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az elismerésre jelölt az elismerési kezdeményezés elnöki döntésre való felterjesztését megelőzően tett, a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az elismerést ünnepélyes keretek között az Elnök vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) Az Elnök döntése esetén az elismerések átadására az e rendeletben meghatározott időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet. Az Elnök kivételes és indokolt esetben az e rendelet szerint évente adományozható elismerések legfeljebb kétszeresének megfelelő számú elismerést adományozhat.

5. § (1) Méltatlanná válik az elismerésre

a) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek,

b) akinek közszolgálati jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglalt hivatalra való méltatlanság vagy nem megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel szűnik meg, vagy

c) akinek munkaviszonya azonnali hatályú felmondással szűnik meg.

(2) A méltatlanná vált személytől az Elnök az elismerést visszavonja.

6. § A Hatóság az elismerések adományozásáról és visszavonásáról szóló közleményt a Hatóság honlapján és a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

7. § Az elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a Hatóság költségvetésében kell előirányozni.

2. Egyes elismerésekre vonatkozó rendelkezések

8. § (1) A Dr. Magyari Endre-díj a hírközlés területén, a hírközlési piac fejlődéséért folytatott kimagasló színvonalú tevékenység, valamint több évtizeden át végzett kiemelkedő munka, életmű elismerése céljából adományozható.

(2) A Dr. Magyari Endre-díj posztumusz is adományozható.

(3) A Dr. Magyari Endre-díj évente legfeljebb két fő részére adományozható.

(4) A Dr. Magyari Endre-díj átadására minden évben május 17-én, a Távközlés világnapja alkalmából kerül sor.

(5) A 2. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a Dr. Magyari Endre-díj adományozására hírközlési szakmai szervezetek vezetői is tehetnek javaslatot a főigazgatónak. Amennyiben a javaslattal a főigazgató egyetért, az elismerés adományozására javaslatot tehet az Elnöknek.

(6) A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A külföldi személynek adományozott elismeréshez angol nyelvű oklevél készül.

(7) Az emlékérem díszdobozban elhelyezett, proof kivitelű ezüstérem. Az érem átmérője 50 mm, vastagsága 5 mm. Előlapján a névadó mellképe, felette körívben a díj elnevezése látható. Hátoldalán a Laki-hegyi adóállomás stilizált képe, amelyet felülről a „NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG” felirat és alulról az adományozás évszámát jelző felirat vesz körül.

(8) Az emlékérem értéke legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér huszonöt százaléka lehet.

(9) A pénzjutalom összege a kötelező legkisebb munkabér háromszorosa, amely nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettség terheli.

(10) Posztumusz adományozás esetén a Dr. Magyari Endre-díjat és a díjjal járó pénzjutalmat a díjazott özvegye, leszármazója vagy más, intézkedésre jogosult hozzátartozója veheti át.

9. § (1) A Goldmark Péter Károly-díj a média területén, a műsorszórás és a médiaszolgáltatások fejlődéséért folytatott kimagasló színvonalú tevékenység, valamint több évtizeden át végzett kiemelkedő munka, életmű elismerése céljából adományozható.

(2) A Goldmark Péter Károly-díj posztumusz is adományozható.

(3) A Goldmark Péter Károly-díj évente legfeljebb két fő részére adományozható.

(4) A Goldmark Péter Károly-díj átadására minden évben október 11-én, a Médiatanács megalakulásának évfordulója alkalmából kerül sor.

(5) A 2. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a Goldmark Péter Károly-díj adományozására média szakmai szervezetek vezetői is tehetnek javaslatot a főigazgatónak. Amennyiben a javaslattal a főigazgató egyetért, az elismerés adományozására javaslatot tehet az Elnöknek.

(6) A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A külföldi személynek adományozott elismeréshez angol nyelvű oklevél készül.

(7) Az emlékérem díszdobozban elhelyezett, proof kivitelű ezüstérem. Az érem átmérője 50 mm, vastagsága 5 mm. Előlapján a névadó mellképe, felette körívben a díj elnevezése látható. Hátoldalán egy televíziókészülék stilizált képe, amelyet felülről a „NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG” felirat és alulról az adományozás évszámát jelző felirat vesz körül.

(8) Az emlékérem értéke legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér huszonöt százaléka lehet.

(9) A pénzjutalom összege a kötelező legkisebb munkabér háromszorosa, amely nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettség terheli.

(10) Posztumusz adományozás esetén a Goldmark Péter Károly-díjat és a díjjal járó pénzjutalmat a díjazott özvegye, leszármazója vagy más, intézkedésre jogosult hozzátartozója veheti át.

10. § (1) A Kiemelkedő szakmai munkáért elismerő oklevél a Hatóság tevékenységét, hatékonyságát nagymértékben támogató, eredményes szakmai munka elismerése céljából közszolgálati tisztviselő vagy munkavállaló részére adományozható.

(2) A Kiemelkedő szakmai munkáért elismerő oklevél évente legfeljebb tíz fő részére adományozható.

(3) A Kiemelkedő szakmai munkáért elismerő oklevél átadására évente egyszer kerül sor.

(4) A díjazott oklevelet és pénzjutalmat kap.

(5) A pénzjutalom összege a kötelező legkisebb munkabér összege, amely nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettség terheli.

11. § (1) Az Év Dolgozója elismerő oklevél a Hatóság tevékenységének ellátását, feladatainak és céljainak megvalósulását kiemelkedő színvonalú munkájával elősegítő közszolgálati tisztviselő vagy munkavállaló részére adományozható.

(2) Az Év Dolgozója elismerő oklevél évente legfeljebb öt fő részére adományozható.

(3) Az Év Dolgozója elismerő oklevél átadására évente egyszer kerül sor.

(4) A díjazott oklevelet és pénzjutalmat kap.

(5) A pénzjutalom összege a kötelező legkisebb munkabér kétszerese, amely nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettség terheli.

3. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelethez

KEZDEMÉNYEZÉS
.............................................
elismerésre
Az elismerésre javasolt személy neve:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Munkahelye és annak címe:
Beosztása:
Lakcíme:
Elérhetőségei (telefon és e-mail):
Korábbi elismerései megnevezése és időpontja:
INDOKOLÁS (SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, ÉLETÚT BEMUTATÁSA):
Dátum:
................................................
kezdeményező neve, beosztása,
aláírása

2. melléklet a 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelethez

NYILATKOZAT
Alulírott, ……………………………………..(név) …………………………………………… (születési hely, idő) hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnökének …………………………………………… elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Hatóság természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születési idő, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa.
Kijelentem, hogy velem szemben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról szóló NMHH rendelet 3. §-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a Hatóság honlapján való közzétételéhez.
Dátum:
................................................
elismerésre jelölt aláírása
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére