• Tartalom

9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet

9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet

a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, valamint a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet módosításáról1

2014.10.15.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgázelosztó kapcsolt vállalkozásának tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő vezetékre történő bekapcsolásra, fejlesztésre, rákapcsolásra (a továbbiakban együtt: csatlakozásra) és kapacitásnövelésre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. bekapcsolás: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény kielégítése), amely legfeljebb a leágazó elosztóvezeték építésére és üzembe helyezésére, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki,

2. fejlesztés:

a) egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható, elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése,

b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) szállító- vagy elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése, beleértve a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését is; valamint a földgáztermelő részére csatlakozási pont kialakítása,

3. kapacitásigény: a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó által a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére benyújtott igénylésben megadott kapacitás,

4. kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény kielégítése szállító- vagy elosztóvezeték építése nélkül,

5. kezdő beruházás: a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet, vagy a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet alapján, de 2014. szeptember 1-je előtt megkötött csatlakozási szerződéssel létesített vagy létesítendő földgáz elosztóvezeték építésével megvalósuló csatlakozás,

6. leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a felhasználási hely telekhatáráig tart,

7. leendő felhasználó: aki – a kapacitásnövelés esetét ide nem értve – kapacitásigényt jelent be a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére,

8. rákapcsolás: a 2004. január 27. előtt létesült leágazó elosztóvezetékkel rendelkező ingatlanokon a leágazó elosztóvezeték, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alapján kell értelmezni.

2. A csatlakozási díjak meghatározása

2. § (1) A csatlakozási díj fizetésének esetei

a) leendő vagy a már csatlakozott felhasználó esetében önálló ellátást biztosító csatlakozási pontonként a bekapcsolás, fejlesztés és rákapcsolás,

b) már csatlakozott felhasználó esetében a kapacitásnövelés,

c) a földgáztermelő esetében a fejlesztés.

(2) A csatlakozási díjat a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére kell megfizetni.

(3) A csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni a csatlakozási díjakra vonatkozóan lefolytatott költség-felülvizsgálat eredményére.

(4) A csatlakozási díjaknak ösztönözniük kell a meglévő földgázrendszer kihasználását.

3. § (1) Tételes csatlakozási díj esetén a földgázelosztó vagy a szállítási rendszerüzemeltető az igény benyújtásának időpontjában hatályos szabályok szerint alkalmazandó csatlakozási díj mértékét szerződéses ajánlatában közli a leendő vagy a már csatlakozott felhasználóval, vagy a földgáztermelővel.

(2) Amennyiben a csatlakozási díj a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírások alapján kerül meghatározásra, a földgázelosztó, vagy a szállítási rendszerüzemeltető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díjat az igény benyújtása időpontjában hatályos szabályok szerint számítja ki, és szerződéses ajánlatában közli a leendő vagy a már csatlakozott felhasználóval, vagy a földgáztermelővel.

(3) A csatlakozási szerződésben rögzíteni kell a csatlakozási díjat, annak pénzügyi feltételeit, valamint – a tételes csatlakozási díj kivételével – a csatlakozási díj meghatározására vonatkozó részletes számítást.

(4) Az engedélyesek csatlakozási pontonként és helyrajzi számonként részletes, ellenőrizhető és egymástól elkülönített nyilvántartást vezetnek a befizetett csatlakozási díjról, valamint a kezdő beruházással kapcsolatos 10. §-ban foglalt visszatérítésről.

(5) Amennyiben a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő a csatlakozási díj mértékével nem ért egyet, kérelmet nyújthat be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) annak kivizsgálására, hogy a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó által az ajánlatában megadott vagy kiszámított csatlakozási díj megfelel-e a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek.

(6) Ha egy építkezés beruházója vagy kivitelezője gondoskodik az ingatlan földgázrendszerre történő csatlakozásáról, a csatlakozással vagy kapacitásnöveléssel kapcsolatban az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

4. § (1) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő a csatlakozási díjon kívül a csatlakozásért, a kapacitásnövelésért és az üzembe helyezés érdekében felmerülő egyéb tevékenységekért – a 9. § (1) bekezdésében és a 14. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – más jogcímen díj vagy térítés megfizetésére nem köteles.

(2) Nem kérhető csatlakozási díj, ha a vásárolt kapacitást a csatlakozási szerződés a több felhasználási helyet is tartalmazó egybefüggő telephelyre vonatkozóan tartalmazza, és az egybefüggő telephelyen belül többletkapacitás iránti igény jelentkezik úgy, hogy

a) a felhasználási helyek száma nem nő, és

b) fejlesztés vagy kapacitásnövelés nem szükséges az igény kielégítése érdekében.

3. A csatlakozási díjak mértéke elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetén

5. § A csatlakozási díj fizetésének esetei

a) a bekapcsolás,

b) a fejlesztés,

c) a kapacitásnövelés és

d) a rákapcsolás.

6. § (1) Az elosztóvezetékre vonatkozó csatlakozási díjakat

a) bekapcsolás esetén a 2. melléklet 1. pont a) alpontja,

d) kapacitásnövelés és rákapcsolás esetén a 2. melléklet 3. pontja

tartalmazza.

(2) A földgázelosztó az (1) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti csatlakozási díjat a rendelet hatálybalépését követő gázév kezdetétől az 1. melléklet szerinti inflációs korrekció alkalmazásával növeli meg.

(3) Amennyiben a bekapcsolásra az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerint, a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díj megfizetésével megvalósult fejlesztés keretében létesült elosztóvezetéken kerül sor, a földgázelosztó a vezeték használatbavételét követő négy éven keresztül a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti díjra jogosult. A négy év eltelte után a csatlakozási díj számítása tekintetében az (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

7. § (1) Amennyiben az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén az igénylőnként számított beruházási összeg a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díj kétszeresét meghaladja, a földgázelosztó a 2. melléklet 1. pont c) alpontja szerinti csatlakozási díjra jogosult.

(2) Amennyiben a földgázelosztó a csatlakozási díjat az (1) bekezdésre tekintettel állapította meg, a földgázelosztó az elosztóvezetékre később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási díjat az (1) bekezdés szerint csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók részére visszatéríti mindaddig, amíg a később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett összegekkel csökkentett, az (1) bekezdés szerint megfizetett csatlakozási díj egyenlő nem lesz a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díjjal.

(3) A földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti fejlesztéssel megvalósult vezetékre történő bekapcsolás esetén a vezeték használatbavételét követően a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díjra jogosult, mindaddig, amíg a (2) bekezdés szerinti visszatérítési kötelezettség maradéktalanul nem teljesül. A visszatérítési kötelezettség teljesítése után a csatlakozási díj számítása tekintetében a 6. § (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

8. § (1) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni

a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezések és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre és beszerelési költségre,

b) az adott beruházással összefüggésben az egyes értékesítési kategóriánkénti elosztási díjakban elismerésre kerülő költségelemekre (értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség),

c) az elosztási díjak megállapításakor figyelembe vett kapacitás- és mennyiségi adatokra, valamint a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó által igényelt vásárolt kapacitásra, a vásárolt földgáz várható mennyiségére és a kiépített összes kapacitásra.

(2) A csatlakozási díj mértékét az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén úgy kell megállapítani, hogy az a földgázelosztási-rendszeren vételező többi felhasználót ne terhelje.

9. § (1) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó a fejlesztés földgázelosztó által kiszámított teljes összegét köteles a fejlesztés megkezdése előtt megfizetni a földgázelosztó részére.

(2) A csatlakozási szerződés tartalmazza a 3. § (2) bekezdés szerint kiszámított csatlakozási díj összegét, valamint külön fizetendő tételként a fejlesztés teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének összegét.

(3) A földgázelosztó köteles a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének, vagy a (5) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes összegének visszafizetését megkezdeni a felhasználó részére, ha a beruházás tervezésekor figyelembe vett kapacitásigény az üzembe helyezést követő két egymást követő teljes gázévben teljes mértékben lekötésre és legalább a gázévente tervezett mennyiség átvételre került. A földgázelosztó a különbözetet, vagy a teljes összeget a fenti két gázév eltelte után két gázév alatt kamatmentesen két egyenlő részletben fizeti vissza, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

(4) A csatlakozási díj mértéke a beruházásra értékesítési kategóriánként számított várható elosztott mennyiségre vetített üzemeltetési költség, tőkeköltség és értékcsökkenés, és az értékesítési kategóriánként számított fajlagos elosztási díj üzemeltetési költség, tőkeköltség és értékcsökkenés elemei különbségének a várható elosztott mennyiséggel szorzott értéke.

(5) Nem kérhető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználótól csatlakozási díj abban az esetben, ha a (4) bekezdés szerinti szorzat kisebb, vagy egyenlő, mint nulla.

(6) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó által fizetendő csatlakozási díjat a földgázelosztó a kapacitásigény alapján értékesítési kategóriánként határozza meg. Több leendő vagy már csatlakozott felhasználó esetén a csatlakozási díj kapacitásarányosan kerül megállapításra.

(7) A (3) bekezdés szerinti visszafizetést az adott felhasználási helyen földgázt vételező mindenkori ingatlantulajdonos részére kell teljesíteni.

10. § Kezdő beruházásra történő, 2014. október 1-jét követően igényelt bekapcsolás vagy fejlesztés esetén a földgázelosztó a kezdő beruházásra később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási díjat a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott felhasználó vagy felhasználók részére azok befizetéseivel arányosan átadja (a továbbiakban: visszatérítés). Visszatérítésre legfeljebb addig kerül sor, amíg a kezdő beruházás alkalmával csatlakozott felhasználó vagy felhasználók által fizetett csatlakozási díjnak az átadott összeggel csökkentett mértéke egyenlő nem lesz a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti kapacitás kategóriákra tekintettel meghatározott csatlakozási díjjal.

11. § (1) A földgázelosztó a 10. § szerinti visszatérítést az újabb csatlakozások üzembe helyezésétől számított 90 napon belül teljesíti a jogosult felhasználó részére.

(2) A 6. § (2)–(3), a 7. § és a 10. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a földgázelosztó részletes nyilvántartást vezet minden csatlakozási díjszámításról.

(3) A földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza a 6. § (3) bekezdése, a 7. § és a 10. § szerinti csatlakozási díjszámítás és visszatérítés részletes szabályait.

(4) A 7. § (1) bekezdés szerinti csatlakozás esetén a földgázelosztó a csatlakozási szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül a csatlakozás költségeiről – azok indokolásával – részletesen tájékoztatja a Hivatalt.

12. § Kapacitásnövelés esetén, amennyiben a felhasználó a megnövekedett kapacitásigény miatt a továbbiakban egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként vételez, a felhasználó a 2. melléklet 3. pontja szerinti kapacitásnövelési díjat, valamint az új kategóriának megfelelően számított csatlakozási díj és az eredetileg megfizetett csatlakozási díj különbözetét fizeti meg.

4. A csatlakozási díjak mértéke szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetén

13. § (1) A csatlakozási díj fizetésének esetei

a) a fejlesztés és

b) a kapacitásnövelés.

(2) A szállítóvezetéki csatlakozási díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az a földgázszállítási rendszeren vételező többi felhasználót ne terhelje.

(3) A szállítóvezetéki csatlakozási díj megállapításakor figyelemmel kell lenni

a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre,

b) az adott beruházással összefüggésben az egyes szállítási rendszerüzemeltetési díjakban elismerésre kerülő értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség elemekre, és

c) a szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapításakor figyelembe vett kapacitásra és a csatlakozás következtében lekötendő többletkapacitásra.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevétele során az üzemeltetési költségben elismert veszteség mértéke nem lehet több 0,2%-nál.

14. § (1) A szállítóvezetékre történő csatlakozás esetén – ide nem értve a 15. § (1) szerinti csatlakozás esetét – a csatlakozási díjat a 2. melléklet 4. pontja tartalmazza.

(2) Fejlesztés vagy kapacitásnövelés esetén a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó a beruházás szállítási rendszerüzemeltető által kiszámított teljes összegét köteles megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető részére. A beruházásról szóló megállapodás tartalmazza a 3. § (2) bekezdése szerint kiszámított csatlakozási díjat.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető köteles visszafizetni a felhasználó részére a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj közötti különbözetet, valamint a (4) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes összegét, ha a beruházás tervezésekor figyelembe vett kapacitás teljes mértékben lekötésre került. Az elszámolás módját és időbeli ütemezését a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

(4) Nem kérhető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználótól csatlakozási díj abban az esetben, ha a fejlesztés vagy a kapacitásnövelés eredményeképpen a szállítási díjak nem emelkednek, figyelemmel a 2. melléklet 4. pont 1. alpontjára.

5. A csatlakozási díjak mértéke földgáztermelő csatlakozás esetén

15. § (1) A földgáztermelő részére történő fejlesztés kizárólag a szállító- vagy az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezését tartalmazza.

(2) A földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díj megállapításakor a csatlakozási pont kialakításának költségére kell figyelemmel lenni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a csatlakozással érintett elosztói rendszer azon szakaszán, ahol a termelői csatlakozás kialakításra kerül, nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor a meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége is figyelembevételre kerül.

16. § (1) A földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díjat a 2. melléklet 5. pontja tartalmazza.

(2) A földgáztermelő elosztóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a csatlakozási díjat a 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, szállítóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint fizeti meg.

6. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. október 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 22. §-a a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

18. §2

19. § Attól a felhasználótól vagy földgáztermelőtől, aki vagy amely e rendelet hatálybalépéséig visszterhesen vagy ingyenesen jutott hozzá a vásárolt kapacitáshoz, e korábbi bekapcsolásért, fejlesztésért vagy kapacitásnövelésért utólag díj és térítés nem szedhető.

20. § Ha a földgázelosztó 2011. június 30-ig nem kezdte meg az elosztóvezeték üzemeltetését, és olyan vezetéket fog üzemeltetni, amelyet korábban másik földgázelosztó üzemeltetett, akkor az 1. § 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés tekintetében a fajlagos költség figyelembevételekor a korábbi üzemeltetőre vonatkozó, a költség-felülvizsgálat alapján megállapított fajlagos költségelemekre (értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség) kell figyelemmel lenni, mindaddig, amíg a GET 104/A. § (1) bekezdés szerinti költség-felülvizsgálat eredménye a földgázelosztó vonatkozásában nem áll rendelkezésre.

21. § A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó üzletszabályzatát e rendeletnek megfelelően átdolgozza és e rendelet kihirdetését követő 2 hónapon belül a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja.

22. §3

1. melléklet a 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelethez

A csatlakozási díj mértékének megállapításánál alkalmazandó inflációs korrekció
A csatlakozási díj inflációs korrekcióját a földgázelosztó – 5 éves periódussal – az alábbiak szerint végzi el:
a) Inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha az adott évre vonatkozó inflációs előrejelzés mértéke meghaladja az 5%-ot. A korrekció mértéke az adott évre vonatkozó inflációs előrejelzés 5%-ot meghaladó része.
A csatlakozási díj számításánál figyelembe vehető inflációs előrejelzés a Magyar Nemzeti Bank által a számítás évét megelőzően közzétett legutolsó, „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványban a számítás időszakára vonatkozó fogyasztóiár-index értéke (százalékban kifejezve).
b) Amennyiben az a) pont szerinti inflációs előrejelzés mértéke egymást követő 5 évben nem haladja meg az évi 5%-ot, a 6. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti csatlakozási díj a rákövetkező évben 5%-kal megemelhető. Az ezt követő 5 évben az a) pont szerinti inflációs szabály érvényes.

2. melléklet a 9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelethez

A csatlakozási díjak mértéke (a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)
1. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a bekapcsolás és az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
a) Bekapcsolás esetén a tételes csatlakozási díj:
aa)    4 m3/h-ig: 150.000 Ft
ab)    4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k-4)
ac)    20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 x (k-20)
b) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben a tételes csatlakozási díj kapacitás kategóriánként:
ba)    4 m3/h-ig: 285.000 Ft
bb)    4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 x (k-4)
bc)    20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
c) Az 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben, amennyiben a beruházás összege meghaladja
a 2. melléklet 1. pont b) alpont szerinti, kapacitáskategóriának megfelelő díj kétszeresét, a csatlakozási díj:
ca)    4 m3/h-ig: Fi = Bi – 285.000 Ft
cb)    4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: Fi = Bi – (285.000 Ft + 9.500 x (k-4))
cc)    20 m3/h-nál nagyobb: Fi = Bi – (437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
ahol:

 

A

B

1.

Fi

Az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj, forint.

2.

Bi

A beruházás során az igénylőnként számított, a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét, forint.

3.

k

az igényelt kapacitás (m3/h).

2. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpont szerinti fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
Az értékesítési kategóriánként számított csatlakozási díj mértéke:
F =, ha a kifejezés értéke nagyobb, mint 0.
Egyéb esetben a csatlakozási díj 0 (F=0).
A felhasználóktól szedhető csatlakozási díj maximuma: Fmax = B
ahol:

 

A

B

1.

F

Az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj, forint.

2.

B

A beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét, forint.

3.

TK1

A beruházásra értékesítési kategóriánként számított tőkeköltség.

4.

TK0

Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert tőkeköltség.

5.

ÉCS1

A beruházásra értékesítési kategóriánként számított értékcsökkenés.

6.

ÉCS0

Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert értékcsökkenés.

7.

ÜK1

A beruházásra értékesítési kategóriánként számított üzemeltetési költség.

8.

ÜK0

Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert üzemeltetési költség.

9.

m1

Várható elosztott mennyiség.

10.

m0

A rendszerhasználati díjak számításánál figyelembe vett, tarifakategóriánkénti elosztott mennyiség.

3. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a kapacitásnövelés és rákapcsolás esetén alkalmazandó tételes csatlakozási díj mértéke
A kapacitásnövelés díja
a)    Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát nem haladja meg: 30.000 Ft
b)    Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát meghaladja: 70.000 Ft.
A rákapcsolás csatlakozási díja: 20.000 Ft
4. Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében a fejlesztés és kapacitásnövelés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
1. Kilépési kapacitások tekintetében csatlakozási díj nem szedhető, ha az új árbevétel-igény és lekötés alapján számított fajlagos kisebb vagy egyenlő a jelenlegi árbevétel és lekötés alapján számított fajlagosnál, azaz
F = 0
2. Kilépési kapacitások tekintetében csatlakozási díj szedhető, ha a megváltozott árbevétel-igény és a lekötés alapján számított fajlagos meghaladják a jelenlegi árbevétel-igény és lekötés alapján számítottat.
A kilépési kapacitások tekintetében, ha

akkor a csatlakozási díj mértéke: F = BKT - BK0
ahol:

A

B

1.

Á

árbevétel-igény, forint

2.

F

csatlakozási díj, forint

3.

L

lekötött kapacitás, MJ/h; MJ/nap

4.

f

fajlagos árbevétel-igény, forint/MJ

5.

BKT

a beruházás tényleges összege, kilépési pont létrehozása esetén, forint

6.

BK0

a két fajlagos (jelenlegi és új) egyezősége esetén számított beruházási összeg, kilépési pont létrehozása esetén, forint

5. A földgáztermelő földgázszállító és -elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén alkalmazandó csatlakozási díj
Ft = Bt
ahol:

A

B

1.

Ft

A földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj, forint.

2.

Bt

Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
a kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint.

Elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
- ha biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint;
- ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége, forint.

1

A rendeletet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 69. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére