• Tartalom

2014. évi XC. törvény

2014. évi XC. törvény

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról1

2022.05.25.

Az Országgyűlés, Magyarország globális kihívások iránti elkötelezettségére tekintettel, az Egyesült Nemzetek Alapokmányára, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az Európai Unió fejlesztéspolitikájára és humanitárius segélyezési alapelveire figyelemmel, a következő törvényt alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §2 E törvény alkalmazásában:

1. adomány: a segély és a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység keretében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték, valamint elszámolási és visszatérítési kötelezettség nélkül nyújtott pénzbeli és tárgyi támogatás,

2. adományozó levél: adomány, segély nyújtására kötelező, írásban tett egyoldalú jognyilatkozat,

3. felajánlás: ígért támogatás,

4. nemzetközi fejlesztési együttműködés: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottsága által felállított lista alapján hivatalos fejlesztési támogatásra jogosult országnak minősülő kedvezményezett partnerországoknak e törvényben meghatározott eszközök útján nyújtott támogatás, amelynek célja a szegénység elleni küzdelem, valamint az emberi és kisebbségi jogok, a fenntartható fejlődés, továbbá a nemzetközi biztonság és stabilitás elősegítése,

5. nemzetközi humanitárius segítségnyújtás: a természeti és civilizációs katasztrófák által okozott humanitárius válságok, illetve komplex veszélyhelyzetek esetén az emberi életek megmentése és a szenvedés enyhítése, az alapvető életfeltételek helyreállításához való hozzájárulás, a hosszú távú következmények és negatív hatások csökkentése, valamint közreműködés a válsághelyzetekre való felkészülésben,

6. segély: a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás keretében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték, valamint elszámolási és visszatérítési kötelezettség nélkül nyújtott pénzbeli támogatás,

7. technikai segítségnyújtás: kutatási, oktatási vagy szakképzési tevékenység, továbbá szakmai tanácsadás és szakértői együttműködés.

2. § Magyarország a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységét nemzetközi kötelezettségeivel összhangban, nemzeti érdekeit is tükröző külkapcsolatai alapján, az ország teherbíró képességének, valamint külpolitikai és külgazdasági prioritásainak figyelembevételével valósítja meg.

3. § (1) A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet a segítségnyújtás hatékonyságának növelésével, a források elszámoltatható, átlátható és nyomon követhető felhasználásával, a segélyhatékonyság alapelveinek figyelembevételével, valamint a végrehajtásban használt eszközök és módszerek, és az elért eredmények fenntarthatóságának biztosításával kell megvalósítani.

(2) A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet elsősorban a kedvezményezett partnerországokkal való kétoldalú együttműködés útján, a lehetséges hazai gazdaság- és kereskedelemélénkítő hatásokra figyelemmel kell megvalósítani.

(3) A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység a kedvezményezett partnerországok szükségleteihez, igényeihez és fejlesztési célkitűzéseihez illeszkedve valósul meg, és a kedvezményezett partnerországok saját erőfeszítéseit egészíti ki.

4. § Magyarország a nemzetközi humanitárius jog, a nemzetközi menekültjog és a nemzetközi emberi jogi egyezmények alapján, az európai uniós szakpolitikával összhangban nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységét végez.

5. § (1) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás a humanitárius válsághelyzet által megkívánt időtartamban, a szükségleteknek megfelelően, a támogatott ország társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaitól függetlenül adható.

(2) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás során tiszteletben kell tartani az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elvét.

2. Tervezés

6. §3 A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység tervezése és a szakpolitikák fejlesztési célú összhangja érdekében a külpolitikáért felelős miniszter – az érintett minisztériumokkal együttműködve és a civil társadalommal konzultálva – legalább négyéves időtávra szakpolitikai stratégiát készít, amely meghatározza a földrajzi és ágazati prioritásokat.

7. §4

3. Végrehajtás és koordináció

8. § (1)5 A központi államigazgatási szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó területeken nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet folytatnak, amelyet a külpolitikáért felelős miniszter koordinál.

(2) E tevékenységük végrehajtása során a központi államigazgatási szervek – a társadalmi részvétel alapelvével összhangban – együttműködnek a civil szervezetekkel és más társadalmi partnerekkel, különösen a tudomány, a kultúra, az érdek-képviseleti szervek és a parlamenti pártok képviselőivel. Az együttműködés rendszeres tájékoztatás és konzultáció formájában valósul meg a szakpolitikához kapcsolódó jogalkotás, tervezés, végrehajtás és ellenőrzés folyamán.

(3) A központi államigazgatási szervek a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység végrehajtásába bevonnak olyan gazdasági szereplőket, amelyek fenntartható, környezeti és társadalmi szempontból a nemzetközi normáknak megfelelő gyakorlatot folytatnak, és a nemzetközi fejlesztési hatékonysági elveknek, különösen az átláthatóság elvének megfelelően működnek.

(4)6 A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység pénzbeli és tárgyi támogatás, így különösen adományozó levél útján nyújtott adomány, technikai segítségnyújtás, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvényben meghatározott eszközök útján valósul meg.

9. § (1)7 A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás kormányzati koordinációját a az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős látja el. Ennek során kiemelt figyelmet fordít a Kormány által elfogadott nemzetközi humanitárius segítségnyújtási stratégiák és szakpolitikai koncepciók megvalósítására.

(2)8 A nemzetközi humanitárius segítségnyújtási felajánlással kapcsolatos döntéseket a az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős hozza meg, figyelembe véve a nemzetközi szervezetek, valamint a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom által készített felhívásokat.

(2a)9 Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás kormányzati koordinációja keretében folytatott tevékenységéről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási felajánlással kapcsolatos döntéseiről folyamatosan tájékoztatja a külpolitikáért felelős minisztert.

(3)10 A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás pénzbeli és tárgyi támogatás, így különösen segély, adomány révén egyaránt megvalósulhat.

10. § (1) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban az alábbi szervezetek működhetnek közre:

a) humanitárius nemzetközi, regionális és helyi szervezetek,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve,

c) minisztériumok,

d) Magyarország külképviseletei,

e) magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezetek,

f) Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom, illetve nemzeti szervezetei,

g) gazdasági szereplők.

(2)11 Nemzetközi katasztrófa-segítségkérés esetén a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszterrel együttműködve biztosítja a nemzetközi humanitárius segítségnyújtással való összhang megteremtését.

11. § (1)12 A Kormány a nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység koordinációja és a szakpolitikák fejlesztési célú összhangja érdekében tárcaközi bizottságot működtet.

(2)13 A külpolitikáért felelős miniszter a nemzetközi fejlesztési együttműködési, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység hatékonyságának növelése érdekében a projektalapú tevékenység ellátását elősegítő ügynökséget működtet.

11/A. §14 Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködését és nemzetközi humanitárius segítségnyújtását nemzetközi szervezetek és nemzetközi fejlesztési célú alapok részére teljesített tagdíjak és önkéntes hozzájárulások útján is megvalósíthatja.

4. Nemzetközi fejlesztési tudatosság növelése

12. §15 A külpolitikáért felelős miniszter a nemzetközi fejlesztési együttműködés, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás vonatkozásában a köznevelésért felelős miniszterrel és a felsőoktatásért felelős miniszterrel együttműködnek e tevékenységek hazai társadalmi támogatottságának növelése érdekében, és ennek részeként a fiatal generáció szemléletformálásában, az önkéntesség szerepének erősítésében és a globális felelősségvállalásra nevelés előmozdításában.

5. Finanszírozás

13. §16 A nemzetközi fejlesztési együttműködés költségigényét a külpolitikáért felelős miniszter, a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység költségigényét az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter terjeszti elő Magyarország nemzetközi és európai uniós vállalásainak figyelembe vételével.

6. Átláthatóság

14. §17 A költségvetési támogatással megvalósuló nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységekről a külpolitikáért felelős miniszter, a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységekről az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter nyilvánosan hozzáférhető adatbázist vezet.

15. §18 A külpolitikáért felelős miniszter a nemzetközi fejlesztési együttműködés, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás vonatkozásában minden év október 31-ig jelentést készít a Kormány részére az előző évi tevékenységről. A jelentést, annak Kormány általi elfogadását követően, a külpolitikáért felelős miniszter, illetve a az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra hozza.

6/A. 19 Előminősített civil szervezetek

15/A. § Az előminősített civil szervezetek a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás végrehajtásának hatékonyságát folyamatos készenlétükkel biztosítják.

15/B. § Előminősíthető az a közhasznú civil szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) legalább öt éve folytat nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységet és ennek eredményét igazolja,

b) nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység végzéséhez megfelelő humán szakértelemmel, technikai és logisztikai kapacitásokkal, valamint nemzetközi tapasztalattal rendelkezik,

c) a tevékenységénél és szervezeténél fogva állandó együttműködésre alkalmas,

d) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül,

e) nincs köztartozása,

f) a bírósági nyilvántartásba vett létesítő okirata szerint

fa) a hatóköre nemzetközi,

fb) a célja és a cél szerinti besorolása nemzetközi tevékenység.

15/C. § (1)20 Az a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységet végző civil szervezet, amely előminősített civil szervezet kíván lenni, erre vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújthat be a az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős részére.

(2)21 Az előminősítő rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti szempontok és eljárás alapján előminősített civil szervezet részére a az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős minősítő levelet ad át.

(3)22 Az előminősített civil szervezet vezető tisztségviselője haladéktalanul köteles bejelenteni a az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszternek, ha a szervezet nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységével felhagy vagy nem felel meg a 15/B. §-ban foglalt feltételeknek.

(4)23 A 15/B. § szerinti feltételek fennállását a az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős rendszeresen megvizsgálja, és ha a szervezet nem felel meg azoknak, valamint a (3) bekezdés szerinti bejelentés esetében a minősítő levelet visszavonja.

7. Záró rendelkezések

16. § (1)24 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a nemzetközi fejlesztési együttműködés végrehajtásában résztvevő ügynökség feladatait ellátó szervezetet kijelölje,

b)25

(2)26 Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy feladatkörében:

a)27 a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység formáit,28

b) a 14. § szerinti adatbázis vezetésének részletes szabályait és az adatbázis tartalmát,

c)29

rendeletben állapítsa meg.

(3)30 Felhatalmazást kap az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter, hogy feladatkörében:

a) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység formáit,

b) a 14. § szerinti adatbázis vezetésének részletes szabályait és az adatbázis tartalmát,

c) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás végrehajtásában közreműködő civil szervezetek előminősítésének eljárását, valamint az előminősített civil szervezetek nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban történő részvételének szabályait

rendeletben állapítsa meg.

17. §31 (1)32 A nemzetközi fejlesztési együttműködéshez és nemzetközi humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtott költségvetési támogatás vonatkozásában

a) nem kell alkalmazni

ab) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 69. § (1) bekezdés f) pontját, ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi adómentes adóalanynak minősül,

ac) külföldi kedvezményezett esetén az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontját, valamint 55. és 56. §-át,

b) az Ávr. 102/B. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beszámolót a kedvezményezett bizonylatok helyett könyvvizsgálói jelentéssel is alátámaszthatja.

(2)34 A nemzetközi humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtott költségvetési támogatás vonatkozásában – az (1) bekezdésen túl – az Ávr.

a) 75. §-át és a 81. § e) pontját az előminősítő rendszerről szóló miniszteri rendelet alapján előminősített civil szervezetek esetében,

nem kell alkalmazni.

18. § Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

19. §35

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 23.

2

Az 1. § a 2017: XLV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § a 2015: CLXXVII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. §-t a 2017: XLV. törvény 23. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § (1) bekezdése a 2015: CLXXVII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (4) bekezdése a 2017: XLV. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdése a 2018: CXX. törvény 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. § (2) bekezdése a 2018: CXX. törvény 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 9. § (2a) bekezdését a 2018: CXX. törvény 12. §-a iktatta be.

10

A 9. § (3) bekezdése a 2015: CLXXVII. törvény 2. §-ával megállapított, a 2017: XLV. törvény 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 10. § (2) bekezdése a 2017: XLV. törvény 22. § b) pontja, a 2018: CXX. törvény 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 11. § (1) bekezdése a 2017: XLV. törvény 22. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 11. § (2) bekezdése a 2018: CXX. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

14

A 11/A. §-t a 2017: XLV. törvény 17. §-a iktatta be.

15

A 12. § a 2018: CXX. törvény 14. §-ával megállapított, a 2022: IV. törvény 152. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 13. § a 2018: CXX. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

17

A 14. § a 2018: CXX. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

18

A 15. § a 2018: CXX. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6/A. alcímet (15/A–15/C. §) a 2017: XLV. törvény 19. §-a iktatta be.

20

A 15/C. § (1) bekezdése a 2018: CXX. törvény 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 15/C. § (2) bekezdése a 2018: CXX. törvény 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 15/C. § (3) bekezdése a 2018: CXX. törvény 19. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 15/C. § (4) bekezdése a 2018: CXX. törvény 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 16. § (1) bekezdése a 2017: XLV. törvény 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 16. § (1) bekezdés b) pontját a 2018: CXX. törvény 20. §-a hatályon kívül helyezte.

26

A 16. § (2) bekezdése a 2015: CLXXVII. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

27

A 16. § (2) bekezdés a) pontja a 2018: CXX. törvény 20. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 16. § (2) bekezdés c) pontját a 2018: CXX. törvény 20. §-a hatályon kívül helyezte.

30

A 16. § (3) bekezdését a 2017: XLV. törvény 20. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2018: CXX. törvény 18. §-ával megállapított szöveg.

31

A 17. § a 2015: CLXXVII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

32

A 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: XLV. törvény 22. § e) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 17. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontját a 2017: XLV. törvény 21. §-a iktatta be.

34

A 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: XLV. törvény 22. § f) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére