• Tartalom

91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról1

2014.05.01.

A Kormány

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában,

a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

1–10. §2

11. § A Hr. 44. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Földet érintő csere esetében a (2) bekezdésben foglaltakon túl a csere feltétele, hogy
a) a Földforgalmi tv. 12. § (1) bekezdésben foglalt feltételek fennálljanak, és
b) az állam javára megszerzett föld aranykorona (AK) értéke – a szőlő, a gyümölcsös és az erdő művelési ágban nyilvántartott föld, valamint a (4) bekezdésben meghatározott területek kivételével – ne legyen kevesebb a föld fekvése szerinti településen fekvő, azonos művelési ágú földek átlag AK értékénél.”

12–13. §3

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

14–17. §4

3. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

18. §5

4. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2014. május 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. május 2. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére