• Tartalom

92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.03.21.

A Kormány a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

a) mobil fizetési termék: a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás tárgya, amely a szolgáltatásból kialakított, nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül értékesített termék és szolgáltatás, ideértve az egyetemes útdíjszolgáltatónál vezetett előrefizetési egyenleg feltöltését is,”

(2) Az R. 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

e) ügyfélrendelkezés: a központosított mobilértékesítésű szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban az ügyfél által a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül tett jognyilatkozat.”

2. § Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet valamennyi ügyfél számára Magyarország egész területén biztosítja a központosított mobil értékesítésű szolgáltatások megvásárlásának lehetőségét a nemzeti mobil fizetési rendszer útján.”

3. § Az R. 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az ügyfél a mobil fizetési szerződést a nemzeti mobil fizetési szervezet előtti személyes megjelenés nélkül köti meg, a nemzeti mobil fizetési szervezet – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – a központosított mobil értékesítésű szolgáltatások igénybevételét az üzletszabályzatában egyidejű fizetéshez, előre feltöltött egyenleghez vagy meghatározott értékhatárhoz kötheti.
(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet lehetővé teheti, hogy az ügyfél egyes központosított mobil értékesítésű szolgáltatások eseti, egyidejű fizetés mellett történő igénybe vételére irányulóan is köthessen mobil fizetési szerződést. Az ilyen módon megkötött szerződésre nem kell alkalmazni az 5. és 6. §-t, valamint a 11–13. §-t, az üzletszabályzat ugyanakkor a szerződés részének tekintendő, és a szerződés – az üzletszabályzat ellenkező rendelkezése hiányában – a felek kölcsönös teljesítésével szűnik meg.”

4. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mobil fizetési szerződésben a felek közös megegyezéssel az ügyfél javára – az egyenlő bánásmód követelményeivel összhangban – eltérhetnek az e rendeletben meghatározott feltételektől, ha az a nemzeti mobil fizetési szervezet által nyújtott szolgáltatást nem veszélyezteti, és nem eredményez az ügyfelek közötti indokolatlan vagy aránytalan mértékű különbségtételt.”

5. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél által a mobil fizetési termék díjaként fizetendő díj megegyezik azzal a díjjal, amelyet az ügyfél akkor fizetne, ha az adott szolgáltatást nem a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül vásárolná meg. A szolgáltató a szolgáltatás mobil fizetési termékként történő megvásárlását üzletpolitikai kedvezménnyel ösztönözheti.”

(2) Az R. 8. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél a mobil fizetési termék (1) bekezdés szerinti díján felül a nemzeti mobil fizetési szervezet részére az alábbi szolgáltatások esetében, az alábbi mértékű kényelmi díjat fizet:]

b) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33/A. §-a szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén tranzakciónként 50 forint,
c) közlekedési jegy értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint,”

(3) Az R. 8. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az ügyfél a mobil fizetési termék (1) bekezdés szerinti díján felül a nemzeti mobil fizetési szervezet részére az alábbi szolgáltatások esetében, az alábbi mértékű kényelmi díjat fizet:]

e) az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló törvény (a továbbiakban: Útdíjtörvény) szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint.”
24/A. § (1) A viszonteladó a mobil fizetési termék 8. § (1) bekezdés szerinti díján felül a nemzeti mobil fizetési szervezet részére az alábbi szolgáltatások esetében, az alábbi mértékű kényelmi díjat fizet:
a) várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítése esetén tranzakciónként 40 forint,
b) a Kkt. 33/A. §-a szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint,
c) az Útdíjtörvény szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint,
d) közlekedési jegy értékesítése esetén tranzakciónként 0 forint,
e) a Nmftv. 2. § d) pontja szerinti szolgáltatás esetén tranzakciónként 75 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési termék 8. § (1) bekezdés szerinti díjából
a) az Útdíjtörvény szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén 2,5%,
b) közlekedési jegy értékesítése esetén 2,5%
mennyiségi kedvezményt biztosít a viszonteladó számára.
24/B. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet havonta, a tárgyhónapot követő hónap ötödik napján elszámolási összesítőt küld a viszonteladó részére a tárgyhónapban a viszonteladó által értékesített mobil fizetési termék mennyiségéről és értékéről.
(2) Ha a mobil fizetési termék értékesítésének kezdő napja nem a hónap első napjára esik, az első elszámolási időszak a mobil fizetési termék értékesítésének kezdő napján kezdődik és a tárgyhónap végéig tart. A nemzeti mobil fizetési szervezet és a viszonteladó megállapodhatnak rövidebb elszámolási időszakok alkalmazásában.
(3) Az elszámolási összesítőben a viszonteladó által kifogásolt tételekről a felek az elszámolási összesítő megküldését követő 8 napon belül egyeztetnek, és ennek eredménye alapján a viszonteladó a tárgyhónapot követő 15. napig teljesítésigazolást állít ki. A fennmaradt vitás tételekre vonatkozóan a felek a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó díjak elszámolásával egyidejűleg számolnak el.
(4) A tárgyhónapban a viszonteladó által értékesített, a teljesítésigazolásban igazolt mobil fizetési termékek után a nemzeti mobil fizetési szervezetet megillető díj a tárgyhónapot követő 30. napig, a nemzeti mobil fizetési szervezet által kiállított számla alapján esedékes.”

7. § Az R. a következő 29/A. §-sal egészül ki:

29/A. § (1) A szolgáltatói szerződéssel létrejött jogviszony keretében a várakozási (parkolási) közszolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles – a nemzeti mobil fizetési szervezet (2) bekezdés szerinti közreműködésével – a jegykiadó automatáin vagy a közterületi parkolással kapcsolatos tájékoztató tábláin a nemzeti mobil fizetési rendszer használatával kapcsolatos információkat megjelenítő feliratot elhelyezni, és azon feltüntetni:
a) a várakozási terület zónakódját,
b) a nemzeti mobil fizetési szervezet internetes oldalának címét és a vásárlási mobilalkalmazásának elérési címét,
c) valamennyi hatályos viszonteladói szerződéssel rendelkező viszonteladóra vonatkozóan a vásárlással kapcsolatos információkat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feliratok egységes formáját és adattartalmát a nemzeti mobil fizetési szervezet határozza meg és gondoskodik a feliratok előállításáról.
(3) A várakozási (parkolási) közszolgáltatást nyújtó szolgáltató a 29. § (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontig, valamint szükség esetén évente egy alkalommal március 1-jéig a saját költségén biztosítja az (1) bekezdés szerinti feliratok elhelyezését.
(4) A viszonteladó megtéríti a feliratok cseréjének indokolt költségét a nemzeti mobil fizetési szervezet részére, ha a feliratok cseréje a viszonteladónak felróható ok miatt szükséges.”

8. § Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A továbbértékesítési díj alapja az ügyfél által a 8. § (1) bekezdése szerint fizetendő díj általános forgalmi adó nélkül számított összege, mértéke
a) várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítése esetén 10%,
b) a Kkt. 33/A. §-a szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén 5%,
c) közlekedési jegy értékesítése esetén 5%,
d) az Útdíjtörvény szerinti úthasználati jogosultság értékesítése esetén 5%.”

9. § (1) Az R. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet havonta, a tárgyhónapot követő hónap ötödik napján elszámolási összesítőt küld a szolgáltató részére a tárgyhónapban értékesített mobil fizetési termék mennyiségéről és értékéről.”

(2) Az R. 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az elszámolási összesítőben a szolgáltató által kifogásolt tételekről a felek az elszámolási összesítő megküldését követő 8 napon belül egyeztetnek, és ennek eredménye alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet a tárgyhónapot követő 15. napig teljesítésigazolást állít ki. A fennmaradt vitás tételekre vonatkozóan a felek egyeztetést követően a tárgyhónapot követő hónapra vonatkozó díjak elszámolásával egyidejűleg számolnak el.”

(3) Az R. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elszámolási időszakban a mobil fizetési szervezet által értékesített, a teljesítésigazolásban igazolt mobil fizetési termékek után a szolgáltatót megillető díj a tárgyhónapot követő 30. napig, a szolgáltató nevében a nemzeti mobil fizetési szervezet által kiállított számla alapján esedékes.”

10. § (1) Az R. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítésével kapcsolatban a nemzeti mobil fizetési szervezet]

c) megállapítja a parkolási időt,”

(2) Az R. 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az Útdíjtörvény szerinti úthasználati jogosultság értékesítésével kapcsolatban a nemzeti mobil fizetési szervezet
a) begyűjti az ügyféltől az Útdíjtörvény szerint a tranzakció elindításhoz szükséges adatokat, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,
b) adatot szolgáltat a szolgáltató nyilvántartásához és az ellenőrzéshez,
c) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülő ügyfélpanaszokat, és
d) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.”

11. § Az R. 26. § (4) bekezdés b) pontjában az „egyedi ügyfél azonosítót” szövegrész helyébe az „igénybe vevőhöz köthető egyedi tranzakció azonosítót” szöveg lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére