• Tartalom

2014. évi XCIII. törvény

2014. évi XCIII. törvény

a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról1

2016.01.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

2–5. §3

3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

6–9. §4

4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

10. §5

5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

11. §6

12. § (1)7

(2)8

13–15. §9

6. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

16–19. §10

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

20–21. §11

8. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

22. §12

9. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

23–25. §13

10. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

26. §14

27. §15

28. §16

29–31. §17

32–35. §18

36. § (1)19

(2)20

37. §21

38. §22

39. § (1)23

(2)24

40. §25

11. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

41. §26

12. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása

42–44. §27

13. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló
2013. évi CCXX. törvény módosítása

45. § (1) Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény (a továbbiakban: Interop. tv.) 15. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

15. § (1) A központi címregiszter vezetése, működése és az egységes címkezelés részletes eljárási szabályait e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet állapítja meg.
(2) Az egységes címképzés szabályait e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet határozza meg.”

(2) Az Interop. tv. 11. alcíme a következő 15/A–15/C. §-sal kiegészülve lép hatályba:

15/A. § (1) A központi címregiszter működtetéséért felelős szerv nyilvántartást vezet azon személyekről, akik jogosultak a címek rögzítésére (a továbbiakban: hozzáférési jogosultsági nyilvántartás). E célból a központi címregiszter működtetéséért felelős szerv jogosult a nyilvántartottak természetes személyazonosító adatainak kezelésére.
(2) A hozzáférési jogosultsági nyilvántartás tartalmazza:
a) az érintett személyek természetes személyazonosító adatait,
b) a címképzésért felelős szerv illetékességi területét,
c) a hozzáférési jogosultság kezdő időpontját és időtartamát, valamint
d) a hozzáférési jogosultság módosításának, visszavonásának okát és időpontját.
(3) A hozzáférési jogosultsági nyilvántartásban szereplő adatokat legkésőbb a hozzáférési jogosultság megszűnésétől számított 5 év elteltével törölni kell.
15/B. § Ha a központi címregiszterben új cím keletkeztetéséhez, meglévő cím módosításához vagy törléséhez olyan címadat beszerzése szükséges, amelynek megállapítása helyi önkormányzati képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a képviselő-testület a címképzésért felelős szervtől érkezett megkeresést követő ülésén a címképzéshez szükséges döntést meghozza és arról a címképzésért felelős szervet haladéktalanul értesíti.
15/C. § A központi címregiszterben nyilvántartott közérdekű vagy közérdekből nyilvános címadatok a központi címregiszterhez kapcsolódó állami és önkormányzati nyilvántartásokból ismerhetők meg.”

46. § Az Interop. tv. 16. § (1) bekezdése a következő 9. és 10. ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„9. állapítsa meg az egységes címképzés szabályait,
10. jelölje ki a címképzésért felelős szervet és a központi címregiszter működtetéséért felelős szervet.”

47. § Az Interop. tv. 18. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

18. § (1) A nyilvántartók a 3. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő harmincadik hónap első napjáig kötelesek megfelelni.
(2) Az olyan nyilvántartók, akik a törvény hatálybalépésekor adatkapcsolat-szolgáltatást nyújtanak, a 7. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő tizennyolcadik hónap első napjáig kötelesek megfelelni.
(3) Az olyan nyilvántartók, amelyek e törvény hatálybalépése után és a törvény hatálybalépését követő tizennyolcadik hónap első napjáig adatkapcsolat-szolgáltatást valósítanak meg, a 7. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő tizennyolcadik hónap első napjáig kötelesek megfelelni.
(4) Azok a nyilvántartók, akik a törvény hatálybalépésekor nyilvántartással rendelkeznek, a 10. § szerinti bejelentést legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő tizenkettedik hónap első napjáig kötelesek megtenni.”

48. § Az Interop. tv. 14. alcíme a következő 18/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

18/A. § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelésére, működtetésére feladat- és hatáskörrel rendelkező földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a központi címregiszter felállítása érdekében az ahhoz szükséges 2014. december 31. napján hatályos ingatlanadatok, az ingatlan-nyilvántartási azonosító kód és a címkoordináták egyszeri – szükség szerint ütemezetten történő – ingyenes átadására köteles a központi címregiszter működtetéséért felelős szerv részére. Az adatátadásnak legkésőbb 2015. december 31. napjáig kell megtörténnie.”

49. § Nem lép hatályba az Interop. tv. 17. §-a.

50. §28

14. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 16–21. §, 23–25. § és 41. § a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A 2–5. §, 10–11. §, 12. § (1) bekezdés, 13–15. § és 42–44. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 50. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 26. §, 32–35. §, 36. § (2) bekezdés, 38. §, 39. § (1) bekezdés és a 40. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 27. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 28. § a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(8) A 29. §, 31. §, 36. § (1) bekezdés, 39. § (2) bekezdés a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(9) A 12. § (2) bekezdése 2015. június 1-jén lép hatályba.

52. § (1) A 26–36. § és 38–40. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, a 29. §, 31. § és 36. § (1) bekezdése a 38. cikk (1) bekezdése alapján is sarkalatosnak minősül.

(2) Az 51. § (5)–(8) bekezdése az (1) bekezdés szerint sarkalatosnak minősül.

53. § (1) Az Interop. tv. – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az Interop. tv. 1–13. §-a, 16. § (1) bekezdés 1–7. pontja és (2)–(5) bekezdése, valamint 19. §-a 2015. július 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 23. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 44. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 29–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 39. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére