• Tartalom

96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

2014.04.16.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. §, a 4. § (1) és (2) bekezdése, az 5. § (2) bekezdés a), c) és d) pontja és az 5. § (3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § (3) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés e) pontja tekintetében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2014. április 15-étől

a) a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 83., cégjegyzékszáma: 01-10-045526, adószáma: 13806789-2-44, főtevékenysége: 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) által

aa) az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tekintetében ellátott közreműködő szervezeti feladatot a Miniszterelnökség,

ab)1 a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan végzett feladatot – a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal kapcsolatos feladatok kivételével – a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

ac) ellátott feladatot – az aa) és ab) alpontban meghatározott kivétellel – a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

b) a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1012 Budapest, Vérmező utca 4., cégjegyzékszáma: 01-10-046061, adószáma: 14363166-2-41, főtevékenysége: 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) által ellátott feladatot a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

c) az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszáma: 01-09-914411, adószáma: 18160013-2-41, főtevékenysége: 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése) által ellátott feladatot az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

d) az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. C. ép., cégjegyzékszáma: 01-09-919262, adószáma: 20963631-2-41, főtevékenysége: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység) által ellátott feladatot a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium

mint átvevő költségvetési szerv látja el.

(2)2 Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az átvevő költségvetési szerv vezetője képviseli.

(3) Az átvételi felelőst az átvevő költségvetési szerv vezetője jelöli ki.

1/A. §3 (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat-átvétel esetén

a) a feladattal összefüggő jogok, kötelezettségek, vagyon és követelés átvétele, valamint

b) az Áht. 11/B. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz és készpénzállomány átvétele

megosztásának módját a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és az átvevő költségvetési szervek az Áht. 11/A. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyvben közösen állapítják meg.

(2) Az Áht. 11/A. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyvben a funkcionális tevékenységet ellátó munkavállalók átvevő költségvetési szerv által történő átvételéről a szakmai alapfeladatot ellátó munkavállalók átvételének arányában kell az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat-átvétel esetén megállapodni.

(3) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladat-átvétel esetén az Áht. 11/B. § (6) bekezdésében és 11/D. §-ában meghatározott feladatokat az átvevő költségvetési szervek az általuk – az Áht. 11/A. § (5) bekezdése szerinti jegyzőkönyvben – egymás közül kijelölt személy útján közösen teljesítik.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–5. § 2014. április 15-én lép hatályba.

3. §4

4. § (1)5

(2)–(3)6

5. §7

1. melléklet a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez8

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a 127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1/A. §-ta 127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. §-a alapján nem lép hatályba.

6

A 4. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére