• Tartalom
Oldalmenü

1/2015. (I. 28.) BM rendelet

a nemzetközileg védett személy fogadásával összefüggő feladatok végrehajtásának rendőri biztosítására használt speciális gépjárművek fenntartásáról

2015.01.29.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a külföldön forgalomba helyezett és a rendőrség részére a nemzetközileg védett személy fogadásával összefüggő feladatok végrehajtása során szükséges speciális szállítási és biztosítási tevékenység ellátása céljából üzembentartásra átadott gépjárművekre (a továbbiakban: speciális szolgálati gépjárművek) terjed ki.

2. § A speciális szolgálati gépjárművek forgalomba helyezéséről a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a rendőrség erre a feladatra kijelölt szervével közösen gondoskodik.

3. § A speciális szolgálati gépjárművet forgalomba helyezésekor magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel kell ellátni.

4. § A speciális szolgálati gépjárművek magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásával kapcsolatos hatósági eljárások díjainak megfizetése alól a rendőrség mint üzembentartó mentesül.

5. § Az üzembentartó biztosítja, hogy a speciális szolgálati gépjárművek megfeleljenek a hazai jogszabályokban előírt műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.

6. § A speciális szolgálati gépjárművek magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátása során a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénynek, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletnek a járművek forgalomba helyezésére és nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendeletet nem kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

_