• Tartalom

1001/2015. (III. 31.) AB Tü. határozat

1001/2015. (III. 31.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról1

2015.04.01.
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – tekintettel az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 22. § (6) bekezdésére is – az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: SzMSz) 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. Az Alkotmánybíróság Hivatalának önálló szervezeti egységei az alkotmánybírói törzskarok, az elnöki kabinet, az Alkotmánybíróság volt elnökének (a továbbiakban: volt elnök) titkársága, a főtitkárság és a gazdasági főosztály.”
2. Az SzMSz 4.3. pontjának első mondata helyébe az alábbi mondat lép:
„Az önálló szervezeti egységek vezetői az alkotmánybírói törzskarok esetében az alkotmánybírák, az elnöki kabinet esetében az elnök, a volt elnök titkársága esetében a volt elnök, a főtitkárság esetében a főtitkár, a gazdasági főosztály esetében a gazdasági főigazgató.”
3. Az SzMSz 5.6. pontjának első és második mondata helyébe az alábbi két mondat lép:
„Főtanácsadói munkaköri megbízás adható annak az alkotmánybírói törzskar állományába tartozó jogász érdemi munkatársnak, továbbá az elnöki kabinet és a volt elnök titkársága állományába tartozó érdemi munkatársnak, aki feladata ellátásához szükséges szakirányú egyetemi végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Tanácsadói munkaköri megbízás adható annak az alkotmánybírói törzskar állományába tartozó jogász érdemi munkatársnak, továbbá az elnöki kabinet és a volt elnök titkársága állományába tartozó érdemi munkatársnak, aki feladata ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.”
4. Az SzMSz 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. Az elnöki kabinet
8.1. Az elnöki kabinet az elnök munkaszervezete, mely segíti irányítási, koordinatív, képviseleti, valamint a nemzetközi kapcsolatokkal és a nyilvánossággal összefüggő feladatainak ellátását. Az elnöki kabinetet az elnök vezeti.
8.2. Az elnöki kabinet a kabinetfőnökből, a nemzetközi és protokoll (fő)tanácsadóból, valamint az elnöki (fő)tanácsadókból áll. Az elnöki kabinet titkársági feladatait az elnök alkotmánybírói törzskarának a titkársági feladatokat ellátó munkatársa (titkárságvezető vagy titkár/nő) látja el.
8.3. Az elnöki kabinet és az elnök alkotmánybírói törzskara az elnök rendelkezésének megfelelően együttműködnek.
8.4. A kabinetfőnök
a) segíti az elnök irányító munkáját, koordinálja az elnöki kabinet és az elnök alkotmánybírói törzskarának együttműködését;
b) figyelemmel kíséri az Alkotmánybíróság teljes ülése és tanácsai munkáját, közreműködik az egységes ítélkezési tevékenység figyelemmel kísérésében és értékelésében;
c) kapcsolatot tart más állami szervekkel, intézményekkel, előkészíti és szervezi az elnök belföldi vonatkozású hivatalos találkozóit;
d) szervezi és értékeli az elnök nyilvános szerepléseit, előkészíti az azokhoz szükséges szakmai anyagokat;
e) figyelemmel kíséri és értékeli az elnököt érintő eseményeket, szakmai véleményeket, sajtómegjelenéseket.
8.5. A nemzetközi és protokoll (fő)tanácsadó
a) koordinálja az elnök nemzetközi tárgyú tevékenységét, közreműködik az elnök külügyi vonatkozású találkozóinak a szervezésében;
b) az elnök igénye szerint szakmai anyagokat készít nemzetközi és hazai vonatkozású megbeszélésekhez, egyeztetésekhez;
c) ellátja az Alkotmánybíróság nemzetközi képviseletével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart más külföldi intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel;
d) a főtitkárral együttműködve közreműködik az Alkotmánybírósághoz érkező külföldi delegációk fogadásának, valamint az ünnepi (szakmai és protokoll) programoknak a kialakításában;
e) a főtitkárral együttműködve közreműködik az Alkotmánybíróság nemzetközi és hazai levelezéseinek előkészítésében;
f) a gazdasági főosztállyal együttműködve előkészíti az elnök és az alkotmánybírák külföldi hivatalos és munkalátogatásait.
8.6. Az elnöki (fő)tanácsadók
a) az elnök által meghatározottak szerint előkészítő anyagokat készítenek, véleményező tevékenységet végeznek;
b) közreműködnek az egységes ítélkezési tevékenység figyelemmel kísérésében és értékelésében;
c) figyelemmel kísérik a beérkezett indítványokat, elemzéseket készítenek, kutatási feladatokat látnak el;
d) segítik az elnököt a nyilvánossággal és a sajtóval kapcsolatos feladatainak ellátásában.”
5. Az SzMSz az alábbi 8/A. ponttal egészül ki:
„8/A. A volt elnök titkársága
8/A.1. A volt elnök titkársága az Alkotmánybíróság volt elnökének munkaszervezete, mely az Abtv. 20. § (5) bekezdése alapján, az ott meghatározott ideig működik.
8/A.2. A volt elnök titkársága segíti az Alkotmánybíróság volt elnökének az e tisztségével összefüggő tevékenységét. A volt elnök titkárságát a volt elnök vezeti.
8/A.3. A volt elnök titkárságának munkatársai
a) kapcsolatot tartanak más állami szervekkel, intézményekkel, előkészítik és szervezik a volt elnök belföldi vonatkozású hivatalos találkozóit;
b) szervezik a volt elnök nyilvános szerepléseit, nemzetközi és hazai vonatkozású megbeszéléseit, előkészítik a felkészüléshez szükséges anyagokat;
c) figyelemmel kísérik a volt elnököt érintő eseményeket, szakmai véleményeket, sajtómegjelenéseket;
d) közreműködnek a volt elnök nemzetközi találkozóinak a szervezésében.”
6. Az SZMSZ 1. számú mellékletének helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
7. Az SZMSZ 2. számú mellékletének helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
8. Ez a határozat 2015. április 1-jén lép hatályba.
Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/887-2/2015.

1. melléklet az 1001/2015. (III. 31.) AB Tü. határozathoz

2. melléklet az 1001/2015. (III. 31.) AB Tü. határozathoz

Állománytábla

Szervezeti egység

Beosztás

Létszámkeret (fő)

Alkotmánybírói törzskarok

Az Alkotmánybíróság tagja

15

 

Jogász (érdemi) munkatárs

45

 

Titkárságvezető/titkár(nő)

15

 

 

 

Elnöki kabinet

 

 

 

Kabinetfőnök

1

 

Nemzetközi és protokoll (fő)tanácsadó

1

 

Elnöki (fő)tanácsadók

2

 

Belső ellenőr (külsős)

0,5

 

 

 

Volt elnök titkársága

Jogász (érdemi) munkatárs

2

 

 

 

Főtitkárság

Főtitkár

1

Főtitkársági titkárság

Titkárságvezető/titkár(nő)

1

Indítványelemzői munkacsoport

Indítványelemző

5

Informatika

Informatikus

3

Kezelőiroda

Irodavezető

1

 

Ügyintéző

2

Könyvtár

Könyvtárvezető

1

 

 

 

Gazdasági főosztály

Gazdasági főigazgató

1

A gazdasági főosztály titkársága

Titkárságvezető/titkár(nő)

1

Pénzügyi és számviteli egység

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

4

 

Bér- és tb. ügyintéző

1

 

Gazdasági ügyintéző

1

Műszaki-ellátó egység

Gondnok, tűz- és munkavédelmi ügyintéző

1

 

Épületgépész

0,5

 

Szakmunkás, egyéb fizikai alkalmazott

12

Személy- és munkaügyi referens

Humánpolitikus

1

Gépkocsi-üzemeltetési referens (garázsmester)

Garázsmester

1

 

Gépkocsivezető

17

 

 

 

Összesen

 

136

1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére