• Tartalom

2015. évi CI. törvény

2015. évi CI. törvény

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2016.01.02.
I. Fejezet

A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

1–44. §2

II. Fejezet

A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

45. §3

3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

46. §4

4. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

47. §5

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

48. §6

6. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

49. §7

7. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

50. §8

8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

51–52. §9

9. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

53. §10

10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

54–55. §11

11. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

56. § A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 334. § (2) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Egy életbiztosító,)

a) amelynek biztosító az anyavállalata vagy abban a biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik, eredménytartaléka és adózott eredménye, vagy”
III. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

12. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

57–59. §12

13. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

60. §13

61. § A Vtv.

a)–g)14

h)15

i)–l)16

lép.

14. A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény módosítása

62. §17

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. Hatálybalépés

63. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 61. § h) pontja 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 45–56. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

16. Az Európai Unió jogának való megfelelés

64. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló 2013. október 22-i 2013/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

1–6. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez18

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 3. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 68. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 57–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 61. § a)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 61. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 61. § i)–l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére