• Tartalom

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

2023.07.07.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló források:

a)1 az e célra a központi költségvetésnek a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló költségvetési fejezetében tervezett fejezeti kezelésű előirányzat,

b) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek e célra juttatott pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai, [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Nemzeti Tehetség Alap],

c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 24. § (1) bekezdés h) pontjában és 28. § i) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatás,

d)2 a 2021–2027 közötti programozási időszak európai uniós forrásai terhére azon – a központi költségvetésnek a Miniszterelnökség, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztérium fejezetében szereplő – tehetséggondozást szolgáló intézkedések pályázati úton vagy pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási döntéssel elnyerhető, valamint kiemelt projektjeinek támogatása, amelyek tekintetében az irányító hatósági feladatokat a miniszter látja el.

(2)3 A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak célhoz rendeléséről, illetve a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott feladatok ellátására a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnek (a továbbiakban: Támogatáskezelő) juttatott eszközök felhasználásáról a miniszter a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (a továbbiakban: Fórum) javaslatának figyelembevételével dönt.

2. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás terhére együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján kell biztosítani a Támogatáskezelő részére a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget.

(2) A Támogatáskezelő az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás

a) legfeljebb hét százalékának megfelelő összeget a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségeire,

b) legfeljebb egy százalékának megfelelő összeget a Fórum titkársági feladatainak ellátásával kapcsolatos költségeire

használhat fel.

(3) A megállapodásban meg kell határozni

a) a Támogatáskezelő számára biztosított összeget,

b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Fórum javaslatának figyelembevételével,

c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.

3. §4 (1) A miniszter – a megállapodás keretei között – a Fórum javaslatainak figyelembevételével évente összeállítja a pályázati tervet, valamint az Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt a beérkezett pályázatokról.

(2) A pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási igény elbírálására a miniszter jogosult. A támogatási döntés meghozatala során a miniszter vizsgálja a költségvetési támogatás forrásául szolgáló előirányzat által finanszírozott közfeladatot, annak – kérelmező által történő – ellátásának célszerűségét, hatékonyságát, szakmai megfelelőségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátásához történő illeszkedését. A Nemzeti Tehetség Program rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás kilencvenöt százaléka egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján pályázati kiírások szerint, és öt százaléka pedig a miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján kerülhet felhasználásra.

3/A. §5 A Fórum titkára a miniszter által vezetett minisztérium tehetségekért felelős főosztályának vezetője.

4. § (1) A Támogatáskezelő a megállapodás keretei között

a) a miniszterrel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat,

b) lebonyolítja a pályázati eljárást,

c)6 formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat vagy pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási igényeket,

d) előértékeli a beérkezett pályázatokat,

e) koordinálja a pályáztatás előkészítésében és a döntés-előkészítésben részt vevő Értékelő Bizottság működését,

f)7 felterjeszti a miniszter részére az Értékelő Bizottság döntési javaslatát vagy pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási igényeket,

g)8 megköti a támogatási szerződéseket, kiadja a támogatói okiratokat és azok módosításait,

h) előkészíti és folyósítja a kifizetéseket,

i) a megvalósítás befejezése előtt folyamatosan ellenőrzi az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználását, továbbá

j) ellenőrzi és jóváhagyja a beérkezett rész-, illetve záró beszámolókat.

(2) A záró beszámolók jóváhagyását követően a teljesítést a Támogatáskezelő igazolja.

(3)9

5. § Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

6. §10

7. §11

8. §12

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a 237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 281/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3/A. §-t a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 237/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdését a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 6–7. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 297. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 6–7. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 297. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére