• Tartalom

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

2020.07.31.

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kedvezményezett települések kategóriái

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) jelentős munkanélküliséggel sújtott települések: azok a települések, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét,

b) kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések,

c) komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám,

d) munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből,

e) társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada.

2. A kedvezményezett települések besorolásának alapelvei és feltételrendszere

2. § (1) A települések területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kedvezményezett települések jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A kedvezményezett települések körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a Kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti.

3. A kedvezményezett települések viszonya a kedvezményezett járásokhoz

4. § (1) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

(2) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek és jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

(3) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járásban található, a fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Az a település, amely az e rendelet hatálybalépését megelőző napon társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősült, de nem szerepel a 2. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében 2015. december 31-ig átmenetileg kedvezményezett településnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Azon települést, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezettnek minősült, de e rendelet alapján nem minősül kedvezményezettnek, a folyamatban lévő ügyekben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet jegyzéke szerint kell kedvezményezettnek tekinteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §1

1. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez2

A települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana

A)        Mutatócsoportok és az egyes mutatók

    1.    mutatócsoport: Társadalmi és demográfiai helyzet
Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma) az elmúlt öt év átlaga, ‰
Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő
Tízezer 0–2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek száma, db
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0–24 éves állandó népességből, %
Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő
    2.    mutatócsoport: Lakás és életkörülmények
Használt lakások átlagos ára, Ft
Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %
Komfort nélküli (lakott) lakások a lakott lakások %-ában
Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft
A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db
    3.    mutatócsoport: Helyi gazdaság és munkaerőpiac
A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, %
Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %
Tartósan – legalább 12 hónapja folyamatosan – nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %
A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, %
A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma, db
Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db
Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, %
    4.    mutatócsoport: Infrastruktúra és környezet
Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, %
A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, %
Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db
Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, %
A megyeszékhely elérésének mutatója, perc
A gyorsforgalmi csomópontok elérési mutatója, perc
B)         Az indikátorrendszer felépítése
    1.     Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján:
    2.     Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:
    3.     Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

2. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez3

A kedvezményezett települések jegyzéke

 

A

B

C

D

1

Megye

Település

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések

Jelentős munkanélküliséggel
sújtott települések

2

Bács-Kiskun megye

Bácsszentgyörgy

1

0

3

Bácsszőlős

1

1

4

Balotaszállás

1

0

5

Bátya

0

1

6

Borota

1

0

7

Csátalja

1

0

8

Csikéria

1

1

9

Dávod

1

1

10

Drágszél

1

1

11

Dunafalva

1

0

12

Dunaszentbenedek

1

1

13

Dunatetétlen

0

1

14

Felsőszentiván

1

0

15

Gara

1

0

16

Géderlak

1

1

17

Hercegszántó

1

0

18

Imrehegy

1

0

19

Jánoshalma

1

1

20

Katymár

1

0

21

Kéleshalom

1

0

22

Kisszállás

1

0

23

Kömpöc

1

1

24

Kunbaja

1

0

25

Kunbaracs

1

0

26

Madaras

1

1

27

Mátételke

1

0

28

Mélykút

1

1

29

Miske

1

1

30

Nagybaracska

1

0

31

Ordas

1

1

32

Öregcsertő

1

1

33

Pálmonostora

1

0

34

Rém

1

1

35

Sükösd

0

1

36

Szeremle

0

1

37

Tass

0

1

38

Tataháza

1

0

39

Tázlár

1

0

40

Újsolt

1

1

41

Újtelek

1

1

42

Uszód

1

1

43

Baranya megye

Adorjás

1

0

44

Ág

1

1

45

Almamellék

1

1

46

Almáskeresztúr

1

0

47

Alsószentmárton

1

1

48

Apátvarasd

1

0

49

Áta

1

0

50

Babarcszőlős

1

1

51

Bakóca

1

1

52

Bánfa

1

0

53

Baranyahídvég

1

0

54

Baranyajenő

1

1

55

Baranyaszentgyörgy

1

1

56

Basal

1

1

57

Besence

1

0

58

Bogádmindszent

1

0

59

Bogdása

1

1

60

Boldogasszonyfa

1

1

61

Bosta

1

1

62

Botykapeterd

1

1

63

Bürüs

1

1

64

Cún

1

1

65

Csányoszró

1

0

66

Csarnóta

0

1

67

Csebény

1

1

68

Cserdi

1

0

69

Dencsháza

1

0

70

Dinnyeberki

1

1

71

Diósviszló

1

1

72

Drávacsehi

1

0

73

Drávacsepely

1

0

74

Drávafok

1

0

75

Drávaiványi

1

0

76

Drávakeresztúr

1

0

77

Drávapalkonya

1

1

78

Drávapiski

1

1

79

Drávaszabolcs

0

1

80

Drávaszerdahely

1

1

81

Drávasztára

1

0

82

Egyházasharaszti

1

0

83

Endrőc

1

1

84

Erdősmárok

0

1

85

Erdősmecske

1

0

86

Fazekasboda

1

1

87

Felsőegerszeg

1

1

88

Felsőszentmárton

1

0

89

Garé

1

0

90

Gerde

1

0

91

Gerényes

1

1

92

Gilvánfa

1

1

93

Gordisa

1

1

94

Gödre

1

0

95

Gyöngyfa

1

1

96

Gyöngyösmellék

1

0

97

Hegyszentmárton

1

0

98

Helesfa

1

0

99

Hirics

1

0

100

Homorúd

1

1

101

Horváthertelend

1

1

102

Husztót

1

0

103

Ibafa

1

1

104

Illocska

1

1

105

Ipacsfa

1

0

106

Kákics

1

1

107

Kásád

1

0

108

Katádfa

1

0

109

Kékesd

1

1

110

Kemse

1

1

111

Kisasszonyfa

1

0

112

Kisbeszterce

1

1

113

Kisbudmér

1

1

114

Kisdér

1

0

115

Kishajmás

1

1

116

Kisharsány

0

1

117

Kisjakabfalva

1

1

118

Kiskassa

0

1

119

Kislippó

1

0

120

Kisnyárád

1

1

121

Kistamási

1

0

122

Kistapolca

0

1

123

Kistótfalu

0

1

124

Kisvaszar

1

0

125

Kisszentmárton

1

0

126

Kórós

1

0

127

Kovácshida

1

1

128

Kovácsszénája

1

0

129

Köblény

1

1

130

Kölked

1

1

131

Kővágótöttös

0

1

132

Lapáncsa

1

1

133

Liptód

1

1

134

Lúzsok

1

1

135

Magyarlukafa

1

1

136

Magyartelek

1

1

137

Maráza

1

0

138

Márfa

0

1

139

Marócsa

1

1

140

Márok

0

1

141

Matty

1

1

142

Mekényes

1

0

143

Merenye

1

0

144

Meződ

1

0

145

Mindszentgodisa

1

1

146

Molvány

1

0

147

Monyoród

1

1

148

Nagybudmér

1

1

149

Nagycsány

1

0

150

Nagyhajmás

1

1

151

Nagyharsány

1

1

152

Nagytótfalu

1

1

153

Nemeske

1

1

154

Nyugotszenterzsébet

1

1

155

Okorág

1

0

156

Okorvölgy

1

0

157

Old

1

1

158

Oroszló

1

0

159

Ózdfalu

1

1

160

Palé

1

1

161

Páprád

1

0

162

Patapoklosi

1

1

163

Pécsbagota

1

0

164

Pécsdevecser

1

0

165

Pereked

1

0

166

Peterd

1

0

167

Pettend

1

0

168

Piskó

1

1

169

Pócsa

0

1

170

Rádfalva

1

1

171

Regenye

1

1

172

Rózsafa

1

1

173

Sámod

1

0

174

Sárok

1

1

175

Siklósbodony

1

1

176

Siklósnagyfalu

1

0

177

Somogyapáti

1

1

178

Somogyhárságy

1

0

179

Somogyhatvan

1

0

180

Somogyviszló

1

1

181

Sósvertike

1

0

182

Sumony

1

1

183

Szágy

1

1

184

Szaporca

1

1

185

Szárász

1

1

186

Szava

1

0

187

Szebény

1

1

188

Szellő

1

0

189

Szentdénes

1

1

190

Szentkatalin

1

1

191

Szentlászló

0

1

192

Szilágy

1

0

193

Szőke

1

1

194

Szörény

1

0

195

Szulimán

1

0

196

Szűr

0

1

197

Tarrós

1

0

198

Tékes

1

1

199

Teklafalu

1

0

200

Tengeri

1

1

201

Tésenfa

1

1

202

Téseny

1

1

203

Tófű

1

0

204

Tormás

1

1

205

Tótszentgyörgy

1

1

206

Újpetre

0

1

207

Várad

1

1

208

Varga

1

1

209

Vásárosbéc

1

0

210

Vásárosdombó

1

1

211

Vázsnok

1

0

212

Vejti

1

1

213

Velény

1

1

214

Versend

1

1

215

Zádor

1

1

216

Zaláta

1

1

217

Békés megye

Almáskamarás

1

1

218

Battonya

1

1

219

Bélmegyer

1

0

220

Biharugra

1

1

221

Bucsa

1

0

222

Csabaszabadi

1

0

223

Csárdaszállás

1

0

224

Dombegyház

1

0

225

Dombiratos

1

0

226

Ecsegfalva

1

0

227

Geszt

1

1

228

Kardos

1

0

229

Kertészsziget

1

1

230

Kevermes

1

1

231

Kisdombegyház

1

0

232

Körösnagyharsány

1

1

233

Körösújfalu

1

0

234

Kötegyán

1

0

235

Kunágota

1

1

236

Magyarbánhegyes

1

0

237

Magyardombegyház

1

0

238

Medgyesbodzás

1

0

239

Méhkerék

1

0

240

Mezőgyán

1

1

241

Nagykamarás

1

1

242

Okány

1

0

243

Örménykút

1

0

244

Pusztaföldvár

1

0

245

Pusztaottlaka

1

0

246

Sarkad

0

1

247

Sarkadkeresztúr

1

0

248

Újszalonta

1

1

249

Végegyháza

1

1

250

Zsadány

1

1

251

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújalpár

1

1

252

Abaújlak

1

0

253

Abaújszolnok

1

0

254

Abaújvár

1

0

255

Abod

1

0

256

Alacska

0

1

257

Alsógagy

1

1

258

Alsótelekes

1

0

259

Alsóvadász

1

1

260

Alsózsolca

0

1

261

Arló

1

1

262

Ároktő

1

0

263

Aszaló

1

1

264

Baktakék

1

0

265

Balajt

1

1

266

Bánhorváti

0

1

267

Baskó

1

1

268

Becskeháza

1

1

269

Beret

1

1

270

Bodroghalom

1

0

271

Bodrogkisfalud

0

1

272

Bódvalenke

1

1

273

Bódvarákó

1

0

274

Boldogkőújfalu

1

1

275

Boldogkőváralja

1

0

276

Boldva

0

1

277

Borsodbóta

1

1

278

Borsodgeszt

1

1

279

Borsodnádasd

1

1

280

Borsodszentgyörgy

1

0

281

Borsodszirák

0

1

282

Bükkaranyos

0

1

283

Bükkmogyorósd

1

1

284

Büttös

1

1

285

Cigánd

1

1

286

Csenyéte

1

1

287

Csernely

1

1

288

Csincse

0

1

289

Csobaj

1

1

290

Csokvaomány

1

1

291

Dámóc

1

1

292

Detek

1

1

293

Domaháza

1

1

294

Dövény

1

1

295

Égerszög

1

1

296

Encs

0

1

297

Erdőbénye

1

1

298

Fáj

1

0

299

Farkaslyuk

1

1

300

Felsőberecki

1

0

301

Felsődobsza

1

1

302

Felsőgagy

1

0

303

Felsőkelecsény

1

0

304

Felsőregmec

1

0

305

Felsőtelekes

1

1

306

Felsővadász

1

1

307

Filkeháza

1

1

308

Fony

1

0

309

Forró

1

1

310

Fulókércs

1

0

311

Füzérkajata

1

0

312

Füzérradvány

1

0

313

Gadna

1

1

314

Gagyapáti

1

1

315

Gagybátor

1

0

316

Gagyvendégi

1

1

317

Galvács

1

0

318

Gesztely

0

1

319

Girincs

1

0

320

Gönc

1

0

321

Göncruszka

1

1

322

Györgytarló

1

1

323

Hangács

1

1

324

Hangony

1

1

325

Hegymeg

0

1

326

Hejőbába

1

0

327

Hejőkürt

0

1

328

Hejőpapi

1

1

329

Hejőszalonta

1

1

330

Hernádbűd

1

0

331

Hernádcéce

1

1

332

Hernádnémeti

0

1

333

Hernádpetri

1

1

334

Hernádszentandrás

1

0

335

Hernádszurdok

1

1

336

Hernádvécse

1

1

337

Hét

1

0

338

Hidvégardó

1

0

339

Hollóháza

0

1

340

Homrogd

1

0

341

Imola

1

1

342

Izsófalva

0

1

343

Jákfalva

1

1

344

Járdánháza

1

1

345

Kánó

1

0

346

Kány

1

0

347

Karcsa

1

0

348

Karos

1

0

349

Kázsmárk

1

1

350

Kéked

1

1

351

Kelemér

1

1

352

Kenézlő

1

1

353

Kesznyéten

1

1

354

Kiscsécs

1

1

355

Kisgyőr

0

1

356

Kishuta

0

1

357

Kisrozvágy

1

0

358

Komjáti

1

1

359

Korlát

1

1

360

Kovácsvágás

1

0

361

Köröm

1

1

362

Krasznokvajda

1

1

363

Kupa

1

1

364

Kurityán

0

1

365

Lácacséke

1

1

366

Ládbesenyő

1

1

367

Lak

1

0

368

Legyesbénye

1

1

369

Léh

1

1

370

Lénárddaróc

1

1

371

Litka

1

0

372

Makkoshotyka

1

1

373

Mályinka

0

1

374

Martonyi

1

0

375

Megyaszó

1

1

376

Meszes

1

0

377

Mezőzombor

1

0

378

Monaj

1

1

379

Monok

1

0

380

Nagybarca

1

1

381

Nagykinizs

1

0

382

Nagyrozvágy

1

0

383

Nekézseny

0

1

384

Nemesbikk

1

1

385

Novajidrány

1

1

386

Nyésta

1

1

387

Nyíri

1

1

388

Onga

0

1

389

Ónod

0

1

390

Ormosbánya

1

1

391

Ózd

1

1

392

Pácin

1

1

393

Pamlény

1

1

394

Pányok

1

0

395

Pere

1

0

396

Perecse

1

1

397

Prügy

1

1

398

Pusztafalu

0

1

399

Pusztaradvány

1

0

400

Ragály

1

1

401

Rakaca

1

1

402

Rakacaszend

1

0

403

Rásonysápberencs

1

1

404

Révleányvár

1

0

405

Ricse

1

1

406

Rudabánya

1

1

407

Rudolftelep

1

1

408

Sajóbábony

0

1

409

Sajógalgóc

0

1

410

Sajókápolna

0

1

411

Sajókaza

1

1

412

Sajómercse

1

1

413

Sajónémeti

1

1

414

Sajópetri

0

1

415

Sajópüspöki

1

0

416

Sajószentpéter

0

1

417

Sály

1

1

418

Sárazsadány

1

0

419

Sáta

1

1

420

Selyeb

1

1

421

Semjén

1

1

422

Serényfalva

1

0

423

Sóstófalva

1

1

424

Szakácsi

1

1

425

Szalaszend

1

1

426

Szalonna

1

1

427

Szászfa

1

1

428

Szegi

1

1

429

Szegilong

1

0

430

Szemere

1

0

431

Szendrőlád

1

1

432

Szentistván

0

1

433

Szentistvánbaksa

1

0

434

Szin

1

1

435

Szinpetri

1

1

436

Szuhakálló

0

1

437

Szuhogy

0

1

438

Taktabáj

1

1

439

Taktaharkány

1

1

440

Taktakenéz

1

1

441

Taktaszada

1

1

442

Tarcal

0

1

443

Telkibánya

0

1

444

Tiszacsermely

1

1

445

Tiszakarád

1

1

446

Tiszaladány

1

1

447

Tiszapalkonya

0

1

448

Tiszatardos

1

0

449

Tiszatarján

0

1

450

Tomor

1

0

451

Tornabarakony

1

0

452

Tornakápolna

1

1

453

Tornanádaska

1

0

454

Tornaszentandrás

1

1

455

Tornaszentjakab

1

1

456

Tornyosnémeti

1

0

457

Újcsanálos

1

1

458

Uppony

1

1

459

Vágáshuta

1

0

460

Vajdácska

1

1

461

Vatta

0

1

462

Vilmány

1

1

463

Vilyvitány

1

0

464

Viss

1

1

465

Viszló

1

1

466

Vizsoly

1

1

467

Zádorfalva

1

0

468

Zalkod

1

1

469

Zemplénagárd

1

0

470

Ziliz

1

1

471

Zsujta

1

1

472

Csongrád-Csanád megye

Ambrózfalva

1

0

473

Apátfalva

1

0

474

Árpádhalom

1

0

475

Baks

1

0

476

Csanádalberti

1

0

477

Csanytelek

1

0

478

Dóc

1

0

479

Eperjes

1

0

480

Királyhegyes

1

0

481

Kövegy

1

0

482

Magyarcsanád

1

1

483

Nagyér

1

0

484

Nagytőke

1

0

485

Óföldeák

1

0

486

Ópusztaszer

1

0

487

Öttömös

1

0

488

Pusztamérges

1

0

489

Pusztaszer

1

0

490

Ruzsa

1

0

491

Tömörkény

1

0

492

Fejér megye

Enying

0

1

493

Igar

1

1

494

Mátyásdomb

0

1

495

Sáregres

1

0

496

Sárkeresztúr

1

1

497

Vajta

1

1

498

Győr-Moson-Sopron megye

Cakóháza

1

0

499

Hajdú-Bihar megye

Álmosd

1

1

500

Bagamér

1

1

501

Báránd

1

0

502

Bedő

1

0

503

Berekböszörmény

1

1

504

Bihardancsháza

1

1

505

Biharnagybajom

1

1

506

Bihartorda

1

1

507

Bojt

1

1

508

Csökmő

1

1

509

Darvas

1

0

510

Derecske

0

1

511

Egyek

1

0

512

Esztár

1

0

513

Folyás

1

0

514

Furta

1

1

515

Fülöp

1

1

516

Gáborján

1

1

517

Hajdúbagos

1

0

518

Hajdúhadház

1

1

519

Hajdúsámson

0

1

520

Hajdúszovát

1

1

521

Hencida

1

1

522

Hosszúpályi

1

1

523

Kaba

0

1

524

Kismarja

1

0

525

Kokad

1

1

526

Komádi

1

0

527

Konyár

1

1

528

Körösszakál

1

1

529

Körösszegapáti

1

0

530

Létavértes

0

1

531

Magyarhomorog

1

0

532

Mezőpeterd

1

1

533

Mezősas

1

0

534

Nagykereki

1

1

535

Nagyrábé

1

0

536

Nyírábrány

1

1

537

Nyíracsád

0

1

538

Nyíradony

0

1

539

Nyírmártonfalva

1

1

540

Pocsaj

1

1

541

Polgár

0

1

542

Sáp

1

1

543

Sáránd

0

1

544

Sárrétudvari

1

1

545

Szerep

1

1

546

Téglás

0

1

547

Tetétlen

1

0

548

Tiszacsege

1

1

549

Told

1

1

550

Újiráz

1

0

551

Újléta

1

1

552

Vámospércs

0

1

553

Váncsod

1

0

554

Vekerd

1

0

555

Zsáka

1

1

556

Heves megye

Átány

1

1

557

Bükkszentmárton

1

1

558

Csány

1

1

559

Dormánd

0

1

560

Egerbakta

1

1

561

Egercsehi

0

1

562

Egerfarmos

1

0

563

Erdőkövesd

1

1

564

Erdőtelek

1

1

565

Erk

1

0

566

Fedémes

1

0

567

Gyöngyösoroszi

1

1

568

Halmajugra

1

1

569

Hevesaranyos

1

1

570

Ivád

1

0

571

Kerecsend

0

1

572

Kisfüzes

1

0

573

Kisköre

0

1

574

Kompolt

0

1

575

Kömlő

1

1

576

Mezőszemere

1

0

577

Mezőtárkány

1

1

578

Nagyfüged

1

0

579

Pély

1

1

580

Szajla

1

0

581

Szentdomonkos

1

1

582

Szúcs

1

1

583

Tarnabod

1

1

584

Tarnalelesz

1

0

585

Tarnaörs

1

1

586

Tarnaszentmiklós

1

1

587

Tarnazsadány

1

1

588

Terpes

1

1

589

Tiszanána

1

1

590

Tófalu

1

1

591

Újlőrincfalva

1

0

592

Vécs

1

1

593

Verpelét

0

1

594

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cibakháza

1

1

595

Csépa

1

1

596

Hunyadfalva

1

1

597

Jászágó

1

0

598

Jászivány

1

1

599

Jászladány

1

0

600

Karcag

0

1

601

Kétpó

1

0

602

Kuncsorba

1

0

603

Kunhegyes

0

1

604

Kunmadaras

1

1

605

Kunszentmárton

0

1

606

Mesterszállás

1

1

607

Nagyiván

1

0

608

Nagyrév

1

1

609

Öcsöd

1

0

610

Szelevény

1

1

611

Tiszabő

1

0

612

Tiszabura

1

1

613

Tiszaderzs

1

0

614

Tiszaföldvár

0

1

615

Tiszagyenda

1

0

616

Tiszaigar

1

0

617

Tiszainoka

1

0

618

Tiszakürt

1

0

619

Tiszaörs

1

0

620

Tiszapüspöki

1

0

621

Tiszaroff

1

1

622

Tiszasas

0

1

623

Tomajmonostora

1

0

624

Komárom-Esztergom megye

Csép

1

0

625

Nógrád megye

Bárna

1

0

626

Bér

1

0

627

Bokor

1

1

628

Cered

1

1

629

Csécse

1

0

630

Cserhátszentiván

1

0

631

Csesztve

1

1

632

Csitár

1

1

633

Debercsény

1

1

634

Ecseg

1

0

635

Egyházasgerge

1

1

636

Endrefalva

1

1

637

Erdőtarcsa

1

1

638

Etes

1

1

639

Felsőtold

1

0

640

Garáb

0

1

641

Herencsény

1

0

642

Hont

1

0

643

Hugyag

1

1

644

Iliny

1

1

645

Ipolyszög

1

0

646

Ipolytarnóc

1

0

647

Kálló

1

1

648

Karancsberény

0

1

649

Karancskeszi

1

1

650

Karancsság

1

1

651

Kazár

1

1

652

Kisecset

1

0

653

Kishartyán

0

1

654

Legénd

1

0

655

Litke

1

1

656

Lucfalva

1

1

657

Ludányhalászi

1

0

658

Magyargéc

1

1

659

Márkháza

1

0

660

Mátraszele

1

1

661

Mátraverebély

1

1

662

Mihálygerge

0

1

663

Mohora

1

1

664

Nagybárkány

1

1

665

Nagylóc

1

1

666

Nógrádmarcal

1

0

667

Nógrádmegyer

1

1

668

Nógrádszakál

1

1

669

Piliny

1

0

670

Rimóc

1

0

671

Ságújfalu

1

0

672

Sámsonháza

1

1

673

Sóshartyán

1

1

674

Szalmatercs

1

1

675

Szátok

1

1

676

Szilaspogony

1

1

677

Szirák

1

0

678

Tar

0

1

679

Terény

1

0

680

Tereske

1

0

681

Zabar

1

1

682

Pest megye

Jászkarajenő

1

0

683

Nagybörzsöny

1

0

684

Tatárszentgyörgy

1

1

685

Somogy megye

Alsóbogát

1

1

686

Babócsa

1

1

687

Bábonymegyer

1

1

688

Bakháza

1

1

689

Balatonberény

0

1

690

Bálványos

0

1

691

Baté

0

1

692

Bedegkér

1

1

693

Bélavár

1

1

694

Beleg

1

1

695

Berzence

0

1

696

Bolhás

1

1

697

Bolhó

1

1

698

Bonnya

1

1

699

Böhönye

0

1

700

Büssü

1

1

701

Csákány

1

1

702

Cserénfa

1

0

703

Csokonyavisonta

1

1

704

Csököly

1

1

705

Csömend

1

1

706

Csurgónagymarton

1

1

707

Drávagárdony

1

1

708

Ecseny

1

1

709

Edde

1

1

710

Felsőmocsolád

1

1

711

Fiad

1

0

712

Fonó

1

1

713

Főnyed

1

1

714

Gadács

1

0

715

Gadány

1

0

716

Gálosfa

1

1

717

Gamás

1

1

718

Gige

1

1

719

Gölle

1

0

720

Görgeteg

1

1

721

Gyugy

1

0

722

Hács

1

1

723

Hajmás

1

1

724

Háromfa

1

1

725

Hedrehely

1

1

726

Hencse

1

1

727

Heresznye

1

1

728

Hollád

1

1

729

Homokszentgyörgy

1

1

730

Iharos

1

1

731

Iharosberény

1

1

732

Inke

1

1

733

Istvándi

1

1

734

Jákó

1

1

735

Kadarkút

1

1

736

Kálmáncsa

1

1

737

Kapoly

0

1

738

Kaposhomok

1

1

739

Kaposkeresztúr

1

1

740

Karád

1

1

741

Kastélyosdombó

1

1

742

Kaszó

0

1

743

Kazsok

1

1

744

Kelevíz

1

1

745

Kercseliget

1

1

746

Kisasszond

1

0

747

Kisbajom

1

0

748

Kisbárapáti

1

1

749

Kisberény

1

0

750

Komlósd

1

1

751

Kőkút

1

1

752

Kötcse

0

1

753

Kutas

1

1

754

Lábod

1

1

755

Lad

1

1

756

Lakócsa

1

1

757

Látrány

0

1

758

Libickozma

1

0

759

Lulla

1

1

760

Magyaregres

0

1

761

Mezőcsokonya

0

1

762

Mike

1

1

763

Nágocs

0

1

764

Nagybajom

1

1

765

Nagycsepely

1

1

766

Nagykorpád

1

1

767

Nagyszakácsi

1

1

768

Nemesdéd

1

1

769

Nemeskisfalud

1

0

770

Nemesvid

1

1

771

Nikla

1

1

772

Nyim

0

1

773

Osztopán

1

1

774

Öreglak

1

1

775

Őrtilos

1

1

776

Ötvöskónyi

1

1

777

Pálmajor

1

1

778

Pamuk

1

1

779

Patca

1

0

780

Patosfa

1

1

781

Péterhida

1

1

782

Pogányszentpéter

0

1

783

Polány

1

1

784

Porrog

1

1

785

Porrogszentkirály

1

1

786

Potony

1

1

787

Pusztakovácsi

1

1

788

Rinyabesenyő

1

1

789

Rinyakovácsi

1

1

790

Rinyaszentkirály

1

1

791

Rinyaújnép

1

1

792

Sávoly

0

1

793

Segesd

1

1

794

Simonfa

0

1

795

Somodor

1

1

796

Somogyacsa

1

1

797

Somogyaracs

1

1

798

Somogybabod

0

1

799

Somogybükkösd

1

1

800

Somogycsicsó

1

1

801

Somogydöröcske

1

0

802

Somogyegres

1

1

803

Somogyfajsz

1

1

804

Somogygeszti

1

1

805

Somogymeggyes

1

1

806

Somogysámson

1

1

807

Somogysárd

0

1

808

Somogyszentpál

1

1

809

Somogyszil

1

1

810

Somogytúr

0

1

811

Somogyvámos

1

1

812

Somogyvár

0

1

813

Somogyzsitfa

1

1

814

Szabás

1

1

815

Szegerdő

1

1

816

Szenta

1

1

817

Szentborbás

1

1

818

Szentgáloskér

1

0

819

Szenyér

1

1

820

Szilvásszentmárton

1

1

821

Szőkedencs

1

1

822

Szulok

0

1

823

Tapsony

1

0

824

Tarany

1

1

825

Táska

1

0

826

Teleki

1

1

827

Tengőd

1

1

828

Tikos

1

1

829

Torvaj

1

0

830

Tótújfalu

1

1

831

Újvárfalva

1

1

832

Varászló

1

0

833

Vése

1

1

834

Visnye

1

1

835

Visz

1

1

836

Vízvár

1

1

837

Vörs

0

1

838

Zákányfalu

1

1

839

Zala

0

1

840

Zics

1

0

841

Zselickisfalud

1

1

842

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Anarcs

0

1

843

Aranyosapáti

1

1

844

Baktalórántháza

0

1

845

Balkány

1

1

846

Balsa

0

1

847

Barabás

1

1

848

Bátorliget

1

0

849

Benk

1

1

850

Beregdaróc

1

1

851

Besenyőd

1

1

852

Beszterec

1

1

853

Botpalád

1

1

854

Bököny

1

1

855

Buj

0

1

856

Cégénydányád

1

0

857

Csaholc

1

1

858

Császló

1

1

859

Csegöld

1

1

860

Csengerújfalu

1

1

861

Darnó

1

1

862

Dombrád

1

1

863

Döge

0

1

864

Encsencs

1

1

865

Eperjeske

1

1

866

Érpatak

1

1

867

Fábiánháza

1

1

868

Fülesd

1

0

869

Fülpösdaróc

1

0

870

Gacsály

1

1

871

Garbolc

1

1

872

Gávavencsellő

0

1

873

Gégény

0

1

874

Gelénes

1

0

875

Gemzse

1

1

876

Geszteréd

0

1

877

Gulács

1

1

878

Győröcske

1

0

879

Győrtelek

1

1

880

Gyulaháza

1

1

881

Gyügye

1

0

882

Gyüre

1

1

883

Hermánszeg

1

0

884

Hetefejércse

1

1

885

Hodász

1

1

886

Ibrány

0

1

887

Ilk

1

1

888

Jánd

1

1

889

Jánkmajtis

1

1

890

Kállósemjén

0

1

891

Kántorjánosi

1

1

892

Kék

0

1

893

Kékcse

1

1

894

Kemecse

0

1

895

Kérsemjén

1

0

896

Kisar

1

0

897

Kishódos

1

1

898

Kisléta

1

1

899

Kisnamény

1

1

900

Kispalád

1

1

901

Kisvarsány

0

1

902

Kisszekeres

1

1

903

Kocsord

0

1

904

Komlódtótfalu

1

0

905

Komoró

1

1

906

Kótaj

0

1

907

Kölcse

1

0

908

Kömörő

1

1

909

Laskod

1

1

910

Levelek

0

1

911

Lónya

1

1

912

Lövőpetri

1

0

913

Magosliget

1

0

914

Magy

1

1

915

Mánd

1

1

916

Mándok

1

1

917

Máriapócs

0

1

918

Márokpapi

1

0

919

Mátyus

1

1

920

Méhtelek

1

0

921

Mérk

1

1

922

Mezőladány

1

1

923

Milota

1

1

924

Nagyar

1

1

925

Nagycserkesz

1

1

926

Nagydobos

1

1

927

Nagyecsed

1

1

928

Nagyhalász

0

1

929

Nagyhódos

1

0

930

Nagykálló

0

1

931

Nagyszekeres

1

1

932

Nagyvarsány

0

1

933

Nemesborzova

1

1

934

Nyírbátor

0

1

935

Nyírbéltek

1

1

936

Nyírcsaholy

1

1

937

Nyírcsászári

1

1

938

Nyírderzs

1

1

939

Nyírgyulaj

1

1

940

Nyíribrony

1

1

941

Nyírkarász

1

1

942

Nyírkáta

1

1

943

Nyírlövő

1

1

944

Nyírmada

1

1

945

Nyírmihálydi

1

1

946

Nyírparasznya

1

1

947

Nyírpilis

1

1

948

Nyírtét

1

1

949

Nyírvasvári

1

1

950

Ófehértó

1

1

951

Olcsva

1

1

952

Olcsvaapáti

1

1

953

Ópályi

1

1

954

Ököritófülpös

1

1

955

Ömböly

1

1

956

Őr

1

1

957

Papos

1

1

958

Paszab

1

1

959

Pátroha

1

1

960

Pátyod

1

0

961

Penészlek

1

1

962

Penyige

1

1

963

Petneháza

1

1

964

Piricse

1

1

965

Pócspetri

0

1

966

Porcsalma

1

1

967

Ramocsaháza

1

1

968

Rápolt

1

1

969

Rétközberencs

1

1

970

Rohod

1

1

971

Rozsály

1

1

972

Sényő

0

1

973

Szabolcsbáka

1

1

974

Szabolcsveresmart

1

1

975

Szamosangyalos

1

1

976

Szamoskér

1

0

977

Szamossályi

1

1

978

Szamostatárfalva

1

1

979

Szamosújlak

1

0

980

Szamosszeg

1

1

981

Szatmárcseke

1

1

982

Székely

1

1

983

Tarpa

1

1

984

Terem

1

1

985

Tiborszállás

1

0

986

Timár

1

1

987

Tiszaadony

1

0

988

Tiszabecs

1

1

989

Tiszabercel

1

1

990

Tiszabezdéd

1

1

991

Tiszacsécse

1

0

992

Tiszadada

1

1

993

Tiszadob

1

1

994

Tiszaeszlár

1

1

995

Tiszakanyár

1

1

996

Tiszakerecseny

1

1

997

Tiszakóród

1

1

998

Tiszalök

0

1

999

Tiszamogyorós

1

1

1000

Tiszanagyfalu

0

1

1001

Tiszarád

1

1

1002

Tiszaszentmárton

1

1

1003

Tiszatelek

1

1

1004

Tiszavid

1

1

1005

Tisztaberek

1

1

1006

Tivadar

0

1

1007

Tornyospálca

1

0

1008

Tunyogmatolcs

1

1

1009

Túristvándi

1

0

1010

Túrricse

1

1

1011

Tuzsér

1

1

1012

Tyukod

1

1

1013

Újkenéz

1

1

1014

Ura

1

1

1015

Uszka

1

0

1016

Vaja

0

1

1017

Vámosatya

1

1

1018

Vásárosnamény

0

1

1019

Vasmegyer

1

1

1020

Zajta

1

0

1021

Zsarolyán

1

1

1022

Zsurk

1

1

1023

Tolna megye

Attala

1

1

1024

Báta

0

1

1025

Belecska

1

0

1026

Bikács

1

1

1027

Csibrák

1

1

1028

Dalmand

1

1

1029

Diósberény

1

0

1030

Döbrököz

1

1

1031

Dúzs

1

1

1032

Értény

1

1

1033

Felsőnyék

1

0

1034

Fürged

1

0

1035

Grábóc

1

0

1036

Gyulaj

1

1

1037

Jágónak

1

1

1038

Kalaznó

1

0

1039

Keszőhidegkút

1

0

1040

Kisvejke

1

0

1041

Kocsola

1

1

1042

Koppányszántó

1

0

1043

Lápafő

1

0

1044

Magyarkeszi

1

1

1045

Medina

0

1

1046

Miszla

1

0

1047

Mucsi

1

1

1048

Murga

1

1

1049

Nagykónyi

1

1

1050

Nagyszékely

1

1

1051

Nagyszokoly

1

1

1052

Nak

1

1

1053

Ozora

1

0

1054

Pálfa

1

0

1055

Pári

1

0

1056

Sárpilis

1

1

1057

Sárszentlőrinc

1

1

1058

Szakcs

1

0

1059

Szárazd

1

0

1060

Tolnanémedi

1

0

1061

Udvari

1

0

1062

Várong

1

1

1063

Varsád

1

0

1064

Vas megye

Andrásfa

1

1

1065

Bérbaltavár

1

0

1066

Borgáta

1

0

1067

Csehi

1

0

1068

Csipkerek

1

0

1069

Döbörhegy

1

0

1070

Duka

1

0

1071

Egervölgy

1

0

1072

Felsőszölnök

1

0

1073

Győrvár

1

0

1074

Halastó

1

0

1075

Halogy

1

0

1076

Hegyháthodász

1

0

1077

Hegyhátszentpéter

1

0

1078

Keléd

1

0

1079

Kemeneskápolna

1

0

1080

Kemenespálfa

1

0

1081

Kissomlyó

1

0

1082

Mikosszéplak

1

1

1083

Nagytilaj

1

0

1084

Nemeskeresztúr

1

0

1085

Nemesmedves

0

1

1086

Olaszfa

1

0

1087

Pankasz

0

1

1088

Pápoc

1

0

1089

Petőmihályfa

1

0

1090

Porpác

1

0

1091

Rönök

0

1

1092

Szemenye

1

0

1093

Szergény

1

0

1094

Telekes

1

0

1095

Veszprém megye

Adorjánháza

1

1

1096

Apácatorna

1

0

1097

Bakonyság

1

0

1098

Bakonyszentiván

1

1

1099

Bakonytamási

1

0

1100

Balatonrendes

0

1

1101

Barnag

0

1

1102

Bodorfa

1

0

1103

Borszörcsök

1

1

1104

Csögle

1

0

1105

Dabronc

1

0

1106

Gógánfa

1

0

1107

Gyepükaján

1

0

1108

Hetyefő

1

0

1109

Iszkáz

1

0

1110

Kamond

1

0

1111

Karakószörcsök

1

0

1112

Kisberzseny

1

0

1113

Kiscsősz

1

0

1114

Kispirit

1

1

1115

Kisszőlős

1

1

1116

Köveskál

0

1

1117

Lesencefalu

0

1

1118

Lókút

0

1

1119

Megyer

1

1

1120

Mindszentkálla

0

1

1121

Nagydém

1

1

1122

Nagypirit

1

0

1123

Oroszi

1

0

1124

Pápasalamon

1

1

1125

Pápateszér

1

0

1126

Pusztamiske

1

1

1127

Rigács

1

1

1128

Somlójenő

1

1

1129

Somlószőlős

1

0

1130

Szentimrefalva

1

0

1131

Szentjakabfa

0

1

1132

Tagyon

0

1

1133

Vanyola

1

1

1134

Veszprémgalsa

1

0

1135

Vid

1

0

1136

Vigántpetend

0

1

1137

Zalaerdőd

1

0

1138

Zalameggyes

1

0

1139

Zalaszegvár

1

0

1140

Zala megye

Almásháza

0

1

1141

Baglad

1

1

1142

Baktüttös

0

1

1143

Barlahida

0

1

1144

Belezna

1

1

1145

Bezeréd

1

0

1146

Bocska

1

1

1147

Bókaháza

0

1

1148

Börzönce

1

1

1149

Bucsuta

0

1

1150

Csapi

0

1

1151

Csertalakos

1

1

1152

Csörnyeföld

1

0

1153

Dióskál

1

1

1154

Dobri

1

1

1155

Egeraracsa

1

1

1156

Esztergályhorváti

1

1

1157

Fűzvölgy

0

1

1158

Gáborjánháza

1

0

1159

Garabonc

0

1

1160

Gétye

1

1

1161

Gyűrűs

1

1

1162

Hahót

0

1

1163

Hernyék

1

1

1164

Homokkomárom

1

0

1165

Hosszúvölgy

0

1

1166

Iborfia

1

1

1167

Kallósd

1

0

1168

Kányavár

1

0

1169

Karmacs

0

1

1170

Kerecseny

1

1

1171

Kilimán

1

0

1172

Kisgörbő

1

1

1173

Kiskutas

0

1

1174

Kisrécse

1

1

1175

Kistolmács

1

1

1176

Kisvásárhely

1

1

1177

Kissziget

1

1

1178

Kozmadombja

1

1

1179

Lasztonya

1

1

1180

Lendvadedes

1

0

1181

Lendvajakabfa

1

0

1182

Lispeszentadorján

1

1

1183

Liszó

0

1

1184

Magyarföld

0

1

1185

Maróc

1

1

1186

Miháld

1

1

1187

Mikekarácsonyfa

1

1

1188

Milejszeg

1

1

1189

Muraszemenye

0

1

1190

Nagybakónak

1

1

1191

Nagygörbő

1

1

1192

Nagyrada

0

1

1193

Nemeshetés

0

1

1194

Nemespátró

1

0

1195

Nemesrádó

1

1

1196

Nemesszentandrás

0

1

1197

Óhíd

0

1

1198

Oltárc

1

1

1199

Ormándlak

1

0

1200

Orosztony

1

1

1201

Pacsa

0

1

1202

Padár

1

0

1203

Pálfiszeg

1

1

1204

Pat

1

1

1205

Pördefölde

1

1

1206

Pusztaapáti

1

0

1207

Pusztamagyaród

1

0

1208

Ramocsa

1

1

1209

Rigyác

0

1

1210

Sénye

0

1

1211

Söjtör

0

1

1212

Szalapa

1

0

1213

Szentkozmadombja

0

1

1214

Szentmargitfalva

1

1

1215

Szentpéterfölde

1

1

1216

Szentpéterúr

1

1

1217

Tekenye

1

0

1218

Tilaj

1

1

1219

Várfölde

1

1

1220

Vaspör

1

1

1221

Vindornyalak

0

1

1222

Zajk

1

1

1223

Zalaboldogfa

0

1

1224

Zalaigrice

1

0

1225

Zalakomár

1

1

1226

Zalaköveskút

1

1

1227

Zalaszabar

0

1

1228

Zalaszentbalázs

0

1

1229

Zalaszentjakab

1

1

1230

Zalaújlak

1

1

1231

Zebecke

1

1

3. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez4

Átmenetileg kedvezményezett települések jegyzéke

 

A

B

1

Megye

Település

2

Bács-Kiskun megye

Bácsborsód

3

Bócsa

4

Bugac

5

Bugacpusztaháza

6

Császártöltés

7

Csávoly

8

Csengőd

9

Csólyospálos

10

Fajsz

11

Foktő

12

Fülöpszállás

13

Gátér

14

Harkakötöny

15

Kaskantyú

16

Kecel

17

Kelebia

18

Kunadacs

19

Kunpeszér

20

Móricgát

21

Orgovány

22

Páhi

23

Petőfiszállás

24

Szalkszentmárton

25

Szentkirály

26

Zsana

27

Baranya megye

Alsómocsolád

28

Aranyosgadány

29

Babarc

30

Belvárdgyula

31

Bezedek

32

Bisse

33

Boda

34

Bodolyabér

35

Bükkösd

36

Csertő

37

Csonkamindszent

38

Dunaszekcső

39

Egyházaskozár

40

Feked

41

Görcsönydoboka

42

Hegyhátmaróc

43

Hetvehely

44

Hobol

45

Ivánbattyán

46

Ivándárda

47

Kacsóta

48

Kémes

49

Kétújfalu

50

Királyegyháza

51

Kisdobsza

52

Liget

53

Magyarmecske

54

Markóc

55

Mozsgó

56

Nagydobsza

57

Nagyváty

58

Ócsárd

59

Sátorhely

60

Sellye

61

Szalatnak

62

Szentegát

63

Szilvás

64

Töttös

65

Vajszló

66

Vékény

67

Véménd

68

Békés megye

Békéssámson

69

Csanádapáca

70

Elek

71

Füzesgyarmat

72

Gádoros

73

Gerendás

74

Hunya

75

Kamut

76

Kaszaper

77

Kétegyháza

78

Kétsoprony

79

Medgyesegyháza

80

Mezőhegyes

81

Nagybánhegyes

82

Nagyszénás

83

Vésztő

84

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújkér

85

Abaújszántó

86

Alsóberecki

87

Alsódobsza

88

Alsóregmec

89

Alsószuha

90

Arka

91

Berzék

92

Bodrogolaszi

93

Bódvaszilas

94

Bózsva

95

Csobád

96

Damak

97

Debréte

98

Dédestapolcsány

99

Dubicsány

100

Edelény

101

Egerlövő

102

Erdőhorváti

103

Fancsal

104

Felsőnyárád

105

Füzér

106

Füzérkomlós

107

Garadna

108

Gelej

109

Gibárt

110

Gömörszőlős

111

Halmaj

112

Hernádkak

113

Hernádkércs

114

Hidasnémeti

115

Igrici

116

Ináncs

117

Irota

118

Jósvafő

119

Kács

120

Keresztéte

121

Királd

122

Kiskinizs

123

Kissikátor

124

Komlóska

125

Méra

126

Mezőcsát

127

Mezőnagymihály

128

Múcsony

129

Nagycsécs

130

Négyes

131

Nyomár

132

Olaszliszka

133

Oszlár

134

Parasznya

135

Perkupa

136

Putnok

137

Radostyán

138

Regéc

139

Sajóhídvég

140

Sajólád

141

Sajólászlófalva

142

Sajóvelezd

143

Szakáld

144

Szendrő

145

Szögliget

146

Szuhafő

147

Tállya

148

Tiszabábolna

149

Tiszadorogma

150

Tiszakeszi

151

Tiszalúc

152

Tokaj

153

Tolcsva

154

Trizs

155

Vadna

156

Vámosújfalu

157

Zubogy

158

Csongrád-Csanád megye

Ásotthalom

159

Balástya

160

Csanádpalota

161

Csengele

162

Derekegyház

163

Fábiánsebestyén

164

Felgyő

165

Forráskút

166

Földeák

167

Nagylak

168

Nagymágocs

169

Pitvaros

170

Székkutas

171

Üllés

172

Zákányszék

173

Fejér megye

Alap

174

Alsószentiván

175

Cece

176

Daruszentmiklós

177

Lajoskomárom

178

Mezőkomárom

179

Mezőszentgyörgy

180

Nagykarácsony

181

Szabadhídvég

182

Győr-Moson-Sopron megye

Csáfordjánosfa

183

Csér

184

Edve

185

Lázi

186

Maglóca

187

Magyarkeresztúr

188

Markotabödöge

189

Rábaszentandrás

190

Rábcakapi

191

Sobor

192

Szerecseny

193

Tárnokréti

194

Vadosfa

195

Hajdú-Bihar megye

Ártánd

196

Bakonszeg

197

Balmazújváros

198

Biharkeresztes

199

Földes

200

Hortobágy

201

Nádudvar

202

Szentpéterszeg

203

Tiszagyulaháza

204

Újszentmargita

205

Újtikos

206

Heves megye

Bekölce

207

Bodony

208

Bükkszenterzsébet

209

Heves

210

Hevesvezekény

211

Pétervására

212

Sarud

213

Tarnaszentmária

214

Váraszó

215

Visznek

216

Zaránk

217

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Abádszalók

218

Csataszög

219

Jászfelsőszentgyörgy

220

Jászkisér

221

Kenderes

222

Kengyel

223

Kőtelek

224

Mezőhék

225

Nagykörű

226

Örményes

227

Tiszasüly

228

Tiszaszentimre

229

Tiszaszőlős

230

Tiszatenyő

231

Zagyvarékas

232

Komárom-Esztergom megye

Aka

233

Bakonybánk

234

Csém

235

Ete

236

Nógrád megye

Alsótold

237

Bátonyterenye

238

Cserháthaláp

239

Cserhátsurány

240

Dorogháza

241

Drégelypalánk

242

Héhalom

243

Horpács

244

Karancsalja

245

Karancslapujtő

246

Kisbárkány

247

Kozárd

248

Kutasó

249

Mátramindszent

250

Mátraszőlős

251

Mátraterenye

252

Nagykeresztúr

253

Nógrádsipek

254

Rákóczibánya

255

Salgótarján

256

Somoskőújfalu

257

Szarvasgede

258

Szécsényfelfalu

259

Pest megye

Ipolytölgyes

260

Kocsér

261

Mikebuda

262

Tápiószőlős

263

Somogy megye

Andocs

264

Barcs

265

Bárdudvarnok

266

Csombárd

267

Darány

268

Hosszúvíz

269

Kánya

270

Kára

271

Kisgyalán

272

Kiskorpád

273

Miklósi

274

Nagyberki

275

Patalom

276

Porrogszentpál

277

Rinyaújlak

278

Somogyjád

279

Somogyszob

280

Somogyudvarhely

281

Szabadi

282

Szorosad

283

Törökkoppány

284

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Beregsurány

285

Berkesz

286

Biri

287

Csaroda

288

Csenger

289

Csengersima

290

Géberjén

291

Jéke

292

Nábrád

293

Nyírbogát

294

Nyírgelse

295

Nyírjákó

296

Nyírkércs

297

Nyírlugos

298

Nyírmeggyes

299

Nyírtass

300

Panyola

301

Pusztadobos

302

Sonkád

303

Szabolcs

304

Szakoly

305

Szamosbecs

306

Szorgalmatos

307

Tákos

308

Tiszaszalka

309

Újdombrád

310

Vállaj

311

Vámosoroszi

312

Tolna megye

Alsónyék

313

Bátaapáti

314

Bogyiszló

315

Csikóstőttős

316

Fácánkert

317

Fadd

318

Felsőnána

319

Gerjen

320

Kajdacs

321

Kistormás

322

Kisszékely

323

Kurd

324

Mórágy

325

Mucsfa

326

Nagyvejke

327

Németkér

328

Regöly

329

Simontornya

330

Szakadát

331

Szakály

332

Újireg

333

Závod

334

Vas megye

Bejcgyertyános

335

Csönge

336

Egyházashetye

337

Kemenesmagasi

338

Kondorfa

339

Köcsk

340

Magyarszombatfa

341

Meggyeskovácsi

342

Nagykölked

343

Nemeskocs

344

Rábahídvég

345

Szakonyfalu

346

Vásárosmiske

347

Veszprém megye

Bakonykoppány

348

Bakonypölöske

349

Bakonyszücs

350

Balatonhenye

351

Bazsi

352

Békás

353

Csót

354

Egyházaskesző

355

Gecse

356

Homokbödöge

357

Hosztót

358

Kemenesszentpéter

359

Külsővat

360

Küngös

361

Lovászpatona

362

Magyargencs

363

Marcalgergelyi

364

Marcaltő

365

Mihályháza

366

Nemesgörzsöny

367

Nemeshany

368

Németbánya

369

Somlóvecse

370

Szentbékkálla

371

Szőc

372

Várkesző

373

Zala megye

Bánokszentgyörgy

374

Bödeháza

375

Döbröce

376

Galambok

377

Iklódbördőce

378

Keménfa

379

Kerkabarabás

380

Kerkakutas

381

Kiscsehi

382

Murarátka

383

Nemesapáti

384

Orbányosfa

385

Ortaháza

386

Pusztaederics

387

Resznek

388

Szentliszló

389

Szijártóháza

390

Szilvágy

391

Tormafölde

392

Valkonya

393

Vindornyaszőlős

394

Zalabaksa

395

Zalaszentmárton

1

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 23. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. melléklet a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. melléklet a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére