• Tartalom

11/2015. (III. 13.) FM rendelet

11/2015. (III. 13.) FM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

2021.08.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 7. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. egységes területalapú támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) III. cím 1. fejezet 4. szakasza alapján megállapított támogatás;

2. fiatal mezőgazdasági termelő: az 1307/2013/EU rendelet 50. cikk (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő;

3.1 mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;

4. tényleges és hosszú távú ellenőrzés: a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági termelő olyan, irányítási, valamint a haszon és a pénzügyi kockázatok tekintetében történő döntés meghozatalára vonatkozó jogköre, amelyet a szavazati jogok többsége biztosít számára;

5. szavazati jogok többsége: a jogi személyben a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzését biztosító szavazatok összessége, amelybe beleszámít

a) a fiatal mezőgazdasági termelő saját szavazata;

b) az a) pont szerinti szavazaton kívül

ba) a szövetkezetnek nem minősülő jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, de a fiatal mezőgazdasági termelőnél egyenként több szavazattal nem rendelkező, önállóan a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet alapján közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek (a továbbiakban: közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő) minősülő természetes személy vagy személyek szavazata, vagy

bb) szövetkezet esetében a szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködést végző tagok szavazata; valamint

c) azon természetes személy vagy személyek szavazata, akik a jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősülnek, de a fiatal mezőgazdasági termelőnél nem rendelkeznek egyenként több szavazattal, és közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő más jogi személyben vagy személyekben maguk is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorolnak.

2. § (1) A támogatást

a) a fiatal mezőgazdasági termelő, vagy

b) egy vagy több, a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy

évente, ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) szerinti kérelem (a továbbiakban: egységes kérelem) keretében igényelheti.

(2) Támogatás igénybevételére jogosult az a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy is, aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

(3) Ha az egységes területalapú támogatást a fiatal mezőgazdasági termelő, mint természetes személy, és olyan jogi személy vagy több olyan jogi személy is igényli, amely vagy amelyek felett a fiatal mezőgazdasági termelő a tényleges és hosszú távú ellenőrzést egyedül, vagy az 1. § 5. pont b)–c) alpontja szerinti szavazatok figyelembevételével más mezőgazdasági termelővel együtt gyakorolja, az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére az jogosult, aki, vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét – a 4. § (3) bekezdése alapján – korábbi évben kezdte meg.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltak alapján a támogatást igénylők ugyanazon évben kezdték meg a mezőgazdasági tevékenységüket, az e rendelet szerinti támogatás odaítélése a következő sorrendben történik:

a) fiatal mezőgazdasági termelő, mint természetes személy,

b) jogi személy, amely fölött a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a fiatal mezőgazdasági termelő egyedül gyakorolja,

c)2 a b) ponton kívüli jogi személy esetében az az ügyfél, akit vagy amelyet a fiatal mezőgazdasági termelő a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felhívására tett nyilatkozatában megjelöl.

(5) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilatkozat benyújtásának feltétele, hogy a nyilatkozat megtételéig a nyilatkozatban meg nem jelölt összes igénylő visszavonja a támogatási kérelmét.

(6)3 Az őstermelők családi gazdaságába bevitt mezőgazdasági terület után a támogatást – amennyiben az egységes kérelmet a fiatal mezőgazdasági termelő nyújtja be – az őstermelők családi gazdasága fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő tagja igényelheti.

(7)4 A fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzésének a jogi személyben az egységes területalapú támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján fenn kell állnia.

(8)5 Ha a támogatási kérelmet jogi személy nyújtja be, akkor az e rendelet szerinti első támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától a jogi személyben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést fiatal mezőgazdasági termelőnek kell gyakorolnia.

3. § A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-ei 639/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 49. cikk (1) bekezdés második albekezdése szerinti, egy jogi személy más jogi személy általi ellenőrzése, vagy egy jogi személy más jogi személyek általi közös ellenőrzése a következő esetekben valósul meg:

a) vállalatcsoport esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzési jogokat az uralmi szerződés biztosítja;

b) az ellenőrző jogi személy többségi befolyással bír, és az általa kijelölt vezető tisztségviselői feladatokat ellátó természetes személy maga a fiatal mezőgazdasági termelő.

4. § (1) A támogatás összege a fiatal mezőgazdasági termelő által bejelentett és a tárgyévben egységes területalapú támogatásra jogosult, legfeljebb kilencven hektár nagyságú terület és az 1307/2013/EU rendelet 50. cikk (8) bekezdése szerint kiszámított összeg szorzata.

(2)6 A támogatás a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított ötéves időtartamra nyújtható, amelyet a mezőgazdasági termelő legkésőbb a 2022. évi egységes kérelmében igényelhet.

(3)7 A (2) bekezdés szerinti mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor az e rendelet szerinti támogatást igénylő fiatal mezőgazdasági termelő, jogi személy esetében a jogi személyben legkorábban tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy első alkalommal egységes területalapú támogatás iránti kérelmet nyújtott be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/ EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai parlament és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-ei 639/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

7. §8

1

Az 1. § 3. pontja az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (4) bekezdés c) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 82. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (6) bekezdése a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (7) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 62. §-a iktatta be.

5

A 2. § (8) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 62. §-a iktatta be.

6

A 4. § (2) bekezdése a 12/2021. (III. 23.) AM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdése a 13/2017. (III. 17.) FM rendelet 39. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére