• Tartalom

11/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról

2015.12.12.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke (a továbbiakban: Elnök) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladat- és hatáskörébe tartozó területeken végzett kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenység, teljesítmény, a Hivatal céljainak megvalósulásában való közreműködés elismeréseként Elnöki Díjat és Elnöki Elismerő Oklevelet (a továbbiakban együtt: elismerés) alapít.

2. § (1) Elismerésben részesülhet az a személy, aki legalább az adományozás évének első napjától az elismerés átadásának napjáig a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll (a továbbiakban együtt: munkatárs).

(2) Nem lehet elismerésben részesíteni azt a személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, vagy aki jogerős fegyelmi büntetés vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

3. § Ugyanaz a személy az előző elismerés adományozásától számított három éven belül csak kivételesen, legfeljebb egy alkalommal részesíthető ismételten elismerésben, amennyiben az előző elismerés adományozását követően szerzett kimagasló érdemei indokolják.

4. § Az elismerések adományozását az 1. melléklet szerint

a) az irányítása alatt dolgozó személyek tekintetében a Hivatal elnökhelyettese,

b) az Elnöki Kabinet munkatársai, valamint a közvetlen elnöki irányítás alatt dolgozó személyek – ide nem értve az elnökhelyetteseket – vonatkozásában az Elnöki Kabinet vezetője

kezdeményezheti az Elnöknél a Hivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztályán keresztül minden év november 15. napjáig.

5. § (1) Az elismerések adományozásáról az Elnök – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. § szerinti kezdeményezés alapján dönt.

(2) Az elismerésnek a 4. § szerint kezdeményezésre jogosultak részére történő adományozásáról az Elnök dönt.

6. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között, minden év decemberében az Elnök vagy az általa megbízott vezető munkatárs adja át.

(2) Az Elnök döntése alapján az elismerések átadására az (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet.

7. § Az Elnök – kivételesen, amennyiben ezt a Hivatal éves munkaterhének mértéke indokolja – a 10. § (2) bekezdése, illetve a 11. § (2) bekezdése alapján évente adományozható elismerések legfeljebb kétszeresének megfelelő számú elismerést adományozhat.

8. § Az elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a Hivatal költségvetésében kell előirányozni.

9. § Az elismerések adományozásáról a Hivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztálya nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az elismerésben részesített nevét, az elismerés megnevezését és adományozásának időpontját.

2. Az egyes elismerésekre vonatkozó rendelkezések

10. § (1) Elnöki Díj a Hivatal feladatainak és céljainak megvalósulását tartósan kiemelkedő színvonalú munkájával, példamutató és eredményes szakmai tevékenységével elősegítő munkatárs részére adományozható.

(2) Elnöki Díj évente egy alkalommal, egy személy részére adományozható.

(3) A díjazott elnöki oklevelet és pénzjutalmat kap.

(4) A pénzjutalom a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset ötszöröse és hétszerese közötti összeg, amely nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. A pénzjutalom konkrét összegét az Elnök határozza meg.

11. § (1) Elnöki Elismerő Oklevél a Hivatal tevékenységi körébe tartozó feladat megvalósulása érdekében elért kivételes teljesítmény elismerése céljából adományozható a Hivatal munkatársa részére.

(2) Elnöki Elismerő Oklevél évente egy alkalommal, legfeljebb öt személy részére adományozható.

(3) A díjazott elnöki elismerő oklevelet és pénzjutalmat kap.

(4) A pénzjutalom a 10. § (4) bekezdése szerinti összeghatárok 50%-a közötti összeg, amely nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. A pénzjutalom konkrét összegét az Elnök határozza meg.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § A 2015. évben – a 4. §-ban foglaltaktól eltérően – az elismerések adományozására vonatkozó kezdeményezés határideje 2015. december 14. napja.

1. melléklet a 11/2015. (XII. 11.) MEKH rendelethez

KEZDEMÉNYEZÉS
................................................................................
elismerés adományozására
Az elismerésre javasolt személy neve:     
Születési név:     
Születési hely, idő:     
Anyja neve:     
Szervezeti egysége:     
Munkaköre:     
Lakcíme:     
Elérhetőségei (telefon és e-mail):     
Korábbi elismerései megnevezése és időpontja:     
A pénzjutalom aktuális összeghatárai:     
INDOKOLÁS (SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, ÉLETÚT RÉSZLETES BEMUTATÁSA):
Dátum:
................................................................................
kezdeményező
(elnökhelyettes/kabinetigazgató)
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére