• Tartalom

115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.05.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a) a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program keretében a Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 7329, 7074/4, 7075, 7076, 7309 és 7323/1 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion megépítésével, valamint
b) a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és a Vidámparki csónakázótó rehabilitációs program megvalósítását szolgáló beruházásokkal
összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, illetve a bontási munkák tekintetében a beruházáslebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.”

3. § Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § E rendeletnek a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

A székesfehérvári stadion-rekonstrukciós program keretében UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion megépítésére és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására irányuló beruházás, továbbá a Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációs program megvalósítását szolgáló beruházások

Székesfehérvár 7032, 7065, 7066/4, 7069/9, 7069/11, 7070, 7071, 7074/2, 7074/4, 7075, 7076, 7066/2, 7077, 7261, 7275/1, 7275/18, 7275/19, 7275/20, 7275/21, 7275/22, 7275/23, 7275/24, 7275/25, 7275/26, 7275/27, 7275/28, 7275/29, 7275/30, 7275/31, 7275/32, 7276, 7284, 7285/1, 7285/2, 7303, 7309, 7322, 7323/1, 7324, 7325, 7326, 7328, 7331/22, 7620/5, 7621/1, 7621/2, 7621/3, 7670/1, 7670/2, 7670/3, 7897/37, 7201, 7202, 7205, 7333, 020525/17, 020525/4, 020520, 14353, 14355, 14357, 14359, 14360, 16314/2, 16425/2, 16426, 16427/2, 020518, 020519/2, 020519/3, 020532, 020533, 020534/1, 020534/2, 6274, 6310, 6403, 6460/47, 6460/48, 6460/51, 6901/12, 6901/13, 6901/16, 7376, 020525/13, 020525/8, 7329, 7331/19, 7331/20, 7331/23, 7332, 7363, 7374/1, 7375/2, 7596, 7612/4, 7612/5, 7613/1, 7613/2, 7614, 7617/2, 7618/1, 7618/2, 7619, 7620/3, 7620/4, 7620/6, 7620/7, 7632, 7727/2, 7734/1, 8095/35, 6131/2, 4392/5, 4392/6, 4393/4, 4390/1, 4390/2, 4389/2, 4359/6, 4359/7, 4394/2, 4393, 4389/4 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások

Székesfehérvári Járási Hivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

8.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Székesfehérvári Járási Hivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13.

azok a 2–12. sorban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként kijelölt hatóság

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére