• Tartalom

118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet

118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.05.21.

A Kormány

az 1–2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2/2005. Korm. rendelet) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, olyan megfelelő intézkedéseket tartalmazó levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható.”

(2) A 306/2010. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében a „közegészségügyi” szövegrész helyébe a „népegészségügyi” szöveg lép.

4. § E rendelet

a) 1. és 2. §-a a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 3. §-a a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelethez

1. A 2/2005. Korm. rendelet 3. számú mellékletének I.1. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(I. Országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén
I.1. Mindig részt vesz:)
c) erdővédelemre, talajvédelemre, a termőföld mennyiségi védelmére és az agrár-környezetvédelemre kiterjedően:
az erdőgazdálkodásért, talajvédelemért, termőföld mennyiségi védelméért és agrár-környezetvédelemért felelős miniszter;”
2. A 2/2005. Korm. rendelet 3. számú mellékletének I.1. pontja a következő d) ponttal egészül ki:
(I. Országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén
I.1. Mindig részt vesz:)
d) a vizek védelmére kiterjedően:
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.”
3. A 2/2005. Korm. rendelet 3. számú mellékletének I.2. f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(I. Országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén
I.2. Érintettség esetén vesz részt:)
f) súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően:
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.”
4. A 2/2005. Korm. rendelet 3. számú mellékletének II.1. pontja a következő d) ponttal egészül ki:
(II. Nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén
II.1. Mindig részt vesz:)
d) a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően:
a vízvédelmi és vízügyi hatóság.”
5. A 2/2005. Korm. rendelet 3. számú mellékletének II.2. k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(II. Nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén
II.2. Érintettség esetén vesz részt:)
k) súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően:
a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság.”
a) c) pontja,
b) h) pontjában az „Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága” szövegrész.

2. melléklet a 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelethez

A 2/2005. Korm. rendelet 4. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az 1–6. pontokban megadott valamennyi információra kiterjedő közérthető összefoglaló.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére