• Tartalom

12/2015. (III. 30.) FM rendelet

12/2015. (III. 30.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról1

2015.11.06.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatváltozás: az egységes kérelem módosítása, pontosítása, visszavonása, a vis maior tényének bejelentése, a hasznosító személyében bekövetkező változás bejelentése, valamint egyazon területen több növénykultúra egymás utáni termesztésének bejelentése;

2. bejelentett tábla: az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású összefüggő földterület, amelyet nem metsz kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület;

3. bezárt terület: azon földterület, amelyre

a) a 2013. évben az egységes kérelem keretében bejelentett tábla benyújtására nem került sor, vagy

b) a 2013. évi ellenőrzéseket követően az adott bejelentett terület tekintetében jogosult terület nem került megállapításra, és

c) a 2014. évi egységes kérelem tekintetében nem került bejelentésre tábla;

4. egybeművelt terület: olyan, több ügyfél által azonos növénykultúra termesztésére használt, azonos hasznosítású összefüggő földterület, amelyen belül az egyes mezőgazdasági termelők által hasznosított területek határai a fizikai ellenőrzés során nem különíthetőek el;

5. egységes kérelem: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) 72. cikk (1) bekezdése alapján, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-ei 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 640/2014/EU rendelet) 11. cikke szerint benyújtásra kerülő támogatási kérelem az elektronikusan és papíralapon benyújtott kérelemrészekkel együtt;

6. fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;

7. hasznosítás: a mezőgazdasági földterületen az adott támogatási jogcímre vonatkozó miniszteri rendeletben előírt növénykultúra, növényfaj, növényfajta, vagy azok keverékének termesztése, vagy a mezőgazdasági földterület pihentetése figyelemmel az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében, valamint az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 2. §-ában foglalt követelményekre;

8. hasznosító: az egységes kérelemben bejelentett terület vonatkozásában hasznosítást végző mezőgazdasági termelő;

9. kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) munkavállalója, aki e rendelet szerinti agrárigazgatási feladatai körében technikai közreműködőként jár el;

10. kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet] 1. számú melléklete szerinti „jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből” és a HMKÁ rendelet 1. számú melléklete szerinti „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásaiból áll;

11. kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület: a többéves kötelezettségvállalással érintett egyes támogatások esetén, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) szerinti fizikai blokkon belül, az ügyfélhez köthető, térképileg egyértelműen lehatárolt összefüggő földterület;

12. Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer: az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs rendszer;

13. KR dokumentum: az ügyfél által ügyfélkapun benyújtott, továbbá az ügyfél részére ügyfélkapun keresztül továbbított dokumentum tartalmát, valamint az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az ügyfél ügyfélkapuján található értesítési tárhelyre a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren (a továbbiakban: KR) keresztül megküld;

14. mezőgazdasági parcella: az 1306/2013/EU rendelet 67. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti földterület, figyelemmel az adott támogatási jogcím sajátosságaira;

15.2 mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;

16. módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;

17. nem támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § l) pontja szerinti terület;

18. pontosítás: az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó olyan helyesbítés bejelentése, amely az egységes kérelemben megadott adatok valóságnak megfelelő kiigazítására, vagy hátrányos jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányul, és ami nem minősül az egységes kérelem módosításának, visszavonásának, vis maior tény bejelentésének, valamint a hasznosító személyében bekövetkező változás bejelentésének;

19. referenciaterület:

a) egy adott fizikai blokk,

b) egy adott fizikai blokk támogatható területe,

c) egy adott fizikai blokk nem támogatható területe,

d) az egybeművelt terület,

e) egyes, a MEPAR rendelet 1. § j) pontja szerinti tematikus rétegek (a továbbiakban: tematikus fedvény) területe,

f)3 MePAR-ban lehatárolt ökológiai jelentőségű terület;

20. referenciaterület mérete:

a) egy adott fizikai blokk mérete,

b) egy adott fizikai blokk támogatható területének mérete,

c) egy adott fizikai blokk nem támogatható területének mérete,

d) az egybeművelt terület fizikai ellenőrzése során mért területe,

e) a tematikus fedvények területe;

21. támogatható terület: az 1307/2013/EU 32. cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott, a támogatás szempontjából valamennyi feltételnek megfelelő földterület;

22. termesztő berendezés: az 1307/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott szántóterületen lévő üvegház, illetve rögzített vagy mobil fedél;

23. terménycsoport: a 640/2014/EU rendelet 17. cikk (1) bekezdése szerint megkülönböztetett területek;

24. vélelmezett örökös: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 45. § (9) bekezdésének megfelelően az ügyféllel annak halálakor együtt élt azon házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse, aki az e rendelet szerinti eljárást megindítja a hagyatéki eljárás jogerős lezárását megelőzően.

2. Hatály

2. § (1) E rendelet hatálya a következő támogatásokra terjed ki:

a) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás,

b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti egységes területalapú támogatás,

c) a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás,

d) a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatás,

e) a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás,

f) a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatás.

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján igényelhető támogatások vonatkozásában e rendeletet kizárólag a 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben eltérően nem szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.

(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások tekintetében az egységes kérelemre vonatkozó szabályokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet tartalmazza.

(4) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk tv.) alapján az egységes kérelemben

a) kell eleget tennie az Mkk tv. 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelőnek, valamint az Mkk tv. 16. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 19/2014. (X. 29.) FM rendelet] alapján támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek az Mkk tv. 18. § (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségének,

b) tehet nyilatkozatot az Mkk tv. 6. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő a kockázatközösségben való önkéntes részvételi szándékáról.

(5) Az Mkk tv. szerinti kockázatközösségi tag, illetve mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást igénylő mezőgazdasági termelő a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége mellett, a kárenyhítő juttatás igénybevételéhez szükséges referenciahozam kiszámításához az egységes kérelemben nyilatkozatot tehet a 2010–2013. években általa megtermelt termény mennyiségéről, a kárenyhítő juttatásra, illetve mezőgazdasági biztosítási díjtámogatásra jogosító termények szerinti bontásban.

(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozat kizárólag azon év vagy évek vonatkozásában tehető meg, amelyre, vagy amelyekre vonatkozóan az ügyfél valamely korábbi évben nem szolgáltatott az egységes kérelmében hozamadatot. Az ügyfél által a korábbi egységes kérelemben, illetve a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. § (6) bekezdése szerint bejelentett adat vagy adatok módosítására nincs lehetőség, és az (5) bekezdés szerinti bejelentés keretében megadott adat vagy adatok sem módosíthatóak a bejelentés megtételét követően.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokra vonatkozó igényléseken kívül, az egységes kérelemben kell bejelentenie az összes, a hasznosításában lévő mezőgazdasági területet a 3. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően azon ügyfélnek, aki

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 46. cikke szerinti, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatást igényli, és rendelkezik mezőgazdasági területtel, valamint

b) az 1308/2013/EU rendelet 46. cikke szerinti, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatást nyert el, a támogató határozat kiállítását követő három éven keresztül.

3. Az egységes kérelem tartalma

3. § (1) Az egységes kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél támogatási, illetve kifizetési igényét a 2. § (1) bekezdésben meghatározott támogatások vonatkozásában. Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie, hogy mely támogatási jogcímre vonatkozik az igénylése, ki kell töltenie az igényléshez kapcsolódó mezőket és meg kell adnia a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges adatokat.

(2) Az egységes kérelemben az 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 809/2014/EU rendelet) 14. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott területadatok megadására vonatkozó kötelezettségét az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk alfanumerikus, továbbá a bejelentett tábla numerikus és grafikus azonosításával, valamint a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni.

4. § (1) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni az általa hasznosított összes támogatható és nem támogatható mezőgazdasági területet az 1. § 2. pontjában meghatározott területi lehatárolás szerint, a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával. A bejelentési kötelezettség az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan meghatározott, minimális támogatható méretet el nem érő mezőgazdasági táblára is vonatkozik.

(2) A bejelentett táblát a grafikus azonosításkor – a MePAR rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat felhasználva – úgy kell megadni, hogy

a) az ne metssze a fizikai blokk és a támogatható terület határát, kivéve, ha az ügyfél a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési kérelem benyújtását a grafikus azonosítással egyidejűleg kezdeményezi, és

b) az a valósághű elhelyezkedést kövesse.

(3)–(4)4

(5) Ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásokra vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, az igénybe vehető támogatások alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehetők figyelembe az alábbi területek:

a) repülőtér,

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 15. pontja szerinti műtárgy, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 4. pontja szerinti árvízvédelmi mű,

c) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 50. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévő „Állami terület 1.” megnevezésű művelés alól kivett terület, vagy az Inyvhr. 50. § (8) bekezdés szerinti, a „honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület” megnevezésű művelés alól kivett terület, kivéve a földhasználati szerződés alapján hasznosított területek, amelyeknek mezőgazdasági hasznosítása fizikailag is – a HM nyilvántartása szerint – biztosított.

(6) Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a bejelentett táblákat, amelyeken öntözési tevékenységet kíván végezni, továbbá azokat, amelyeken termesztő berendezés alatt kíván termeszteni.

5. § (1) Az ügyfélnek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (6) bekezdésében foglaltak szerint – a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (8) bekezdésében foglalt kivétel figyelembe vételével – az egységes kérelméhez kell csatolnia a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti dokumentumok másolatát.

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. §-a szerinti cukorrépa termesztés támogatását igénylő,

a)5 azon cukorrépa-termelőnek, aki közvetlenül termel cukorrépát,

aa) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási szerződés másolatát és

ab) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szállítási jog igazolását szolgáló dokumentum másolatát;

b) azon cukorrépa-termelőnek, aki cukorrépa integrátoron keresztül termel cukorrépát,

ba) a cukorrépa integrátorral kötött termeltetési szerződés másolatát, és

bb) amennyiben az igénylő nem rendelkezik önálló szállítási joggal, a cukorrépa integrátor által a tag nevére szóló, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról kiállított igazolás másolatát

az egységes kérelméhez kell csatolnia.

(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. §-a szerinti gyümölcstermesztés támogatását igénylő ügyfélnek a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot az egységes kérelemben kell megtennie.

(4) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. §-a szerinti, többéves szálas fehérjetakarmány-növények támogatását igénylő ügyfélnek az egységes kérelemben kell megjelölnie az első vetés évét és az első vetéssel érintett terület nagyságát, továbbá az esetleges felülvetés évét és a felülvetéssel érintett terület nagyságát a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

(5) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni, hogy az adott táblán termesztett növénykultúra – vagy az egymás után termesztett növénykultúrák esetében mely növénykultúra – vonatkozásában igényli a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást.

6. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. § (4)–(7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást igénylő ügyfélnek az egységes kérelemben kell mezőgazdasági parcellánként feltüntetnie

a) a vetőmagkeverékek vetésének tényét,

b) a két vagy több növénykultúra külön sorokban történő vetésével megvalósuló vegyes növénytermesztés tényét, valamint

c) a tanúsító szervezet által tanúsított, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet szerinti ökológiai hasznosítás tényét.

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást igénylő ügyfélnek az egységes kérelem mellékleteként kell benyújtania a környezeti szempontból érzékeny gyepterület feltöréséről szóló hatósági engedély másolatát, ha környezeti szempontból érzékeny gyepterületet feltört vagy a tárgyévben feltörni szándékozik.

(3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet IV. fejezetében foglaltakra figyelemmel – a 809/2014/EU rendelet 17. cikk (5) bekezdése alapján –, a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatást igénylő ügyfélnek az egységes kérelemben kell feltüntetni az ökológiai jelentőségű terület

b) grafikusan megjelölt elhelyezkedését, illetve kiterjedését a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. mellékletében foglalt fizikai kiterjedésre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

(4) Az ügyfélnek az egységes kérelemben szereplő bejelentett tábláinak vonatkozásában az egységes kérelemben kell megneveznie az egyazon területen tárgyévben termesztett vagy termeszteni szándékozott valamennyi növénykultúrát, a tárgyévben több egymás után termesztett növénykultúrával érintett földterület nagyságát, azok fizikai elhelyezkedésének térképen történő megjelölésével. Ha a tárgyévben egyazon területen másodvetés termesztése is bejelentésre kerül az egységes kérelem keretében, akkor az első és minden további növény tekintetében is be kell jelenteni a vetés és a betakarítás megvalósulásának időpontját. Az egységes kérelem benyújtása után vetett növénykultúrák megvalósult vetési időpontját a 19. § szerint kell bejelenteni.

7. § (1) Annak az ügyfélnek, aki a 11/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatást jogi személyként igényli (a továbbiakban: jogi személy igénylő), az egységes kérelemben kell nyilatkoznia a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 4. pontja szerinti tényleges és hosszú távú ellenőrzést megvalósító fiatal mezőgazdasági termelő személyéről (név, ügyfél-azonosító), valamint az egységes kérelemhez kell csatolnia a tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányt igazoló dokumentum másolatát, ha az a (2) bekezdés szerint csatolt létesítő okirat alapján nem állapítható meg.

(2) A jogi személy igénylőnek az egységes kérelemhez csatolnia kell a – személye szerinti társasági formára vonatkozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – létesítő okiratának másolatát.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján megállapítható, hogy a tényleges és hosszú távú ellenőrzést a jogi személy igénylő felett több – köztük legalább egy, a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra jogosult fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő – mezőgazdasági termelő együttesen gyakorolja, a jogi személy igénylőnek nyilatkoznia kell

a) a jogi személy feletti tényleges és hosszú távú ellenőrzést az (1) bekezdés szerint megnevezett fiatal mezőgazdasági termelővel együttesen gyakorló valamennyi más mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: más mezőgazdasági termelő) személyéről (név, ügyfél-azonosító),

b) a más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzést biztosító szavazati arányáról az ezt igazoló dokumentum másolatát csatolva, továbbá egyidejűleg csatolva mindazon, a (2) bekezdés szerinti létesítő okirat és dokumentum másolatát is, amely igazolja, hogy a más mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol olyan jogi személy vagy jogi személyek felett, amely vagy amelyek a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 8/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül vagy minősülnek, valamint

c) a más mezőgazdasági termelő – 8/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti – közvetlen támogatásra való jogosultságának fennállásáról.

(4) Ha a jogi személy igénylő más jogi személy ellenőrzése alatt áll, az (1)–(3) bekezdésben meghatározott dokumentumok mellett a következő dokumentumot is csatolnia kell az egységes kérelemhez:

a) a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § a) pontja szerinti uralmi szerződés másolatát, vagy

b) a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § b) pontja szerinti ellenőrzés esetén az ellenőrzést gyakorló társaságnak az adott társasági formára a Ptk. által meghatározott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat másolatát.

(5) Abban az esetben, ha a jogi személy igénylő szövetkezet, az igazgatóság elnöke a tagi mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködés tényleges megvalósulását az erre vonatkozó dokumentum másolatának az egységes kérelemhez történő csatolásával köteles igazolni.

(6) Az ügyfélnek az egységes kérelemben kell nyilatkoznia azon jogi személy nevéről és ügyfél-azonosítójáról, amelyben a fiatal mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági tevékenységét a 11/2015 (III. 13.) FM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint megkezdte.

8. § Az állandó sport- és rekreációs területet, ingatlanvállalatot, repülőteret, vasúttársaságot, illetve vízművet üzemeltető ügyfélnek az egységes kérelemben kell nyilatkoznia ezen – 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 1., 11., 12., és 13. pontjában meghatározott – tevékenysége folytatásáról.

4. Az egységes kérelem benyújtásának szabályai

9. § (1)6 Az ügyfél az egységes kérelmét 2015. május 22-éig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani. Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit, ha az adott támogatásra vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását előírja, elektronikus úton, vagy papír alapú másolatát postai úton kell benyújtani az MVH-hoz.

(2)7 Az egységes kérelemben módosításnak nem minősülő változtatások 2015. május 22-éig a 15. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó jogkövetkezmény nélkül tehetők. Változtatás benyújtása esetén az egységes kérelem benyújtási dátumának az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

(3) Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő benyújtási kötelezettség az (1) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed az adatváltozás bejelentésére is a módosítás, a pontosítás, a visszavonás, adategyeztetés és – az ügyfél elhalálozására irányuló vis maior bejelentés kivételével – a vis maior kérelem vonatkozásában.

(4) Az eljárási törvény 52. § (6) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés b)–f) pontjában meghatározott támogatások és a kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

(5) A késedelmesen vagy nem elektronikus úton benyújtott (2)–(4) bekezdés szerinti bejelentés vagy észrevétel a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(6) A mellékleteket, a mellékletekre vonatkozó adatváltozásokat és – ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásokra vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek – a hasznosító személyében bekövetkezett változást az ügyfélnek elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell benyújtania az MVH-hoz.

10. § (1) Ha az egységes kérelemmel kapcsolatos eljárási cselekmény elvégzésekor az ügyfél helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. Az eljárási cselekmény meghatalmazott általi elektronikus elvégzését megelőzően a meghatalmazottnak kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer), továbbá a meghatalmazást személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell nyújtania az MVH részére.

(2) A meghatalmazást az MVH által rendszeresített papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás időbeli hatályára vonatkozó adatokat,

d) azon támogatási jogcímeket és intézkedéseket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed,

e) az ügyfél nyilatkozatát az iratok kézbesítésére vonatkozóan, továbbá

f) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(3) Az MVH kizárólag a (2) bekezdés szerinti, hiánytalan adattartalmú meghatalmazást veszi nyilvántartásba, hiányos meghatalmazás esetén az MVH a meghatalmazott eljárására vonatkozó kérelmet elutasítja.

(4) Ha a meghatalmazott a saját ügyfélkapuján keresztül, elektronikus úton nyújtja be a meghatalmazást, akkor – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően legalább öt nappal postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A meghatalmazást az MVH a beérkezését követő három napon belül – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi, és erről döntést hoz. A (9) bekezdésben foglaltak kivételével a meghatalmazott csak a postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás MVH általi nyilvántartásba vételét követően végezhet eljárási cselekményt.

(5) A meghatalmazó által saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott meghatalmazás a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a meghatalmazás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben.

(6) A meghatalmazás módosítására a meghatalmazás bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Több meghatalmazott esetén az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, azonban az egységes kérelem benyújtására szolgáló, elektronikus űrlapkitöltő felületre egyidejűleg csak egy meghatalmazott léphet be.

(7) A meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelem az erre a célra rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyomtatványon nyújtható be az MVH-hoz.

(8) A meghatalmazott saját ügyfélkapuján keresztül benyújtott, a meghatalmazás megszüntetésére irányuló kérelmet az elektronikus benyújtást követő öt napon belül postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen történő benyújtás hiányában a meghatalmazás megszüntetése az MVH irányába nem hatályos.

(9) Ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor a meghatalmazott által, ügyfélkapun benyújtott meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó elektronikusan jóváhagyhatja. A meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást, módosítást vagy megszüntetést papír alapon nem kell eljuttatni az MVH részére, az a meghatalmazó általi jóváhagyás elektronikus beérkezésének időpontjában hatályossá válik az MVH-val szemben.

(10) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van, az MVH az iratokat az ügyfél által kijelölt képviselőnek kézbesíti, kijelölés hiányában az irat – az ügyfél egyidejű értesítésével – az MVH által kijelölt meghatalmazott részére kerül kézbesítésre.

11. § (1)8 Ha az egységes kérelemmel kapcsolatos és az egységes kérelem benyújtására szolgáló, az MVH honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen történő támogatási és kifizetési kérelem beadással kapcsolatos kapcsolatos valamely eljárási cselekményt kamarai meghatalmazott végzi, a kamarai meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – e cselekmények elvégzésére saját ügyfélkapuját használja.

(2) Az eljárási cselekmények elektronikus elvégzését megelőzően a kamarai meghatalmazottnak kérelmeznie kell az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő nyilvántartásba vételét, és az eljárására vonatkozó kamarai meghatalmazást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell nyújtania az MVH-hoz.

(3) A kamarai meghatalmazott a saját ügyfélkapuján keresztül beadott kamarai meghatalmazást az elektronikus benyújtást követő nyolc napon belül papír alapon, postai úton vagy személyesen is köteles benyújtani az MVH-hoz. Az ügyfél és a kamarai meghatalmazott aláírásával ellátott papír alapú kamarai meghatalmazást mindkét fél köteles megőrizni. Az elektronikusan benyújtott kamarai meghatalmazás papír alapú benyújtásáig a kamarai meghatalmazott az ügyfél helyett és nevében eljárhat, de amennyiben a meghatalmazás a jelen bekezdés szerinti határidőig nem kerül az MVH-hoz benyújtásra, a meghatalmazott által elvégzett eljárási cselekmények semmisek. A kamarai meghatalmazott meghatalmazása – a papír alapú utólagos benyújtás és az MVH általi nyilvántartásba vétel feltételével – az elektronikus benyújtás időpontjában lép hatályba.

(4) A kamarai meghatalmazás benyújtására a 10. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható.

(5) A kamarai meghatalmazás benyújtására, a kamarai meghatalmazott eljárására és a több kamarai meghatalmazott igénybevételének esetére, valamint a kamarai meghatalmazás megszüntetésére jelen §-ban foglalt eltérésekkel a 10. §-ban foglaltak az irányadók. A kamarai meghatalmazás módosítására a kamarai meghatalmazás bejelentésének szabályait kell alkalmazni.

(6) A 2015. április 1-je előtt bejelentett és vissza nem vont technikai közreműködést az MVH 2015. április 1-jével visszavontnak tekinti, ha az kizárólag az egységes kérelmet érintő, illetve az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére vonatkozik.

(7) Amennyiben a 2015. április 1-je előtt bejelentett és vissza nem vont technikai közreműködés nem kizárólag a (6) bekezdésben meghatározott ügyek intézésére vonatkozik, akkor a technikai közreműködésre vonatkozó jogosultság nem kerül megszüntetésre, ebben az esetben kizárólag a technikai közreműködő egységes kérelmet érintő ügyek intézésére vonatkozó jogosultságát tekinti az MVH visszavontnak.

(8) A kamarai meghatalmazás megszűnik a kamarai meghatalmazott NAK-nál fennálló munkaviszonya megszűnésének időpontjában. A kamarai meghatalmazott a tartós távollétéről vagy munkaviszonyának megszűnéséről – a távollét időtartamának vagy a megszűnés időpontjának pontos megjelölésével – az MVH-t és az ügyfelet egyidejűleg értesíti. A kamarai meghatalmazott tartós távolléte esetén – ha az ügyfél ehhez a kamarai meghatalmazásban hozzájárult – a NAK gondoskodik a helyettesítő kamarai meghatalmazott kijelöléséről.

12. § (1) Ha az elhunyt ügyfél helyett vélelmezett örökös kíván eljárni, a vélelmezett örökösnek az eljárási cselekmény elvégzését megelőzően, személyesen vagy postai úton, az MVH által rendszeresített nyomtatványon be kell nyújtania a vélelmezett örökösként való eljárásra irányuló kérelmét az MVH-hoz.

(2) Az egységes kérelmet, az adatváltozást, vis maiort, adategyeztetést, illetve ügyféli észrevételt benyújtani kívánó vélelmezett örökösnek „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval. Ennek érdekében legkésőbb az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az elhalálozást, továbbá a házastársi minőséget igazoló, vagy a törvényes öröklési rend szerinti örökösi minőséget megalapozó okiratok (halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat) másolatát.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kell eljárni abban az esetben is, ha az egységes kérelmet még életében az ügyfél nyújtotta be.

13. § (1)9 A vis maior bejelentésével egyidejűleg a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat elektronikus úton vagy azok papír alapú másolatát postai úton kell benyújtani az MVH-hoz, kivéve azt az esetet, amikor a mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatal szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2) Az egységes kérelemmel egyidejűleg benyújtott, a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési kérelmet, valamint az ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos adatok változását is elektronikus úton kell benyújtani.

14. § (1) Az egységes kérelem benyújtásának feltétele, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe vételi kötelezettségének eleget tegyen.

(2) Az egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli észrevétel MVH általi elektronikus fogadásának tényét a KR-ben a benyújtó ügyfél vagy meghatalmazott ügyfélkapus tárhelyére történő feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli észrevétel adatairól. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) az ügyfélazonosító adatokat,

b) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,

c) az egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli észrevétel beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) a beérkezett egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli észrevétel érkeztetési számát, valamint

e) a beérkezett egységes kérelem, az adatváltozás, a vis maior, az adategyeztetésre vonatkozó bejelentés, illetve ügyféli észrevétel mellékleteként elektronikusan csatolt dokumentumok darabszámát.

(3) Az egységes kérelem benyújtásáról szóló igazolást az MVH az ügyfél írásbeli kérelmére harminc napon belül papír alapon is kiállítja és megküldi az ügyfél részére. A papír alapú igazolás, és annak melléklete az egységes kérelemben foglaltaknak megfelelően tartalmazza:

a) az ügyfélazonosító adatokat,

b) az egységes kérelemben szereplő bejelentett táblák adatait az alábbiak szerint:

ba) a fizikai blokk azonosító számát,

bb) a bejelentett tábla sorszámát,

bc) a hasznosítás típusát,

bd) a bejelentett terület nagyságát,

c) a bejelentett támogatási jogcímeket,

d) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,

e) az egységes kérelem benyújtásának időpontját,

f) a támogatás vonatkozásában kérelmezett állategyed azonosító számát, valamint

g) a támogatás vonatkozásában kérelmezett állatlétszámot.

5. Késedelmes benyújtás

15. § (1)10 Az egységes kérelem 2015. május 22-e után – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 2015. június 16-ig nyújtható be, amely benyújtási határidő jogvesztő.

(2)11 A 2015. május 22-e után, de 2015. június 16-ig benyújtott egységes kérelem esetében a támogatási összeg munkanaponként egy százalékkal csökkentésre kerül az érintett támogatás vonatkozásában.

6. Adatváltozás bejelentése

16. § (1)12 Az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó adatváltozás – a 9. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – 2015. május 22-e után jelenthető be.

(2) Az adatváltozások bejelentéséhez a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásokra vonatkozó jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények kapcsolódnak.

7. Az egységes kérelem módosítása

17. § (1)13 A 2015. május 22-éig benyújtott egységes kérelem 2015. június 15-éig jogkövetkezmény nélkül módosítható.

(2)14 A módosítás e határnapot követő benyújtására az érintett mezőgazdasági parcella tényleges hasznosítására vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentése mellett 2015. június 16-ig van lehetőség.

8. A hasznosító személyében bekövetkezett változás

18. § (1) Ha az egységes kérelemben bejelentett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását követően a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója a változást követő tizenöt napon belül bejelentést köteles tenni az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon, amely tartalmazza

a) a kérelmet benyújtó és az új hasznosító adatait,

b) az új hasznosító nyilatkozatait, valamint

c) a hasznosító személyének változásával érintett területek adatait.

(2) Az új hasznosító az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatának ki kell terjednie arra, hogy a benyújtott egységes kérelemben megjelölt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatási feltételeket megismerte és azok betartását vállalja.

(3) A hasznosító személyében bekövetkezett, teljes üzem átruházással járó változásokra egyebekben a 809/2014/EU rendelet 8. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az egységes kérelemben igényelt támogatás a hasznosító személyének változásától függetlenül az egységes kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.

(5) A hasznosító személyében bekövetkezett változásra vonatkozó, e rendelet szerinti rendelkezéseket abban az esetben kell alkalmazni, ha a 2. § (1) bekezdésében meghatározott, az adott támogatásra vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik.

9. A másodvetés és az ökológiai jelentőségű másodvetés bejelentése

19. § (1) Másodvetés bejelentése során az ügyfélnek a másodvetéssel érintett terület nagyságának, a másodvetett növény megnevezésének, valamint a másodvetés tervezett időpontjának bejelentése mellett a másodvetés fizikai elhelyezkedését is jelölnie kell az egységes kérelemben az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül.

(2)15 Az ügyfélnek az egységes kérelemben bejelentett tábláin történt másodvetésről és ökológiai jelentőségű másodvetésről annak megtörténtét követő tizenöt napon belül – és ezzel egyidejűleg az elővetemény betakarításának idejéről – értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetés nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában.

10. Hiánypótlás

20. § A 3. § alapján az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok, valamint az egységes kérelem adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás tárgyát nem képezhetik.

11. Adminisztratív és fizikai ellenőrzések

21. § (1) A 2. § (1) bekezdés c)–f) pontjában meghatározott támogatás a 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti, kizárt mezőgazdasági termelő részére nem nyújtható.

(2) Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH az eljárási törvény 22. § (2) bekezdésben szabályozottaknak megfelelően, az eljárási törvény 44. § (7) bekezdése szerinti dokumentumok alapján vizsgálja. A jogszerű földhasználattal nem igazolt területek után az ügyfél nem jogosult támogatásra, ezen területeket jogosulatlanul igényelt, a mindenkor hatályos, európai uniós jogszabályokban meghatározott mértékű támogatás csökkentési szankció alapját képező területként kell figyelembe venni.

(3) Az eljárási törvény 44. § (7) bekezdésében felsorolt, jogszerű földhasználat igazolásaként elfogadható okiratok közül – amennyiben a jogszerű földhasználat igazolása földhasználati szerződéssel történik – az MVH kizárólag azt fogadja el, amely a megkötése időpontjában hatályos jogszabályok alapján érvényes földhasználati jogcímnek minősül.

22. § (1) Az egységes kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenőrzésére

a) a 640/2014/EU rendeletben,

b) a HMKÁ rendeletben,

c) a 809/2014/EU rendelet III. címében, valamint

d) a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásokra vonatkozó jogszabályokban

foglaltak szerint kerül sor a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti grafikus azonosítással egyidejűleg kezdeményezett változásvezetési kérelem feldolgozása során megállapítottak figyelembevételével.

(2) Ha az adott referenciaterületre benyújtott támogatási kérelmekben szereplő igénylések, illetve az (1) bekezdés alapján végzett ellenőrzések által lefedett terület összesen nagyobb, mint a referenciaterület mértéke, akkor túligénylés kerül megállapításra.

(3) Ha a túligénylés

a) nem haladja meg a referenciaterület méretének a 809/2014/EU rendelet 38. cikk (4) bekezdése szerinti mérési tűréshatárokkal (a továbbiakban: mérési tűréshatár) számolt területét, akkor az MVH a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket,

b)16 meghaladja a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet, akkor az MVH vagy végzés kibocsátásával értesíti az érintett ügyfeleket és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatoknak a valóságnak megfelelő helyesbítésére (a továbbiakban: adategyeztetés) – amely adategyeztetés során tett nyilatkozatot az ügyfélnek az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton kell benyújtania –, vagy a (7) bekezdés b) pontja szerint jár el,

c) vizsgálata során megállapításra kerül, hogy az adott referenciaterületen egyetlen ügyfél érintett, akkor a referenciaterületet meghaladó terület jogosulatlan igénylésnek számít, és az MVH a támogatási igénylésekben megjelölt területet csökkenti a referenciaterület mértékéig.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben meg kell jelölni az érintett referenciaterületre egységes kérelmet benyújtó ügyfelet és a kérelmében foglaltaknak megfelelően a bejelentett táblára vonatkozó adatokat.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben megjelölt határidőt elmulasztó ügyfél adategyeztetéssel érintett referencia területre benyújtott támogatási kérelmében szereplő igénylések földhasználati jogszerűségének kivizsgálása érdekében – tekintettel arra, hogy ezen területek esetében a földhasználat jogszerűsége az eljárási törvény 44. § (5) bekezdése alapján kétségesnek tekintendő – az eljárási törvény 44. § (6) bekezdése alapján az MVH felhívására köteles földhasználata jogszerűségét igazolni.

(6) Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben foglalt határidőt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta és az (5) bekezdés szerint lefolytatott jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálat eredménye alapján továbbra is fennáll a túligénylés, akkor a túligényléssel érintett összes, jogszerű földhasználatra vonatkozó vizsgálattal korábban nem érintett ügyfél az MVH felszólítására köteles földhasználata jogszerűségét igazolni.

(7) Ha a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az ügyfelek által benyújtott adategyeztetéseket, valamint az (5) és (6) bekezdés szerinti jogszerű földhasználatra irányuló vizsgálatot követően részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH

a) a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meg nem haladó túligénylés esetén a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig arányosan csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket, vagy

b) a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén adminisztratív ellenőrzést, illetve fizikai ellenőrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.

(8) Ha az adott referencia területre végzett helyszíni ellenőrzések által a mérési tűréshatár figyelembevételével meghatározott területek összege meghaladja a referenciaterületet, abban az esetben az MVH a referenciaterület felett megállapított területet az egyes táblákra megállapított területek arányában levonja a referencia területen belüli támogatási táblák megállapított területeiből.

(9) Ha adott referenciaterületen az ügyfelek által a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint bejelentett táblák grafikus adatai egymással teljes átfedést mutatnak, akkor az MVH végzés kibocsátásával az érintett területek vonatkozásában egyeztetésre hívja fel az ügyfeleket, felszólítva a megadott grafikus tábla adatok helyesbítésére. A helyesbítést az ügyfél ügyfélkapun keresztül elektronikus úton köteles megtenni.

(10) Ha a (9) bekezdésben megállapított átfedés az ügyfelek által benyújtott helyesbítéseket követően továbbra is fennáll, az MVH adminisztratív ellenőrzést vagy fizikai ellenőrzést folytat le az érintett táblák vonatkozásában.

23. § (1) Ha az MVH több egységes kérelem alapján többszörös igénylést állapít meg, akkor a 22. § (3)–(7) bekezdése szerint jár el.

(2) Túligénylés vagy többszörös igénylés esetén az MVH azon ügyfél számára állapítja meg a támogatást, amely ügyfél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az adott terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Ha a jogszerű földhasználó ügyfél egyébként jogosult támogatás igénybevételére, részére az MVH a támogatást az adott terület hasznosításához igazodva, azzal megegyezően állapítja meg.

(3) Ha a (2) bekezdés és a 22. § (3)–(7) bekezdése szerinti eljárás eredményeképpen sem szüntethető meg a túligénylés vagy a többszörös igénylés, akkor a referenciaterületet meghaladó terület minden érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek számít.

(4) A (3) bekezdés szerinti terület – a jogosulatlan igényléshez kapcsolódó jogkövetkezmények számítása szempontjából – nem haladhatja meg az adott referenciaterületen kérelmezett terület 100%-át.

(5) A (3) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett ügyfelek együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket. Ha bármelyik érintett ügyfél igazolja, hogy a jogvita elbírálására eljárás indult, az érintett ügyfelek egységes kérelmei alapján indított, a jogosulatlan igényléssel érintett eljárásokat az MVH a jogvita jogerős eldöntéséig felfüggeszti.

(6) Részben vagy egészben bezárt területre történő igénylés esetén az MVH az adott táblákat a jogszerű földhasználat vizsgálatra vonatkozó kiválasztási eljárásában kockázati tényezőként veszi figyelembe.

24. § Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az 1306/2013/EU rendelet 72. cikk (1) bekezdésében írt valamennyi mezőgazdasági parcella bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, és az egységes kérelmén bejelentett összes mezőgazdasági parcella területének, valamint az általa bejelentett és be nem jelentett mezőgazdasági parcellák területének összege közötti különbözet

a) meghaladja a bejelentett területek 3%-át, de nem éri el a 10%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő, az 1306/2013/EU rendelet 67. cikk (4) bekezdés b) pont szerinti területalapú közvetlen támogatások teljes összege 1%-kal,

b) a bejelentett területek legalább 10%-a, de nem éri el a 20%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő, a 1306/2013/EU Rendelet 67. cikk 4. bekezdés b) pont szerinti területalapú közvetlen támogatások teljes összege 2%-kal,

c) a bejelentett területek legalább 20%-a, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő, a 1306/2013/EU Rendelet 67. cikk 4. bekezdés b) pont szerinti közvetlen területalapú támogatások teljes összege 3%-kal

kerül csökkentésre.

25. § (1) Az egységes kérelemben bejelentett tábla tekintetében a fizikai ellenőrzés során mértnél nagyobb terület bejelentését ellensúlyozza az ugyanazon terménycsoportba tartozó egyéb tábla esetében a fizikai ellenőrzés során mértnél kisebb terület bejelentése (a továbbiakban: területkompenzációs mechanizmus).

(2) Az (1) bekezdésben említett fizikai ellenőrzésbe nem értendő bele az a mérés, ahol a bejelentett tábla egybeművelt tábla részeként kerül megállapításra.

(3) A területkompenzációs mechanizmusban azon támogatásra bejelentett tábla vehető figyelembe, amely megállapított területe kizárólag az (1) és (2) bekezdés szerinti fizikai ellenőrzés eredményeként kerül meghatározásra. A megállapított terület meghatározásánál figyelembe kell venni a 640/2014/EU rendelet 18. cikkében foglaltakat.

(4) A területkompenzációs mechanizmus a 2. § (1) bekezdésben meghatározott támogatások esetében alkalmazandó.

12. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

26. § (1) Az ügyfél az egységes kérelem alapján indult eljárásban – ideértve a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljárást is – az MVH felé teljesítendő, az e rendeletben, valamint az MVH döntésében meghatározott kötelezettségét vagy jogosultságát a (3) bekezdés szerinti, elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozata esetén, a (2) bekezdés szerinti informatikai rendszeren keresztül – kizárólag elektronikus úton teljesítheti. Jelen bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a meghatalmazás 10. § (4) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében szabályozott, papír alapon történő benyújtási kötelezettségét.

(2) Az ügyfél az egységes kérelem benyújtására szolgáló, az MVH honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen nyilatkozhat arról, hogy elektronikus kapcsolattartást választ.

(3) Ha az ügyfél vagy meghatalmazás alkalmazása esetén a meghatalmazott elektronikus kapcsolattartást választ, az MVH az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a jogorvoslati eljárás során hozott döntését elektronikus úton közli az ügyféllel vagy annak meghatalmazottjával.

(4) Az ügyfél az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát – az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatáson keresztül vagy papír alapon megküldött nyilatkozatban – visszavonhatja.

(5) Az ügyfél által bejelentett kapcsolattartási forma megváltoztatása esetén az MVH a másik kapcsolattartási formára történő áttérés ügyfél általi bejelentését követő tíz napon belül készült dokumentumokat a korábbi kapcsolattartási formában is megküldheti az ügyfél részére.

13. Kifizetés

27. § (1) Ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásra vonatkozó jogszabályok másképp nem rendelkeznek, akkor a támogatás kifizetése 2015. december 1. és 2016. június 30. között az ügyfélnek az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történő átutalással történik.

(2) Ha a 2. § (1) bekezdésben meghatározott, az egyes támogatásra vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a támogatás euróban kerül megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra az 1306/2013/EU rendelet 106. cikk (3) bekezdés első fordulata szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

14. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14/A. 17 Átmeneti rendelkezések

28/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 5. § (2) bekezdés a) pontját és 19. § (2) bekezdését a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor18 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

28/B. §19 E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2015. (IX. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet] megállapított 1. § 19. pont f) alpontját, 13. § (1) bekezdését, és 22. § (3) bekezdés b) pontját az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor20 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés

29. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,

d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,

e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. Módosító rendelkezések

30–32. §21

1. melléklet a 12/2015. (III. 30.) FM rendelethez22

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 66. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § 15. pontja az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 35. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 19. pont f) alpontját az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 35. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 4. § (3)–(4) bekezdését a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 9. § (1) bekezdése a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (2) bekezdése a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 11. § (1) bekezdése a 17/2015. (IV. 9.) FM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 13. § (1) bekezdése az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 37. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 15. § (1) bekezdése a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 15. § (2) bekezdése a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 16. § (1) bekezdése a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 17. § (1) bekezdése a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § a) és c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 17. § (2) bekezdése a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 19. § (2) bekezdése a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 22. § (3) bekezdés b) pontja az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 37. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 14/A. alcímet (28/A. §) a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A hatálybalépés időpontja 2015. május 14.

19

A 28/B. §-t az 52/2015. (IX. 7.) FM rendelet 36. §-a iktatta be.

20

A hatálybalépés időpontja 2015. szeptember 8.

21

A 30–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére