• Tartalom

12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet

12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.02.10.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a)–b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében
a) a Miskolc közigazgatási területén fekvő, az Andrássy utca – Kilencedik utca – Tizenegyedik utca – Pereces patak által körülhatárolt földrészleteken – kivéve a 21686/4 helyrajzi számú földrészletet –, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítására, továbbá a létesítmény megközelítését a Lorántffy utca irányába szolgáló déli átkötés megvalósítására irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházással, valamint
b) a Miskolc 5080/3 helyrajzi számú földrészleten található MVSC Sporttelep – a Diósgyőri Stadion rekonstrukció során kiváltásra kerülő „Napos oldali lelátó”, pályavilágítás, illetve egyéb berendezések újrahasznosításával történő – fejlesztésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”

2. § Az R. a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § E rendeletnek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében – a Miskolc közigazgatási területén fekvő, az Andrássy utca - Kilencedik utca - Tizenegyedik utca – Pereces patak által körülhatárolt – kivéve a 21686/4 helyrajzi számú földrészletet – földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken – megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítására, továbbá a létesítmény megközelítését a Lorántffy utca irányába szolgáló déli átkötés megvalósítására irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás, továbbá a Miskolc 5080/3 helyrajzi számú földrészleten található MVSC Sporttelep fejlesztése

Miskolc 21688, 21688/A, 21687, 21680, 21716, 21685, 21686/1, 21702/1, 21700, 21703, 21704, 21705, 21706, 21699, 21698, 21707, 21708, 21701, 21697, 21729, 21710, 21711, 21712, 21713, 21714, 21715, 21691, 21692, 21693, 21694, 21695, 21696, 21699/2, 21690, 21681/3, 33939/1, 33947, 33937/2, 33937/3, 33936/2, 33935/6, 33935/1, 33934, 5080/3 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások

Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5.

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6.

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

8.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai;
tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások;
jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 4a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(1.)

(Szakhatósági közreműködés tárgyköre)

(Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság)

(Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság)

4a.

vízügy és vízvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. február 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére