• Tartalom

12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet

12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról1

2015.09.01.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. §2

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

2. §3

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

3. §4

4. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet módosítása

4. §5

5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 52. §-a és az azt megelőző alcíme.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § 2015. június 4-én lép hatályba.

(3) Az 5. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelethez

Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatók a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez
Az adatok forrása: az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://www.teir.hu) adatbázisai.
Számítás: az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok áttekintése érdekében – az adatok rendelkezésre állásának függvényében – legalább 5 éves idősor.

 

A

B

C

D

E

 

Mutató megnevezése

Mutató tartalma

Mérték-
egység

Gyakoriság

Forrás

1.

Lakónépesség száma

Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat)

éves

TeIR – KSH
Területi Statisztikai Adatok Rendszere

2.

Lakónépesség számának változása

Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat).

%

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

 

Változás az előző év százalékában

3.

Állandó népesség összetétele

Állandó népesség száma

fő és százalék

éves

TeIR – KSH Területi

 

nemek és korcsoportok szerint

Állandó népesség, férfiak aránya

Statisztikai Adatok

 

Állandó népesség, nők aránya

Rendszere

 

Állandó népességből a 0-2 évesek aránya

 

Állandó népességből a 0-14 éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 0-14 éves nők aránya

 

Állandó népességből a 15-17 éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 15-17 éves nők aránya

 

Állandó népességből a 18-59 éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 18-59 éves nők aránya

 

Állandó népességből a 60-64 éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 60-64 éves nők aránya

 

Állandó népességből a 65-X éves férfiak aránya

 

Állandó népességből a 65-X éves nők aránya

4.

Öregedési index

A 65 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-14 éves korú állandó lakosra jutó száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

5.

15-17 évesek száma

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma

népszámlálási adat

TeIR – Népszámlálási adatok

 

17 éves gyermekek száma

6.

Állandó vándorlások egyenlege

Az állandó jellegű oda- és az elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

7.

Természetes szaporodás

Az élveszületések és halálozások különbözete

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

8.

Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Regisztrált munkanélküli/ nyilvántartott álláskereső férfiak száma/állandó népességből 15-64 éves férfiak száma

százalék

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskereső nők száma/állandó népességből 15-64 éves nők száma

9.

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
8 általánosnál kisebb végzettségű regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

10.

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

20 év alatti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

 

korcsoport szerint

20-24 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

25-29 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

30-34 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

35-39 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

40-44 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

45-49 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

50-54 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

55-59 év közötti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

 

59 év feletti regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

11.

Álláskeresési segélyben részesülők száma

Álláskeresési segélyben részesülők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

12.

Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

13.

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

14.

Aktív korúak ellátására jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, valamint 2015. február 28-áig rendszeres szociális segélyre jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

15.

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

negyedéves

TeIR – Nemzetgazdasági Minisztérium

16.

Általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség aránya nemenként

=100-15-X éves férfi legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában

százalék

népszámlálási adat

TeIR – Népszámlálási adatok

 

=100-15-X éves nő legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak százalékában

17.

A napközis tanulók száma az általános iskolákban

A napközis tanulók száma az általános iskolákban (gyógypedagógiai oktatással együtt) /megjegyzés: tartalmazza az iskolaotthonos tanulókat is/

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

18.

Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali oktatásban

Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

19.

Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban

Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

20.

Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma

Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

21.

Az általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban

Az általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

22.

Az általános iskolai osztályok száma

Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

23.

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (megjegyzés: az adat 2009. évtől áll rendelkezésre a KSH-nál)

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

24.

Az óvodai gyermekcsoportok száma

Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

25.

Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma

Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma (megjegyzés: az adat 2008. évtől áll rendelkezésre a KSH-nál)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

26.

Óvodába beírt gyermekek száma

Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

27.

Óvodai feladatellátási helyek száma

Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

28.

Óvodai nevelést igénylők száma a férőhelyek arányában

= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80111-5-01 óvodai nevelés – óvodai nev. igénylők sz./Éves mutató (vagy átlag):

százalék

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

 

Oktatás – 80111-5-02 óvodai nevelés – férőhely

29.

Óvodai nevelést igénylők száma a férőhelyek arányában sajátos nevelési igényű gyerekek körében

= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80112-6-01 sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése – nevelést igénylők száma/Éves mutató (vagy átlag):

százalék

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

 

Oktatás – 80112-6-02 sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelése – férőhely

30.

Védelembe vett kiskorú gyermekek száma december 31-én

Védelembe vett kiskorú gyermekek száma december 31-én

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

31.

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december 31-én

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december 31-én

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

32.

Védőnői álláshelyek száma

Betöltött védőnői álláshelyek száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

33.

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban (megjegyzés: az adat 2009. évtől áll rendelkezésre a KSH-nál)

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

34.

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma

Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80123-6-01 általános iskolai felnőttoktatás – tanulók létszáma

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

35.

Szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma

Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80223-6-01 szakiskolai felnőttoktatás – résztvevők száma

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

36.

Szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma

Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80219-9-01 szakközépiskolai felnőttoktatás – résztvevők száma

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

37.

Gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők száma

Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80216-6-01 gimnáziumi felnőttoktatás – résztvevők száma

éves

TeIR – Önkormányzati adatok

38.

A nyilvános könyvtárak száma

A nyilvános könyvtárak száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

39.

A nyilvános könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány)

A nyilvános könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

40.

Muzeális intézmények száma

Muzeális intézmények száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

41.

Közművelődési intézmények száma

Közművelődési intézmények száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

42.

Lakásállomány

Lakásállomány (db)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

43.

Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma

Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

44.

Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma

Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

45.

A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma

A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

46.

Házi gyermekorvosok száma

Házi gyermekorvosok száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

47.

Bölcsődébe beírt gyermekek száma

Bölcsődébe beírt gyermekek száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

48.

Bölcsődék száma (önkormányzati, üzemi, magán stb.)

Bölcsődék száma (önkormányzati, üzemi, magán stb.)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

49.

Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (megjegyzés: az adat 2008. évtől áll rendelkezésre a KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszerében)

db

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

50.

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

51.

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

52.

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

53.

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

54.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők (2015. február 28-ig rendszeres szociális segélyben részesülők) száma

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők (2015. február 28-ig rendszeres szociális segélyben részesülők) átlagos száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

55.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők átlagos száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

56.

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

éves

TeIR – Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206

57.

Időskorúak járadékában részesítettek száma

Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

58.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

59.

Ápolási díjban részesítettek száma

Ápolási díj, alanyi jogon: támogatásban részesítettek átlagos száma

éves

TeIR – Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206

 

Ápolási díj, méltányossági alapon: támogatásban részesítettek átlagos száma

60.

Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma

Lakásfenntartási támogatás: összes támogatásban részesített személy

éves

TeIR – Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206

61.

Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy

Adósságcsökkentési támogatás: összes támogatásban részesített személy

éves

TeIR – Szociális ágazat adatai (KSH, MÁK) OSAP 1206

62.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők nemenként/

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő férfiak száma

éves

TeIR – KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere

 

Egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesülők nemenként

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő nők száma

A mellékletben alkalmazott rövidítések:
KSH: Központi Statisztikai Hivatal
MÁK: Magyar Államkincstár
OSAP: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére