• Tartalom

126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól

2023.01.01.

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 E rendeletet – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108/A. § szerint mellőzhető versenyeztetés esetén a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréjének (a továbbiakban: csereügylet) fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) általi jóváhagyására irányuló eljárásban (a továbbiakban: eljárás) kell alkalmazni.

2. § (1) Az eljárás kérelemre indul, az eljárást a helyi önkormányzat kezdeményezi.

(2) A csereügylet jóváhagyásáról a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatal dönt. Amennyiben a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei állapodnak meg arról, hogy a kérelmet melyik helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtják be.

3. § (1) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését, amely tartalmazza a polgármester felhatalmazását a csereszerződés aláírására, valamint a csereügylet jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését arról, hogy a csereügylet megkötése mely kötelező feladat ellátását vagy gazdasági érdek érvényesülését biztosítja,

c) társasági részesedés, illetve ingatlanok cseréje esetén – a (2) bekezdés a) pont szerinti eset kivételével – a szerződő felek által aláírt csereszerződést,

d) amennyiben a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek döntését arról, hogy a kérelmet melyik helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtják be.

(2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek esetében a kérelemhez mellékelni kell:

a) a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyását tartalmazó csereszerződést, vagy

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyását nem igénylő csereszerződés esetében igazolást arról, hogy a szerződés hatályosságához nem szükséges a hatósági jóváhagyása.

(3) Ha a szerződésből nem állapítható meg, hogy az értékarányosság fennáll-e, annak igazolása érdekében a kérelemhez mellékelni kell:

a) az egyes vagyontárgyak értékét igazoló szakértői véleményt,

b) önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a vagyonkataszter nyilvántartás kivonatát, vagy

c) a felek által beterjesztett egyéb bizonyítékokat.

(4) Ha a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre az (1) bekezdésben foglalt mellékleteket önkormányzatonként egy-egy példányban kell benyújtani. A csereszerződést legalább eggyel több, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges példányban kell benyújtani.

4. § A kormányhivatal a csereügylet jóváhagyására vonatkozó kérelem elbírálása során vizsgálja, hogy a csereügylet megfelel-e az Mötv. 108/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

5. § (1) A csereügylet jóváhagyásról a kormányhivatal egyszerűsített határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a csereszerződés valamennyi példányát záradékkal látja el.

(2) A jóváhagyó záradéknak tartalmaznia kell a kormányhivatal

a) megnevezését,

b) jóváhagyásáról szóló határozata számát,

c) csereügylet jóváhagyására történő utalást,

d) tájékoztatását, hogy a jóváhagyás nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket,

e) hatáskörét megállapító jogszabályra történő utalást,

f) döntéshozatala helyét és idejét,

g) hatásköre gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, aláírását és

h) bélyegzőlenyomatát.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1

Az 1. § a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 211. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére