• Tartalom

2015. évi CXXVIII. törvény

2015. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról1

2015.07.14.

1. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően – a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen]

h) európai uniós források közvetítésében és ezen feladatához kapcsolódó hitel- és tőkefinanszírozásban, garancia nyújtásában és kezesség vállalásában;”

(2) Az MFB tv. 2. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően – a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen]

k) az MFB Zrt., valamint az állam közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek hitel- és tőkefinanszírozásában, valamint az érdekükben történő garancia nyújtásában és fizetési kötelezettségeikért kezesség vállalásában;”

2. § (1) Az MFB tv. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az MFB Zrt. az (1)–(4) bekezdésben meghatározott üzletszerű tevékenységek mellett a 8. § (3) és (6) bekezdése szerinti befektetett pénzügyi eszközhöz kapcsolódó befektetési tevékenységet is alaptevékenységként végzi.”

(2) Az MFB tv. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különíteni annak a vagyonnak a nyilvántartásától, amely felett az állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat (rábízott vagyon).”

(3) Az MFB tv. 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az MFB Zrt.-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségeit a központi költségvetés biztosítja.”

(4) Az MFB tv. 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az MFB Zrt. jogosult ellenőrizni az 1. mellékletben meghatározott, valamint a közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek gazdálkodását, működését. Az ellenőrzött szervezet, a szervezet vezetője, alkalmazottja adatszolgáltatásra és együttműködésre köteles.”

3. § (1) Az MFB tv. 8. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az MFB Zrt. esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 102. § (1) bekezdésében, 110. §, 112. § és 117–121. §-ában, valamint az 575/2013/EU rendelet 89–91., 102–106. és 411–428. cikkében foglaltakat nem kell alkalmazni. A Hpt. 172–176. §-a és az 575/2013/EU rendelet 11–24. cikkének alkalmazásában az MFB Zrt. pénzügyi vállalkozásnak minősül.
(3) Az MFB Zrt.
a) pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, árutőzsdei szolgáltatóban, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, központi szerződő félben, tőzsdében, befektetési alapkezelőben, biztosítóban, viszontbiztosítóban, járulékos vállalkozásban, illetve nemzetközi pénzügyi szervezetben,
b) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében alapított vagy ilyen feladat végrehajtásával érintett gazdasági társaságban,
c) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, kormányrendeletben meghatározott, 1990. január 1. napját követően részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve állami, önkormányzati tulajdonban állt gazdálkodó szervezetben és ezek jogutódjaiban,
d) közműszolgáltató gazdálkodó szervezetben,
e) ingatlanforgalmazó, ingatlankezelő gazdálkodó szervezetben,
f) átmenetileg, a szerzés időpontjától számított legfeljebb hatéves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteségmérséklés céljából vagy hiteltulajdonrész csereügylet vagy felszámolás következtében korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban,
g) a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban,
h) az 1. mellékletben meghatározott, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXVIII. törvény hatálybalépésekor közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetben, valamint
i) az MFB Zrt. feletti tulajdonosi jogokat gyakorló kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter döntésében meghatározott egyéb olyan gazdálkodó szervezetben, amelynek működése az MFB Zrt. 3. § szerinti alaptevékenységéhez kapcsolódik,
szerezhet vagy tarthat fenn közvetlenül vagy közvetve részesedést.
(4) Az MFB Zrt. a (3) bekezdés g) pontja szerinti részesedésszerzés esetén közvetlenül, illetve közvetetten legfeljebb 50%–1 szavazat mértékű tulajdoni részesedéssel rendelkezhet.”

(2) Az MFB tv. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedésszerzése esetén, ha annak tárgya
a) az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetben fennálló, vagy annak közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés,
b) az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés vagy
c) olyan kockázati tőkealap közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társasági részesedés, amely által kibocsátott tőkejegyek többsége az MFB Zrt. tulajdonában van.”

4. § Az MFB tv. 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8/A. § Az 1. mellékletben szereplő és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő pénzügyi vállalkozásoknál, valamint az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi vállalkozásoknál igazgatóság nem működik, kivéve ha a tulajdonos (alapító), illetve a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter vagy a közgyűlés másként rendelkezik. Egyszemélyes ügyvezetés esetén az igazgatóság jogait egy vezető tisztségviselő (vezérigazgató) gyakorolja. E rendelkezéseket 2010. július 1. napját követően létrehozott, illetve megszüntetett jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.”

5. § Az MFB tv. 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10/B. § A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki – a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően – az MFB Zrt. és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) által a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek által, valamint az Integrációs Szervezet tagjai által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.”

6. § Az MFB tv. 13/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jelen § rendelkezéseit az 1. mellékletben szereplő és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő pénzügyi intézményekre, valamint az 1. mellékletben meghatározott és az MFB Zrt. közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek részesedésével működő pénzügyi intézményekre is megfelelően alkalmazni kell.”

7. § Az MFB tv. a következő 24. §-sal egészül ki:

24. § E törvénynek az 1. mellékletben meghatározott gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell azon gazdálkodó szervezetekre is, amelyekben az MFB Zrt. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet értelmében gyakorolja az állam nevében a tulajdonosi jogokat.”

8. § Az MFB tv.

lép.

9. § Hatályát veszti az MFB tv. 2. melléklete.

10. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. július 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 13. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére