• Tartalom

13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről1

2015.02.12.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a Kormány 2015/2016-os tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1–4. melléklet tartalmazza, az e §-ban meghatározottak szerint.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2015/2016-os tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2015/2016-os tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján a részszakképesítésre,

b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra, és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

(8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján a 2016. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(3) A 2. és a 4. mellékletben meghatározott keretszámokon a korlátozottan támogatott szakképesítések, szakközépiskolai ágazatok esetén, az iskolai rendszerű szakképzésbe, az oktatás munkarendjétől független beiskolázható tanulói létszám értendő.

(4) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül.

3. § (1) A fenntartó – az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter kivételével – köteles megteremteni a 2. vagy a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó – a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött fenntartó esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával – haladéktalanul írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A fenntartó kétoldalú megállapodás megkötésével köteles gondoskodni arról, hogy a megyében működő másik szakképző iskolai fenntartó (a továbbiakban: átvevő fenntartó) a 2015/2016-os tanévet megelőzően átvegye a 2. vagy a 4. melléklet szerint rá meghatározott keretszámot vagy annak egy részét, ha részben vagy egészben nem tudja megteremteni a rá meghatározott keretszám szerinti beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb, önhibáján kívül álló ok

miatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást az érintett szakképző iskolai fenntartók 2015. augusztus 31-ig, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2016. január 15-ig öt példányban, írásban kötik meg. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni az érintett szakképesítést, szakközépiskolai ágazatot, a jogosult fenntartó 2. vagy 4. melléklet szerinti keretszámának egy részét vagy egészét, a 2. vagy a 4. mellékletben foglalt táblázat sorának és oszlopának megjelölésével.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az átvevő fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati szakközépiskolai képzés indításának feltételeivel. A nem állami átvevő fenntartó hatályos szakképzési megállapodásában rögzített létszámkeretet nem lépheti túl a 2. és a 4. melléklet szerinti keretszám és az átvenni kívánt keretszám összege.

(4) Az átvevő fenntartó az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, valamint az OKJ 6. mellékletében szereplő szakképesítések esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter a megállapodást ellenjegyezte. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv és az agrárpolitikáért felelős miniszter ellenjegyzi a megállapodást, ha az megfelel a (2), (3) és az (5) bekezdésben foglaltaknak.

(5) Az átvevő fenntartó a megállapodást, a megkötését követő 3 napon belül – működési engedélyhez kötött szakképző iskola esetén a jogerős működési engedély fenntartó által hitelesített másolatával – négy példányban megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. A megállapodás azon példánya, melyet az átvevő fenntartó nem küld meg ellenjegyzés céljából, a 2. és a 4. melléklet alapján keretszámmal rendelkező, átadó fenntartónál marad, aki ezzel igazolhatja, hogy eleget tett az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv azon megállapodás négy példányát, melyben az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések is szerepelnek, a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellenjegyzésével továbbítja az agrárpolitikáért felelős miniszternek. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megállapodást nem jegyzi ellen, az agrárpolitikáért felelős miniszternek történő megküldés nélkül, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a beküldött négy példányt visszaküldi az átvevő fenntartónak, az ellenjegyzés elmaradásának írásbeli indoklásával együtt. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv akkor, ha az agrárpolitikáért felelős miniszternek nincs ellenjegyzési jogosultsága, az előbbiekben meghatározott módon jár el.

(7) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellenjegyzésével visszaküldi a megállapodás három példányát az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

(8) Ha az agrárpolitikáért felelős miniszter a megállapodást nem jegyzi ellen, a megállapodás négy példányát a kézhezvételtől számított 15 napon belül az ellenjegyzés elmaradásának írásbeli indoklásával együtt az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek visszaküldi. Ebben az esetben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a kézhezvételtől számított 15 napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszter indoklásával együtt továbbítja a megállapodás négy példányát az átvevő fenntartónak.

(9) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az ellenjegyzést – az agrárpolitikáért felelős miniszter ellenjegyzése esetén a kézhezvételt – követően, 15 napon belül az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint az átvevő fenntartónak, és ezt követően a megállapodást a honlapján nyilvánosságra hozza.

5. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1)2

(2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] rendelkezéseit kell alkalmazni

a) a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján megkötött és e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos támogatási szerződésekből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében, és

b) azon támogatási kérelem és támogatás tekintetében, amelyre vonatkozóan a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján a Kormány döntést hozott.

1. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2015/2016. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Bács-Kiskun megye

Baranya megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

2

Abroncsgyártó (34-543-01)

N

N

N

N

K

N

T

N

T

K

N

T

N

K

N

K

N

N

N

N

3

Ács (34-582-01)

T

T

T

T

T

T

K

T

K

K

T

T

T

T

T

T

T

T

K

K

4

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

5

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

6

Állattartó szakmunkás (35-621-01)

K

N

K

K

N

K

K

N

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

N

N

7

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

K

K

K

K

N

N

N

8

Ápoló (55-723-01)

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

K

9

Aranyműves (55-211-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

10

Artista (54-212-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

11

Asztalos (34-543-02)

T

K

K

T

T

T

T

K

K

T

T

T

T

T

K

K

T

T

K

T

12

Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)

N

K

N

N

T

K

N

N

T

K

N

N

T

T

N

N

K

N

N

N

13

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

T

K

K

K

T

T

K

K

K

T

K

T

T

T

T

K

K

K

K

T

14

Autógyártó (34-521-01)

N

N

N

K

N

N

N

K

T

T

K

T

T

K

K

N

N

K

N

N

15

Automatikai technikus (54-523-01)

K

K

K

K

K

K

T

K

T

K

K

K

T

K

N

K

K

T

N

K

16

Autószerelő (54-525-02)

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

K

T

K

K

T

T

K

17

Autótechnikus (55-525-01)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

T

K

K

18

Avionikus (54-525-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

19

Bádogos (34-582-02)

K

T

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

T

T

K

K

N

20

Bányaipari technikus (54-544-01)

N

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

T

T

K

N

N

T

N

K

N

21

Belovagló (35-813-01)

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

22

Biogazdálkodó (35-621-02)

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

N

N

23

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

24

Bőrdíszműves (34-542-01)

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

25

Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

26

Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

27

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

28

Cipőkészítő (34-542-02)

K

T

K

K

T

N

K

N

K

N

K

N

T

N

K

K

K

K

N

N

29

CNC gépkezelő (35-521-01)

T

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

30

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

31

Cukrász (34-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

32

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

T

K

T

T

T

T

K

K

T

K

T

T

T

K

K

K

T

T

K

K

33

Dekoratőr (54-211-01)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

34

Dietetikus szakács (35-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

35

Díszítő festő (55-211-03)

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

36

Díszlettervező (55-211-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

37

Díszműkovács (34-211-01)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

38

Dísznövénykertész (34-622-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

39

Divat- és stílustervező (54-211-02)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

40

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

K

K

N

N

41

Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

42

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

K

N

43

Egészségügyi asszisztens (54-720-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

44

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

45

Eladó (34-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

46

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

K

N

K

K

T

K

N

N

T

K

K

T

T

T

K

K

K

K

K

N

47

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

K

N

K

K

T

K

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

N

48

Elektronikai műszerész (34-522-03)

N

K

K

K

T

K

K

K

T

K

K

T

T

T

T

K

K

K

K

K

49

Elektronikai technikus (54-523-02)

K

K

K

T

T

K

K

T

T

K

T

T

T

T

K

K

K

K

T

K

50

Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

51

Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

52

Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

53

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

54

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

55

Épületgépész technikus (54-582-01)

N

T

T

T

T

K

K

K

T

T

T

T

T

T

T

K

T

K

K

T

56

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)

N

N

N

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

57

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

58

Erdészeti szakmunkás (34-623-01)

N

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

59

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

60

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

T

K

K

K

T

K

T

T

T

T

K

T

T

T

K

N

T

T

K

K

61

Faipari technikus (54-543-01)

T

K

T

K

T

K

K

T

K

K

K

N

T

T

T

T

T

K

T

T

62

Fegyverműszerész (54-863-01)

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

63

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

N

K

K

N

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

K

K

N

K

N

64

Férfiszabó (34-542-04)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

65

Festő (54-211-03)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

66

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

K

K

K

T

T

K

K

K

K

T

K

K

T

T

K

K

T

K

K

K

67

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

T

N

K

K

T

K

K

N

T

K

K

N

N

N

K

K

K

K

K

N

68

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

69

Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

70

Fodrász (55-815-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

71

Fogászati asszisztens (54-720-02)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

72

Foglalkozás-szervező (55-762-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

T

N

K

N

T

N

K

N

N

N

N

N

73

Fogtechnikus (55-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

74

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

75

Formacikk-gyártó (34-543-03)

N

N

K

N

K

K

N

N

T

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

76

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

N

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

77

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

N

K

K

K

K

N

N

N

K

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

78

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

K

K

K

K

T

K

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

T

K

79

Gazda (34-621-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

80

Gazdasági informatikus (54-481-02)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

81

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

T

K

K

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

K

T

T

T

T

T

82

Gépi forgácsoló (34-521-03)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

83

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

N

N

K

K

N

84

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

N

T

N

K

K

N

N

K

N

N

85

Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)

K

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

T

N

K

K

N

N

T

N

N

86

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

K

K

K

N

N

K

N

N

T

N

K

K

T

N

K

K

K

K

N

N

87

Grafikus (54-211-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

K

N

K

K

N

88

Gumiipari technikus (54-543-02)

N

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

89

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

90

Gyakorló ápoló (52-723-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

91

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

92

Gyakorló fodrász (52-815-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

93

Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

94

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) (52-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

96

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

K

N

97

Gyakorló kozmetikus (52-815-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

98

Gyakorló mentőápoló (52-723-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

99

Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

100

Gyártósori gépbeállító (34-521-05)

K

N

K

T

T

K

T

N

T

T

K

T

T

N

K

K

K

T

T

N

101

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

K

N

N

102

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

103

Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

104

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

105

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)

N

N

K

N

K

K

N

N

T

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

106

Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

107

Hajózási technikus (54-841-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

108

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

109

Hangmester (54-213-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

110

Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

111

Hegesztő (34-521-06)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

112

Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)

N

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

113

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

K

K

T

N

K

K

K

K

K

N

114

Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

115

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

T

T

T

K

T

T

K

K

T

N

T

N

T

T

K

K

T

K

T

T

116

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

N

K

K

K

T

T

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

117

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

N

K

K

K

T

K

K

K

T

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

N

118

Idegenvezető (54-812-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

119

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

120

Informatikai rendszergazda (54-481-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

121

Ipari gépész (34-521-04)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

122

Ipari gumitermék előállító (34-543-04)

N

N

N

N

K

K

K

N

T

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

123

Irodai asszisztens (54-346-01)

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

124

IT mentor (54-482-01)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

K

K

K

K

N

N

N

N

125

Járműfényező (34-525-03)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

T

K

K

K

126

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)

N

K

K

N

K

N

K

T

T

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

127

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)

K

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

128

Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)

K

N

K

N

T

K

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

129

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

130

Jelmeztervező (55-211-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

131

Kályhás (34-582-06)

N

N

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

T

K

N

N

K

K

N

N

132

Karosszérialakatos (34-525-06)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

T

T

K

K

T

K

T

K

133

Kárpitos (34-542-05)

K

T

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

T

K

K

134

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55-725-10)

K

K

K

K

K

K

N

N

T

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

135

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)
(34-211-02)

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

136

Kerámiaműves (54-211-05)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

137

Kereskedő (54-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

138

Kertész (34-622-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

139

Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

K

N

140

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

141

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

142

Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

143

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

144

Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

145

Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)

K

N

N

N

K

K

N

N

T

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

146

Kohászati technikus (54-521-04)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

147

Korrektor (55-213-03)

N

N

K

N

T

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

148

Kozmetikus (55-815-02)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

149

Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)

N

N

K

K

T

N

K

K

K

K

N

K

K

T

K

N

K

K

N

N

150

Kőműves és hidegburkoló (34-582-08)

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

K

K

T

T

T

T

151

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

152

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

153

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

N

N

K

N

K

N

K

N

T

N

N

N

T

K

K

K

K

K

K

N

154

Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

T

K

K

T

N

N

155

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

K

T

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

T

T

K

T

T

K

T

K

156

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

N

K

K

N

K

157

Laboratóriumi technikus (54-524-01)

N

T

T

N

K

T

N

N

T

N

K

K

N

N

K

T

N

N

K

T

158

Lakberendező (55-211-06)

N

N

K

N

T

N

N

N

K

N

N

N

T

T

N

N

K

K

N

N

159

Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

160

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

161

Létesítményi energetikus (55-582-01)

N

N

K

K

T

K

N

N

T

N

N

N

N

T

N

K

K

K

K

N

162

Logisztikai ügyintéző (54-345-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

163

Lovastúra-vezető (54-812-02)

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

164

Lovász (34-621-02)

K

N

K

N

N

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

165

Magasépítő technikus (54-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

166

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

167

Matróz-gépkezelő (34-841-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

168

Mechatronikai technikus (54-523-04)

K

T

K

T

K

T

T

T

T

K

T

K

T

K

K

K

K

T

T

K

169

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

T

K

K

K

T

T

K

N

T

N

K

K

T

T

K

K

K

T

K

N

170

Mélyépítő technikus (54-582-04)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

171

Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)

N

K

N

N

K

N

N

N

T

N

K

N

T

N

K

K

K

N

K

N

172

Mentőápoló (55-723-11)

T

K

K

T

T

K

N

K

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

K

K

173

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

174

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

175

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

176

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

T

K

T

K

K

T

K

T

K

N

177

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

178

Molnár (34-541-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

179

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

K

K

K

N

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

N

K

N

K

K

180

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

181

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

K

T

K

K

K

N

N

K

T

K

K

T

T

N

K

K

K

K

K

K

182

Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)

N

T

T

K

K

K

N

N

T

K

K

T

T

N

K

T

K

N

K

N

183

Műbútorasztalos (35-543-01)

N

N

K

N

T

K

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

184

Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)

N

K

N

N

T

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

185

Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)

N

N

N

N

T

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

186

Műemléki helyreállító (35-582-05)

N

K

K

N

T

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

187

Műszaki informatikus (54-481-05)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

T

K

K

K

K

K

T

K

188

Műszeres analitikus (55-524-03)

N

N

N

N

K

K

N

N

T

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

189

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

190

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

191

Nonprofit menedzser (54-345-02)

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

192

Női szabó (34-542-06)

T

T

T

T

T

T

K

K

K

K

T

T

T

T

K

K

T

T

K

T

193

Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)

N

N

K

N

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

194

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

195

Nyomdaipari gépmester (54-213-04)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

N

K

N

K

N

196

Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

197

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

198

Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

199

Ötvös, fémműves (54-211-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

200

Pantomimes (54-212-07)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

201

Papíripari technikus (55-524-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

K

T

K

N

N

N

N

N

N

202

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

203

Patkolókovács (35-521-03)

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

204

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

205

Pék (34-541-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

206

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

K

K

K

N

207

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

208

Pincér (34-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

209

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

210

Pszichiátriai gondozó (55-762-04)

K

N

K

N

N

N

N

N

T

N

K

N

T

N

K

K

K

N

N

N

211

Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)

N

K

K

K

K

N

N

N

K

N

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

212

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

K

N

213

Repülőgépész (54-525-05)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

214

Repülőgépsárkány-szerelő (54-525-06)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

215

Ruhaipari technikus (54-542-02)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

T

N

K

K

K

T

K

N

216

Sommelier (35-811-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

217

Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

218

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

219

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

220

Szakács (34-811-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

221

Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

222

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

223

Szárazépítő (34-582-10)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

N

224

Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

T

N

K

K

K

N

N

N

225

Szerszámkészítő (34-521-10)

T

K

T

T

T

K

T

T

T

K

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

226

Színész II. (55-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

227

Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)

N

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

228

Szobrász (54-211-07)

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

N

N

229

Szociális asszisztens (54-762-02)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

230

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

231

Szociális szakgondozó (54-762-03)

N

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

232

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)

N

N

K

K

K

K

N

N

T

N

K

N

T

K

K

K

K

N

K

N

233

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

234

Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)

N

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

235

Szőlész-borász (34-541-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

236

Szövettani asszisztens (55-725-16)

K

N

K

K

K

N

N

N

T

N

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

237

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

238

Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

239

Távközlési technikus (54-523-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

240

Tejipari szaktechnikus (55-541-08)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

241

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

K

N

N

K

K

N

K

N

T

N

K

K

T

N

K

N

K

N

K

N

242

Térképész szaktechnikus (55-581-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

243

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

K

N

N

K

K

N

K

N

T

N

N

K

T

N

K

N

K

N

K

N

244

Tetőfedő (35-582-07)

N

K

K

K

T

K

K

K

K

N

K

T

T

K

K

K

K

K

T

N

245

Textilipari technikus (54-542-03)

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

T

K

N

N

K

N

N

N

246

Textilműves (54-211-08)

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

N

N

247

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

248

Útépítő (34-582-11)

N

K

K

K

T

N

N

N

K

K

K

K

T

T

N

N

K

N

N

N

249

Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

T

N

N

N

K

N

N

N

250

Ügyviteli titkár (54-346-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

251

Üvegműves (54-211-09)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

252

Vadászpuska műves (55-863-02)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

253

Vájár (34-544-01)

N

T

N

T

K

N

N

N

N

T

N

T

T

N

N

N

K

N

T

N

254

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

255

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

256

Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

257

Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

258

Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

259

Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

260

Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

261

Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

262

Vasútijármű-technikus (55-525-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

263

Vegyipari technikus (54-524-02)

N

T

T

T

K

T

T

N

T

N

T

T

N

K

N

T

N

N

K

N

264

Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

265

Vendéglátó eladó (34-811-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

266

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

K

K

K

K

K

N

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

K

N

K

N

267

Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

268

Villanyszerelő (34-522-04)

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

K

269

Virágdekoratőr (35-215-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

270

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

271

Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01)

N

N

N

K

T

N

N

N

T

K

N

K

T

K

N

K

K

K

K

N

272

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)

K

K

T

K

T

K

N

K

T

K

N

K

T

T

K

T

K

N

K

K

273

Vízépítő technikus (55-582-03)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

T

N

T

K

N

K

K

N

N

N

274

Vízgazdálkodó szaktechnikus (55-850-06)

N

N

N

K

K

N

N

N

T

N

T

N

N

N

K

K

K

N

N

N

275

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)

N

N

K

K

T

K

N

N

T

K

T

N

T

T

K

N

K

N

K

N

276

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-08)

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

277

Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

278

Vízügyi technikus (54-853-01)

K

N

K

K

N

K

N

K

T

N

T

N

T

N

K

K

K

K

N

N

279

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

T

K

N

K

K

K

K

N

K

K

T

N

N

K

N

K

K

K

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához

T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]
N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]
K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartóként és megyénként
1. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

KLIK

FM

EJSZ13

EJSZ20

EJSZ5

EJSZ9

KA8

MF11

MF112

MF116

MF132

MF176

MF58

MF63

MF65

MF67

MF70

2

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Állattartó szakmunkás (35-621-01)

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Automatikai technikus (54-523-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Autótechnikus (55-525-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bádogos (34-582-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Biogazdálkodó (35-621-02)

56

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

154

120

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cipőkészítő (34-542-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Cukrász (34-811-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Dekoratőr (54-211-01)

96

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

13

Dietetikus szakács (35-811-03)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Dísznövénykertész (34-622-01)

84

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Egészségügyi asszisztens (54-720-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Eladó (34-341-01)

308

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

17

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Elektronikai technikus (54-523-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

145

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

23

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

92

80

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

24

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Gazda (34-621-01)

156

 

132

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Gazdasági informatikus (54-481-02)

171

120

 

 

 

 

34

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

52

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

31

Grafikus (54-211-04)

52

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

32

Gyakorló ápoló (52-723-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Gyakorló fodrász (52-815-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Gyakorló kozmetikus (52-815-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Gyakorló mentőápoló (52-723-03)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Gyártósori gépbeállító (34-521-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

84

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Idegenvezető (54-812-01)

178

160

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

97

80

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Informatikai rendszergazda (54-481-04)

346

240

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

28

 

34

49

Irodai asszisztens (54-346-01)

286

240

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

Járműfényező (34-525-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Karosszérialakatos (34-525-06)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Kárpitos (34-542-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55-725-10)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Kereskedő (54-341-01)

252

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

57

Kertész (34-622-02)

84

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

96

80

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

59

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

144

120

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

105

80

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Logisztikai ügyintéző (54-345-01)

427

360

 

 

 

 

24

 

26

 

 

 

 

 

17

 

 

 

66

Lovász (34-621-02)

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Magasépítő technikus (54-582-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Mechatronikai technikus (54-523-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)

52

 

28

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

132

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

68

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

56

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

68

 

44

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Műszaki informatikus (54-481-05)

97

80

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Nyomdaipari gépmester (54-213-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

68

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Pék (34-541-05)

160

120

28

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

82

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
(54-343-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

576

560

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Pincér (34-811-03)

212

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

85

Pszichiátriai gondozó (55-762-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Ruhaipari technikus (54-542-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

154

120

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Szakács (34-811-04)

236

200

 

 

 

24

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

90

Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)

108

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

91

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

180

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

92

Szárazépítő (34-582-10)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Szociális asszisztens (54-762-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

360

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Szövettani asszisztens (55-725-16)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

132

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

99

Ügyviteli titkár (54-346-02)

230

200

 

 

 

 

 

18

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

100

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

275

200

 

 

 

24

34

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

101

Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)

172

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

102

Vendéglátó eladó (34-811-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Villanyszerelő (34-522-04)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Virágdekoratőr (35-215-02)

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

84

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

107

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (34-582-12)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Vízügyi technikus (54-853-01)

65

40

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében
1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 98. §-a hatályon kívül helyezte 2020. febuár 15. napjával.

2

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére