• Tartalom

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

2022.01.01.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a), c), f) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 6. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet hatálya a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében

a)1

b) a hatósági nyilvántartás és azzal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj mértékére és a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokra,

c)2

d)3

terjed ki.

2. A régészeti örökséggel és a műemléki értékekkel kapcsolatos nyilvántartás

2. §4

3. §5

4. §6

5. §7

6. § (1)8 A nyilvántartást vezető hatóság a nyilvántartásában szereplő adataiból kérelemre adatot szolgáltat.

(2) A hatósági nyilvántartásban kezelt adatokért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(3) A díj mértéke legfeljebb öt adat esetén kérelmenként 2200 forint. Ötnél több adat esetén a díj tételenként 220 forinttal növekszik. Ha az adatszolgáltatás valamely településrendezési eszköz elkészítéséhez szükséges, úgy a díjtétel egységesen 5000 forint.

(4)9 A díjat a Miniszterelnökség 10032000-00294889-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell befizetni.

(5)10

(6)11

(7)12

(8)13

(9)14

(10)15

(11)16

3. 17 A nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítése

7. §18

8. §19

9. §20

10. §21

11. §22

11/A. §23

4. A régészeti lelőhely és a lelet megtalálójának elismerésére vonatkozó részletes szabályokról

12. §24

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A 2015. január 1-je előtt műemlékként védett műemléki értékre vonatkozóan a 4. § (2)–(5) bekezdése, a 4. § (6) bekezdés a) pontja, a 4. § (8) és (9) bekezdése szerinti szabályokat nem kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §25

1. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez26

2. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez27

3. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez28

4. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez29

1

Az 1. § a) pontját a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § c) pontját a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § d) pontját a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (1) bekezdése a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (4) bekezdése a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (5) bekezdését a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (6) bekezdését a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § (6) bekezdését a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 6. § (8) bekezdését a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 6. § (9) bekezdését a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § c) pontja.

15

A 6. § (10) bekezdését a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § c) pontja.

16

A 6. § (11) bekezdését a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § c) pontja.

17

[A 3. alcím címének a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 11. pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „nyilvántartásának előkészítése” szövegrész helyébe a „nyilvántartásának, illetve a fennálló védettség megszüntetésének előkészítése” szöveg lép, nem vezethető át.]

18

A 7. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 8. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 9. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 10. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 11. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 11/A. §-t a 11/2017. (IV. 6.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § d) pontja.

24

A 12. §-t a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 1. mellékletet a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 2. mellékletet a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 3. mellékletet a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 4. mellékletet a 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére