• Tartalom

13/2015. (VI. 19.) BM utasítás

13/2015. (VI. 19.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól

2021.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pontjában, 17. pontjában és 21. pont b) alpontjában, valamint a 342. § (1) bekezdés a), f) és j) pontjában foglaltakra figyelemmel,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont e) alpontjában, valamint a 342. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltakra figyelemmel,
a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont d) alpontjában, valamint a 342. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltakra figyelemmel
a következő utasítást adom ki:

1. A hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

1. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 114. § (3) bekezdés b) pontja szerinti besorolási kategóriákba sorolást az ezen utasításban foglalt módszertan és eljárási rend figyelembevételével kell végrehajtani.

(2) A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertanát és eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A rendszeresített szolgálati beosztásokat, azok besorolását és a beosztásokhoz rendelt hivatásos pótlék mértékét:

a) az Alkotmányvédelmi Hivatal esetében a 2. melléklet,

b) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében a 3. melléklet

tartalmazza.

(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya részére a 3. mellékletben meghatározott hivatásos pótlék mértéke további, a rendvédelmi illetményalap 20%-ának megfelelő összeggel növekszik, ha a szolgálatteljesítés a szolgálati beosztás jellegéből következően fegyverrel történik.

3. § Ezen utasítás alkalmazásában a rendvédelmi szerveknél alapfeladat ellátására létrehozott szolgálati beosztás az a szolgálati beosztás, amely alapján a hivatásos állomány tagja olyan tevékenységet végez, amely

a) az Alkotmányvédelmi Hivatal vonatkozásában a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. §-ában,

b)1 a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8. §-ában

meghatározott feladatok ellátására irányul.

4. § (1) A főigazgató és főigazgató-helyettes beosztásba történő kinevezés feltétele az egyetemi végzettség vagy azzal egy tekintet alá eső mesterfokozatú – „Master” vagy „Magister” (rövidítve MA, MSc) – felsőfokú végzettség megléte, valamint a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetővé képző tanfolyam és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(2) Az igazgatói és középvezetői beosztásba történő kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetővé képző tanfolyam, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(3) A beosztott vezetői beosztásba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga és a rendészeti vezetővé képző tanfolyam sikeres teljesítése.

(4) A vezetői besorolású tanácsadó és főtanácsadó szolgálati beosztásba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése, de nem feltétele a rendészeti vezetővé, illetve a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam elvégzése.

4/A. §2 Az 1996. szeptember 1-jét követően a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál megszerzett szakmai végzettség a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 130. § (1) bekezdése és 288/T. § (5) bekezdése szerinti rendészeti alapvizsgával egyenértékűnek minősül.

5. § A tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások közül a „D” besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásokba kinevezés feltétele a rendészeti szakvizsga sikeres teljesítése.

6. § A vezetői beosztások és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségeket, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségeket, szakmai alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzettségeket, valamint az egyéb képzettségi feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

2. Az idegennyelv-tudási pótlék

7. § (1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 160. § (6) bekezdése szerinti idegennyelv-tudási pótlékra azon szolgálati beosztásban jogosult, amelyben az állománytáblázat idegennyelvtudást ír elő.

(2) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 160. § (5) bekezdése szerinti idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az Európai Unió valamely tagállamának hivatalos nyelvéből a Hszt. 160. § (2) bekezdés szerint elismerhető nyelvtudással rendelkezik.

3. Egyéb pótlékok

8. § (1) Éjszakai pótlékra a hivatásos állomány tagja este huszonkét óra és reggel hat óra közötti időszakban teljesített szolgálatért jogosult.

(2) Amennyiben a napi szolgálatteljesítési idő legalább 50%-a este huszonkét óra és reggel hat óra közé esik, a pótlék a szolgálatteljesítés teljes időtartamára jár. Amennyiben a hivatkozott mérték az 50%-ot nem éri el, úgy a pótlék csak az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt teljesített szolgálat után jár.

9. § (1) A nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők jelenléte miatti fertőzésveszélynek kitett beosztásban teljesítők pótlékára (a továbbiakban: egészségi kockázattal járó szolgálati beosztások pótléka) az jogosult, akinek a munkavédelemről szóló törvény alapján végrehajtott kockázatértékelésben az állományilletékes parancsnok megállapítja, hogy a szolgálati beosztás ellátása során a pótlék megállapítására okot adó veszélyek, egészségkárosító kockázat közvetlen és gyakori előfordulásával kell számolni.

(2) Az egészségi kockázattal járó szolgálati beosztás pótlékát akkor lehet megállapítani és folyósítani, ha a havi szolgálatteljesítési idő több mint 50%-át – ionizáló sugárzásnak kitett szolgálati beosztásban három órát – a kockázatértékelésben megállapított egészségkárosító kockázat között tölti el.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez az utasítás 2015. július 1-jén lép hatályba.

11. § A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának 1. mellékletben meghatározott módszertanát és eljárási rendjét a 2015. július 1-jét követően rendszeresített szolgálati beosztásokra vagy a meglévő szolgálati beosztások tartalmának ezt követően történő lényeges módosítása esetén kell alkalmazni.

12. § A hivatásos állomány azon tagját, aki az utasítás hatálybalépése előtt hatályban volt jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján a szolgálati beosztására előírt képesítési, végzettségi, képzettségi követelményeknek megfelelt, vagy a részére előírt képzést határidőben megkezdi, a szolgálati beosztás betöltéséig a képesítési követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.

13. §3 Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól szóló 13/2015. (VI. 19.) BM utasítás módosításáról szóló 27/2019. (XII. 23.) BM utasítás 1. és 2. mellékletével megállapított rendelkezéseket 2019. december 1-jétől kell alkalmazni.

14. §4

1. melléklet a 13/2015. (VI. 19.) BM utasításhoz

A szolgálati beosztások besorolásához szükséges munkakör-értékelés végrehajtásának módszertana és eljárási rendje

I. Módszertan


A tiszthelyettesi és a tiszti állomány részére megállapított önálló munkaköri kategóriákat a Hszt. 114. § (3) bekezdése tartalmazza. A besorolási kategóriák alapja a munkakörelemzés és -értékelés eredményeként megállapított munkaköri kategória. A munkaköri kategória megállapítása – a Hszt. 155. § (1) bekezdésének megfelelően – a beosztási illetmény meghatározásához szükséges.

Az egyes szolgálati beosztások besorolása a munkakör tartalmának meghatározott módszertanon és eljárási rendben végrehajtott elemzése és értékelése alapján kerül megállapításra.

A munkakörelemzés a munkaköri ismérvek feltárásánál a munkakör tartalmára vonatkozó jellemzőket veszi alapul. A munkakörelemzés és -értékelés szakaszai:
– elemzési szakasz: adatgyűjtés,
– értékelési szakasz: a munkakörök egymáshoz viszonyított relatív értékének és a munkakörök közötti különbség relatív mérőszámmal történő meghatározása.

A munkakör-elemzési és -értékelési folyamat során a következő dimenziók vizsgálata szükséges:
– tudás,
– problémamegoldás,
– felelősség,
– terhelés.
Az értékelés során további tényezők kerülhetnek felhasználásra.

A munkakör tartalmának vizsgálatakor továbbá figyelembe kell venni a szolgálati beosztás szervezeti szintjét is (központi, területi, helyi szerv). (A központi szerveknél például az irányításból adódó magasabb elvárt tudás- és felelősségi szint feladatok ellátása kiemelkedő szerepet kap.)

Az elemzési és értékelési tényezők aránya kifejezi a munkaköröknek más munkakörhöz viszonyított értékét. Az egységes dimenziók és értékelési követelmények használata lehetővé teszi a munkakörök tárgyilagos rangsorolását, amelyek alapján a Hszt.-ben meghatározott munkaköri kategóriákba kerülnek. A dimenziókon belül használt értékelési tényezők között fontosságuk szerint további különbség tehető, azaz sor kerülhet súlyozásra.

A szolgálatellátás sajátosságaiból adódó speciális kockázatok – a Hszt. 157. §-a alapján – alapvetően a hivatásos pótlék mértékének megállapításakor kerül figyelembevételre, ugyanakkor a hivatkozott §-ban szereplő tényezőkre – beosztásonként eltérő mértékben – a munkakörelemzés és -értékelés során is tekintettel kell lenni.

Az értékelés során használt dimenziók, ez egyes dimenziókon belüli tényezők, valamint az egyes tényezők közötti súlyozás mértékét az alábbi ábra szemlélteti.

5E03440_0

Dimenziók

A munkakör-elemzési modell súlyozási arányai

Tudás

Szaktudás

 

38%

48%

Emberi kapcsolatok

Tevékenység terjedelme

Vezetői tapasztalat

 

2%

Továbbképzési szükséglet, igény

Fix pontozás

alapfok

6%

középfok

felsőfok

több idegen nyelv max.

informatikai ismeretek

alapvizsga

szakvizsga

vezetőképzés

előmeneteli vizsga

egyéb továbbképzés

speciális képzettségi igény

Hely- és személyismeret

2%

Probléma-
megoldás

Gondolkodás szabadsága

 

14%

18%

Gondolkodási kihívás

Kommunikáció

2%

Együttműködés

2%

Felelősség

Cselekvés szabadsága

 

15%

28%

Befolyás nagysága

Befolyás terjedelme

Korrupció

7%

Kényszerítő eszközök alkalmazása

6%

Terhelés

Minősített időszaki feladat

 

6%

Fizikai terhelés

Pszichés terhelés

Munkakörnyezetből adódó terhelés

II. Eljárásrend

1. Új szolgálati beosztás esetén a javaslatot meg kell küldeni a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatait ellátó szervezeti egységén keresztül a belügyminiszternek.

2. A javaslatban meg kell határozni az I. pontban szereplő módszertan szerinti dimenziókat, és meg kell határozni a javasolt besorolási kategóriát. A javaslatot indokolni kell, megjelölve a költségvetési fedezet rendelkezésre állását.

3. A Belügyminisztérium humánigazgatási szerve az I. pontban szereplő módszertan alapján megvizsgálja a javasolt szolgálati beosztást.

4. Ha indokolt az új szolgálati beosztás létrehozása, a Belügyminisztérium humánigazgatási szerve javaslatot tesz a rendszeresített szolgálati beosztások módosítására, az erre vonatkozó jogszabály előkészítésére.

2. melléklet a 13/2015. (VI. 19.) BM utasításhoz5


Az Alkotmányvédelmi Hivatal szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

0R05914M_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői beosztás

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője (tábornok)

főigazgató

225

 

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese (tábornok)

főigazgató-helyettes

225

 

5.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője*

igazgató

225

225

6.

középvezető

szakirányító 1

önálló főosztályvezető

(főigazgató és főigazgató-helyettes Mközvetlen irányítása alatt)

225

225

7.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

225

225

8.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

225

225

9.

középvezető

főosztályvezető 2

önálló osztályvezető (főigazgató közvetlen irányítása alatt)

225

225

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 1

főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezető

225

225

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-helyettes 2

osztályvezető

225

225

12.

beosztott vezető

osztályvezető 1

tanácsadó

225

225


II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

 

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

kiemelt főreferens

250
600**

200

4.

C

kiemelt főelőadó

250
600**

200

5.

B

főelőadó

250
600**

200

6.

A

előadó

250
600**

200


III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

1.

besorolási

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

kategória

 

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

D

szakreferens

250
600**

200

4.

C

főreferens

250
600**

200

5.

B

referens

250
600**

200

6.

A

pályakezdő

250
600**

200


IV. Magyarázat

a)    * Az Alkotmányvédelmi Hivatal központi szervi jogállású szerv, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába.
b)    ** A hivatásos állomány főigazgató által állományparancsban meghatározott kiemelt feladatot ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%. A hivatásos pótlékban részesülők száma nem haladhatja meg az Alkotmányvédelmi Hivatalnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások 2%-át.

3. melléklet a 13/2015. (VI. 19.) BM utasításhoz6


A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

9R06560N_0

 

A

B

C

D

E

1.

vezetői beosztás

besorolási kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat

nem alapfeladat

3.

kiemelt vezető

központi szerv vezetője (tábornok)

főigazgató

210

 

4.

kiemelt vezető

központi szerv vezetőjének helyettese (tábornok)

főigazgató-helyettes

210

 

5.

kiemelt vezető

területi szerv vezetője*

igazgató

210

210

6.

középvezető

szakirányító 1

önálló főosztályvezető

(főigazgató és főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt)

210

210

7.

középvezető

szakirányító 2

főosztályvezető

210

210

8.

középvezető

főosztályvezető 1

főtanácsadó

210

210

9.

középvezető

főosztályvezető 2

önálló osztályvezető (főigazgató közvetlen irányítása alatt)

210

210

10.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 1

főosztályvezető-helyettes

210

210

11.

beosztott vezető

főosztályvezető-
helyettes 2

osztályvezető

210

210

12.

beosztott vezető

osztályvezető 1

tanácsadó

210

210


II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

E

1.

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat**

nem alapfeladat

3.

D

kiemelt főreferens

A1

260
600***

160

A2

240
600***

A3

220
600***

A4

200
600***

4.

C

kiemelt főelőadó

A1

260
600***

160

A2

240
600***

A3

220
600***

A4

200
600***

5.

B

főelőadó

A1

260
600***

160

A2

240
600***

A3

220
600***

A4

200
600***

6.

A

előadó

A1

260

160

A2

240

A3

220

A4

200


III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

 

A

B

C

D

E

1.

besorolási
kategória

szolgálati beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2.

alapfeladat**

nem alapfeladat

3.

D

szakreferens

A1

260
600***

160

A2

240
600***

A3

220
600***

A4

200
600***

4.

C

főreferens

A1

260
600***

160

A2

240
600***

A3

220
600***

A4

200
600***

5.

B

referens

A1

260

160

A2

240

A3

220

A4

200

6.

A

pályakezdő

A1

260

160

A2

240

A3

220

A4

200


IV. Magyarázat

a)    * A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat központi szervi jogállású szerv, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába.

b)    ** Az alapfeladatot ellátó hivatásos állomány szolgálati beosztásához rendelt hivatásos pótlékot az alapfeladatok kategóriába sorolása alapján A1-A4 szerinti szinteknek megfelelően kell meghatározni. Az egyes kategóriába tartozó feladatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

 

A

B

1.

Hivatásos pótlék kategóriája

Munkakörök meghatározása

2.

Alapfeladat 1
A1

– Lakásnak minősülő helyen alkalmazástechnikai, műveleti informatikai feladatokat végrehajtó.

3.

Alapfeladat 2
A2

– Központi műveleti értékelő tevékenységet ellátó;
– lakásnak nem minősülő helyen figyelési, műveleti informatikai, technikai adatszerzési, technikai nyomkövetési feladatokat ellátó;
– Nbtv. 8. § f)–g) pontokban meghatározott feladatokat ellátó;
– valós időben információ-feldolgozó.

4.

Alapfeladat 3
A3

– Fedőintézménnyel kapcsolatos feladatot ellátó;
– fedőokmány-szolgáltató;
– információ-feldolgozó;
– környezettanulmányozó;
– központi műveleti adatkezelő;
– lakásnak nem minősülő helyen alkalmazástechnikai tevékenységet ellátó;
– műveleti adatszolgáltató;
– műveleti előkészítő;
– műveleti információvédelmi feladatokat ellátó;
– műveleti kinológus;
– postaküldemény ellenőrzést koordináló;
– URH területi felderítő;
– taktikai rádió felderítő.

5.

Alapfeladat 4
A4

Az előzőekben nem felsorolt alapfeladatot ellátó beosztás.


c)    *** A hivatásos állomány kiemelt nemzetbiztonsági feladatot ellátó tagja esetén a hivatásos pótlék mértéke 600%. A főigazgató által állományparancsban meghatározott, 600%-os hivatásos pótlékban részesülők aránya nem haladhatja meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások 2%-át.

4. melléklet a 13/2015. (VI. 19.) BM utasításhoz

A vezetői beosztások és a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások betöltéséhez elismerhető felsőfokú végzettségek, továbbá az egyes szolgálati beosztások ellátásához szükséges szakképzettségek, képzettségek, szakirányú rendészeti képesítési követelmények, valamint az egyéb képzettségi feltételek

A. TISZTI BESOROLÁSI OSZTÁLYBA TARTOZÓ SZOLGÁLATI BEOSZTÁSOK

I. Alapfeladatokat ellátók

1. Nemzetbiztonsági feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

II. Nem alapfeladatokat ellátók

1. Jogi, igazgatási feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

2. Kiképzési, továbbképzési feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

3. Humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi és szociális feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

4. Informatikai feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

5. Ügyviteli és titokvédelmi feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

6. Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

7. Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

8. Egészségügyi ellátással, egészségügyi biztosítással, munkavédelemmel, közegészségüggyel és járványüggyel kapcsolatos feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

9. Belső ellenőrzési feladatkört ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség

10. Tanári, oktatói feladatokat ellátók:


Felsőfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú felsőfokú végzettség:

aa. felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség


B. TISZTHELYETTESI BESOROLÁSI OSZTÁLYBA TARTOZÓ SZOLGÁLATI BEOSZTÁSOK

I. Alapfeladatokat ellátók

1. Nemzetbiztonsági feladatokat ellátók:


Középfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú középfokú végzettség:

aa. középfokú oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettség

II. Nem alapfeladatokat ellátók

1. Igazgatási feladatokat ellátók:


Középfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú középfokú végzettség:

aa. középfokú oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettség

2. Kiképzési, továbbképzési feladatokat ellátók:


Középfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú középfokú végzettség:

aa. középfokú oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettség

3. Humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi és szociális feladatokat ellátók:


Középfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú középfokú végzettség:

aa. középfokú oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettség

4. Informatikai feladatokat ellátók:


Középfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú középfokú végzettség:

aa. középfokú oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettség

5. Ügyviteli és titokvédelmi feladatokat ellátók:


Középfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú középfokú végzettség:

aa. középfokú oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettség

6. Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatokat ellátók:


Középfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú középfokú végzettség:

aa. középfokú oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettség

7. Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatokat ellátók:


Középfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú középfokú végzettség:

aa. középfokú oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettség

8. Egészségügyi ellátással, egészségügyi biztosítással, munkavédelemmel, közegészségüggyel és járványüggyel kapcsolatos feladatokat ellátók:


Középfokú szakképesítés:

aa. a szolgálati beosztásnak megfelelő nemzetbiztonsági szaktanfolyam


Szakirányú középfokú végzettség:

aa. középfokú oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettség

1

A 3. § b) pontja a 27/2019. (XII. 23.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4/A. §-t a 26/2016. (X. 6.) BM utasítás 34. §-a iktatta be, szövege a 18/2020. (VIII. 14.) BM utasítás 35. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 27/2019. (XII. 23.) BM utasítás 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére