• Tartalom

2015. évi CXXX. törvény

2015. évi CXXX. törvény

az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról1

2016.01.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

2. § (1)3

(2)–(13)4

(14)5

(15)–(18)6

3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

3. § (1)–(2)7

(3)–(4)8

(5)–(12)9

(13) A Szaz. tv.

a)10

b)11

c)12

lép.

(14)13

4. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

4. §14

5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

5. §15

6. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

6. §16

7. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

7. §17

8. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

8. §18

9. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény módosítása

9. §19

10. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény módosítása

10. § (1)20

(2) A Nektv. 7. § (1) bekezdése az „A kártyafelhasználói regisztráció során az” szövegrész helyett az „Az” szöveggel lép hatályba.

(3) Nem lép hatályba a Nektv. 26. §-a.

11. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § (3) és (4) bekezdése és a 3. § (13) bekezdés a) és c) pontja 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2. § (2)–(13) bekezdése, a 2. § (15)–(18) bekezdése, a 4. §, a 10. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

12. § A 6. § (1) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

13. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2015. évi CXXX. törvényhez21

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. július 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 13. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 70. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2)–(13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (15)–(18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § (5)–(12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § (13) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. § (13) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. § (13) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § (14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 1. melléklet – amely a 11. § (3) bekezdése alapján 2016. január 1-jén lépett volna hatályba – a 2015: CXCIV. törvény 11. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére