• Tartalom

133/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

133/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.05.28.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a) a szombathelyi sportcélú beruházások keretében Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1, 3645, 3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint
b) multifunkcionális sportcsarnok
megépítésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”

2. § Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § E rendeletnek a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási program keretében
a) UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion
b) multifunkcionális sportcsarnok, valamint a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására irányuló beruházások.

Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1, 3645, 3606, 3518/2, 3643/2 helyrajzi számon nyilvántartott földrészletek

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások

Szombathelyi Járási Hivatal

Vas Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Szombathelyi Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

7.

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan- nyilvántartási hatósági eljárások

Szombathelyi Járási Hivatal

Vas Megyei Kormányhivatal

10.

talajvédelmi hatósági eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13.

jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

14.

azok a 2–13. sorban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek.

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként kijelölt hatóság

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. május 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére