• Tartalom

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről1

2020.12.25.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában, valamint 7. és 24. pontjában,

a 11. §, a 13. § (2) bekezdése és a 14. § d) pontja tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 12. § (1)–(6), (8) és (9) bekezdése, valamint a 14. § a) és e) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 12. § (7) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 13. § (1) bekezdése tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában,

a 13. § (3) bekezdése tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 13. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 14. § b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában,

a 14. § c) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

(2)2 E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) a 3. § (7) bekezdésében, valamint az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.

(3)3 E rendelet az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási tevékenységre

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet]

meghatározott eltéréssel terjed ki.

(4)4 E rendelet az Erasmus+ és utódprogramjai keretében megvalósuló közös képzésre az Nftv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott eltéréssel terjed ki.

2. A felsőoktatási képesítési jegyzék

2. § (1) A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint felsőoktatási szakképzéseket, melyeken az 1–3. melléklet szerinti szakképzettséget lehet szerezni. A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit – a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően – az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet [a továbbiakban: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet], a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet], valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg.

(2) Az 1. melléklet tartalmazza a felsőoktatási szakképzések és az e szakképzésekben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) A 2. melléklet tartalmazza az alapképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(4) A 3. melléklet – a tanárképzés kivételével – tartalmazza a mesterképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét. A tanárképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét külön rendelet tartalmazza.

(5) A 4. melléklet tartalmazza a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzéseinek jegyzékét.

(6)5 Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének megfelelően az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló kormányrendelet tartalmazza.

(7)6 A hitéleti képzési területen alapképzési szakon az MKKR 6. szintjének megfelelő, mesterképzési szakon az MKKR 7. szintjének megfelelő végzettség és szakképzettség szerezhető.

(8)7 Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti,

a) alapfokozatot követő, valamint alap- és mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 6. szintjének megfelelő,

b) kizárólag mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 7. szintjének megfelelő

szakképzettség szerezhető.

3. Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség, valamint alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének közös szabályai

3. § (1) A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az oktatásért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) benyújtja a 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt dokumentumot, valamint – a 4. § (2) bekezdés d) pont da)–dc) alpontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés d) pont da)–dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített – a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

(2)8 Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be a létesítési dokumentumot.

(3)9 Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel.

(4)10

(5)11

(6) Új felsőoktatási szakképzésnek és szakképzettségnek, valamint új alapképzési szaknak és szakképzettségnek az 1. és a 2. mellékletben foglalt jegyzékbe való felvételét megelőzően a miniszter teljes körűen felülvizsgálja az adott képzési terület képzési szerkezetét. A felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel kezdeményezéséről a miniszter a létesítési dokumentumban foglaltak mérlegelése alapján hoz döntést.

(7)12 A hitéleti képzések létesítési eljárásában – e rendelet szabályaitól eltérően – a felsőoktatási intézmény az oktatási hivatalnak benyújtja a fenntartója előzetes hozzájárulását, a képzési és kimeneti követelményeket és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét.

4.13

4. §

5. §

5. 14 Alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség, valamint a felsőoktatási szakképzés felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése

6. § (1)15 Alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzés felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények közösen vagy a miniszter kezdeményezheti.

(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell:

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak – MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit;

c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,

dd) a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,

de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét,

df) pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a szak és a szakképzettség, valamint a képzési és kimeneti követelmény és az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás köznevelés rendszerében való szükségességének, a Nemzeti alaptantervvel való összhangjának bemutatását;

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;

f)16

g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 7. § (1) bekezdése szerinti véleményét;

h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 7. § (2) bekezdése szerinti véleményét;

i)17 az alapképzési, mesterképzési szak vagy felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény – Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény.

7. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények – az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve – várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

(1a)18 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a felsőoktatási intézmény felkérésére a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakmai szempontrendszere alapján az Nftv. 67. § (4) bekezdése szerinti szakvéleményt készít alap- és mesterképzés indításának nyilvántartásba vételéhez a szak képzési és kimeneti követelményei alapján elkészített szakindítási dokumentumról véleményt nyilvánítva arról, hogy az adott képzés indításának feltételei fennállnak-e a felsőoktatási intézménynél.

(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele.

8. § (1) Felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakon és mesterképzési szakon új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az új felsőoktatási szakképzés, illetve az új szak létesítésére vonatkozó eljárás szerint kell lefolytatni.

(2)19 A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzésének létesítése esetén a 6. § (2) bekezdés d) pont da), de) alpontját, e), f) és h) pontját nem kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. § (1) A legkésőbb a 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet], a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel, illetve a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat.

(2) Azon szakiránynak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor önálló szakként a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.

(3) Azon szaknak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott önálló szakirányként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.

(4)20 Azon szak, felsőoktatási szakképzés indítását, amelynek megnevezése a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet], valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott szak, felsőoktatási szakképzés megnevezéséhez képest az 5. melléklet szerint megváltozott, és amely e rendelet hatálybalépésekor korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt, az oktatási hivatal hivatalból veszi nyilvántartásba.

(5) A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatályba lépésekor a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak és gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(6) Az agrármérnöki osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor

a) a mezőgazdasági mérnöki vagy az állattenyésztő mérnöki vagy a növénytermesztő mérnöki vagy a környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak és

b) az agrármérnöki mesterképzési szak

a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(6a)21 Az építőművész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet hatálybalépésekor22 a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(7) Az építész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor

a) az építészmérnöki vagy az építőművészet alapképzési szak és

b) az ingatlanfejlesztő építészmérnöki vagy a szerkezettervező építészmérnöki vagy a tervező építészmérnöki vagy az urbanista építészmérnöki vagy a forma- és vizuális környezettervező mérnöki vagy a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak

a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(8) A (2)–(7) bekezdésben szabályozottak szerinti képzésindítás nyilvántartásba vételének kezdeményezésére legkésőbb 2016. szeptember 30-ig kerülhet sor.

(9) Az (5)–(6) bekezdés szerinti osztatlan képzésben az alapképzési szakon szerzett krediteket a kreditbeszámítás általános szabályai szerint kell beszámítani.

(10) Az e rendelet hatálybalépését követően kiadott, az 1–3. mellékletben nem szereplő szakképzettséget igazoló oklevélben

a) az Nftv. 15. § (2) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 5-ös,

b) az Nftv. 15. § (3) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 6-os,

c) az Nftv. 15. § (4) és (5) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 7-es

szintjére kell besorolni.

(11)23 A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2. melléklet 3. pontjával megváltoztatott megnevezésű szakot az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód. rendelet hatálybalépését24 megelőzően korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(12)25 A legkésőbb a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásban társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakra felvett hallgatók a tanulmányaikat a képzés megkezdésekor hatályos követelmények alapján folytathatják.

(13)26 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód2. rendelet) által megváltoztatott 24., 57., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 110., 222., 224., 225., 226., 246., 250. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód2. rendelet hatálybalépését27 megelőzően a korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(14)28 A 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 250. sorában foglalt új szaknevet és szakképzettségnevet a 2017/2018-as tanévtől tanulmányaikat megkezdők, de a Mód2. rendelet hatálybalépésekor29 oklevelet még nem szerzettek esetében is alkalmazni kell.

(15)30 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 24., 29., 57., 67., 79., 91., 92., 94., 96., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 31., 105., 110., 115/A., 215., 222., 224., 225., 226., 241., 246. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2019/2020. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(16)31 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód3. rendelet) által megállapított 93., 102. és 103. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból az Nftv. 67. § (4) bekezdése szerinti szakvélemény beszerzése nélkül veszi nyilvántartásba, ha az a Mód3. rendelet hatálybalépését32 megelőző napon az adott sorban meghatározott megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(17)33 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 40. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel módosított 7. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód3. rendelet hatálybalépésekor34 az ott meghatározott megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(18)35 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által megállapított 40., 93., 102. és 103. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által megállapított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel megváltoztatott 7. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(19)36 A 2. mellékletben foglalt táblázat 79/A. sorában foglalt szakoktató alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor37 a mezőgazdasági szakoktató, üzleti szakoktató vagy a műszaki szakoktató alapképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(20)38 A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sorában foglalt rekreáció és életmód alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor39 a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirányán a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(21)40 A 2. mellékletben foglalt táblázat 82/A. sorában foglalt sportszervezés alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor41 a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakirányán a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(22)42 A 2. mellékletben foglalt táblázat 93. sorában foglalt, előadó-művészet alapképzési szak 36. egyházzene- előadóművész szakirány indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor43 az előadó-művészet alapképzési szak 35. egyházzene-orgona előadóművész vagy 36. egyházzene-kórusvezető előadóművész szakirány a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(23)44 A 2. mellékletben foglalt táblázat 109. sorában foglalt képi ábrázolás alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor45 a képalkotás alapképzési szak festő/grafikus szakirányon a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(24)46 A 2. mellékletben foglalt táblázat 109/B. sorában foglalt mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor47 a képalkotás alapképzési szak mozgóképkultúra- és médiaszakember szakirányon a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(25)48 A 3. mellékletben foglalt táblázat 101/A. sorában foglalt interdiszciplináris családtudomány mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor49 a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(26)50 Az oktatási hivatal a mezőgazdasági szakoktató, az üzleti szakoktató, a műszaki szakoktató, a képalkotás, a sport- és rekreációszervezés alapképzési szakokat, az ökológiai gazdálkodási mérnöki, a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás, a rekreáció,, valamint a zeneteoretikus mesterképzési szakokat a 2021/2022. tanévtől kezdődően hivatalból törli a nyilvántartásából.

(27)51 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 99. sorában, valamint a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 240. sorában foglalt új angol nyelvű szaknevet, szakképzettséget a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(28)52 A 2. mellékletben foglalt táblázat 1/B. sorában szereplő állattenyésztő mérnöki alapképzési szak indítását az oktatási hivatal – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – hivatalból nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt és az adott képzést a felsőoktatási intézmény 2016 szeptemberében is elindította.

11. §53

12–13. §54

14. §

a)–c)55

da)–db)56

dc)57

ea)–ed)58

ee)59

1. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez60A felsőoktatási szakképzések és a megszerezhető szakképzettségek jegyzéke

8K30570M_0

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Felsőoktatási szakképzés

Felsőoktatási szakképzés angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Felsőoktatási szakképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és

MKKR

szint

2.

Agrár

Agricultural Science

ménesgazda felsőoktatási szakképzés

Stud farming

ménesgazda

Stud-Farmer

5

3.

 

 

mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

Agricultural Assistant

felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens

Agricultural Engineer Assistant

5

4/A.

 

 

gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés

Medicinal Plants and Herbs

felsőfokú gyógynövény technológus

Medicinal Plant Technologist

5

4.

 

 

szőlész-borász felsőoktatási szakképzés

Viticulture and Enology

felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens

Viticulture and Enology Engineer Assistant

5

5.

Informatika

Computer Science and Information Technology

gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Business Information Technology

felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens

Business Information Technologist Assistant

5

6.

 

 

mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés

Information Technology Engineer

1.    felsőfokú hálózati mérnökinformatikus-asszisztens

2.    felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens

3.    felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens

1.    Network Information Technology Engineer Assistant

2.    System Administrator Engineer Assistant

3.    Telecommunication Technology Assistant

5

7.

 

 

programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés

Software Information Technology

1.    felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens

2.    felsőfokú multimédia programtervező informatikus-asszistens

1.    Generative Software Information Technology Assistant

2.    Multimedia Software Information Technology Assistant

5

8.

Jogi

Legal Science

jogi felsőoktatási szakképzés

Law

felsőfokú jogi asszisztens

Paralegal

5

9.

Gazdaságtudományok

Economic Science

gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Business Administration and Management

felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens

Business Administration Assistant

5

10.

 

 

kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Commerce and Marketing

1.    felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon

2.    felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon

3.    felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon

1.    Economist Assistant in Commerce

2.    Economist Assistant in Marketing Communication

3.    Economist Assistant in Logistics

5

11.

 

 

pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Finance and Account

1.    felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens

2.    felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens

3.    felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens

4.    felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens

1.    Public Finance Economist Assistant

2.    Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant

3.    Banking Economist Assistant

4.    Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship

5

12.

 

 

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

Tourism and Catering

1.    felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon

2.    felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon

1.    Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism

2.    Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering

5

13.

Orvos- és egészségtudomány

Medical and Health Science

orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés

Medical Diagnostic Analyst

felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens

Medical Diagnostic Assistant

5

14.

Művészet

Arts

gyártásszervező felsőoktatási szakképzés

Production Assistant

felsőfokú gyártásszervező asszisztens

Production Assistant

5

15.

 

 

képzőművészeti felsőoktatási szakképzés

Fine Art Theory

1.    felsőfokú képzőművész-asszisztens könyvműves szakirányon

2.    felsőfokú képzőművész-asszisztens bútorműves és műtárgyvédő szakirányon

1.    Typographic-assistant

2.    Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection

5

16.

 

 

színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés

Stage Directing Assistant

felsőfokú színházi rendezőasszisztens

Stage Directing Assistant

5

17.

 

 

televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés

Television Production

felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens

Television Production Assistant

5

18.

Műszaki

Engineering Science

műszaki felsőoktatási szakképzés

Engineer Assistant

műszaki mérnökasszisztens

Technical Engineer Assistant

5

2. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez61
Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési Terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR
és
MKKR szint

1/A.

Agrár

Agricultural Science

agrár- és üzleti digitalizáció

Agricultural and Business Digitalization

agrár-digitalizációs mérnök

Agridigitalization Engineer

6

1/B.

 

 

állattenyésztő mérnöki

Animal Husbandry Engineering

állattenyésztő mérnök

Animal Husbandry Engineer

6

2.

 

 

élelmiszer-
mérnöki

Food Engineering

élelmiszermérnök

Food Engineer

6

3.

 

 

földmérő és földrendező mérnöki

Land Surveying and Land Management Engineering

földmérő és földrendező mérnök

Land Surveying and Land Management Engineer

6

4.

 

 

kertészmérnöki

Horticultural Engineering

kertészmérnök

Horticultural Engineer

6

5.

 

 

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki

Equine Husbandry and Equestrian Sport Management

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök

Horse Breeding, Equestrian Sport Manager

6

6.

 

 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry

6

7.

 

 

mezőgazdasági mérnöki

Agricultural Engineering

mezőgazdasági mérnök

Agricultural Engineer

6

8.

 

 

mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezet-
technológiai mérnöki

Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineering

mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezet-
technológiai mérnök

Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineer

6

9.

 

 

szőlész-borász mérnöki

Viticulture and Oenology Engineering

szőlész-borász mérnök

Engineer of Viticulture and Oenology

6

10.

 

 

tájrendező és kertépítő mérnöki

Landscape Management and Garden Construction Engineering

tájrendező–kertépítő mérnök

Landscape and Garden Engineer

6

11.

 

 

természetvédelmi mérnöki

Nature Conservation Engineering

természetvédelmi mérnök

Nature Conservation Engineer

6

12.

 

 

vadgazda mérnöki

Wildlife Management Engineering

vadgazda mérnök

Wildlife Management Engineer

6

13.

 

 

vidékfejlesztési agrármérnöki

Rural Development Engineering

vidékfejlesztési agrármérnök

Rural Development Engineer

6

14.

Bölcsészettudomány

Arts and Humanities

anglisztika

English and American Studies

anglisztika alapszakos bölcsész

Philologist in English and American Studies

6

15.

 

 

germanisztika

Germanic Studies

1. germanisztika, német alapszakos bölcsész
2. germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész
3. germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész
4. germanisztika, skandinavisztika alapszakos bölcsész

1. Philologist in Germanic Studies, Specialized in German Studies
2. Philologist in Germanic Studies, Specialized in German as Ethnic Minority Studies
3. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Netherlandistic Studies
4. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Scandinavian Studies

6

16.

 

 

keleti nyelvek és kultúrák

Oriental Languages and Cultures

1.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, altajisztika szakirányon
2.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, arab szakirányon
3.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, hebraisztika szakirányon
4.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, indológia szakirányon
5.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, iranisztika szakirányon
6.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon
7.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon
8.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, koreai szakirányon
9.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, mongol szakirányon
10.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon
11.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, török szakirányon
12.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, újgörög szakirányon

1.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Altaic Studies)
2.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Arabian Studies)
3.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Hebrew Studies)
4.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Indological Studies)
5.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Iranian Studies)
6.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Japanese Studies)
7.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Chinese Studies)
8.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Korean Studies)
9.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Mongolian Studies)
10.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Tibetan Studies)
11.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Turkish Studies)
12.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Modern Greek Studies)

6

17.

 

 

közösségszervezés

Community Coordination

1. kulturális közösségszervező
2. ifjúsági közösségszervező
3. humánfejlesztő

1. Cultural Community Coordinator
2. Youth Community Coordinator
3. Human Developer

6

18.

 

 

magyar

Hungarian

magyar alapszakos bölcsész

Expert in Hungarian

6

19.

 

 

néprajz

Ethnography

néprajz alapszakos bölcsész

Ethnographer

6

20.

 

 

ókori nyelvek és kultúrák

Ancient Languages and Cultures

1.ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, asszíriológia szakirányon
2.ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, egyiptológia szakirányon
3.ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, klasszika-filológia szakirányon

1.Philologist in Ancient Languages and Cultures (Assyriology)
2.Philologist in Ancient Languages and Cultures (Egyptology)
3.Philologist in Ancient Languages and Cultures (Classical Philology)

6

21.

 

 

pedagógia

Pedagogy

pedagógia alapszakos bölcsész

Philologist in Pedagogy

6

22.

 

 

pszichológia

Psychology

viselkedéselemző

Human Behaviour Analyst

6

23.

 

 

régészet

Archeology

régészet alapszakos bölcsész

Philologist in Archaeology

6

24.

 

 

újlatin nyelvek és kultúrák

Romance Philology and Cultures

1. újlatin nyelvek és kultúrák francia alapszakos bölcsész
2. újlatin nyelvek és kultúrák olasz alapszakos bölcsész
3. újlatin nyelvek és kultúrák portugál alapszakos bölcsész
4. újlatin nyelvek és kultúrák román alapszakos bölcsész
5. újlatin nyelvek és kultúrák román nemzetiségi alapszakos bölcsész
6. újlatin nyelvek és kultúrák spanyol alapszakos bölcsész

1. Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies
2. Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies
3. Philologist in Romanistics, Specialized in Portuguese Studies
4. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian Studies
5. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian as Ethnic Minority Studies
6. Philologist in Romanistics, Specialized in Spanish Studies

6

25.

 

 

romológia

Roma Studies

romológus

Romologist

6

26.

 

 

szabad bölcsészet

Liberal Arts

alapszakos szabad bölcsész

Philologist

6

27.

 

 

szlavisztika

Slavonic Studies

1.    szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész
2.    szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész
3.    szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész
4.    szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész
5.    szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész
6.    szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész
7.    szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész
8.    szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész
9.    szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész
10.    szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos bölcsész
11.    szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész
12.    szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész
13.    szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész
14.    szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész

1.Slavonic Studies, Philologist in Russian Studies;
2.Slavonic Studies, Philologist in Bulgarian Studies;
3.Slavonic Studies, Philologist in Czech Studies;
4.Slavonic Studies, Philologist in Polish Studies;
5.Slavonic Studies, Philologist in Croatian Studies;
6.Slavonic Studies, Philologist in Croatian as Ethnic Minority Studies;
7.Slavonic Studies, Philologist in Serbian Studies ;
8.Slavonic Studies, Philologist in Serbian as Ethnic Minority Studies;
9.Slavonic Studies, Philologist in Slovakian Studies;
10.Slavonic Studies, Philologist in Slovakian as Ethnic Minority Studies;
11.Slavonic Studies Slavistics, Philologist in Slovenian Studies;
12.Slavonic Studies, Philologist in Slovenian as Ethnic Minority Studies;
13.Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian Studies;
14.Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian as Ethnic Minority Studies

6

28.

 

 

történelem

History

történelem alapszakos bölcsész

Philologist in History

6

28/A.

Társadalomtudomány

Social Science

 

Philosophy, Politics, Economy

gazdaság és politikai kapcsolatok szakember

Expert in Political and Economy Studies

6

29.

informatikus könyvtáros

Library and Information Science

informatikus könyvtáros

Library and Information Science

6

30.

 

 

kommunikáció- és médiatudomány

Communication and Media Science

kommunikátor

Expert in Communication

6

30/A.

 

 

kulturális antropológia

Cultural Anthropology

kulturális antropológia alapszakos szakelőadó

Cultural Anthropologist

6

31.

 

 

nemzetközi tanulmányok

International Relations

nemzetközi kapcsolatok szakértő

International Relations Expert

6

32.

 

 

politikatudományok

Political Science

politológus

Political Scientist

6

33.

 

 

szociális munka

Social Work

szociális munkás

Social Worker

6

34.

 

 

szociálpedagógia

Social Pedagogy

szociálpedagógus

Social Pedagogue

6

35.

 

 

szociológia

Sociology

szociológia alapszakos szakelőadó

Sociologist

6

36.

Informatika

Computer Science and Information Technology

gazdaságinformatikus

Business Informatics

gazdaságinformatikus

Business Informatics Engineer

6

37.

 

 

mérnökinformatikus

Computer Science Engineering

mérnökinformatikus

Computer Science Engineer

6

38.

 

 

programtervező informatikus

Computer Science

programtervező informatikus

Computer Scientist

6

38/A.

 

üzemmérnök-informatikus

Computer Science Operational
Engineering

üzemmérnök-informatikus

Computer Science Operational
Engineer

6

39.

Jogi

Legal Science

igazságügyi igazgatási

Judicial Administration

igazságügyi szervező

Judicial Administration Manager

6

40.

 

 

személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási

Employment Relations and Social Insurance Administration

személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember

Employment Relations and Social Insurance Expert

6

41.

Gazdaságtudományok

Economic Science

alkalmazott közgazdaságtan

Applied Economics

közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon

Economist in Applied Economics

6

42.

 

 

emberi erőforrások

Human Resources

közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon

Economist in Human Resource Management

6

42/A.

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

gazdálkodási és menedzsment

Business Administration and Management

közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Economist in Business Administration and Management

6

44.

 

 

kereskedelem és marketing

Commerce and Marketing

közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Economist in Commerce and Marketing

6

44/A.

 

 

közgazdasági adatelemzés

Economic Data Analysis

közgazdász közgazdasági adatelemzés alapképzési szakon

Economist in Data Ananlysis

6

45.

 

 

nemzetközi gazdálkodás

International Business Economics

közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon

Economist in International Business

6

46.

 

 

pénzügy és számvitel

Finance and Accounting

közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

Economist in Finance and Accounting

6

47.

 

 

turizmus-vendéglátás

Tourism and Catering

közgazdász turizmus–vendéglátás alapképzési szakon

Economist in Tourism and Catering

6

48.

 

 

 

 

 

 

 

49.

Műszaki

Engineering Science

anyagmérnöki

Materials Engineering

anyagmérnök

Materials Engineer

6

50.

 

 

biomérnöki

Biochemical Engineering

biomérnök

Biochemical Engineer

6

51.

 

 

biztonságtechnikai mérnöki

Safety Engineering

biztonságtechnikai mérnöki

Safety Technology Engineer

6

52.

 

 

energetikai mérnöki

Energy Engineering

energetikai mérnök

Energy Engineer

6

53.

 

 

építészmérnöki

Architectural Engineering

építészmérnök

Architectural Engineer

6

54.

 

 

építőmérnöki

Civil Engineering

építőmérnök

Civil Engineering

6

55.

 

 

faipari mérnöki

Timber Industry Engineering

faipari mérnök

Timber Industry Engineer

6

56.

 

 

gépészmérnöki

Mechanical Engineering

gépészmérnök

Mechanical Engineer

6

57.

 

 

repülőmérnöki

Professional Pilot

hivatásos pilóta

Professional Pilot

6

58.

 

 

ipari termék- és formatervező mérnöki

Industrial Design Engineering

ipari termék- és formatervező mérnök

Industrial Design Engineer

6

59.

 

 

járműmérnöki

Vehicle Engineering

járműmérnök

Vehicle Engineer

6

59/A.

 

 

jármű-
üzemmérnöki

Vehicle Operational Engineering

jármű-
üzemmérnök

Vehicle Operational Engineer

6

60.

 

 

könnyűipari mérnöki

Light Industrial Engineering

könnyűipari mérnök

Light Industry Engineer

6

61.

 

 

környezetmérnöki

Environmental Engineering

környezetmérnök

Environmental Engineer

6

62.

 

 

közlekedésmérnöki

Transportation Engineering

közlekedésmérnök

Transportation Engineer

6

63.

 

 

logisztikai mérnöki

Logistics Engineering

logisztikai mérnök

Logistics Engineer

6

64.

 

 

mechatronikai mérnöki

Mechatronical Engineering

mechatronikai mérnök

Mechatronical Engineer

6

65.

 

 

molekuláris bionika mérnöki

Molecular Bionics Engineering

molekuláris bionikus mérnök

Molecular Bionics Engineer

6

66.

 

 

műszaki földtudományi

Earth Science Engineering

földtudományi mérnök

Earth Science Engineer

6

67.

 

 

műszaki menedzser

Engineering Management

műszaki menedzser

Engineering Manager

6

68.

 

 

tesztmérnöki

Test Engineering

tesztmérnök

Test Engineer

6

68/A.

 

 

tűzvédelmi mérnöki

Fire Safety Engineering

tűzvédelmi mérnök

Fire Safety Engineer

6

69.

 

 

vegyészmérnöki

Chemical Engineering

vegyészmérnök

Chemical Engineer

6

70.

 

 

villamosmérnöki

Electrical Engineering

villamosmérnök

Electrical Engineer

6

70/A.

 

 

villamos-üzemmérnöki

Electrical Operations Engineering

villamos-üzemmérnök

Electrical Operations Engineer

6

71.

 

 

vízügyi üzemeltetési mérnöki

Water Operation Engineering

vízügyi üzemeltetési mérnök

Water Operation Engineer

6

72.

Orvos- és egészség-
tudomány

Health Science

ápolás és betegellátás

Nursing and Patient Care

1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő
6. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta
7. ergoterapeuta

1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. Midwife
6. Voice, Speech and Swallowing Therapist
7. Occupational Therapist

6

72/A.

 

 

digitális fogászati tervezés

Digital Technology in Dentistry

digitális fogászati tervező

Digital Dental Designer

6

73.

 

 

egészségügyi gondozás és prevenció

Health Care and Disease Prevention

1. népegészségügyi ellenőr
2. védőnő
3. dentálhigiénikus

1. Public Health Supervisor,
2. Health Visitor,
3. Dental Hygienest

6

74.

 

 

egészségügyi szervező

Health Care Management

egészségügyi szervező

Health Care Manager

6

75.

 

 

orvosi diagnosztikai analitikus

Medical Diagnostic Analysis

orvosi diagnosztikai analitikus

Medical Diagnostic Analyst

6

76.

Pedagógusképzés

Teacher Training

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Infant and Early Childhood Education

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Infant and Early Childhood Educator

6

77.

 

 

gyógypedagógia

Special Needs Education

1.gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
2.gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
3.gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
4.gyógypedagógus, logopédia szakirányon
5.gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
6.gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
7.gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
8.gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon

1.Special Needs Educator and Therapist (Intellectual and Multiple Disabilities)
2.Special Needs Educator and Therapist (Hearing Impairment)
3.Special Needs Educator and Therapist (Visual Impairment)
4.Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy)
5.Special Needs Educator and Therapist (Behavioural Disorders)
6. Special Needs Educator and Therapist (Physical Disabilities
7.Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)
8.Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)

6

78.

 

 

konduktor

Conductive Education

konduktor

Conductive Teacher

6

79.

 

óvodapedagógus

Kindergarten Education

1.óvodapedagógus;
2.nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]

1. Kindergarten Educator
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Pre-School Teacher

6

79/A.

 

 

szakoktató

Vocational Technical Instructor

szakoktató

Vocational Technical Instructor

6

80.

 

 

tanító

Primary School Teaching

1.tanító
2.nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]

1. Primary School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Primary School Teacher

6

81.

Sporttudomány

Sport Science

edző

Physical Training

szakedző (megjelölve a sportágat)

Physical Trainer

6

82.

 

 

rekreáció és életmód

Recreation Management and Health Promotion

rekreáció és életmód szakember

Recreation and Health Promotion Manager

6

82/A.

 

 

sportszervezés

Sports Management

sportszervező

Sports Manager

6

83.

Természettudomány

Natural Science

biológia

Biology

biológus

Biologist

6

83/A.

 

 

biotechnológia

Biotechnology

biotechnológus

Biotechnologist

6

84.

 

 

fizika

Physics

fizikus

Physicist

6

85.

 

 

földrajz

Geography

geográfus

Geographer

6

86.

 

 

földtudományi

Earth Sciences

földtudományi kutató

Earth Scientist

6

87.

 

 

kémia

Chemistry

vegyész

Chemist

6

88.

 

 

környezettan

Environmental Studies

alkalmazott környezetkutató

Expert in Applied Environmental Studies

6

89.

 

 

matematika

Mathematics

matematikus

Mathematician

6

90.

Művészet

Arts

alkotóművészet és muzikológia

Musical Creative Arts and Musicology

1.    zeneszerző
2.    jazz-zeneszerző
3.    muzikológus
4.    zeneteoretikus
5.    zenei asszisztens
6.    elektronikus zenei médiaasszisztens
7.    alkalmazott zeneszerző

1.    Composer
2.    Jazz Composer
3.    Musicologist
4.    Music Theoretician
5.    Music Assistant
6.    Electronic Music Assistant
7.    Composer of Applied Music

6

91.

 

 

animáció

Animation

animációs tervező

Animation Designer

6

91/A.

 

 

cirkuszművészet

Circus Arts

cirkuszművész

Circus Performer

6

92.

 

 

designkultúra

Design Culture

designelemző

Design Culture Expert

6

93.

 

 

előadó-művészet

Performance

1. klasszikus zongora előadóművész
2. klasszikus orgona előadóművész
3. klasszikus csembaló előadóművész
4. klasszikus harmonika előadóművész
5. klasszikus hárfa előadóművész
6. klasszikus gitár előadóművész
7. klasszikus lant előadóművész
8. klasszikus cimbalom előadóművész
9. klasszikus hegedű előadóművész
10. klasszikus mélyhegedű előadóművész
11. klasszikus gordonka előadóművész
12. klasszikus gordon előadóművész
13. klasszikus furulya előadóművész
14. klasszikus fuvola előadóművész
15. klasszikus oboa előadóművész
16. klasszikus klarinét előadóművész
17. klasszikus szaxofon előadóművész
18. klasszikus fagott előadóművész
19. klasszikus kürt előadóművész
20. klasszikus trombita előadóművész
21. klasszikus tuba előadóművész
22. klasszikus harsona előadóművész
23. klasszikus ütőhangszeres előadóművész
24. klasszikus ének előadóművész
25. jazz-zongora előadóművész
26. jazzgitár előadóművész
27. jazzbasszusgitár előadóművész
28. jazzbőgő előadóművész
29. jazzszaxofon előadóművész
30. jazztrombita előadóművész
31. jazzharsona előadóművész
32. jazzdob előadóművész
33. jazzének előadóművész
34. zenekarvezető előadóművész
35. kórusvezető előadóművész
36. egyházzene-előadóművész
37. népi vonós (hegedű) előadóművész
38. népi vonós (brácsa) előadóművész
39. népi vonós (cselló-bőgő) előadóművész
40. népi pengetős (citera-tekerő) előadóművész
41. népi pengetős (citera-koboz) előadóművész
42. népi pengetős (tambura) előadóművész
43. népi fúvós (furulya) előadóművész
44. népi fúvós (duda-furulya) előadóművész
45. népi fúvós (klarinét-tárogató) előadóművész
46. népi cimbalom előadóművész
47. népi ének előadóművész

1. Classical Instrumental Music Performer (Piano)
2. Classical Instrumental Music Performer (Organ)
3. Classical Instrumental Music Performer (Harpsichord)
4. Classical Instrumental Music Performer (Accordion)
5. Classical Instrumental Music Performer (Harp)
6. Classical Instrumental Music Performer (Guitar)
7. Classical Instrumental Music Performer (Lute)
8. Classical Instrumental Music Performer
(Cimbalom / Dulcimer)
9. Classical Instrumental Music Performer (Violin)
10. Classical Instrumental Music Performer (Viola)
11. Classical Instrumental Music Performer (Cello)
12. Classical Instrumental Music Performer
(Double Bass)
13. Classical Instrumental Music Performer (Recorder)
14. Classical Instrumental Music Performer (Flute)
15. Classical Instrumental Music Performer (Oboe)
16. Classical Instrumental Music Performer (Clarinet)
17. Classical Instrumental Music Performer (Saxophone)
18. Classical Instrumental Music Performer (Bassoon)
19. Classical Instrumental Music Performer (Horn)
20. Classical Instrumental Music Performer (Trumpet)
21. Classical Instrumental Music Performer (Trombone)
22. Classical Instrumental Music Performer (Tuba)
23. Classical Instrumental Music Performer (Percussion)
24. Classical Music Singer
25. Jazz Instrumental Performer (Jazz Piano)
26. Jazz Instrumental Performer (Jazz Guitar)
27. Jazz Instrumental Performer (Jazz Bass Guitar)
28. Jazz Instrumental Performer (Jazz Double Bass)
29. Jazz Instrumental Performer (Jazz Saxophone)
30. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trumpet)
31. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trombone)
32. Jazz Instrumental Performer (Jazz Drums)
33. Jazz Music Singer 34.Orchestral Conductor
35. Choir Conductor
36. Church Music Performer
37. Folk Music Performer (Violin)
38. Folk Music Performer (Viola)
39. Folk Music Performer (Cello-Double Bass)
40. Folk Music Performer
(Zither- Rotary Lute [Hurdy-gurdy])
41. Folk Music Performer
(Zither-Koboz [Historical Hungarian Lute])
42. Folk Music Performer (Tambura)
43. Folk Music Performer (Recorder)
44. Folk Music Performer (Bagpipe-recoreder)
45. Folk Music Performer (Clarinet-Tarogato [Hungarian Folk Clarinet])
46. Folk Music Performer (Cimbalom)
47. Folk Music Performer (Folk Singing)

6

94.

 

 

építőművészet

Architectural Design

építőművész

Architectural Designer

6

95.

 

 

formatervezés

Industrial and Product Design

formatervező

Industrial and Product Designer

6

96.

 

 

fotográfia

Photography

fotográfus művész

Photographer

6

97.

 

 

képzőművészet-elmélet

Fine Art Theory

képzőművészeti elemző

Fine Art Theoretician

6

98.

 

 

koreográfus

Choreography

koreográfus

Choreographer

6

99.

 

 

látványtervezés

Visual Design

látványtervező

General Set Designer

6

99.

 

 

látványtervezés

Scenography

látványtervező

Scenographer

6

100.

 

 

média design

Media Design

média designer

Media Designer

6

101.

 

 

mozgókép

Motion Picture Studies

1. mozgókép szakos film- és televíziórendező
2. mozgókép szakos filmvágó
3. mozgókép szakos hangmester
4. mozgókép szakos gyártásszervező
5. mozgókép szakos operatőr
6. mozgókép szakos filmíró

1. Motion Picture Director
2. Motion Picture Editor
3. Motion Picture Sound Director
4. Motion Picture Line Producer
5. Motion Picture Cinematographer
6. Motion Picture Screenwriter

6

102.

 

 

táncművész

Dance

1. táncművész (klasszikus balett)
2. táncművész (magyar néptánc)
3. táncművész (moderntánc)
4. táncművész (kortárstánc)
5. táncművész (színházi tánc)

1. Dance Artist (Classical Ballet)
2. Dance Artist (Hungarian Folk Dances)
3. Dance Artist (Modern Dance)
4. Dance Artist (Contemporary Dance)
5. Dance Artist (Theatrical Dances)

6

103.

 

 

táncos és próbavezető

Dance and Rehearsal Coaching

1. táncos és próbavezető (klasszikus balett)
2. táncos és próbavezető (magyar néptánc)
3. táncos és próbavezető (moderntánc)
4. táncos és próbavezető (színházi tánc)
5. táncos és próbavezető (társastánc)
6. táncos és próbavezető (divattánc)

1. Dancer and Coach (Classical Ballet)
2. Dancer and Coach (Hungarian Folk Dances)
3. Dancer and Coach (Modern Dance)
4. Dancer and Coach (Theatrical Dances)
5. Dancer and Coach (Ballroom Dances)
6. Dancer and Coach (Fashion Dances)

6

104.

 

 

tárgyalkotás

Designer Making

tárgyalkotó

Designer Maker

6

105.

 

 

televíziós műsorkészítő

Television Production

televíziós műsorkészítő

Television Production Expert

6

106.

 

 

tervezőgrafika

Graphic Design

tervezőgrafikus

Graphic Designer

6

107.

 

 

textiltervezés

Textile Design

textiltervező

Textile Designer

6

107/A.

 

 

vizuális művészet

Visual Art

vizuális művész

Visual Artist

6

108.

Művészetközvetítés

Art Education

drámainstruktor

Drama Instruction

drámainstruktor

Drama Instructor

6

109.

 

 

képi ábrázolás

Visual Representation

alapszakos festő/grafikus

Visual Representation Artist

6

109/A.

 

 

kortárs könnyűzene

Contemporary Music

1. könnyűzenész (gitár)
2. könnyűzenész (basszusgitár)
3. könnyűzenész (billentyűs hangszerek)
4. könnyűzenész (szaxofon)
5. könnyűzenész (harsona)
6. könnyűzenész (trombita)
7. könnyűzenész (ütőhangszerek)
8. könnyűzenész (ének)

1. Pop Musician (Guitar)
2. Pop Musician (Bass Guitar)
3. Pop Musician (Keyboards)
4. Pop Musician (Saxophone)
5. Pop Musician (Trombone)
6. Pop Musician (Trumpet)
7. Pop Musician (Percussions)
8. Pop Musician (Singing)

6

109/B.

 

 

mozgókép-
kultúra és médiaismeret

Film and Media Studies

mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos szakember

Film and Media Specialist

6

110.

 

 

környezetkultúra

Environmental Design

környezettervező szakember

Environmental Designer

6

111.

 

 

kézműves tárgykultúra

Craftsmanship

kézműves tárgykultúra szakember

Craftsman Artist

6

112.

 

 

zenekultúra

Music Culture

zenekultúra szakember

Music Culture Expert

6

3. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez62Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

0X10745N_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

 

 

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és

MKKR

szint

1.

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

2.

Agrár

Agricultural Science

 

állatorvosi

Veterinary Medicine

 

okleveles állatorvos doktor

 

Veterinary Surgeon

7

3.

 

 

 

agrármérnöki

Agricultural Engineering

 

okleveles agrármérnök

 

Agricultural Engineer

7

4.

 

 

állattenyésztő mérnöki

 

Animal Husbandry Engineering

 

okleveles állattenyésztő mérnök

 

Animal Husbandry Engineer

7

5.

 

 

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

 

Food Safety and Quality Engineering

 

okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

 

Food Safety and Quality Engineer

7

6.

 

 

élelmiszermérnöki

 

Food Science and Technology Engineering

 

okleveles élelmiszermérnök

 

Food Science and Technology Engineer

7

7.

 

 

 

erdőmérnöki

Forestry Engineering

 

okleveles erdőmérnök

 

Forestry Engineer

7

8.

 

 

kertészmérnöki

 

Horticultural Engineering

 

okleveles kertészmérnök

 

Horticultural Engineer

7

9.

 

 

környezetgazdálkodási agrármérnöki

 

Agricultural Environmental Management Engineering

 

okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

 

Agricultural Environmental Management Engineer

7

10.

 

 

mezőgazdasági biotechnológus

 

Agricultural Biotechnology

okleveles mezőgazdasági biotechnológus

 

Agricultural Biotechnologist

7

11.

 

 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

 

Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry

 

okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

 

Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry

7

12.

 

 

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

 

Agricultural Water Management Engineering

 

okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök

 

Agricultural Water Management Engineer

7

13.

 

 

növényorvosi

 

Plant Protection

 

okleveles növényorvos

 

Plant Protection Engineer

7

14.

 

 

növénytermesztő mérnöki

 

Crop Production Engineering

 

okleveles növénytermesztő mérnök

 

Crop Production Engineer

7

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

szőlész-borász mérnöki

 

Viticulture and Oenology Engineering

 

okleveles szőlész-borász mérnök

 

Viticulture and Oenology Engineer

7

17.

 

 

tájépítész mérnöki

 

Landscape Architecture

 

okleveles tájépítész mérnök

 

Landscape Architect

7

18.

 

 

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

 

Animal Nutrition and Feed Safety Engineering

 

okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

 

Animal Nutrition and Feed Safety Engineer

7

19.

 

 

természetvédelmi mérnöki

 

Nature Conservation Engineering

 

okleveles természetvédelmi mérnök

 

Nature Conservation Engineer

7

20.

 

 

vadgazda mérnöki

 

Wildlife Management Engineering

 

okleveles vadgazda mérnök

 

Wildlife Management Engineer

7

21.

 

 

vidékfejlesztési agrármérnöki

 

Rural Development Engineering

 

okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

 

Rural Development Engineer

7

22.

Bölcsészettudomány

Arts and Humanities

afrikanisztika

 

African Studies

 

okleveles afrikanisztika szakos bölcsész

 

Philologist in African Studies

7

23.

 

 

alkalmazott nyelvészet

 

Applied Linguistics

 

okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész

 

Applied Linguist

7

24.

 

 

altajisztika

 

Altaic Studies

 

okleveles altajisztika szakos bölcsész

 

Altaicist

7

25.

 

 

amerikanisztika

 

American Studies

 

okleveles amerikanisztika szakos bölcsész

 

Philologist in American Studies

7

26.

 

 

andragógia

 

Andragogy

 

okleveles andragógus

 

Andragogue

7

27.

 

 

anglisztika

 

English Studies

 

okleveles anglisztika szakos bölcsész

 

Philologist in English Studies

7

28.

 

 

angol nyelvoktató

 

Instruction of English as a Foreign Language

 

okleveles angol nyelvoktató bölcsész

 

Instructor of English as a Foreign Language

7

29.

 

 

arabisztika

 

Arabic Studies

 

okleveles arabisztika szakos bölcsész

 

Philologist in Arabic Studies

7

30.

 

 

asszíriológia

 

Assyriology

 

okleveles asszíriológia szakos bölcsész

 

Assyriologist

7

31.

 

 

Balkán-tanulmányok

 

Balkan Studies

 

okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész

 

Expert in Balkan Studies

7

32.

 

 

beszédtudomány

 

Speech Science

 

okleveles beszédtudomány szakos bölcsész

 

Philologist in Speech Science

7

33.

 

 

bizantológia

 

Byzantine Studies

 

okleveles bizantológia szakos bölcsész

 

Philologist in Byzantine Studies

7

34.

 

 

bolgár nyelv és irodalom

 

Bulgarian Language and Literature

 

okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Bulgarian Language and Literature

7

35.

 

 

buddhizmus tanulmányok

 

Buddhist Studies

 

okleveles buddhizmus szakos bölcsész

 

Philologist in Buddhist Studies

7

35/A.

 

 

család-pedagógiai tanácsadó

 

Consultancy in Family Education

Consultancy in Family Education

Family Education Consultant

7

36.

 

 

cseh nyelv és irodalom

 

Czech Language and Literature

 

okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Czech Language and Literature

7

36/A.

 

 

digitális bölcsészet

 

Digital Humanities

okleveles bölcsész digitális bölcsészet szakon

Expert in Digital Humanities

7

37.

 

 

egyiptológia

 

Egyptology

 

okleveles egyiptológia szakos bölcsész

 

Egyptologist

7

38.

 

 

elméleti nyelvészet

 

Theoretical Linguistics

 

okleveles elméleti nyelvész

 

Philologist in Theoretical Linguistics

7

39.

 

 

emberi erőforrás tanácsadó

 

Human Resource Counselling

 

okleveles emberi erőforrás tanácsadó

 

Human Resource Counsellor

7

40.

 

 

esztétika

 

Aesthetics

 

okleveles esztétika szakos bölcsész

 

Aesthetician

7

41.

 

 

etika

 

Ethics

 

okleveles etika szakos bölcsész

 

Expert in Ethics

7

42.

 

 

filmtudomány

 

Film Studies

 

okleveles filmtudomány szakos bölcsész

 

Expert in Film Studies

7

43.

 

 

filozófia

 

Philosophy

 

okleveles filozófia szakos bölcsész

 

Philosopher

7

44.

 

 

finnugrisztika

 

Finno-Ugric Studies

 

okleveles finnugrisztika szakos bölcsész

 

Philologist in Finno-Ugric Studies

7

45.

 

 

fordító és tolmács

 

Translation and Interpreting

 

okleveles fordító és tolmács

 

Translator and Interpreter

7

46.

 

 

francia nyelv, irodalom és kultúra

 

French Language, Literature and Culture

 

okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

 

Philologist in French Language, Literature and Culture

7

47.

 

 

hebraisztika

 

Hebrew Studies

 

okleveles hebraisztika szakos bölcsész

 

Expert in Hebrew Studies

7

48.

 

 

horvát nyelv és irodalom

 

Croatian Language and Literature

 

okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Croatian Language and Literature

7

49.

 

 

hungarológia

 

Hungarian Studies

 

hungarológia szakos bölcsész

 

Hungarologist

7

50.

 

 

indológia

 

Indology

 

okleveles indológia szakos bölcsész

 

Indologist

7

51.

 

 

iranisztika

 

Iranian Studies

 

okleveles iranisztika szakos bölcsész

 

Expert in Iranian Studies

7

52.

 

 

irodalom- és kultúratudomány

 

Literary and Cultural Studies

 

okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész

 

Philologist of Literary and Cultural Studies

7

53.

 

 

iszlám tanulmányok

 

Islamic Studies

 

okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész

 

Expert in Islamic Studies

7

54.

 

 

japanológia

 

Japanese Studies

 

okleveles japanológia szakos bölcsész

 

Philologist in Japanese Studies

7

55.

 

 

klasszika-filológia

 

Classical Philology

 

okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész

 

Classical Philologist

7

56.

 

 

koreanisztika

 

Korean Studies

 

okleveles koreanisztika szakos bölcsész

 

Expert in Korean Studies

7

57.

 

 

Közép-Európa tanulmányok

 

Central European Studies

 

okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész

 

Central European Studies Expert

7

57/A.

 

 

kreatív írás és művészeti kritika

 

Creative Writing and Art Criticism

okleveles kreatív írás és művészeti kritika szakos bölcsész

Philologist in Creative Writing and Art Criticism

7

58.

 

 

kulturális mediáció

 

Cultural Mediation

 

okleveles kulturális mediátor

 

Culture Mediator

7

59.

 

 

kulturális örökség tanulmányok

 

Cultural Heritage Studies

 

okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

 

Specialist of Cultural Heritage Studies

7

60.

 

 

Latin-Amerika tanulmányok

 

Latin American Studies

 

okleveles Latin-Amerika tanulmányok szakos bölcsész

 

Expert in Latin American Studies

7

61.

 

 

lengyel nyelv és irodalom

 

Polish Language and Literature

 

okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Polish Language and Literature

7

62.

 

 

levéltár

 

Archival Science

 

okleveles levéltáros

 

Archivist

7

63.

 

 

logika és tudományelmélet

 

Logic and Theory of Science

 

okleveles logika és tudományelmélet szakos bölcsész

 

Expert in Logic and Theory of Science

7

64.

 

 

magyar nyelv és irodalom

 

Hungarian Language and Literature Studies

 

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Hungarian Language and Literature

7

64/A.

 

 

mentálhigiénés családkonzulens

 

Mental Health Family Consultant

okleveles mentálhigiénés családkonzulens

Mental Health Family Consultant

7

65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő

 

Mental Health in Relations and Community Development

 

okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember

 

Expert in Mental Health in Relations and Community Development

7

67.

 

 

mongolisztika

 

Mongolian Studies

 

okleveles mongolisztika szakos bölcsész

 

Philologist in Mongolian Studies

7

68.

 

 

művészettörténet

 

Art History

 

okleveles művészettörténész

 

Art Historian

7

69.

 

 

néderlandisztika

 

Dutch Language and Culture Studies

 

okleveles néderlandisztika szakos bölcsész

 

Philologist of Dutch Language and Culture

7

70.

 

 

német nemzetiségi nyelv és irodalom

 

Language and Literature of German as a Minority Language

 

okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist of German as a Minority Language

7

71.

 

 

német nyelv, irodalom és kultúra

 

German Language, Literature and Culture

 

okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

 

Philologist in German Language, Literature and Culture

7

72.

 

 

néprajz

 

Ethnology and Folkloristics

 

okleveles néprajz mesterszakos bölcsész

 

Ethnologist and Folklorist

7

73.

 

 

neveléstudomány

 

Educational Science

 

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész

 

Educational Scientist

7

74.

 

 

olasz nyelv, irodalom és kultúra

 

Italian Language, Literature and Culture

 

okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

 

Philologist in Italian Language, Literature and Culture

7

75.

 

 

orosz nyelv és irodalom

 

Russian Language and Literature

 

okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Russian Language and Literature

7

75/A.

 

 

örmény tanulmányok

 

Global Armenian Studies

okleveles örmény tanulmányok szakos bölcsész

Expert in Global Armenian Studies

7

76.

 

 

portugál nyelv, irodalom és kultúra

 

Portuguese Language, Literature and Culture

 

okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

 

Philologist in Portuguese Language, Literature and Culture

7

77.

 

 

pszichológia

 

Psychology

 

okleveles pszichológus

 

Psychologist

7

78.

 

 

régészet

 

Archaeology

 

okleveles régész

 

Archaeologist

7

79.

 

 

román nyelv, irodalom és kultúra

 

Romanian Language, Literature and Culture

 

okleveles román nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

 

Philologist in Romanian Language, Literature and Culture

7

80.

 

 

romológia

 

Roma Studies

 

okleveles romológus

 

Romologist

7

81.

 

 

ruszisztika

 

Russian Studies

 

okleveles ruszisztika szakos bölcsész szakember

 

Philologist in Russian Studies

7

82.

 

 

sinológia

 

Chinese Studies

 

okleveles sinológia szakos bölcsész

 

Philologist in Chinese Studies

7

83.

 

 

skandinavisztika

 

Scandinavian Studies

 

oklevélben szereplő megjelölése: okleveles skandinavisztika szakos bölcsész

 

Philologist in Scandinavian Languages and Literature

7

84.

 

 

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

 

Spanish Language, Literature and Culture

 

okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

 

Philologist in Spanish Language, Literature and Culture

7

85.

 

 

szemiotika

 

Semiotics

 

okleveles szemiotika szakos bölcsész

 

Semiotician

7

86.

 

 

szerb nyelv és irodalom

 

Serbian Language and Literature

 

okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Serbian Language and Literature

7

87.

 

 

színháztudomány

 

Theatre Studies

 

okleveles színháztudomány szakos bölcsész okleveles

 

Theatre Studies Expert

7

88.

 

 

szlavisztika

 

Slavic Studies

 

okleveles szlavisztika szakos bölcsész

 

Philologist in Slavic Studies

7

89.

 

 

szlovák nyelv és irodalom

 

Slovakian Language and Literature

 

okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Slovakian Language and Literature

7

90.

 

 

szlovén nyelv és irodalom

 

Slovenian Language and Literature

 

okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Slovenian Language and Literature

7

91.

 

 

társadalmi befogadás tanulmányok

 

Social Integration

 

okleveles társadalmi befogadás tanácsadó

 

Social Integration Counsellor

7

92.

 

 

tibetológia

 

Tibetan Studies

 

okleveles tibetológia szakos bölcsész

 

Philologist in Tibetan Studies

7

93.

 

 

történelem

 

History

 

okleveles történész

 

Historian

7

94.

 

 

történeti muzeológia

 

Historical Museology

 

okleveles történeti muzeológus

 

Historical Museologist

7

95.

 

 

turkológia

 

Turkic Studies

 

okleveles turkológia szakos bölcsész

 

Philologist in Turkic Studies

7

96.

 

 

újgörög nyelv, irodalom és kultúra

 

Modern Greek Language, Literature and Culture

 

okleveles újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

 

Philologist in Modern Greek Language, Literature and Culture

7

97.

 

 

ukrán nyelv és irodalom

 

Ukrainian Language and Literature

 

okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész

 

Philologist in Ukrainian Language and Literature

7

98.

 

 

vallástörténet

 

History of Religion

 

okleveles vallástörténész

 

Expert in History of Religion

7

99.

 

 

vallástudomány

 

Religious Studies

 

okleveles vallástudomány szakos bölcsész

 

Expert in Religious Studies

7

100.

Társadalomtudomány

Social Science

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás

 

 

Health Policy, Planning and Financing

 

okleveles egészségpolitikai szakértő

 

Expert in Health Policy, Planning and Financing

7

101.

 

 

humánökológia

 

Human Ecology

 

okleveles humánökológia szakember

 

Expert in Human Ecology

7

101/A.

 

 

interdiszciplináris családtudomány

 

Interdisciplinary Family Studies

okleveles interdiszciplináris családtudományi szakember

Expert in Interdisciplinary Family Studies

7

102.

 

 

Kelet-Ázsia tanulmányok

 

East Asian Studies

 

okleveles Kelet-Ázsia elemző

 

Expert in East Asian Studies

7

103.

 

 

kisebbségpolitika

 

Ethnic and Minority Policy

 

okleveles kisebbségpolitikai szakember

 

Ethnic and Minority Policy Expert

7

104.

 

 

kommunikáció- és médiatudomány

 

Communication and Media Studies

 

okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

 

Communications and Media Studies Expert

7

105.

 

 

könyvtártudomány

 

Library Science

 

okleveles informatikus könyvtáros

 

Library and Information Scientist

7

106.

 

 

közösségi és civil tanulmányok

 

Community and Civil Development Studies

 

okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember

 

Expert in Community and Civil Development Studies

7

107.

 

 

kulturális antropológia

 

Cultural Anthropology

 

okleveles kulturális antropológus

 

Cultural Anthropologist

7

108.

 

 

nemzetközi tanulmányok

 

International Relations

 

okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

 

International Relations Expert

7

108/A.

 

 

politikai gazdaságtan

 

 

Political Economy

 

okleveles politológus közgazdász

Political Economist

7

109.

 

 

politikatudomány

 

Political Science

 

okleveles politológus

 

Political Scientist

7

110.

 

 

 

survey statisztika és adatanalitika

 

 

 

Survey Statistics and Data Analysis

 

okleveles survey statisztika és adatanalitikai szakértő

 

Survey Statistician and Data Analyst

7

111.

 

 

szociális munka

 

Social Work

 

okleveles szociális munkás

 

Social Worker

7

112.

 

 

szociálpedagógia

 

Social Pedagogy

 

okleveles szociálpedagógus

 

Social Pedagogue

7

113.

 

 

szociálpolitika

 

Social Policy

 

okleveles szociálpolitikus

 

Social Policy Expert

7

114.

 

 

szociológia

 

Sociology

 

okleveles szociológus

 

Sociologist

7

114/A.

 

 

társadalmi-
viselkedés-elemzés

 

Social Behavior Analysis

okleveles társadalmi-
viselkedés-elemző

Social Behavior Analyst

7

115.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115/A.

 

 

autonómrendszer-informatikus

 

Computer Science for Autonomous Driving

 

okleveles autonómrendszer-informatikus

 

Computer Scientist for Autonomous Driving

7

116.

Informatika

Computer Science and Information Technology

gazdaságinformatikus

 

Business Informatics

 

okleveles gazdaságinformatikus

 

Business Informatics Engineer

7

117.

 

 

mérnökinformatikus

 

Computer Science Engineering

 

okleveles mérnökinformatikus

 

Computer Science Engineer

7

118.

 

 

orvosi biotechnológia

 

Medical Biotechnology

 

okleveles orvosi biotechnológus

 

Medical Biotechnologist

7

119.

 

 

programtervező informatikus

 

Computer Science

 

okleveles programtervező informatikus

 

Computer Scientist

7

120.

Jogi

Legal Science

európai és nemzetközi üzleti jog

 

European and International Business Law

 

európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

 

European and International Business Lawyer

7

121.

 

 

jogász

Law

 

okleveles jogász

 

Jurist

7

122.

 

 

kodifikátor

 

Legal Regulation in Public Administration

 

okleveles kodifikátor

 

Legal Expert in Regulation

7

123.

 

 

kriminológia

 

Criminology

 

okleveles kriminológus

 

Criminologist

7

124.

 

 

személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás

 

Labour Relations and Social Security Administration

okleveles személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember

Labour Relations and Social Security Expert

7

125/A.

Gazdaságtudományok

Economic Science

agrárközgazdász

 

Agricultural Ecomomics

okleveles közgazdász agrárközgazdász szakon

Agricultural Ecomomist

7

126.

 

 

biztosítási és pénzügyi matematika

 

Actuarial and Financial Mathematics

okleveles biztosítási és pénzügyi

matematikus-közgazdász

Actuarial and Financial
Mathematician-Economist

7

126/A.

 

 

családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana

 

Economics of Family Policy and Public Policies for Human Development

okleveles közgazdász családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana szakon

Economist in Family Policy and in Public Policies for Human Development

7

127.

 

 

ellátásilánc-menedzsment

 

Supply Chain Management

 

okleveles ellátásilánc menedzser

 

Supply Chain Manager

7

128.

 

 

 

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés

Economic and Financial Mathematical Analysis

 

okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon

 

Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis

7

129.

 

 

közgazdálkodás és közpolitika

 

Public Policy and Management

 

okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon

 

Economist in Public Policy and Management

7

130.

 

 

közgazdasági elemző

 

Economic Analysis

 

okleveles közgazdasági elemző

 

Economic Analyst

7

130/A.

 

 

kutatási menedzser

 

Research Management

okleveles közgazdász kutatási menedzser szakon

Economist in Research Management

7

131.

 

 

marketing

 

Marketing

 

okleveles közgazdász marketing szakon

 

Economist in Marketing

7

132.

 

 

Master of Business Administration (MBA)

 

Master of Business Administration (MBA)

 

okleveles közgazdász MBA szakon

 

Economist

7

132/A.

 

 

nemzetközi adózás

 

Master in International Taxation

okleveles közgazdász nemzetközi adózás szakon

Economist in International Taxation

7

132/B.

 

 

nemzetközi fejlesztés

 

Internacional Development

okleveles közgazdász nemzetközi fejlesztés szakon

Economist in Internacional Development

7

133.

 

 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

 

International Economy and Business

 

okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

 

Economist in International Economy and Business

7

134.

 

 

pénzügy

 

Finance

 

okleveles közgazdász pénzügy szakon

 

Economist in Finance

7

134/A.

 

 

 

 

 

 

 

 

135.

 

 

regionális és környezeti gazdaságtan

 

Regional and Environmental Economic Studies

 

okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon

 

Economist in Regional and Environmental Economic Studies

7

136.

 

 

sportközgazdász

 

Sports Economics

 

okleveles sportközgazdász

 

Sports Economist

7

137.

 

 

számvitel

 

Accountancy

 

okleveles közgazdász számvitel szakon

 

Economist in Accountancy

7

138.

 

 

turizmus-menedzsment

 

Tourism Management

 

okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon

 

Economist in Tourism and Management

7

138/A.

 

 

vállalatgazdaságtan

 

Business Economics

okleveles közgazdász vállalatgazdaság szakon

Economist in Business Management

7

139.

 

 

vállalkozásfejlesztés

 

Business Development

 

okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

 

Economist in Business Development

7

140/A.

Műszaki

Engineering Science

alapanyag-gyártási folyamatmérnöki

 

Process Engineering for Raw Material Production

okleveles alapanyag-gyártási folyamatmérnök

Process Engineer for Raw Material Production

7

141.

 

 

anyagmérnöki

 

Materials Engineering

okleveles anyagmérnök

Materials Engineer

7

141/A.

 

 

autonóm járműirányítási mérnöki

 

Autonomous Vehicle Control Engineering

 

okleveles autonóm járműirányítási mérnök

 

Autonomous Vehicle Control Engineer

7

142.

 

 

bánya- és geotechnikai mérnöki

 

Mining and Geotechnical Engineering

 

okleveles bánya- és geotechnikai mérnök

 

Mining and Geotechnical Engineer

7

143.

 

 

biomérnöki

 

Biochemical Engineering

 

okleveles biomérnök

 

Biochemical Engineer

7

144.

 

 

biztonságtechnikai mérnöki

 

Safety Engineering

 

okleveles biztonságtechnikai mérnök

 

Safety Engineer

7

145.

 

 

egészségügyi mérnöki

 

Biomedical Engineering

 

okleveles egészségügyi mérnök

 

Biomedical Engineer

7

146.

 

 

energetikai mérnöki

 

Energy Engineering

 

okleveles energetikai mérnök

 

Energy Engineer

7

147.

 

 

építész

 

Architect

 

okleveles építész

 

Architect

7

148.

 

 

 

építészmérnöki

Architecture

 

okleveles építészmérnök

 

Architect

7

148/A.

 

 

építményinformatikai mérnöki

 

Construction Information Technology Engineering

okleveles építmény-informatikai mérnök

Construction Information Technology Engineer

7

149.

 

 

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki

 

Building Service and Process Engineering

 

okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök

 

Building Service and Process Engineer

7

150.

 

faipari mérnöki

 

Timber Industry Engineering

 

okleveles faipari mérnök

 

Timber Industry Engineer

7

151.

 

 

földmérő- és térinformatikai mérnöki

 

Land Surveying and Geographical Information Systems Engineering

 

okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök

 

Land Surveying and Geoinformatical Engineer

7

152.

 

 

földtudományi mérnöki

 

Earth Sciences Engineering

 

okleveles földtudományi mérnök

 

Earth Sciences Engineer

7

153.

 

 

gépészeti modellezés

 

Mechanical Engineering Modelling

 

okleveles gépészeti modellező mérnök

 

Mechanical Modelling Engineer

7

154.

 

 

gépészmérnöki

 

Mechanical Engineering

 

okleveles gépészmérnök

 

Mechanical Engineer

7

155.

 

 

gyógyszervegyész-mérnöki

 

Pharmaceutical Engineering

 

okleveles gyógyszervegyész-mérnök

 

Pharmaceutical Engineer

7

156.

 

 

hidrogeológus mérnöki

 

Hydrogeological Engineering

 

okleveles hidrogeológus mérnök

 

Hydrogeological Engineer

7

157.

 

 

info-bionika mérnöki

 

Info-Bionics Engineering

 

okleveles info-bionikus mérnök

 

Info-Bionics Engineer

7

158.

 

 

infrastruktúra-építőmérnöki

 

Infrastructural Engineering

 

okleveles infrastruktúra-építőmérnök

 

Infrastructural Engineer

7

159.

 

 

ipari terméktervező mérnöki

 

Industrial Design Engineering

 

okleveles ipari terméktervező mérnök

 

Industrial Design Engineer

7

160.

 

 

járműmérnöki

 

Vehicle Engineering

 

okleveles járműmérnök

 

Vehicle Engineer

7

161.

 

 

kohómérnöki

 

Metallurgical Engineering

 

okleveles kohómérnök

 

Metallurgical Engineer

7

162.

 

 

könnyűipari mérnöki

 

Light Industrial Engineering

 

okleveles könnyűipari mérnök

 

Light Industry Engineer

7

163.

 

 

környezetmérnöki

 

Environmental Engineering

 

okleveles környezetmérnök

 

Environmental Engineer

7

164.

 

 

közlekedésmérnöki

 

Transportation Engineering

 

okleveles közlekedésmérnök

 

Transportation Engineer

7

165.

 

 

létesítménymérnöki

 

Construction Engineering

 

okleveles létesítménymérnök

 

Construction Engineer

7

166.

 

 

logisztikai mérnöki

 

Logistics Engineering

 

okleveles logisztikai mérnök

 

Logistics Engineer

7

167.

 

 

mechatronikai mérnöki

 

Mechatronical Engineering

 

okleveles mechatronikai mérnök

 

Mechatronical Engineer

7

168.

 

 

műanyag- és száltechnológiai mérnöki

 

Polymer and Fibre Technology Engineering

 

okleveles műanyag- és száltechnológiai mérnök

 

Polymer and Textile Technology Engineer

7

169.

 

 

műszaki menedzser

 

Engineering Management

 

okleveles műszaki menedzser

 

Engineering Manager

7

170.

 

 

olaj- és gázmérnöki

 

Oil and Gas Engineering

 

okleveles olaj- és gázmérnök

 

Oil and Natural Gas Engineer

7

171.

 

 

olajmérnöki

 

Petroleum Engineering

 

okleveles olajmérnök

 

Petroleum Engineer

7

171/A.

 

 

sportmérnöki

 

Sports Engineering

okleveles sportmérnök

Sports Engineer

7

172.

 

 

szerkezet-építőmérnöki

 

Structural Engineering

 

okleveles szerkezet-építőmérnök

 

Structural Engineer

7

173.

 

 

szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki

 

Petroleum Geoengineering

 

okleveles szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök

 

Petroleum Geoengineer

7

174.

 

 

településmérnöki

 

Urban Systems Engineering

 

okleveles településmérnök

 

Urban Systems Engineer

7

174/A.

 

 

űrmérnöki

 

Space Engineering

okleveles űrmérnök

Space Engineer

7

175.

 

 

védelmi infokommunikációs rendszertervező

 

Defence C3 Systems Management

 

okleveles védelmi infokommunikációs rendszertervező

 

Defence C3 Systems Manager

7

176.

 

 

vegyészmérnöki

 

Chemical Engineering

 

okleveles vegyészmérnök

 

Chemical Engineer

7

177.

 

 

villamosmérnöki

 

Electrical Engineering

 

okleveles villamosmérnök

 

Electrical Engineer

7

178.

Orvos-és egészségtudomány

Medical and Health

Science

 

általános orvos

Medicine

 

okleveles orvosdoktor

 

Doctor of Medicine

7

179.

 

 

kiterjesztett hatáskörű ápoló

 

Advanced Practice in Nursing

okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló

Advanced Practice Nurse

7

180.

 

 

egészségpszichológia

 

Health Psychology

 

okleveles egészségpszichológus

 

Health Psychologist

7

181.

 

 

egészségügyi menedzser

 

Health Care Management

 

okleveles egészségügyi menedzser

 

Health Care Manager

7

182.

 

 

egészségügyi szociális munka

 

Social Work in Health Care

 

okleveles egészségügyi szociális munkás

 

Social Worker in Health Care

7

183.

 

 

fizioterápia

 

Physiotherapy

 

okleveles fizioterapeuta

 

Physiotherapist

7

184.

 

 

 

fogorvos

Dentistry

 

okleveles fogorvos doktor

 

Dentist (D.M.D. - doctor medicinae dentariae)

7

185.

 

 

 

gyógyszerész

Pharmacy

 

okleveles gyógyszerész

 

Pharmacist (Pharm. D - doctor pharmaciae)

7

186.

 

 

klinikai laboratóriumi kutató

 

Clinical Laboratory Sciences

 

okleveles klinikai laboratóriumi kutató

 

Clinical Laboratory Scientist

7

187.

 

 

komplex rehabilitáció

 

Complex Rehabilitation

 

okleveles rehabilitációs szakember

 

Rehabilitationist

7

188.

 

 

népegészségügyi

 

Public Health

 

okleveles népegészségügyi szakember

 

Expert in Public Health

7

189.

 

 

radiográfia

 

Radiography

 

okleveles radiográfus

 

Radiographer

7

189/A.

 

 

szakvédőnő

 

Health Visitor

okleveles szakvédőnő

Advanced Heatlh Visitor

7

190.

 

 

táplálkozástudományi

 

Nutritional Sciences

 

okleveles táplálkozástudományi szakember

 

Nutritionist

7

190/A.

Pedagógusképzés

Teacher Training

gyermekkultúra

 

 

 

Culture of Early Childhood

 

okleveles gyermekkultúra szakos szakember

 

Expert in Early Childhood Cultura Studies

7

191.

 

 

gyógypedagógia

 

Special Needs Education

okleveles gyógypedagógus

Special Needs Educator

7

191/A.

 

 

logopédia

 

Speech and Language Therapy

okleveles logopédus

Speech and Language Therapist

7

192.

 

 

tanár

tanár

Teacher

 

(külön kormányrendelet szerint)

 

 

7

193.

Sporttudomány

Sport Science

humánkineziológia

 

Human Kinesiology

 

okleveles humánkineziológus

 

Human Kinesiologist

7

194.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195.

 

 

sportmenedzser

 

Sports Management

 

okleveles sportmenedzser

 

Sports Manager

7

196.

 

 

szakedző

 

Sports Coaching

 

okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)

 

Sports Coach specialized in (Name of Sport)

7

197.

Természettudomány

Natural Science

alkalmazott matematikus

 

Applied Mathematics

 

okleveles alkalmazott matematikus

 

Applied Mathematician

7

198.

 

 

anyagtudomány

 

Materials Science

 

okleveles anyagkutató

 

Materials Scientist

7

199.

 

 

biológus

 

Biology

 

okleveles biológus

 

Biologist

7

200.

 

 

biotechnológia

 

Biotechnology

 

okleveles biotechnológus

 

Biotechnologist

7

201.

 

 

csillagász

 

Astronomy

 

okleveles csillagász

 

Astronomer

7

202.

 

 

fizikus

 

Physics

 

okleveles fizikus

 

Physicist

7

203.

 

 

földtudomány

 

Earth Sciences

 

okleveles földtudományi kutató

 

Earth Scientist

7

204.

 

 

geofizikus

 

Geophysics

 

okleveles geofizikus

 

Geophysicist

7

205.

 

 

geográfus

 

Geography

 

okleveles geográfus

 

Geographer

7

205/A.

 

 

geoinformatika

 

Geoinformatics

okleveles geoinformatikus

Expert in Geoinformatics

7

206.

 

 

geológus

 

Geology

 

okleveles geológus

 

Geologist

7

207.

 

 

hidrobiológus

 

Hydrobiology

 

okleveles hidrobiológus

 

Hydrobiologist

7

208.

 

 

környezettudomány

 

Environmental Science

 

okleveles környezetkutató

 

Environmental Scientist

7

209.

 

 

matematikus

 

Mathematics

 

okleveles matematikus

 

Mathematician

7

210.

 

 

meteorológus

 

Meteorology

 

okleveles meteorológus

 

Meteorologist

7

211.

 

 

molekuláris biológia

 

Molecular Biology

 

okleveles molekuláris biológus

 

Molecular Biologist

7

212.

 

 

számítógépes és kognitív idegtudomány

 

Computational and Cognitive Neuroscience

 

okleveles számítógépes és kognitív idegtudományi kutató

 

Computational and Cognitive Neuroscientist

7

213.

 

 

térképész

 

Cartography

 

okleveles térképész

 

Cartographer

7

214.

 

 

vegyész

 

Chemistry

 

okleveles vegyész

 

Chemist

7

215.

Művészet

Arts

animáció

 

Animation

okleveles animációs filmrendező művész

Animation Film Director

7

215/A.

 

 

belsőépítész tervezőművész

 

Interior and Spatial Design

okleveles belsőépítész tervezőművész

Interior and Spatial Designer

7

215/B.

 

 

cirkuszművészet

 

Circus Arts

okleveles cirkuszművész

Circus Artist

7

216.

 

 

design- és művészetmenedzsment

 

 

Art and Design Management

 

okleveles design- és művészetmenedzser

 

Art and Design Manager

7

217.

 

 

designelmélet

 

 

Design Theory

 

okleveles design- és művészet teoretikus

 

Expert in Design Theory

7

218.

 

 

divat- és textiltervezés

 

 

Fashion and Textile Design

 

okleveles divat- és textiltervező művész

 

Fashion and Textile Designer

7

219.

 

 

dokumentumfilm-rendező művész

 

 

Documentary Film Directing

 

okleveles dokumentumfilm-rendező művész

 

Documentary Film Director

7

220.

 

 

egyházzeneművész

 

Church Music

okleveles egyházzene-művész

Church Musician

7

221.

 

 

építőművész

 

 

Architectural Design

 

okleveles építőművész

 

Architectural Designer

7

222.

 

 

ékszertervezés és fém-
művesség

 

Jewellery and Metal Design

okleveles ékszer- és fémműves tervező művész

Jewellery and Metal Designer

7

223.

 

 

 

festőművész

 

Painting

 

okleveles festőművész

 

Painter

7

224.

 

 

film- és médiaproducer

 

Film and Media Production

okleveles film- és médiaproducer

Film and Media Producer

7

225.

 

 

filmoperatőr művész

 

 

Cinematography

 

okleveles filmoperatőr művész

 

Cinematographer

7

226.

 

 

filmrendező művész

 

 

Film Directing

 

okleveles filmrendező művész

 

Film Director

7

226/A.

 

 

forgatókönyvíró

 

Screenwriting

okleveles forgatókönyvíró

Screenwriter

7

227.

 

 

formatervező művész

 

 

Design

 

okleveles formatervező művész

 

Designer

7

228.

 

 

fotográfia

 

 

Photography

 

okleveles fotográfustervező művész

 

Photographer

7

229.

 

 

 

grafikusművész

 

Graphic Arts

 

okleveles grafikusművész

 

Graphic Artist

7

229/A.

 

 

hangművészet

 

Sound Art

okleveles hangművész

Sound Artist

7

229/B.

 

 

immerzív film

 

Immersive Film

okleveles immerzívfilm-alkotó

Immersive Media Filmmaker

7

229/C.

 

 

interakció tervezés

 

Interaction Design

okleveles interakció-
és felhasználói élmény tervező

Interaction and User Experience Designer

7

230.

 

 

 

intermédia-művész

 

Intermedia Art

 

okleveles médiaművész

 

Intermedia Artist

7

230/A.

 

 

jazzének-
művész

 

Jazz Singing

okleveles jazzének-művész

Jazz Singer

7

230/B.

 

 

jazzhangszer-
művész

 

Instrumental Jazz Performance

1. okleveles jazz-zongoraművész

2. okleveles jazzgitár-
művész

3. okleveles jazzbasszusgitár-
művész

4. okleveles jazzbőgő-
művész

5. okleveles jazzszaxofon-művész

6. okleveles jazztrombita-művész

7. okleveles jazzharsona-művész

8. okleveles jazzdob-
művész

1. Jazz Pianist

2. Jazz Guitarist

3. Jazz Bass Guitarist

4. Jazz Double Bass Performer

5. Jazz Saxophonist

6. Jazz Trumpeter

7. Jazz Trombonist

8. Jazz Drummer

7

230/C.

 

 

jazz-
zeneszerző

 

Jazz Composition

okleveles jazz-zeneszerző

Jazz Composer

7

231.

 

 

karmester (zenekari karmester, fúvós-
zenekari karnagy szakirányok)

 

Conducting

1. okleveles zenekari karmester-művész

2. okleveles fúvószenekari karnagy-művész

1. Orchestra Conductor

2. Wind Band Conductor

7

231/A.

 

 

képzőművész

 

Fine Arts

okleveles képzőművész

Fine Artist

7

232.

 

 

kerámiatervezés

 

 

Ceramics Design

 

okleveles kerámiatervező művész

 

Ceramics Designer

7

233.

 

 

klasszikus énekművész (operaének, oratórium- és dalének szakirányok)

 

 

Classical Singing

1.    okleveles operaének-művész

2.    okleveles oratórium- és dalénekművész

1.    Opera Singer

2.    Oratorio and Song Performer

7

234.

 

 

klasszikus hangszerművész

 

 

Classical Musical Instrumental Performance

1.    okleveles zongoraművész

2.    okleveles zongorakísérő-korrepetitor

3.    okleveles orgonaművész

4.    okleveles csembalóművész

5.    okleveles hárfaművész

6.    okleveles gitárművész

7.    okleveles cimbalomművész

8.    okleveles harmonikaművész

9.    okleveles hegedűművész

10.    okleveles mélyhegedűművész

11.    okleveles gordonkaművész

12.    okleveles gordonművész

13.    okleveles fuvolaművész

14.    okleveles klarinétművész

15.    okleveles szaxofonművész

16.    okleveles oboaművész

17.    okleveles fagottművész

18.    okleveles kürtművész

19.    okleveles trombitaművész

20.    okleveles harsonaművész

21.    okleveles tubaművész

22.    okleveles ütőhangszerművész

1.    Pianist

2.    Piano Accompanist and Repetitor

3.    Organist

4.    Harpsichord player

5.    Harpist

6.    Guitarist

7.    Cimbalom/Dulcimer player

8.    Accordion player

9.    Violinist

10.    Violist

11.    Cellist

12.    Double Bassist

13.    Flautist

14.    Clarinetist

15.    Saxophonist

16.    Oboist

17.    Bassoonist

18.    Horn Player

19.    Trumpeter

20.    Trombonist

21.    Tubist

22.    Percussionist

7

235.

 

 

klasszikusbalett-művész

 

 

Classical Ballet

 

okleveles klasszikusbalett-művész

 

Classical Ballet Artist

7

236.

 

 

Kodály-zenepedagógia

 

 

Kodály Music Pedagogy

 

okleveles Kodály-zenepedagógiai szakértő

 

Expert in Kodály Music Pedagogy

7

237.

 

 

koreográfus

 

 

Choreography

 

okleveles koreográfus

 

Choreographer

7

237/A.

 

 

kortárs művészet-
elméleti és kurátori ismeretek

 

Contemporary Art Theory and Curatorial Studies

okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor

Expert in Contemporary Art Theory and Curatorial Studies

7

238.

 

 

kortárstánc művész

 

 

Contemporary Dance

 

okleveles kortárstánc művész

 

Contemporary Dance Artist

7

239.

 

 

kóruskarnagy

 

 

Choir Conducting

 

okleveles kóruskarnagy művész

 

Choir Conductor

7

240.

 

 

látványtervező művész

 

Art of Scenography

okleveles látványtervező művész

Artist in Scenography

7

241.

 

 

média design

 

 

Media Design

 

okleveles média designer

 

Media Designer

7

242.

 

 

muzikológus

 

 

Musicology

 

okleveles muzikológus

 

Musicologist

7

243.

 

 

néptáncművész

 

 

Hungarian Folk Dance

 

okleveles néptáncművész

 

Hungarian Folk Dance Artist

7

244.

 

 

régi-zene hangszerművész

 

 

Early Music Instrumental Performance

1.    okleveles régi-zene művész (csembaló)

2.    okleveles régi-zene művész (fortepiano)

3.    okleveles régi-zene művész (barokk hegedű)

4.    okleveles régi-zene művész (viola da gamba)

5.    okleveles régi-zene művész (barokk gordonka)

6.    okleveles régi-zene művész (blockflöte)

7.    okleveles régi-zene művész (barokk fuvola)

8.    okleveles régi-zene művész (barokk oboa)

9.    okleveles régi-zene művész (barokk fagott)

10.    okleveles régi-zene művész (cornetto)

11.    okleveles régi-zene művész (natúrtrombita)

12.    okleveles régi-zene művész (natúrkürt)

13.    okleveles régi-zene művész (barokk harsona)

14.    okleveles régi-zene művész (lant)

1.    Early Music Performer (Harpsichord)

2.    Early Music Performer (Fortepiano)

3.    Early Music Performer (Baroque Violin)

4.    Early Music Performer (Viola da Gamba)

5.    Early Music Performer (Baroque Cello)

6.    Early Music Performer (Recorder)

7.    Early Music Performer (Baroque Flute)

8.    Early Music Performer (Baroque Oboe)

9.    Early Music Performer (Baroque Bassoon)

10.    Early Music Performer (Cornett)

11.    Early Music Performer (Natural Trumpet)

12.    Early Music Performer (Natural Horn)

13.    Early Music Performer (Baroque Trombone)

14.    Early Music Performer (Lute)

7

245.

 

 

 

restaurátorművész

Art Conservation-Restoration

okleveles restaurátorművész

Art Conservator-Restorer

7

246.

 

 

 

dramaturg

Dramaturgy

okleveles dramaturg

Dramaturg

7

247.

 

 

 

színházrendező

 

Stage Directing

 

okleveles színházrendező

 

Stage Director

7

248.

 

 

 

színművész

 

Acting

 

okleveles színművész

 

Actor/Actress

7

249.

 

 

 

szobrászművész

 

Sculpture

 

okleveles szobrászművész

 

Sculptor

7

250.

 

 

tájépítészet és kertművészet

 

 

Landscape Architecture and Garden Design

okleveles tájépítész-
kertművész

Landscape Architect and Garden Designer

7

250/A.

 

 

tárgyalkotás

 

Designer-Maker

okleveles tárgyalkotó művész

Designer-Maker

7

251.

 

 

televíziós műsorkészítő művész

 

 

Television Production Arts

 

okleveles televíziós műsorkészítő művész

 

Expert in Television Production Arts

7

252.

 

 

tervezőgrafika

 

 

Graphic Design

 

okleveles tervezőgrafikus művész

 

Graphic Designer

7

253.

 

 

zeneszerző

 

 

Music Composition

 

okleveles zeneszerző

 

Composer

7

254.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255.

Művészet-közvetítés

Art Education

művészeti instruktor

 

 

Arts Communication

 

okleveles művészeti instruktor

 

Arts Communication Expert

7

4. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez63


Magyar és külföldi intézmények közös képzéseinek jegyzéke
0X05919O_0

 

A

 

B

C

D

E

F

G

 

1.

Képzési terület

 

Study Field in English

Szak

Programme in English

Szakképzettség

Qualifications Obtainable in Master Programme in English

EKKR és MKKR
szint

 

2.

Agrár

Agricultural Science

fenntartható takarmányozás

Sustainable Animal Nutrition and Feeding

okleveles fenntartható takarmányozási agrármérnök

Sustainable Animal Nutrition Agricultural Engineer

7

 

2/A.

Agrár

Agricultural Science

fenntartható mezőgazdaság, élelmiszertermelés és -technológia a Duna régióban

Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region

okleveles fenntarthatósági agrármérnök

Agricultural Engineer in Sustainable Agriculture and Food Production

7

 

3.

Társadalom- tudomány

Social Science

környezetpolitika és menedzsment

Environmental Sciences Policy and Management

okleveles környezetpolitika és menedzsment szakember

Expert in Environmental Sciences Policy and Management

7

 

4.

Társadalom- tudomány

Social Science

közpolitika

Public Policy

okleveles nemzetközi közpolitikai szakember

Expert in International Public Policy

7

 

5.

Társadalom- tudomány

Social Science

összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok

Comparative Local Development Studies

okleveles helyi fejlesztő

Local Development Expert

7

 

6.

Társadalom-
tudomány

Social Science

szociális munka és szociális gazdaság

Social Work and Social Economics

okleveles szociális gazdaság szakember

 

Expert in Social Economics

7

 

7.

Bölcsészet-
tudomány

Arts and Humanities

Európai társadalmi terek, fejlesztés és örökség

European Social Spaces, Development and Heritage

okleveles társadalomfejlesztési szakértő

 

Expert in Social Development

7

 

8.

Bölcsészet-
tudomány

Arts and Humanities

Choreomundus – Tánc mint tudás, gyakorlat és kulturális örökség

Choreomundus – International Master In Dance Knowledge, Practice and Heritage

okleveles etnokoreológus

 

Ethnochoreologist

7

 

9.

Bölcsészet-
tudomány

Arts and Humanities

európai lexikográfia

European Master in Lexicography

okleveles lexikográfus

Lexicographer

 

7

 

10.

Művészet

Arts

DocNomads dokumentumfilm-rendező művész

DocNomads Documentary Film Directing

okleveles DocNomads dokumentumfilm-rendező művész

Documentary Film Director

 

7

 

11.

Művészet

Arts

PuppeTry bábművész

PuppeTry Master’s Degree Program in Puppetry

okleveles bábművész

Puppeteer

 

7

 

12.

Művészet

Arts

Viewfinder filmoperatőr művész

Viewfinder Cinematography Program

okleveles Viewfinder filmoperatőr művész

Viewfinder

 

7

5. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethezA felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott, e rendelettel megváltoztatott elnevezésű alap- és mesterképzési szakok, illetve felsőoktatási szakképzések jegyzéke

 

A

B

1.

A 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott szakok, felsőoktatási szakképzések

E rendelettel megváltoztatott elnevezésű szakok, felsőoktatási szakképzések

2.

mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés

mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

3.

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés

orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés

4.

szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés

szőlész-borász felsőoktatási szakképzés

5.

alkalmazott látványtervezés alapképzési szak

látványtervezés alapképzési szak

6.

design-és művészetelmélet alapképzési szak

designkultúra alapképzési szak

7.

ének-zene alapképzési szak

zenekultúra alapképzési szak

8.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

9.

had-és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

10.

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak

orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak

11.

politológia alapképzési szak

politikatudományok alapképzési szak

12.

testnevelő-edző alapképzési szak

edző alapképzési szak

13.

buddhizmus mesterképzési szak

buddhizmus tanulmányok mesterképzési szak

14.

erkölcstan- és etikatanár

etikatanár

15.

filmoperatőr művész mesterképzési szak

filmoperatőr mesterképzési szak

16.

filmrendező művész mesterképzési szak

filmrendező mesterképzési szak

17.

informatikus könyvtáros mesterképzési szak

könyvtártudomány mesterképzési szak

18.

interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak

társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szak

19.

kognitív tanulmányok mesterképzési szak

számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzési szak

20.

logisztikai menedzsment mesterképzési szak

ellátásilánc menedzsment mesterképzési szak

6. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez64

1

A rendeletet a 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. december 30. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 4. §-a alapján a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. mellékletének pedagógusképzés képzési területén – 2021. december 30-át megelőzően – meghatározott alap- és mesterképzési szak azonosnak minősül az e hatályon kívül helyező rendeletben meghatározott, a pedagógusképzés képzési területen ugyanazon szak- és szakképzettség-megjelöléssel szereplő alap- és mesterképzési szakkal.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 91. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 93. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (6) bekezdése a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésével megállapított, a 223/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (7) bekezdését a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (8) bekezdését a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 43. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdése a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (4) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (5) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 3. § (7) bekezdését a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 92. §-a iktatta be.

13

A 4. alcímet (4–5. §) a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. alcím címe a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (1) bekezdése a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (2) bekezdés f) pontját a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 6. § (2) bekezdés i) pontja a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (1a) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

19

A 8. § (2) bekezdése a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 7. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 10. § (4) bekezdése a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 10. § (6a) bekezdését a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2016. július 1.

23

A 10. § (11) bekezdését a 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2017. november 30.

25

A 10. § (12) bekezdését a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

26

A 10. § (13) bekezdését a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2018. október 13.

28

A 10. § (14) bekezdését a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

29

A hatálybalépés időpontja 2018. október 13.

30

A 10. § (15) bekezdését a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

31

A 10. § (16) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 1.

33

A 10. § (17) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

34

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 1.

35

A 10. § (18) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 25. § a) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 10. § (19) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

37

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 1.

38

A 10. § (20) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

39

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 1.

40

A 10. § (21) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

41

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 1.

42

A 10. § (22) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 1.

44

A 10. § (23) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

45

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 1.

46

A 10. § (24) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

47

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 1.

48

A 10. § (25) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

49

A hatálybalépés időpontja 2020. szeptember 1.

50

A 10. § (26) bekezdését a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 25. § c) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 10. § (27) bekezdését a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

52

A 10. § (28) bekezdését a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

53

A 11. § a 205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 17. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

54

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 14. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 14. § d) pont da)–db) alpontja a 205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 17. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

57

A 14. § d) pont dc) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 14. § e) pont ea)–ed) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 14. § e) pont ee) alpontja a 210/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján nem lép hatályba.

60

Az 1. melléklet a 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

64

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére