• Tartalom

144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2015.06.13.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35/A. § (1) bekezdésében az „üzemezéséhez” szövegrész helyébe az „ütemezéséhez” szöveg lép.

2. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] a 6. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

a) 22. § (1) bekezdés d) pontjában az „a 2. melléklet szerinti adattartalom” szövegrész helyébe az „a 2. melléklet, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 11. pontja szerinti pénzügyi eszközök (a továbbiakban: pénzügyi eszközök) esetén a 3. melléklet szerinti adattartalom” szöveg,

b) 27. § (2) bekezdésében az „a 2. mellékletben meghatározott” szövegrész helyébe az „a 2. mellékletben – az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzügyi eszközök esetén a 3. mellékletben – meghatározott” szöveg

lép.

3. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendeletet kell alkalmazni a 2014–2020 programozási időszakban)

d) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (a továbbiakban: ETHA) [az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Alapok],
e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) [az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ESB-alapok],”

(származó források terhére történő kötelezettségek vállalására, a programok tervezésére, végrehajtására, nyomon követésére, továbbá a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre.)

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pénzügyi eszköz vonatkozásában a 45–72. §-t, a 79. § (3) bekezdést, a 80–85. §-t, a 90–91. §-t, a 110–110/B. §-t, a 115–147. §-t, a 178–180. §-t, a 192–199. §-t, valamint az 1. melléklet 7.1–97.2., 100.1–198.5., 241.1–247.6., 278.1–306.3. és 328.1–338. pontját nem kell alkalmazni.”

5. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„1a. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„10. helyi akciócsoport: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelő, és az irányító hatóság által helyi akciócsoportként kiválasztott szervezet, amely a helyi akciócsoportként történő kiválasztására irányuló kérelmében vállalta a helyi akciócsoporttá történő minősítés feltételeinek teljesítését,”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 11a. és 11b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„11a. horizontális elvek és politikák: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6–8. és 10. cikkével, továbbá az I. melléklete 5. pontjával összhangban a Partnerségi Megállapodásban és az operatív programokban meghatározott horizontális elvek és politikák,
11b. horizontális követelmények: a programokban meghatározott horizontális célkitűzésekkel, feltételekkel összhangban a támogatási szerződésben a kedvezményezett részére a horizontális elvek és politikák teljesülése érdekében meghatározott követelmények,”

(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„17. kifizetési igénylés: a kifizetési kérelem, mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumok összessége,”

(5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„22. közbenső szervezet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 66. cikk (2) bekezdésével összhangban kijelölt szervezet,”

(6) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„27. műszaki-szakmai tartalom: a projekt keretében megvalósított fejlesztések valamely, a projekt eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonsága, amelynek megvalósítását a kedvezményezett az irányító hatóság felé a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, vagy amelyet a a felhívás, vagy a támogatási szerződés ekként határoz meg,”

(7) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 31–33. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

„31. országos kihatású projekt: olyan fejlesztés, amelynek a közvetlen hatásai a kevésbé fejlett régiókban és a Közép-magyarországi régióban egyaránt kimutathatók, valamint amelyet az éves fejlesztési keret országos hatású projektként határoz meg,
32. pénzügyi eszköz: az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk p) bekezdés szerinti fogalom,
33. pénzügyi termék: a végső kedvezményezettnek kínált pénzügyi eszköz,”

(8) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„40. projekt fizikai befejezése: az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték,”

(9) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. és 48. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

„47. szabálytalanság: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás esetén a KAP rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, a támogatási szerződés, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (7) bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás vagy a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek,
48. szabálytalanságfelelős: az irányító hatóság, a kifizető ügynökség vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet alkalmazásában álló, a szabálytalansági eljárással kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt személy,”

(10) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„50. szakpolitikai mutató: uniós jogszabályban nem nevesített, a szakpolitikai felelős vagy irányító hatóság által a felhívásban, adatforrással együtt meghatározott mutató, amelynek forrása nem a kedvezményezett,”
„(1a) Az EMVA és ETHA végrehajtása során e rendelet alkalmazásában
1. egységes kérelem: a KAP rendelet 67. cikk (2) bekezdésében és 72. cikk (1) bekezdésében meghatározott területalapú, illetve állatlétszámra vonatkozó támogatások (a továbbiakban: terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások) igénybevételére benyújtott közvetlen kifizetésre irányuló támogatási kérelem vagy kifizetési igénylés, ideértve a mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások igénybevételére benyújtott támogatási kérelmet vagy kifizetési igénylést is,
2. gondatlanság: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 9.§ t) pontjában meghatározott fogalom,
3. mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások: az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36., 37. és 39. cikkében meghatározott intézkedések,
4. szándékosság: a 2007. évi XVII. törvény 9. § s) pontjában meghatározott fogalom,
5. terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások: a KAP rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikk (1) bekezdés 14., illetve 21. pontjában meghatározott intézkedések.”

(12) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat]

d) a KAP rendelet, valamint
e) az Európai Bizottság b)–d) pont szerinti rendeletek felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási jogi aktusai”

(szerint kell értelmezni.)

6. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NFK)

d) a 65. § (2a) bekezdésében meghatározott kivétellel előzetesen jóváhagyja azt a projektjavaslatot, amely támogatását az irányító hatóság egymilliárd forintot meghaladó összegben javasolja megállapítani,”

7. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
b) koordinálja a Vidékfejlesztési Program végrehajtását.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése a következő 11. ponttal egészül ki:

(Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium koordinációs feladatai keretében:)

„11. meghatározza a 6., a 8., a 9. és a 12. alcím szerinti szervek vonatkozásában a munkatársakra vonatkozó képzési stratégiát, jóváhagyja a képzésekért felelős szervezeti egység által kialakított képzési szabályzatot és koordinálja a központilag biztosított képzéseket.”

8. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogorvoslati feladatai körében elbírálja az irányító hatóság, a kifizető ügynökség és az alapok alapját végrehajtó szervezet döntése ellen benyújtott kifogásokat, valamint a szabálytalansági eljárásban az irányító hatóság, a kifizető ügynökség és az alapok alapját végrehajtó szervezet által hozott döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket.”

9. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakpolitikai felelős a programok tervezése és végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése érdekében ellátja a következő feladatokat:)

a) az éves fejlesztési keret készítése során a 41. § (2) bekezdésben szereplő információk megadásával elkészíti a felhívások szakmai koncepcióját az érintett irányító hatósággal és – szükség esetén – más szakpolitikai felelőssel egyeztetve, figyelembe véve az összefüggő fejlesztéseket,”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakpolitikai felelős a programok tervezése és végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése érdekében ellátja a következő feladatokat:)

f) az irányító hatósággal és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) alapján érintettekkel együttműködve részt vesz a többéves nemzeti keret előkészítésében, amelynek keretében szakmai információt nyújt a 40. §-ban foglaltak elkészítéséhez az irányító hatóság részére,”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakpolitikai felelős a programok tervezése és végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése érdekében ellátja a következő feladatokat:)

h) elkészíti az irányító hatóságnak megküldendő, felelősségi körébe tartozó éves fejlesztési keret alapját jelentő szakmai koncepciót, és a meghirdetendő felhívások szakmai tartalmának meghatározása során biztosítja, hogy a szakmai tartalom illeszkedjen a Kormány ágazati stratégiai céljaihoz,”

10. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § A területi szereplő
a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket,
b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak módosítását,
c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú értékelési szempontokat,
d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti,
e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához,
f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.”

11. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító hatóság)

„1. a szakpolitikai felelőssel és a Ktfr. szerint feladatkörrel rendelkező más felelőssel egyeztetett javaslatot tesz a program tartalmára és módosítására,
2. a szakpolitikai felelőssel együttműködve
a) részt vesz a többéves nemzeti keret tervezetének elkészítésében,
b) elkészíti az éves fejlesztési keret tervezetét, valamint
c) – szükség esetén – javaslatot tesz a többéves nemzeti keret, illetve az éves fejlesztési keret módosítására,”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § a következő 3a. ponttal egészül ki:

(Az irányító hatóság)

„3a. gondoskodik – a feladatkörében érintett monitoring bizottsággal és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel együttműködve – a program végrehajtása során a horizontális elveknek és politikáknak a támogatási szerződésben és a szakmai beszámolóban történő érvényesítéséről, valamint gondoskodik a horizontális követelmények teljesülésének előrehaladásával kapcsolatos adatok gyűjtéséről,”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:

(Az irányító hatóság)

„4a. területi program esetén a szakpolitikai felelős mellett a Ktfr. szerint feladatkörrel rendelkező minisztert és a területi szereplőket a szakpolitikai felelőshöz hasonlóan bevonja,
4b. területi kiválasztási rendszer eljárásrend esetében dönt a szakpolitikai felelős és a területi szereplő közötti vitás kérdésekben,”

(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 6a. ponttal egészül ki:

(Az irányító hatóság)

„6. a szakpolitikai felelősök és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára adatot, információt biztosít a felhívások végrehajtásáról, a programok szakmai előrehaladásáról, különös tekintettel az indikátorok, szakpolitikai mutatók és horizontális követelmények teljesülésére,
6a. területi kiválasztási rendszer eljárásrend esetében adatot szolgáltat a területi szereplőnek a támogatást nyert projektekről,”

(5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító hatóság)

„18. működteti a monitoring bizottságot, és közreműködik a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság tevékenységében,”

(6) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító hatóság)

„24. a területi szereplők által kezdeményezett ITP-módosítást jóváhagyja, ha a módosítás nem érinti az ITP elfogadását rögzítő kormányhatározatban foglaltakat,”

12. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23. § (1) A közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet közreműködik
a) az ellenőrzési nyomvonal elkészítésében és folyamatos aktualizálásában,
b) a csalás ellenes stratégia kialakításában és végrehajtásában, valamint
c) beszámolót készít az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret, az éves fejlesztési keret, az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról, az egyes felhívások előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról.
(2) A közreműködő szervezet az e rendelet által az irányító hatóság feladatkörébe utalt feladatok közül az erre vonatkozóan megkötött megállapodásban meghatározottakat látja el.
(3) Az alapok alapját végrehajtó szervezet az e rendelet által az irányító hatóság feladatkörébe utalt feladatok közül a finanszírozási megállapodásban meghatározottakat látja el.
(4) A közreműködő szervezet, valamint az alapok alapját végrehajtó szervezet feladatainak ellátásához alvállalkozót kizárólag átmeneti jelleggel vagy speciális szakterületen és az irányító hatóság által meghatározott érték felett, az irányító hatóság előzetes egyetértésével vonhat be. Az alvállalkozók teljesítéséért a közreműködő szervezet, illetve az alapok alapját végrehajtó szervezet felelős.”

13. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító hatóság rendszeresen ellenőrzi a közreműködő szervezet által ellátott feladatokat a következő szempontok szerint:)

c) a tranzakciókat a közreműködő szervezet szabályosan és teljes körűen rögzítette-e a monitoring és információs rendszerben, valamint az alapok alapját végrehajtó szervezet az irányító hatóság által meghatározott adatküldést a monitoring és információs rendszerbe és a kincstár részére szabályosan és teljes körűen teljesítette-e.”

14. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az illetékes hatóság)

a) felelős a kifizető ügynökség akkreditációjának megadásáért, felülvizsgálatáért és visszavonásáért,”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 25. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az illetékes hatóság)

c) írásban jelentést tesz az Európai Bizottságnak a kifizető ügynökségnél általa végzett felügyeleti és monitoring tevékenységekről,
d) ellátja az uniós jogi aktusok által ráruházott további feladatokat.”
„(1a) Az illetékes hatóság feladatai ellátása érdekében az Áht. 9. § e), h) és i) pontja szerinti hatásköröket gyakorolja.”

15. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kifizető ügynökség különösen
a) a kifizetés engedélyezése előtt ellenőrzi a kérelmek elfogadhatóságának és a támogatások odaítélésére irányuló eljárásnak, valamint a kérelmek uniós szabályoknak való megfelelését,
b) engedélyezi és teljesíti a kifizetéseket,
c) könyveli a kifizetéseket, az alapok által finanszírozott eszközöket, különösen az intervenciós készleteket, el nem számolt előlegeket, értékpapírokat és a követeléseket,
d) ellátja a KAP rendelet 116. cikkében megjelölt uniós munkacsoportban a tagállam képviseletét,
e) elkészíti a kiadásigazoló nyilatkozatot és a finanszírozási igények előrejelzését és elküldi az Európai Bizottság részére,
f) az Európai Bizottság által a 908/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikke szerint a kifizető ügynökség számlájára visszatérített összeget elszámolja,
g) ellátja a 908/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti éves számla-elszámolási és a 33. cikke szerinti pénzügyi záró elszámolás feladatokat,
h) visszatartás útján levonja a kedvezményezett tartozását a kedvezményezett javára végrehajtandó jövőbeli kifizetés összegéből.”

16. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az EMVA keretében végrehajtott intézkedések esetében a kifizető ügynökség a hatáskörébe tartozó feladatokat – a kifizetés kivételével – az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottság rendelet (a továbbiakban: 907/2014/EU bizottság rendelet) 1. mellékletének 1. C. pontja szerint is elláthatja, illetve a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásába szakértőként, illetve egyes technikai jellegű feladatok ellátására más szervezetet (a továbbiakban együtt: együttműködő szervezet) is bevonhat.
(2) Az együttműködő szervezet kizárólag az irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség előzetes jóváhagyása alapján vonhat be más szervezetet, szakértőt, illetve közreműködőt feladata ellátásába. Az együttműködő szervezet által elvégzett feladatért harmadik személy felé a kifizető ügynökség felel.”

17. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 16. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:

28/A. § (1) Az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke szerinti nemzeti vidéki hálózat felállításával, irányításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat az irányító hatóság a külön jogszabályban foglaltak alapján felállított irányító egység közreműködésével látja el.
(2) Az irányító egység, valamint a nemzeti vidéki hálózat EMVA forrás esetén az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke szerinti feladatokon túl az irányító hatóság által meghatározottak szerint átruházott feladatkörben is eljárhat.”

18. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A monitoring bizottság az e rendeletben és az ügyrendjében meghatározott feladatokon kívül ellátja
c) ETHA finanszírozás esetén az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 113. cikkében,
meghatározott feladatokat.”

19. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság
a) biztosítja az ESB-alapokból finanszírozott programok közötti összhangot és koordinációt, valamint
b) nyomon követi a 1303/2013/EK rendelet 9. cikkel összhangban a Partnerségi Megállapodásban meghatározott célkitűzések, valamint a horizontális elvek és politikák teljesülését a végrehajtás során.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságába az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter felkérésére egyenlő szavazati joggal rendelkező tagot delegál:)

k) a Magyar Tudományos Akadémia.”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságba tanácskozási joggal rendelkező tagot delegálhat:)

f) a (3) bekezdésben fel nem sorolt miniszter.”

20. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága a horizontális célok és követelmények teljesülésének nyomon követése és érvényesítése érdekében évente legalább egyszer külön ülés keretében tárgyalja a horizontális elvek és politikák programszintű végrehajtásának eredményességét.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 32. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság feladata a horizontális elvek és politikák tekintetében az egyenlő bánásmód, a nemek közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők, továbbá a környezetvédelem, klíma, energia, fenntartható fejlődés és a területi kohézió szempontjainak nyomon követése és érvényesítése a végrehajtás során. A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottság hagyja jóvá a végrehajtás során érvényesítendő horizontális követelmények részletes szabályait.
(4) A Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága feladatának teljesítése érdekében beszámoló benyújtását kérheti az irányító hatóságoktól és a szakpolitikai felelősöktől.
(5) A horizontális elvek és politikák érvényesítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságát horizontális munkacsoport támogatja, amelynek munkáját az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által felügyelt szervezeti egység irányítja. A munkacsoport tagjait a szakpolitikai felelősök és az irányító hatóságok delegálják, tevékenységében meghívott szakértők és nem kormányzati szervezetek képviselői tanácskozási joggal vesznek részt.”

21. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 38/A. §-sal egészül ki:

38. § (1) Az igazoló hatóság, az irányító hatóság, a kifizető ügynökség, – kijelölésük esetén – a közreműködő szervezet és a finanszírozási megállapodás szerint az alapok alapját végrehajtó szervezet köteles
a) olyan pénzügyi irányítási és kontroll rendszert kialakítani és működtetni, amely biztosítja, hogy a szervezet tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, az információk, beszámolók, jelentések és nyilatkozatok pontosak, megalapozottak és dokumentáltak legyenek és a megfelelő időben rendelkezésre álljanak,
b) olyan irányítási és kontroll rendszert kialakítani, amely biztosítja a támogatási szerződés, az alapok alapját végrehajtó szervezettel és pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás, illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződés teljesítésének és az igényelt kiadások hitelességének ellenőrzését, valamint biztosítja az alkalmazandó európai uniós és nemzeti jogszabályok betartását,
c) biztosítani a négy szem elvének érvényesülését a kiválasztási eljárás, a szerződéskötés és a hitelesítés folyamataiban és e folyamatok adatainak a monitoring és információs rendszerbe – alapok alapját végrehajtó szervezet esetében az általa működtetett informatikai rendszerbe – történő bevitele során,
d) gondoskodni az ellenőrzési nyomvonal és a kockázatkezelési eljárásrend kialakításáról, valamint az esetleges változások haladéktalan átvezetéséről,
e) az e rendeletben foglalt feladataik ellátására kizárólagosan a monitoring és információs rendszert használni, valamint az e rendeletben foglalt feladataik ellátása során bármely adat vagy tény megismerését követően három napon belül rögzíteni azt a monitoring és információs rendszerben.
(2) Az alapok alapját végrehajtó szervezet köteles gondoskodni az alkalmazott egyedi nyilvántartási rendszer adatainak megjelenítéséről a központi monitoring és információs rendszerben.
(3) Az irányító hatóság a közreműködő szervezet és – a finanszírozási megállapodásnak megfelelően – az alapok alapját végrehajtó szervezet vonatkozásában a közreműködő szervezeti és az alapok alapját végrehajtó szervezeti tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében programonként elkülönülő nyilvántartás vezetését köteles biztosítani.
38/A. § Az e rendelet hatálya alá tartozó szervek a támogatásokkal kapcsolatos minden dokumentumot legalább 2027. december 31-ig megőriznek.”
„(1a) A pénzügyi közvetítő kiválasztásában és pénzügyi eszközből nyújtott támogatás megítélésében nem vehet részt az a személy, aki a pénzügyi eszközök végrehajtására ajánlatot tett, illetve aki a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, és az sem, aki az (1) bekezdés a)–f) pont valamelyike szerinti személynek minősül.
(1b) EMVA forrásból származó támogatás odaítélésében nem vehet részt a projekt megvalósítója a támogatási kérelméről hozott döntést követően sem.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki és a § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2a) A projektek folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzését, helyszíni ellenőrzését és a kifizetés engedélyezését nem végezheti olyan személy, akivel szemben az (1)–(1b) bekezdések szerinti kizáró ok fennáll.
(3) Ha a támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala, a támogatás kifizetése és ellenőrzése során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) vagy a (2a) bekezdés szerinti összeférhetetlenség megállapítható, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt az irányító hatóságnak, valamint pénzügyi eszközből nyújtott támogatás megítélése esetén az alapok alapját végrehajtó szervezetnek haladéktalanul írásban bejelenti. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el.
(4) Ha az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet nem jelenti be, bárki jogosult az összeférhetetlenség megállapítását az irányító hatóságnál illetve az alapok alapját végrehajtó szervezetnél kezdeményezni. Ha az irányító hatóság illetve az alapok alapját végrehajtó szervezet az összeférhetetlenséget megállapítja, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.
(5) Az (1)–(4) bekezdést nem kell alkalmazni
a) a szakpolitikai felelőst irányító ágazati fejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részéről benyújtott és megvalósított projektek esetében, ha az ágazati fejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok szervezetileg, technikai segítségnyújtás projektek esetén személyi szinten elkülönülnek, vagy
b) területi kiválasztási eljárásrendben a területi szereplő részéről benyújtott és megvalósított projektek esetében, ha a területi szereplő szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok személyi szinten elkülönülnek.”

23. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:

„VII. FEJEZET
VÉGREHAJTÁS-TERVEZÉS
17. Többéves nemzeti keret
40. § (1) A többéves nemzeti keret tervezési dokumentum, amely egy program fejlesztéspolitikai intézményrendszer általi végrehajtásának módját, és ennek keretében
a) fejlesztési intézkedésekhez rendelt módon a program indikatív pénzügyi kereteit, valamint
b) a fejlesztési intézkedésekhez tartozó indikátorokra vonatkozó célértékeket
határozza meg.
(2) A többéves nemzeti keretet normatív kormányhatározat állapítja meg.
(3) A programot időrend szerint elkülönülő két többéves nemzeti keret szerint kell végrehajtani, amely szerint
a) az első többéves nemzeti keretet a program elfogadásától 2019. december 31-ig tartó időszakra,
b) a második többéves nemzeti keretet 2020. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozóan kell megalkotni.
18. A többéves nemzeti keret előkészítése, elfogadása, módosítása
40/A. § (1) A többéves nemzeti keret tervezetét az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az irányító hatóságok, a szakpolitikai felelősök és a Kormány feladatkörükben érintett más tagjainak bevonásával készíti el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás során az ott felsorolt szervek feladatkörük keretei között együttműködnek. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az (1) bekezdésben felsorolt más szervek tevékenységét koordinálja.
40/B. § (1) A többéves nemzeti keretet a program alapján és annak megfelelően, programonként külön kell előkészíteni és végrehajtani.
(2) A többéves nemzeti keretet
a) a 40. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az Európai Bizottság adott programot jóváhagyó határozatának közzétételét követően,
elő kell terjeszteni a Kormány részére.
(3) A többéves nemzeti keret Kormány általi elfogadását követően kerülhet sor az éves fejlesztési keret elfogadására.
40/C. § A többéves nemzeti keret módosítására a megalkotására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
19. Éves fejlesztési keret
41. § (1) Az éves fejlesztési keret tervezési dokumentum, amely meghatározza egy program és annak többéves nemzeti kerete egy naptári év alatt történő, fejlesztéspolitikai intézményrendszer általi végrehajtásának módját.
(2) Az éves fejlesztési keret meghatározza
a) a felhívás
aa) azonosító jelét,
ab) megnevezését,
ac) támogatási keretösszegét,
ad) meghirdetésének módját,
ae) meghirdetésének tervezett idejét,
és
b) az adott programból finanszírozni és a tárgyévben megkezdeni tervezett kiemelt projekt
ba) felhívásának azonosító jelét,
bb) megnevezését,
bc) támogatást igénylőjének (lehetséges kedvezményezettjének) nevét,
bd) támogatásának lehetséges legnagyobb összegét,
be) szakmai elvárásait.
(3) Területi kiválasztási rendszer eljárásrend esetén az éves fejlesztési keretről szóló kormányhatározat meghatározza – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az egyes tématerületeket és az azok keretében megjelenő felhívások meghirdetésre kerülő támogatási keretösszegét.
(4) Az éves fejlesztési keretet normatív kormányhatározat állapítja meg.
20. Az éves fejlesztési keret előkészítése, elfogadása, módosítása
41/A. § (1) Az éves fejlesztési keret tervezetét az adott éves fejlesztési kerethez tartozó program végrehajtásáért felelős irányító hatóság készíti el. Az irányító hatóság gondoskodik a szakpolitikai felelős bevonásáról.
(2) A szakpolitikai felelős készíti el az éves fejlesztési keretben szerepeltetni kívánt felhívások szakmai koncepcióját. A koncepció tartalmazza – az adott felhívásban alkalmazandó kiválasztási eljárásnak megfelelően – a 41/D–41/H. §-ban meghatározott információkat.
(3) A szakpolitikai felelős a (2) bekezdésben meghatározottak végrehajtása során a programok, az ágazati stratégiák és az összefüggő egyéb fejlesztések figyelembevételével jár el. A szakpolitikai felelős a felhívás szakmai koncepcióját egyezteti az irányító hatósággal és – szükség esetén – más szakpolitikai felelőssel.
(4) Ha az adott felhívás a szakpolitikai felelősön kívüli miniszter feladatkörét érinti, vagy ha a szakpolitikai felelős nem az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre, a szakpolitikai felelős köteles felhívás előkészítő munkacsoportot létrehozni és a munkacsoport munkáját dokumentálni.
(5) A szakpolitikai felelős a felhívások szakmai koncepcióját minden év május 31-ig nyújtja be az irányító hatóságnak.
41/B. § A felhívások szakmai koncepciója alapulvételével az irányító hatóság elkészíti az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatát és minden év június 30-ig megküldi azt az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.
41/C. § (1) A területi kiválasztási rendszer esetén a 41/A. és 41/B. §-t e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A szakpolitikai felelős a felhívások szakmai koncepcióját minden év március 31-ig nyújtja be az irányító hatóságnak.
(3) Az irányító hatóság az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatát minden év április 30-ig megküldi a területi szereplők részére véleményezésre. A területi szereplők a részükre megküldött éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatra minden év május 31-ig észrevételt tehetnek. Ezen észrevétel alapján az irányító hatóság az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatát átdolgozhatja, és minden év június 30-ig megküldi azt az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.
41/D. § (1) Az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében
a) a felhívás címét és célját,
b) a felhívásra vonatkozó helyzetelemzést és beavatkozási logikát,
c) a támogatható tevékenységek felsorolását,
d) a felhívás keretösszegét és annak alátámasztását,
e) a meghirdetés tervezett időpontját,
f) a kedvezményezetti kört,
g) a támogatás összegét és annak alátámasztását, valamint
h) a tervezett indikátorok felsorolását és célértékét.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg egymilliárd forintnál csak akkor lehet kevesebb,
a) ha a felhívásban megjelölt támogatást az ETHA-ból finanszírozzák,
b) az ágazati operatív program keretében a kevésbé fejlett régiókra vonatkozóan megjelentett felhívás Közép-magyarországi régióra alkalmazott változata (a továbbiakban: tükörfelhívás) esetén, vagy
c) ha közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusból ez következik.
41/E. § (1) Kiemelt projektek támogatására irányuló felhívások esetén az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni
a) a tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében a 41/D. § (1) bekezdés a)–e) és h) pontjában meghatározottakat, valamint
b) a támogatási jogosultság feltételeit, a projektkijelölés objektív szakmai szempontrendszerét, ideértve a projektszintű forrásallokáció és a projektkiválasztás alátámasztását, valamint a szakmai szempontrendszer alapján kiválasztott projekt vagy projektek felsorolását, és
c) az adott közfeladatban érintett fejlesztés számára projektszinten rendelkezésre álló indikatív támogatási keretet.
(2) Kiemelt projekt felhívásának célja kizárólagosan előkészítés csak akkor lehet, ha az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett.
(3) Nem kell bemutatni az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat a technikai segítségnyújtást szolgáló felhívások tekintetében.
41/F. § Közösségvezérelt helyi fejlesztés helyi fejlesztési stratégiája elkészítésére irányuló felhívás esetén az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében a 41/D. § (1) bekezdés c)–f) pontjában meghatározottakat, valamint
a) a felhívás címét és
b) a helyi fejlesztési stratégiák kiválasztási szempontjait.
41/G. § Területi kiválasztási rendszerben végrehajtandó támogatás esetén az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében – integrált területi programonként – az integrált területi program megnevezését, valamint a 41/D. § (1) bekezdés a), d)–f) és h) pontjában meghatározottakat.
41/H. § (1) Pénzügyi eszközökkel összefüggő felhívás esetén az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a tárgyévben meghirdetendő felhívások tekintetében a 41/D. § (1) bekezdés b), c), e) és h) pontjában meghatározottakat, valamint
a) a pénzügyi termék nevét, célját,
b) a pénzügyi termék keretösszegét,
c) a végső kedvezményezetti kört és
d) a támogatott pénzügyi termékre vonatkozó összeghatárokat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg egymilliárd forintnál kevesebb nem lehet.
42. § (1)Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az irányító hatóság által benyújtott, az éves fejlesztési keretek elfogadására irányuló javaslatot értékeli a programok és a Partnerségi Megállapodás figyelembe vételével. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az értékelés során a felhívások stratégiai környezeti vizsgálat szempontú és állami támogatási szempontú vizsgálatát is elvégzi, valamint vizsgálja, hogy a felhívások kiválasztási eljárását a IX. Fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően állapították-e meg.
(2) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti értékelés alapján – szükség esetén – az éves fejlesztési keretek elfogadására irányuló javaslat módosítására hívja fel az irányító hatóságot. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az értékelés eredményét és módosításra irányuló felhívását minden év augusztus 31-ig megküldi az irányító hatóság részére.
(3) Az irányító hatóság a szakpolitikai felelőssel együttműködve a (2) bekezdés szerinti értékelés, illetve felhívás alapján az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatot átdolgozza, vagy ha a (2) bekezdés szerinti értékelésben vagy felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, az azoktól való eltérést indokolja.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását követően az irányító hatóság monitoring bizottság elé terjeszti az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatot. A monitoring bizottság észrevétele alapján az irányító hatóság átdolgozhatja az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatot, vagy ha a monitoring bizottság véleményével nem ért egyet, az attól való eltérést indokolja.
(5) Az irányító hatóság a (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását követően minden év október 31-éig az FKB elé terjeszti az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatát, amelyhez mellékeli
a) a (2) bekezdés szerinti értékelést,
b) a (4) bekezdés szerinti véleményt,
c) az irányító hatóság (3) és (4) bekezdés szerinti indokolását,
d) a programokra vonatkozó, prioritásszintű, negyedéves bontásban elkészített kötelezettségvállalási, szerződéskötési és kifizetési ütemterveket tartalmazó táblázatot,
e) az irányító hatóság által a folyó évi fejlesztési keretére vonatkozóan készített jelentés, amely a folyó évre elfogadott éves fejlesztési keret alapján bemutatja a megjelent, valamint a nem megjelent felhívásokat a megjelenés elmaradására vonatkozó indokolással együtt, valamint a kiemelt projektek előrehaladásának státuszát, valamint
f) a folyó évre vonatkozó éves fejlesztési keret elfogadásáról szóló kormányhatározat módosítására vonatkozó javaslatot azon kiemelt projekt esetében, amellyel összefüggő támogatási kérelmet a támogatást igénylő a megjelent kiemelt felhívásra a folyó év végéig előreláthatóan nem nyújtja be.
(6) Az (5) bekezdés d) pontja szerinti ütemterveket úgy kell elkészíteni, hogy azok a szükséges közösségi hozzájárulás, a nemzeti társfinanszírozás és az önerő-támogatás mértékét is ütemezve mutassák be.
43. § (1) Az irányító hatóság gondoskodik az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatnak az NFK elé történő terjesztéséről akként, hogy az legkésőbb minden év november 30-ig az NFK ülésének napirendjére történő felvételére és az ülésen való megtárgyalására alkalmas formában benyújtásra kerüljön. Az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslat akkor terjeszthető az NFK elé, ha az FKB annak az NFK általi megtárgyalását javasolja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előterjesztéshez mellékelni kell a 42. § (5) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
43/A. § (1) Az irányító hatóság felelős az általa végrehajtott programhoz tartozó éves fejlesztési keret végrehajtásáért. Az irányító hatóság az éves fejlesztési keretben meghatározottaktól kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott keretek között térhet el.
(2) Az irányító hatóság az éves fejlesztési keretben meghatározott felhívás
a) meghirdetésének időpontját legfeljebb két hónappal,
b) keretösszegét legfeljebb 20% mértékben
változtathatja meg.
44. § (1) Az éves fejlesztési keret módosítása során a 41/A–43. §-ban foglaltakat az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Az éves fejlesztési keret módosítására irányuló eljárásban a 41/A–43. §-ban meghatározott határidőket nem kell alkalmazni.
(2) A folyó évre szóló éves fejlesztési keret módosítását az irányító hatóság az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternél kezdeményezi, annak indokoltsága bemutatásával.
(3) Az adott évre szóló éves fejlesztési keretet évente egy alkalommal – a tárgyév június 30-ig – lehet módosítani.
(4) Az irányító hatóság minden évben
a) az előreláthatóan szükséges és általa érvényesíteni kívánt – 43/A. § (2) bekezdése szerinti – eltérés jóváhagyása, valamint
b) a 43/A. § (2) bekezdés által meg nem engedett eltérés engedélyezése
céljából az éves fejlesztési keret módosítását kezdeményezi olyan időben, hogy az a (3) bekezdésben meghatározott határidőben elfogadható legyen.
(5) Ha az irányító hatóság által érvényesített eltérés előreláthatóan nem haladja meg a 43/A. § (2) bekezdésében meghatározott kereteket, az éves fejlesztési keretet nem szükséges módosítani.
(6) Ha az NFK az éves fejlesztési keretet az erre irányuló szabályszerű javaslat nyomán módosítja, akkor a felhívás módosított meghirdetési időpontjára és módosított keretére kell alkalmazni a 43/A. § rendelkezéseit.
44/A. § (1) Ha az irányító hatóság
a) a 43/A. § (2) bekezdésének megsértésével eltér az éves fejlesztési kerettől,
b) a 44. § (4) bekezdés b) pontja szerinti javaslatát az NFK nem fogadja el,
c) a 44. § (4) bekezdése alapján előterjesztett javaslata nyomán megállapított tartalmú éves fejlesztési kerettől a 43/A. § (2) bekezdésének, illetve a 44. § (6) bekezdése megsértésével eltér,
az eltéréssel érintett összeggel az adott fejlesztési intézkedés többéves nemzeti keretben szereplő, a tárgyévet követő évre vonatkozó összegét csökkenteni kell.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 43/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben eltéréssel érintett összegnek kell tekinteni az adott felhívásra az éves fejlesztési keretben meghatározott keret teljes összegét.
(3) Az (1) bekezdés szerint felszabaduló összeg többéves nemzeti kereten belüli átcsoportosítására az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter tesz javaslatot, figyelembe véve az eredményességi keretbe foglalt mérföldköveket és az éves kötelezettségvállalási táblákat.
(4) A többéves nemzeti keret (3) bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez szükséges módosítására egyebekben a 18. alcímet kell alkalmazni.
44/B. § A 44. § (3)–(5) bekezdése és a 44/A. § nem alkalmazható akkor, ha
a) a program vagy a többéves nemzeti keret módosítása miatt szükséges az éves fejlesztési keret módosítása, és az éves fejlesztési keret módosításának tárgya, mértéke, illetve módja a program vagy a többéves nemzeti keret módosulásának átvezetéséhez szükséges kereteket nem lépi túl,
b) az éves fejlesztési keretben kiemelt projekt támogatást igénylőjeként (kedvezményezettjeként) meghatározott személy megváltozik, és az éves fejlesztési keret módosítása ennek átvezetésére irányul,
c) a 42. § (5) f) pont miatt szükséges az éves fejlesztési keret módosítása.”

24. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az irányító hatóság a felhívásokat az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által rendelkezésre bocsátott sablondokumentumok alapján,
a) a szakpolitikai felelős,
b) a Vidékfejlesztési Program esetén a szakmai támogató és a kifizető ügynökség, valamint
c) területi program esetén a területi szereplő
bevonásával készíti el.
(2a) A felhívás az irányító hatóság vezetője által jóváhagyott tartalommal hirdethető meg.”

25. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A felhívás tartalmazza legalább
a) a felhívás nevét, keretösszegét,
b) a támogatást igénylők körét,
c) a megítélhető támogatás összegét, mértékét,
d) a fejlesztések indokoltságát, célját és a megvalósítandó számszerűsíthető eredményeket,
e) az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló felhívás esetén a kedvezményezettnek az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. melléklete szerinti indikátorokhoz kapcsolódó adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségét,
f) a támogatható tevékenységeket és a támogatás igénybevételével kapcsolatos követelményeket,
g) a projekt-kiválasztási szempontokat,
h) a horizontális követelményeket,
i) az elszámolható költségeket,
j) a támogatási kérelem benyújtásának módját, helyét és határidejét,
k) standard és egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén azt, hogy a támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő harmincadik nap előtt nem nyújtható be,
l) a támogatási szerződés vagy támogatói okirat tervezetét,
m) a támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek listáját,
n) a támogatási intézkedésre vonatkozó támogatási kategóriát és az arra vonatkozó szabályokat, és
o) a projektkiválasztásra vonatkozó eljárásrendet és további részletes információkat tartalmazó dokumentumok elérhetőségét.
(1a) A terület-, illetve állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó felhívásokban nem kell szerepeltetni az (1) bekezdés h) és n) pontjában meghatározott tartalmi elemeket, az (1) bekezdés d) és i) pontjában meghatározottakat a terület-, illetve állatlétszám alapú intézkedés céljától függően kell alkalmazni.”

26. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet IX. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:

„IX. FEJEZET
KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK
54. § A támogatási kérelmek elbírálása
a) standard,
b) kiemelt,
c) egyszerűsített,
d) területi, vagy
e) közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)
kiválasztási eljárásrend keretében történhet.
54/A. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a támogatási kérelmekről standard eljárásban kell dönteni.
(2) Standard kiválasztási eljárásrendben kell elbírálni különösen
a) a közfeladat megvalósítására irányuló projekt támogatási kérelmét abban az esetben, ha a forrásokat az éves fejlesztési keretben a lehetséges támogatást igénylők között nem osztották fel,
b) a helyi akciócsoportok által benyújtott helyi fejlesztési stratégiák kiválasztására irányuló kérelmet, és
c) a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott, nem terület-, illetve állatlétszám alapú támogatásokra irányuló kérelmet.
54/B. § Kiemelt kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a támogatási kérelemről a következő feltételek együttes fennállása esetén:
a) az NFK az éves fejlesztési keretben döntött a támogatást igénylőről, a projekt tárgyáról, meghatározta az egyes végrehajtandó projektekkel kapcsolatos szakmai elvárásokat, a hozzá kapcsolódó legmagasabb támogatást és végrehajtási határidőket a technikai segítségnyújtás kivételével,
b) a támogatás közfeladat megvalósítására vagy általános közérdekű feladat ellátására irányul, és nemzetgazdasági érdeket szolgál.
54/C. § (1) Egyszerűsített kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a támogatási kérelemről, ha a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és
a) nem állnak fenn a kiemelt kiválasztási eljárásrend feltételei, vagy
b) a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások esetén.
(2) Ha a projektek lehetséges elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió forint, és a felhívás keretében mikro, kis- és középvállalkozás is benyújthat támogatási kérelmet, kizárólag egyszerűsített kiválasztási eljárásrendet kell alkalmazni.
(3) Kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányuló fejlesztések és a Vidékfejlesztési Programból finanszírozott, nem terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások esetében, ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, az irányító hatóság standard eljárást is alkalmazhat.
(4) A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében meghirdetett felhívások esetében, ha (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, az irányító hatóság a (2) bekezdésében meghatározott elszámolható összköltségnél kisebb összeget is meghatározhat.
54/D. § Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város ITP-je keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő.
54/E. § Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) kiválasztási eljárásrendet kell alkalmazni a programokban meghatározott esetben.
55. § Ahol a XVII–XXIX. fejezet, és az 1. melléklet VI–XIII. fejezete irányító hatóságot említ, azon EMVA forrás esetén – a 160. § (5) bekezdés, a 162. § (1) bekezdés, a 164. § (1) és (3) bekezdés és a 180. § (1) bekezdése kivételével – kifizető ügynökséget kell érteni.”

27. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a X. Fejezet a következő 56/A–56/D. §-sal egészül ki:

56. § (1) Az irányító hatóság a felhívás közvetlen megküldésével az éves fejlesztési keretben nevesített támogatást igénylőt felkéri a támogatási kérelem felhívásban meghatározott időpontban történő, az 58–59. § szerinti benyújtására.
(2) Az irányító hatóság a támogatási kérelem értékelését az 58–63. §-ban foglaltak szerint végzi és a 65–68. § szerint terjeszti fel döntésre az irányító hatóság vezetőjének.
(3) Ha a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a döntést követően a támogatást igénylő és az irányító hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést köt.
(4) Egy projekt megvalósítása akkor kezdhető meg, ha a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdték, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték.
56/A. § (1) Az 56. § (3) bekezdés szerinti esetben a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg az irányító hatóság konzultációt kezdeményez a támogatást igénylővel a felhívásban meghatározott előzetes ütemezés szerint. A konzultáció célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés a XV. Fejezetben foglaltakon túl tartalmazza legalább:
a) a támogatást igénylő jogait és kötelezettségeit a konzultáció során,
b) a közfeladatot érintő fejlesztés előkészítésének ütemezését, az előkészítés főbb mérföldköveit,
c) a projektdokumentáció elkészítésére rendelkezésre álló határidőt, valamint a hozzá kapcsolódó feltételeket és szankciókat,
d) a projekt-előkészítési költségek elszámolhatóságának és a támogatás folyósításának feltételeit, az esetleges szankciókat,
e) a projektmegvalósítás finanszírozásának és a támogatás folyósításának feltételeit,
f) a projektmegvalósítás finanszírozásához szükséges szerződésmódosítás szabályait,
g) az irányító hatóság által meghatározott egyéb feltételeket.
(3) Ha a kedvezményezett a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti határidőket elmulasztja, az irányító hatóság a támogatási szerződéstől eláll.
56/B. § (1) A konzultáció során az irányító hatóság feladatai:
a) a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárások figyelemmel kísérése és elősegítése,
b) a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentáció jóváhagyása,
c) a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítésének ellenőrzése,
d) a projektdokumentáció elkészítésének szakmai támogatása,
e) indokolt esetben konzultáció biztosítása az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével,
f) a projektek költséghatékonyságának, ár-érték arányának és fenntarthatóságának elősegítése.
(2) A kedvezményezett a konzultáció során köteles:
a) együttműködni az irányító hatósággal,
b) a konzultáció keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
c) az irányító hatóság által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, az irányító hatóság által kért dokumentumokat elkészíteni,
e) a támogatási szerződésben meghatározott határidőket betartani,
f) a támogatási szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.
(3) A konzultáció folyamatát – ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket is – dokumentálni kell. A konzultáció során történt személyes egyeztetésekről az irányító hatóság és a kedvezményezett aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.
56/C. § Az 56/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidőben benyújtott projektdokumentációt az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgálja. Ha a projektdokumentáció az értékelési szempontoknak megfelel, az irányító hatóság az 56/A. § (1) bekezdése szerinti szerződést módosítja a projekt megvalósításának érdekében.
56/D. § Az 56. § (3) és (4) bekezdését, valamint az 56/A–56/C. §-t nem kell alkalmazni a kizárólag előkészítésre irányuló projektek esetén.”

28. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NFK határozatban dönt az egyes ITP-kről, amely tartalmazza:)

d) az ITP végrehajtása révén elérendő indikátor célértékeket,”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ITP módosítását évente egy alkalommal, április 30-ig kezdeményezheti a területi szereplő. A területi szereplő nem kezdeményezheti az ITP-ben az adott tárgyévre vonatkozóan meghatározott fejlesztési igények módosítását.”

29. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XI. Fejezete a következő 57/A. §-sal egészül ki:

57/A. § (1) Ha a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásra kizárólag egy területi szereplő vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet, a X. és XII. Fejezet kiemelt eljárásrendre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(2) Ha a felhívásra nem kizárólag a területi szereplő vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet, – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a XII. Fejezet standard eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a döntés-előkészítő bizottság tagjainak száma két fő, tagjai az irányító hatóság és a területi szereplő által delegált egy-egy fő. Csak azon támogatási kérelmek támogathatók, amelyekben megjelölt támogatandó tevékenységet a döntés-előkészítő bizottság területi szereplő által delegált tagja is támogatásra javasolta.
(3) Ha a felhívásra nem kizárólag a területi szereplő vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet és a felhívásra az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (4) bekezdését kell alkalmazni, a XII. fejezet standard eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) döntés-előkészítő bizottságot nem kell felállítani,
b) a nem a területi szereplő által benyújtott támogatási kérelmeket az irányító hatóság felkérésére a felhívásban megjelölt megyei jogú város a felhívásban meghatározott területi értékelési szempontok alapján értékeli.”

30. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő XI/A. Fejezettel egészül ki:

„XI/A. FEJEZET
AZ EMVA, ILLETVE AZ ETHA FORRRÁSBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ÉS ELTÉRŐ SZABÁLYOK
57/B. § (1) EMVA és ETHA forrásból származó támogatásokra vonatkozó támogatási kérelmet az a támogatást igénylő nyújthat be, aki vagy amely legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
(2) A támogatási kérelem, az egységes kérelem, a kifizetési igénylés benyújtása során a támogatást igénylő helyett az (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett meghatalmazott is eljárhat. A meghatalmazást legkésőbb a kérelmek benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani a kifizető ügynökségnek.
(3) A nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Ha a felhívás úgy rendelkezik, akkor az 58. § (2) bekezdéstől eltérően a támogatási kérelmet ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az e rendelet szerint elektronikus úton megküldött dokumentumok megküldéséről szóló értesítést egyidejűleg a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett ügyfélkapujára is meg kell küldeni. A kézbesítésre ez esetben is a XXIX. fejezetben foglaltakat kell alkalmazni.
57/C. § (1) A felhívás eltérő rendelkezése hiányában a támogatást igénylő felhívásonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(2) A terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások esetén az erre vonatkozó felhívásban, a mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások esetén az erre vonatkozó felhívásban vagy jogszabályban meghatározott feltételek alapján a támogatást igénylő minden évben egységes kérelmet nyújthat be. A támogatást igénylő az egységes kérelemben megjelöli, hogy a felhívásban megjelölt mely jogcímekre, intézkedésekre vonatkozik az igénylése.
(3) A benyújtott egységes kérelemben változtatásokat a tárgyévben meghirdetett benyújtási határidőig lehet megtenni.
(4) A felhívás eltérő rendelkezése hiányában a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási kérelemben szereplő támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be. A támogatás alapját adott intézkedésre vonatkozóan a felhívás határozza meg.
(5) Ha terület-, illetve állatlétszám alapú támogatási kérelem kiválasztása során tisztázó kérdés alkalmazására kerül sor, annak eredménye nem vezethet a támogatási összeg növelésére. Terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások kiválasztási eljárása során szóbeli egyeztetésre nem kerülhet sor.
57/D. § (1) Ha a támogatási kérelmekről hozott döntést megelőzően a KAP rendelet 74. cikke szerinti ellenőrzést kell lefolytatni, akkor a kérelmek hiánytalan beérkezését követően, a KAP rendelet 74. cikke alapján végzett ellenőrzések lezárását követő harminc napon belül kell dönteni.
(2) Ha közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy felhívás alapján kérelmeket együttesen kell benyújtani vagy a benyújtott kérelmek bírálata egymással tartalmilag összefügg, az irányító hatóság a kérelemről a kérelmekre vonatkozó, valamennyi közös ellenőrzés lezárását követően, a közvetlenül alkalmazandó európai uniós rendelkezés szerinti határidőn belül dönt.
57/E. § (1) EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állniuk, kivéve a felhívás vagy mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások esetén jogszabály eltérő rendelkezése esetén.
(2) A támogatási kérelmekről szakaszos elbírálással a felhívásban rögzített támogatási mértékek alapján, és az egyes intézkedésekre elkülönített forrás figyelembevételével
a) rangsor állításával,
b) arányosítással, vagy
c) az a) vagy b) pontban rögzített eszköz és a benyújtás sorrendjének együttes alkalmazásával
kell dönteni.
(3) A bírálat során létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem
a) amelynek tartalma megfelel a felhívásban meghatározott részletes ajánlásnak a támogatott művelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról, vagy
b) amelyet korábban nyújtottak be, ha az a) pont alapján nem lehet különbséget tenni.
(4) Ha a támogatási kérelem nem valósítja meg maradéktalanul a támogatás részletes feltételeit megállapító felhívás szerinti célkitűzéseket, a kérelmet, illetve – ha a támogatási kérelem részekre bontható – a kérelem érintett részét el kell utasítani.
(5) Az EMVA és ETHA forrásból származó támogatások esetében nem lehetséges a támogatási kérelem feltétellel történő támogatása.
57/F. § A mezőgazdasági biztosítások díjtámogatására vonatkozó intézkedések esetén e rendeletben foglaltakat a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
57/G. § (1) EMVA forrás esetében a KAP rendelet VI. címében meghatározott kölcsönös megfeleltetés hatálya alá tartozó ellenőrzés alapján hozott döntésben szereplő megállapítások szolgálnak a kölcsönös megfeleltetési rendszer szabályainak megsértése miatti igazgatási bírság jogalapjául. A kölcsönös megfeleltetés szabályainak megsértése miatti jogkövetkezményről a kifizető ügynökség rendelkezik, amely nem érinti a külön jogszabályban foglaltak szerinti egyéb jogkövetkezményeket.
(2) A kölcsönös megfeleltetés szabályainak megsértése miatti jogkövetkezmény megállapításánál mérlegelni kell az eset összes körülményét, a kedvezményezett magatartásának – gondatlan vagy szándékos tevékenységének, illetve mulasztásának – súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy a kedvezményezett, vagy meghatalmazottja, alkalmazottja, tagja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el. A körülmények mérlegelése alapján a megállapított jogsértés súlyához igazodó igazgatási bírságot kell kiszabni.
57/H. § (1) EMVA és ETHA forrásból megvalósuló támogatások esetében, ha a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően a támogatást igénylő meghal, a felhívás eltérő rendelkezése hiányában az örökössel nem köthető támogatási szerződés, az örökös részére nem adható ki támogatói okirat.
(2) A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a hagyatékátadó végzésben vagy öröklési bizonyítványban meghatározott támogatási összeget az örökös részére utalja. Ha a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány nem rendelkezik a támogatás összegéről, az ügyfél örököse jogosult – több örökös esetében örökrészük arányában örökösei jogosultak – a támogatás igénybevételére.
(3) Ha a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány nem rendelkezik a támogatás jellegű jogosultságról, az ügyfélnek azon örököse (több örökös esetében azon örökösei örökrészük arányában) válik jogosulttá, aki a támogatás jellegű jogosultsághoz kötődő vagyontárgyat – így különösen: földterület, állatállomány – örökölte. Ha a támogatás jellegű jogosultsághoz kötődő vagyontárgyra vonatkozóan a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány haszonélvezeti jogot állapít meg, a haszonélvezeti jog jogosultja válik a támogatásra jogosulttá.
(4) A támogatás átutalásának feltétele, hogy az örököst vagy a haszonélvezeti jog jogosultját annak kérelmére az ügyfél-nyilvántartási rendszerben előzetesen nyilvántartásba vegyék.
(5) Az örökös vagy a haszonélvezeti jog jogosultja a kifizető ügynökséggel szemben fennálló követeléséről a jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő egy éven belül az intézkedés jellegének megfelelő tartalmú okirattal igazolhatja, hogy jogosult a támogatás összegére, a nem támogatás jellegű jogosultság igénybevételére. Ha az örökös vagy a haszonélvezeti jog jogosultja a jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő egy éven belül a jogosultságát igazoló okiratot nem nyújt be a kifizető ügynökséghez, úgy a jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő egy év elteltével, de legkésőbb az örökhagyó elhunytától számított három év elteltével megszűnik a támogatás folyósítására, a nem támogatás jellegű jogosultság igénybevételére vonatkozó jogosultsága.
(6) Az EMVA-ból és az ETHA-ból finanszírozott, beruházási jellegű intézkedések esetén, felhívás eltérő rendelkezése hiányában, ha a kedvezményezett jogai és kötelezettségei nem oszthatóak, az örökhagyó helyére egy örökös, a jogelőd helyére egy jogutód léphet.
(7) Az EMVA-ból és az ETHA-ból finanszírozott intézkedések esetén felhívás eltérő rendelkezése hiányában, a jogutód ügyfél az azonos intézkedésre, azonos támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott támogatási kérelmekkel összefüggő kifizetési kérelmeit együttesen köteles benyújtani.
57/I. § (1) A kedvezményezett által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt a mezőgazdasági üzem egészének vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló – a felhívás eltérő rendelkezése hiányában – csak egy személy lehet.
(2) A kötelezettség átvállalásához az irányító hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.
57/J. § Az EMVA-ból finanszírozott intézkedések vonatkozásában a Vidékfejlesztési Programban meghatározott monitoring adatok gyűjtésének módjáról az iránytó hatóság a felhívásban vagy közleményben rendelkezik.”

31. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogató
a) EMVA forrás esetén a 908/2014/EU bizottsági rendelet 57. cikk szerinti adatokat,
b) más ESB alap támogatásának elnyerése esetén
ba) a kedvezményezett nevét,
bb) a projekt tárgyát,
bc) az elnyert támogatás összegét,
bd) a döntés évét és a hónapját
nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje.”
„(5) A támogatási kérelem benyújtása, valamint a felhívásban meghatározott jogosultsági feltételek teljesítése nem jelent alanyi jogosultságot a támogatásra, arról csak a kiválasztási szempontokra és forrásra tekintettel hozható döntés.
(6) Ha a felhívás úgy rendelkezik, idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében a támogatást igénylőnek csatolnia kell a dokumentum szakfordító vagy szakfordító-lektor által készített magyar nyelvű fordítását is.”

32. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

61. § (1) A jogosultsági kritériumoknak megfelelő támogatási kérelmeket pontozással kell értékelni.
a) kiemelt kiválasztási eljárás,
b) területi kiválasztási rendszer eljárásrendben, ha a meghirdetett felhívásra kizárólag a területi szereplő vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet, és
c) a felhívás eltérő rendelkezése hiányában terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások
esetén nem kell alkalmazni.
(2) Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén
a) folyamatos elbírálás esetén a beérkezés sorrendjében kell a támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi értékelésre bocsátani, valamint a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés alapján kell a támogathatóságukról dönteni,
b) szakaszos elbírálás esetén legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követően kell a támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi értékelésre bocsátani, és az egy szakaszban beérkezett kérelmek támogathatóságáról a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kell dönteni,
c) az egységes kérelemben benyújtott vagy egyéb terület-, illetve állatlétszám alapú támogatás igénybevételére benyújtott kérelem alapján akkor ítélhető meg támogatás, ha az megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek.
(3) Standard kiválasztási eljárásrend esetén szakaszos elbírálást kell alkalmazni, amely során legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követően kell a támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi értékelésre bocsátani, és az egy szakaszban beérkezett kérelmek támogathatóságáról a felhívásban előírt tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kell dönteni.
(4) Kiemelt kiválasztási eljárásrend esetén a támogatási kérelmek tartalmi értékelése során azt kell vizsgálni, hogy a határidőig benyújtott támogatási kérelmek megfelelnek-e a felhívásban előírt értékelési szempontoknak. A 102. §
(2) bekezdés kivételével, ha a Kbt. 40. § (3) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárás dokumentációjának műszaki tartalmát az irányító hatóság előzetesen jóváhagyta, az értékelés során kizárólag a projekt e rendelet hatálya alá tartozó forrásból való támogathatósága vizsgálható. Ha a 62. § (2) bekezdés szerinti tartalmi értékelési szempontok alapján megállapítható, hogy a kérelem nem támogatható, az iránytó hatóság a kérelmet elutasíthatja azzal, hogy a támogatást igénylőnek új kérelmet kell benyújtania.”

33. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

62. § (1) Az értékelésben és a támogatási döntés előkészítésében részt vevőket a támogatást igénylő támogatási döntésről történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott támogatási kérelemnek a projekt-kiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról történő tájékoztatásra.
(2) Az irányító hatóságnak biztosítania kell, hogy a támogatási kérelmek tartalmi értékelése során alkalmazott mérlegelést igénylő és mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok
b) biztosítják a támogatásra legalkalmasabb projekt kiválasztását,
c) biztosítják a költséghatékonysági, fenntarthatósági és teljesítmény szempontból magas minőségű projektek kiválasztását,
d) olyan projektek kiválasztását teszik lehetővé, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az érintett beruházási prioritás specifikus céljaihoz,
e) biztosítják az állami támogatási szabályoknak való megfelelést.”

34. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A támogatási kérelemről az irányító hatóság dönt. Az irányító hatóság köteles a döntését részletesen indokolni, ha a projektjavaslatot
a) csökkentett elszámolható összköltséggel vagy támogatási összeggel támogatja,
b) a támogatási jogviszony létrehozásához szükséges feltételek teljesítésének esetén támogatja, vagy
c) elutasítja.
(2) Az irányító hatóság vezetőjének a támogatói döntés meghozatalához az NFK előzetes jóváhagyását kell kérnie, ha a projektjavaslat támogatását egymilliárd forintot meghaladó összegben javasolja megállapítani.
(2a) Nincs szükség a (2) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásra
a) technikai segítségnyújtási projekt esetén,
b) kiemelt projekt esetén, ha a projekt irányító hatóság által javasolt támogatási összege nem haladja meg az éves fejlesztési keretben az e projekt támogatásaként meghatározott összeget.”

35. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

69. § (1) Szakaszolt projekt második szakaszára a IX–XII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Szakaszolt projekt második szakaszára akkor köthető támogatási szerződés, vagy a támogatási szerződés akkor léphet hatályba, ha a szakaszolt projekt kedvezményezettje a részére nyújtott, az első szakasz megvalósítására kötött támogatási szerződés alapján nyújtott előleggel elszámolt és vele szemben nincs fennálló követelés.”

36. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A projekt szakmai tartalma szerinti felelős irányító hatóság által benyújtott éves fejlesztési keret elfogadását követően a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot felügyelő irányító hatóság átadja a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóságnak az éves fejlesztési keretben elfogadott rá eső támogatási keretösszeg feletti rendelkezési jogot. A projekt szakmai tartalma szerinti felelős irányító hatóságra e támogatási keretösszeg tekintetében a 20–24. §-t kell alkalmazni.”
„(2a) A felhívásra benyújtott támogatási kérelmekben található közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiának legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:
a) a stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározását,
b) a terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzését, beleértve az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek elemzését,
c) a stratégia és célkitűzései leírását, a stratégia integrált és innovatív jellemzőinek leírását és a célkitűzések hierarchiáját, beleértve a kimenetek vagy eredmények mérhető célértékeit,
d) a stratégia kidolgozásába történő közösségi bevonás folyamatának leírását,
e) cselekvési tervet, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az intézkedések meghatározása,
f) a stratégia irányítási és monitoring-intézkedéseinek leírását, amely bemutatja, hogyan képes a helyi akciócsoport végrehajtani a stratégiát, valamint az értékelésre vonatkozó konkrét intézkedések leírását, valamint
g) a stratégia pénzügyi tervét, ideértve az egyes érintett ESB-alapokból tervezett forráselosztást.
(2b) A (2a) bekezdés c) pontja alkalmazása során az eredmények tekintetében mennyiségi és minőségi célértékek egyaránt meghatározhatók, valamint biztosítani kell, hogy a stratégia összhangban álljon valamennyi, a stratégia által érintett ESB-alap releváns programjával.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 71. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell
a) a fejlesztési stratégia keretében meghirdetett felhívások tartalmi elemeit,
b) a benyújtandó támogatási kérelmek kiválasztási eljárását,
c) a helyi bíráló bizottság működési szabályait,
d) a támogatott kérelmekben szereplő helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása során a monitoringra vonatkozó elvárásokat,
e) azt, hogy a helyi akciócsoport működési költsége nem haladhatja meg a részére megítélt támogatás 15%- át, és
f) azt, hogy a működési költség a helyi fejlesztési stratégia végrehajtására megítélt forrás felhasználásának arányában, a (6) bekezdés szerinti szerződésben foglalt, a helyi fejlesztési stratégiai alapján meghatározott egyedi mérföldkövek szerint hívható le.
(8) A közösségvezérelt helyi fejlesztésre szánt, a (7) bekezdés szerinti szerződés alapján folyósított támogatás kiterjed:
a) az előkészítő támogatás költségeire, amely magában foglalja a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtását szolgáló kapacitásfejlesztést, képzést és hálózatépítést,
b) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szerinti projektek végrehajtására,
c) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési költségekre, valamint
d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szervezésére az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítése, a stratégia előmozdítása és – a potenciális kedvezményezettek támogatása érdekében – a támogatási kérelmek előkészítésére.”

38. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi fejlesztési stratégia keretében meghirdetett felhívásokat a helyi akciócsoport a 71. § (7) bekezdésben meghatározott szerződés feltételei szerint készíti el.”

39. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

73. § A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetnek meg kell felelnie

40. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 74. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Ha a pénzügyi eszközök végrehajtására alapok alapján keresztül kerül sor, az alapok alapját végrehajtó szervezetnek biztosítania kell, hogy az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 480/2014/EU bizottsági rendelet vonatkozó kritériumai teljesüljenek.
(2) A pénzügyi közvetítők kiválasztását az alapok alapját végrehajtó szervezet készíti elő az irányító hatósággal együttműködve. Az irányító hatóság köteles a pénzügyi közvetítői felhívást legalább harminc nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt elektronikus formában megküldeni véleményezés céljából az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek. Az irányító hatóság a pénzügyi közvetítői felhívást az éves fejlesztési keretben foglalt meghirdetési időpontban közzéteszi a www.szechenyi2020.hu honlapon.
(2a) Ha a program, az éves fejlesztési keret, valamely jogszabály módosítása miatt vagy egyéb okból szükségessé válik a pénzügyi közvetítői felhívás módosítása, az irányító hatóság haladéktalanul módosítja a pénzügyi közvetítői felhívást és erről – a módosítások kiemelésével – közleményt készít. Az irányító hatóság a módosított felhívást és a közleményt megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.
(2b) Az alapok alapját végrehajtó szervezet a kiválasztási eljárás eredménye alapján előzetes döntési javaslatot tesz a pénzügyi közvetítők kiválasztására a Döntéselőkészítő-testület számára.”

41. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XIV. Fejezete a következő 28/A. alcímmel egészül ki:

„28/A. Vissza nem térítendő támogatással kombinált pénzügyi eszköz esetén alkalmazandó kiválasztási szabályok
74/A. § (1) Vissza nem térítendő támogatással kombinált pénzügyi eszköz esetében (a továbbiakban: kombinált projekt) mindkét támogatási formára vonatkozóan csak abban az esetben köthető szerződés a támogatást igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást megítélő támogatói döntéssel rendelkezik.
(2) A kombinált projektről a 68. § (1) bekezdése szerinti határidőben kell döntést hozni, és a 81. § (3) bekezdése szerinti határidőben szerződést kötni.”

42. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„29. Támogatási szerződés, támogatási okirat és a pénzügyi eszközök esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződés”

43. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 75. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Pénzügyi eszköz esetén ahol a 76–78. §, a 79. § (1)–(2a) bekezdése és a 31. alcím
a) támogatási szerződést említ, azon a végső kedvezményezettel kötött szerződést vagy kezességvállalói nyilatkozatot,
b) kedvezményezettet említ, azon végső kedvezményezettet,
c) irányító hatóságot említ, azon pénzügyi közvetítőt,
d) támogatást említ, azon a pénzügyi eszközből megítélt összeget
kell érteni.”

44. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

76. § (1) A támogatási szerződés megkötése előtt az irányító hatóság helyszíni szemlét rendelhet el.
(2) Ha a támogatást igénylő több felhívásra is nyújtott be támogatási kérelmet, az irányító hatóság az egyik felhívás keretében lefolytatott helyszíni szemle eredményét a másik felhívás keretében is felhasználhatja.
(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható pénzügyi eszköz esetén.”

45. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

(A támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a felhívás lehetővé teszi – legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani)

d) kiemelt és az 57/A. § (1) bekezdése szerinti projektek kivételével a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyező határozatot, vagy az annak megadására vonatkozó kérelem benyújtását igazoló dokumentumokat, és
e) az olyan projektek esetén, amely keretében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet terveznek végezni, a környezeti hatástanulmányt, vagy annak hiányában előzetes vizsgálati dokumentációt, ha az készült.”

46. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 78. §-a a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki)

f) mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság kedvezményezett a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll, vagy
g) mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.”

47. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább)

a) a támogatott tevékenység meghatározását, pénzügyi eszköz kivételével a projektszintű mérföldköveket, a műszaki-szakmai tartalom leírását, a teljesítendő indikátorokat és azok célértékeit, teljesítésük határidejét, valamint a projektre vonatkozó horizontális követelmények egyértelmű, nyomon követhető meghatározását,
b) a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, a támogatási kategóriát és az elszámolható költségeket, pénzügyi eszköz esetében a nyújtott forrás, vállalt kezesség összegét,”
„(1a) A szakpolitikai mutató nem teljesítéséért a kedvezményezett nem szankcionálható.”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményezett a támogatási szerződésbe foglalva köteles nyilatkozni arról, hogy)

f) az elmúlt három pénzügyi évben számára mekkora összegű, az Atr. 2. § 1. pont a)–d) alpontja szerinti csekély összegű (de minimis) támogatást ítéltek meg.”
„(2a) Pénzügyi eszközök esetén a (2) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni.
(2b) EMVA forrásból származó támogatás kedvezményezettje a támogatási szerződében nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy
a) a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU európai bizottsági rendelet 28. cikke alapján a kedvezményezettet terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül,
b) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legfeljebb az egymillió forintot nem haladja meg, a köztartozással csökkentett támogatási összegre jogosult,
c) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legalább az egymillió forintot meghaladja, nem fizethető ki támogatás a részére, amíg köztartozását nem rendezte.”

48. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetén kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani. Biztosítékként kizárólag készpénzletét, vagy az (1) bekezdés a), d), e) pontjában meghatározott biztosíték ajánlható fel.”

49. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetén a kifizető ügynökség a felhívás eltérő rendelkezése hiányában a 907/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk alapján adhat felmentést a biztosíték nyújtása alól.”

50. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 31. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„31. A támogatási szerződés, pénzügyi eszközök esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződés módosítása”

51. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdés b)–d) pontját a pénzügyi eszközökre nem kell alkalmazni.”

52. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentéseket – a kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a következő alapelvek figyelembevételével kell elbírálni:)

l) nem módosítható a projekt fizikai befejezésének határideje a felhívásban, pénzügyi eszközök esetében a pénzügyi közvetítővel megkötött finanszírozási megállapodásban rögzített végső határidőn túl.”
„(1a) Az (1) bekezdés c), e), j) és k) pontját a pénzügyi eszközökre nem kell alkalmazni.”

53. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, az 1. melléklet 65.4. pont c) alpontját szükséges alkalmazni.”

54. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Átalakulás esetén a jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a felhívásban, a pénzügyi közvetítői felhívásban vagy a pénzügyi eszköz termékleírásában foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az irányító hatóság – pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet is – előzetesen hozzájárul.
(2) A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a felhívásban vagy a pénzügyi eszköz termékleírásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az irányító hatóság – pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet is – előzetesen hozzájárul. A projekt átruházása során a projekt céljai nem módosulhatnak.”

55. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az irányító hatóság jogosult – a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett – a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha a következő feltételek közül legalább egy bekövetkezik:)

h) a 78. § b), c), e) vagy g) pontjában foglalt körülmény a támogatási szerződés megkötését követően jut az irányító hatóság tudomására.”

56. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdés d) pont dd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási megállapodásnak az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározottakon túl tartalmaznia kell

azt, hogy az alapok alapját végrehajtó szervezet a finanszírozási megállapodás teljesítésének ellenőrzése érdekében köteles az irányító hatóság részére havonta írásban beszámolni)

„dd) szabálytalanság jelentéstételi kötelezettsége kapcsán a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett által elkövetett szabálytalanságokról, és”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A finanszírozási megállapodásnak az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározottakon túl tartalmaznia kell)

e) olyan ellenőrzési rendszer felállításának kötelezettségét, amely a csalások és a támogatások szabálytalan felhasználásának megelőzését, feltárását szolgálja.”
„(5) A finanszírozási megállapodásban foglaltak alapján az alapok alapját végrehajtó szervezet negyedévente jogosult az irányítási költségek megtérítésére vonatkozó előleget igényelni.
(6) Az irányítási költségek megtérítésére vonatkozó előleggel a tárgyévet követő év március 31-ig el kell számolnia az alapok alapját végrehajtó szervezetnek. Az alapok alapját végrehajtó szervezet az irányító hatóság részére visszafizeti az előleg azon összegét, amellyel határidőn belül nem számolt el.”

58. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XV. Fejezete a következő 33/A. alcímmel egészül ki:

„33/A. Pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás
94/A. § (1) Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (5) bekezdése szerint az alapok alapját végrehajtó szervezet a végrehajtás egy részének lebonyolításával pénzügyi közvetítőt bízhat meg.
(2) A pénzügyi közvetítővel megkötött finanszírozási megállapodásnak az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében meghatározottakon túl az alapok alapját végrehajtó szervezettel kötött finanszírozási megállapodásban foglaltaknak megfelelően tartalmaznia kell
a) a pénzügyi termékekből származó forráslehívásra alkalmazandó szabályokat,
b) a pénzügyi termékekből származó források egyéb forrástól történő elkülönített nyilvántartására, valamint e források elszámolására vonatkozó rendelkezéseket, beleértve a pénzügyi közvetítő díjazása céljából nyújtott forrást is,
c) a pénzügyi eszközből nyújtott forrás felhasználását igazoló dokumentumok rendelkezésre állását illető szabályokat,
d) a pénzügyi eszközökből származó kamat és más nyereség felhasználásának megfelelő nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket,
e) a pénzügyi közvetítő adatszolgáltatásra és ellenőrzési tevékenységre vonatkozó kötelezettségeit.
94/B. § (1) Az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodást felmondhatja, ha
a) a pénzügyi közvetítő pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó tevékenysége meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a finanszírozási megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
b) a pénzügyi közvetítő megszegi a finanszírozási megállapodásban foglalt, vagy jogszabályi kötelezettségeit, így különösen a pénzügyi eszközök szabályszerű megvalósítását nem ellenőrzi.
(2) A pénzügyi közvetítő a finanszírozási megállapodás felmondása esetén köteles mindenben együttműködni az alapok alapját végrehajtó szervezettel, illetve az irányító hatósággal a finanszírozási megállapodásban foglaltaknak megfelelően.”

59. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 34. alcíme a következő 94/C. §-sal egészül ki:

94/C. § E fejezet alkalmazásában pénzügyi eszközök esetén
a) támogatási szerződés alatt finanszírozási megállapodást vagy pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodást,
b) kedvezményezett alatt a pénzügyi közvetítőt is
kell érteni.”

60. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költség csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában számolható el. A projektek pénzügyi lebonyolítása során a kifizetett és az összes projektmenedzsmentre jutó támogatás aránya legfeljebb 10 százalékponttal haladhatja meg a teljes projekt vonatkozásában kifizetett és megítélt támogatás arányát. A 87. § (1) bekezdés c) pont szerinti esetben a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó költségre támogatás nem folyósítható az e bekezdésben rögzített arány helyreállításáig.”
110/A. § A kedvezményezett projektszintű, a kincstár program szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és legalább 2027. december 31-ig megőriz.
110/B. § A kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása érdekében kötött szerződéseknek a támogatás kifizetése szempontjából releváns adatait a monitoring és információs rendszerben rögzíteni a szerződés megkötését követően, legkésőbb a szerződés alapján elszámolni kívánt költség kifizetési igénylés keretében történő benyújtásáig.
110/C. § Ha felhívás vagy támogatási szerződés nem zárja ki, szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra legfeljebb százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések esetén kerülhet sor.”

62. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 111. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Bizottságtól érkező éves, illetve kezdeti előfinanszírozás, időközi kifizetések és végsőegyenleg-kifizetés fogadására az igazoló hatóság egy, összevont – az EMVA kivételével – valamennyi program és alap forrásait kezelő, magyar forint pénznemben vezetett pénzforgalmi számlát nyit a kincstárban, amely felett az igazoló hatóság rendelkezik. EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség által kezelt magyar forint pénznemben vezetett pénzforgalmi számla szolgál az éves, illetve kezdeti előfinanszírozás, időközi kifizetések és végsőegyenleg-kifizetés fogadására.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 111. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az EFK-ról átutalást indítani:)

e) EMVA esetén:
ea) ha a kedvezményezettnek köztartozása van az adóhatóságok adónemenként vezetett számláira, a 79. § (2b) pontban foglaltak szerint,
eb) visszatartási jog érvényesítése során a kifizető ügynökség egyéb jogcímen kezelt számláira
lehet.”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 111. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) EFK-ra jóváírásként érkezhet különösen a kedvezményezett által bármilyen jogcímen történő visszafizetés, megelőlegezett közösségi forrásnak az igazoló hatóság, illetve kifizető ügynökség forint pénzforgalmi számlájáról történő visszapótlása, a kifizető ügynökség számláiról a kompenzációs forrásrendezés, a támogatási összeg fejezeti elosztási bankszámláról történő biztosítása, és a programszámláról történő visszafizetés összege.”

63. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. alcíme a következő 113/A. §-sal egészül ki:

113/A. § (1) A kifizető ügynökség euróban számol el az Európai Bizottsággal.
(2) A Vidékfejlesztési Program tekintetében a kiadásigazoló nyilatkozatok kiállításakor minden fizetési vagy visszafizettetési műveletre vonatkozóan az Európai Központi Bank által azon hónapot megelőzően megállapított utolsó előtti átváltási árfolyamot kell alkalmazni, amely hónap folyamán a műveleteket a kifizető ügynökség számláin lekönyvelték.
(3) Az Európai Bizottság részére benyújtott kiadásigazoló nyilatkozat és az éves beszámoló a teljesített kiadásokat tartalmazza.
(4) A kifizető ügynökség a 908/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott tartalommal és gyakorisággal összeállítja a kiadásigazoló nyilatkozatot és az SFC rendszeren keresztül megküldi azt az Európai Bizottság részére.
(5) A kifizető ügynökség által alkalmazott információs rendszer biztonságának a 907/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletének 3. B. i. és ii. pontjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.”

64. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 114. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Azt követően, hogy a jogosan igénybe vett támogatás teljes összege kiutalásra került a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes részére, valamint a kedvezményezetti követelések megtérítésre kerültek a költségvetés részére, az igazoló hatóság, illetve a kifizető ügynökség a monitoring és információs rendszer alapján utólagosan elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által előfinanszírozott összegét, a rendezett követeléseket, valamint a szükséges korrekciókat. Ezt követően – ha a rendelkezésre álló európai uniós források lehetővé teszik – nettó módon átutalja a jóváhagyott összeget a pénzforgalmi számlájáról a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, amelynek során az igazoló hatóság rendelkezik a jogosult számla vonatkozásában a megfelelő bevételi és kiadási tételek bruttó elszámolásáról.
(2) Ha a közösségi hozzájárulás rendezés eredménye az, hogy az irányító hatóságnak kell utalnia a különbözetet az igazoló hatóság felé, úgy az igazoló hatóság felszólításának kézhez vételétől számított tizenöt napon belül az irányító hatóság a megjelölt összeget visszafizeti. EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség az irányító hatósággal történő elszámolás jóváhagyását követő tizenöt napon belül teljesíti a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról az EMVA forrásait kezelő forint pénzforgalmi számlára a szükséges összeg visszafizetését. Az irányító hatóság és a kifizető ügynökség nettó módon utalja a jóváhagyott összeget a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról az igazoló hatóság pénzforgalmi számlájára, illetve az EMVA forrásait kezelő forint pénzforgalmi számlára, bruttó módon elszámolva.”

65. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A biztosítékok iratanyagát az elektronikus benyújtással egyidejűleg papíron is be kell nyújtani a 123. § (4) bekezdésben foglaltak szerint.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bármely előleget folyósítani akkor lehet, ha)

c) a biztosítékadásra kötelezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásáig igazolja a XV. Fejezetben meghatározott összegű biztosíték rendelkezésre állását,”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

(Bármely előleget folyósítani akkor lehet, ha)

e) első kifizetési igénylés esetén, ha a felhívás lehetővé tette, a kedvezményezett benyújtja a 77. § (1) bekezdésében előírt dokumentumokat,
f) a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.”
„(9) Ha a kedvezményezett az előleggel nem vagy csak részben számol el, úgy a kifizetett, de el nem számolt támogatási előleget a XXIII. Fejezet szabályai szerint köteles visszafizetni.”

66. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. alcíme a következő 115/A. §-sal egészül ki:

115/A. § (1) Ha az előlegigénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított hét napon belül legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra kell felhívni a kedvezményezettet, a 37. §-ban foglaltak figyelembevételével.
(2) Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.
(3) Ha a kedvezményezett által benyújtott előlegigénylés ellentmondásos információkat tartalmaz, az irányító hatóság az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől legfeljebb háromnapos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában, a 37. §-ban foglaltak figyelembevételével.
(4) A hiánypótlásra és a tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló időtartam a jogszabályban előírt kifizetési határidőt felfüggeszti.
(5) Ha a kedvezményezett a hiánypótlást, illetve a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, vagy az előírt határidőt elmulasztja, az előlegigénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.
(6) Ha az előlegigénylési kérelem ellenőrzése során nem merült fel olyan ok, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, az irányító hatóság a támogatást az előlegigénylés beérkezésétől számított tizenöt napon belül kifizeti. A kifizetésre rendelkezésre álló határidő felfüggesztésére a 133. § (2) bekezdését, és a 134. §-t kell alkalmazni.”

67. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A támogatási előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás)

d) EMVA forrás esetében 50%-át.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt és százalékos mértéket a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett – vagy technikai segítségnyújtási projektek esetén az irányító hatóság – a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének szükségességét megalapozottan indokolja.
(4) E § szerinti támogatási előleg a 115. § (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén is csak akkor igényelhető, ha a felhívás nem írta elő az egyszeri elszámolás kötelezettségét.”

68. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatási előlegnyújtás ütemezésének igazodnia kell a projekt megvalósítása során a költségek felmerüléséhez.
(2) A támogatási előleg igénylésére és folyósítására több részletben is sor kerülhet.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki és a § (8) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(7a) A támogatási előleggel való teljes elszámolást követően az előleg a még el nem számolt támogatásnak a 116. § (2) és (3) bekezdése szerinti mértékéig, illetve összegéig újra igényelhető, ha erre a felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget biztosít.
(8) A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni oly módon, hogy a támogatási előleg teljes összege erejéig rendelkezésre álljon a kedvezményezett által kifizetési igénylés keretében benyújtott, alátámasztó dokumentumokkal igazolt és az irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség által elfogadott költség.”

69. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 43/A. alcímmel egészül ki:

„43/A. A szállítói előleg további szabályai
118/A. § (1) Szállítói finanszírozás esetén a kedvezményezett a közte és a szállító közötti szerződés alapján a szállítói előleg elszámolható összegére jutó támogatásra nyújthat be előlegigénylési kérelmet. Az előleget az irányító hatóság közvetlenül a szállító részére folyósítja.
(2) A szállítói előleg a kedvezményezett és a szállító közötti szerződésben foglalt – tartalékkeret nélküli – összegre igényelhető. A szállítói előleg igényléséhez be kell nyújtani az előlegbekérő dokumentumot az irányító hatósághoz.
(3) Ha a 128. § (3)–(5) bekezdésére tekintettel releváns, az előlegigénylés keretében a kedvezményezettnek igazolnia kell az önerő kifizetését.
(4) A kedvezményezett a szállító által – a szállítói előleg folyósítását követően – kiállított előlegszámlát annak beérkezését követő öt napon belül köteles záradékolni, és benyújtani az irányító hatóságnak.
(5) A szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik.”

70. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 120. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tíz napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
(2) Időközi kifizetési igénylést a mérföldkőben vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
(2a) Időközi kifizetési igénylést a projekt keretében felmerült költségek elszámolása érdekében mérföldkövek között is be lehet nyújtani, ekkor a szakmai beszámoló nem képezi a kifizetési igénylés részét.”

71. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

123. § (1) A kifizetés igénylése elektronikusan, az elektronikus alkalmazások használatának szabályai szerint történik.
(2) A kifizetési igényléshez a 4. melléklet szerinti alátámasztó dokumentumok eredeti példányát kell elektronikus formában – papír alapú dokumentumok esetén szkennelve – csatolni a Pályázati e-ügyintézés felületen, a 124. § szerinti összesítők kivételével, amelyek kitöltése elektronikusan történik.
(3) A biztosítékok iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír alapon is be kell nyújtani. A támogatás jóváhagyásának feltétele a biztosítékok eredeti papír alapú példányának az irányító hatósághoz történő beérkezése. Ha a biztosítékok iratanyaga nem érkezik be az irányító hatósághoz cégszerűen aláírt eredeti példányban a hiánypótlás kiküldésére rendelkezésre álló határidőig, akkor a biztosítéki iratanyag megküldését a hiánypótlásban elő kell írni a kedvezményezett számára.
(4) Ha a Pályázati e-ügyintézés felület infrastrukturális feltételei nem vagy részben biztosítottak és emiatt a 197. § (3) és (4) bekezdése szerint kell eljárni, a 4. melléklet szerinti alátámasztó dokumentumok közül eredeti példányban kell benyújtani
a) a kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott kifizetési kérelem formanyomtatványt,
b) a biztosítéknyújtási kötelezettség esetén a biztosítékok iratanyagát, és
c) az összesítők kedvezményezett által cégszerűen aláírt elektronikus példányát.
(5) Ha a Pályázati e-ügyintézés felület infrastrukturális feltételei nem vagy részben biztosítottak és emiatt a 197. § (3) és (4) bekezdése szerint kell eljárni, a 4. mellékletben felsorolt – a (4) bekezdésben nem rögzített – dokumentum esetén elegendő a hiteles másolat benyújtása. Hiteles másolatként a kedvezményezett részéről cégjegyzésre jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által megfelelő módon aláírt másolat fogadható el.”

72. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Ha a felhívás, illetve a támogatási szerződés valamely elszámolható költségtípus esetén lehetővé tette, utófinanszírozás esetén a kifizetési igénylés keretében a költségeket összesítőkön kell elszámolni.
(1a) A kifizetési igényléshez annyi összesítőt kell mellékelni, ahány típusú költség felmerül, és elszámolásra benyújtásra kerül.
(1b) Az összesítőkhöz az abban szereplő költségek elszámoló bizonylatait nem kell benyújtani, kizárólag az összesítők, illetve – ha releváns – a 4. melléklet szerinti alátámasztó dokumentumok szolgálnak alátámasztásul a költségek elszámolására.
(1c) Az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentációját helyszíni ellenőrzés keretében e rendeletben meghatározottak szerint kell ellenőrizni.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 124. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A helyszíni ellenőrzés keretében lehetőség van az összesítőben szereplő tételek elszámolási bizonylatai záradékolásának ellenőrzésére.”

73. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 125. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kis támogatástartalmú bizonylatokat, kifizetési bizonylatokat és a kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat nem kell benyújtani a kifizetési igénylésben, kizárólag az összesítő szolgál alátámasztásul a költségek elszámolására.”

74. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 45. alcíme a következő 126/A. §-sal egészül ki:

126/A. § A kedvezményezett a kifizetési igénylés keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.”

75. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kedvezményezett legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásáig adott nyilatkozata alapján a projektmegvalósítás időszakában a megítélt támogatás 90%-áig a kifizetési igénylésben szereplő elszámolni kívánt költségeket teljes egészében, szállítói finanszírozás esetén az önerő teljesítése nélkül, lehívhatja (halasztott önerő). A megítélt támogatási összeg 90%-ának kifizetését követően fennmaradó támogatást a záró kifizetési igénylés keretében a felmerült összes költség elszámolásra történő benyújtásával együtt igényelheti.”

76. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás folyósításának feltétele utófinanszírozás és szállítói finanszírozás esetén – az átalány alapú elszámolás, a mezőgazdasági kockázatkezelési támogatás, valamint a jövedelem-kompenzációs támogatások kivételével – a fizikai és pénzügyi teljesítés igazolása a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylésben. Szállítói finanszírozás esetén, ha a 128. § (3) bekezdés alkalmazására kerül sor, a pénzügyi teljesítést a támogatás 90%-ának kifizetéséig nem kell igazolni.”
129/A. § (1) Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén, ha a végső kedvezményezett egyszeri elszámoló és az elszámolható összköltség csökken, a támogatási összeg kiszámításánál a tényleges elszámolható összköltségből levonásra kerül az önerő és a már kifizetett hitel összege. Az így fennmaradó rész támogatásként kifizethető, ha az egyes támogatási formák aránya megfelel a felhívásban rögzítetteknek.
(2) Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén, ha a végső kedvezményezett egyszeri elszámoló és a megítélt teljes hitelösszeg nem került folyósításra, a vissza nem térítendő támogatás igénybevételét követően újabb hitelrészlet igénylésére nincs lehetőség.
(3) Ha a vissza nem térítendő támogatás után igényelt hitelrész kettős finanszírozást eredményez, akkor szabálytalansági eljárást kell indítani.”

77. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 130. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az irányító hatóság az engedményezésekkel kapcsolatos adatokat a monitoring és információs rendszerben nyilvántartja.”

78. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 131. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az elszámoló bizonylat nem tartalmazza a fizikai teljesítés dátumát, vagy folyamatos teljesítésű tevékenységről szól, úgy a számlán szereplő összeget az elszámoló bizonylat keltezésének napján érvényes, az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani forintra. Ha utófinanszírozási módban a kedvezményezett előleget fizetett, az előleg támogatástartalma a rész- vagy végszámlán szereplő fizikai teljesítés napján érvényes, a MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kerül forintra átszámításra.”

79. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a kedvezményezett a hiánypótlást vagy a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, illetve a hiány pótlására és a hiba javítására a kitűzött határidőn belül nem kerül sor, az időközi kifizetési igénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Záró kifizetési igénylés esetén az irányító hatóság több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a kedvezményezettet és több alkalommal is feltehet részére tisztázó kérdést. Ezt az eljárást az irányító hatóság első hiánypótlási felhívásának vagy első tisztázó kérdésének kedvezményezett általi kézhezvételét követő hatvan napon belül le kell zárni.”

80. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 135. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) EMVA forrásból megvalósuló projekt esetén a (2) bekezdés b) pontját és a (3) bekezdést a 79. § (2b) bekezdés b) pontjára figyelemmel kell alkalmazni.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 135/A. §-sal egészül ki:

135/A. § (1) EMVA forrásból nyújtott támogatások esetén, ha az ugyanazon kifizetési igénylés keretében igényelt támogatás több mint 10%-kal meghaladja a jóváhagyott elszámoló bizonylatok alapján folyósítható támogatás összegét, a kifizető ügynökség a különbözettel csökkenti a folyósítható támogatás összegét. A csökkentés nem haladhatja meg a folyósítható támogatás teljes összegét.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a kifizető ügynökség nem csökkenti a támogatást, ha a kedvezményezett bizonyítja, hogy nem felróható neki a nem támogatható összeg kifizetési igénylésben való szerepeltetése, vagy ha a kifizető ügynökség más módon meggyőződött arról, hogy az az érintett kedvezményezettnek nem felróható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szankció alkalmazandó a helyszíni ellenőrzések során feltárt nem elszámolható költségekre is. Ebben az esetben az érintett projekt vonatkozásában felmerült halmozott kiadásokat kell megvizsgálni.”

81. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a projekt kedvezményezettje konzorcium, az alábbi szabályokat a projekt egészét tekintve kell értelmezni:)

d) az előleg elszámolásának megkezdésére vonatkozó előírás ide nem értve a 117. § (7) bekezdés szerinti kötelezettséget, amely tagonként teljesítendő.”
„(2a) Az irányító hatóság a jóváhagyott utalványozási szabályzatnak megfelelő hitelesítést rendszeresen, mintavétellel ellenőrzi.
(2b) A kedvezményezett a (2) bekezdés szerint jóváhagyott utalványozási szabályzat módosítását köteles haladéktalanul bejelenteni az irányító hatóságnak jóváhagyás céljából.”

83. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 146. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen)

c) a kifizetés igényléshez benyújtott összesítőkhöz kapcsolódó elszámoló bizonylatokat,”
„(6) EMVA forrás esetében a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendeletében (a továbbiakban: 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet) foglalt ellenőrzési szabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.”
„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazása során az alapok alapját végrehajtó szervezet nem minősül kedvezményezettnek.
(1b) A pénzügyi eszközök esetében a pénzügyi közvetítő nyújthat be kifogást az alapok alapját végrehajtó szervezetnél az alapok alapját végrehajtó szervezet pénzügyi közvetítők kiválasztásával kapcsolatos eljárásával és az alapok alapját végrehajtó szervezet pénzügyi közvetítőkkel kötött finanszírozási megállapodásban foglaltak betartásával kapcsolatos eljárása során hozott döntésével szemben.
(1c) A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt ügyintézőként, illetve döntéshozóként az, aki a kifogás által érintett projekt kiválasztási eljárásában, illetve a támogatási döntés előkészítésében – pénzügyi eszközök esetében az, aki a pénzügyi közvetítők kiválasztásával, illetve a pénzügyi közvetítőkkel kötött finanszírozási megállapodásban foglaltak betartásával kapcsolatos eljárásban – részt vett.”

85. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha)

g) a kifogás kizárólag a döntés olyan elemére irányul, amely által előidézett jogsértés a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható,
h) a kifogást tartaléklista megszüntetéséről hozott döntés ellen terjesztették elő, vagy
i) a kifogást nem az elektronikus alkalmazáson keresztül terjesztették elő.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 153. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az irányító hatóság, a közreműködő szervezet, a kifizető ügynökség vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet a döntése ellen benyújtott kifogást, az abban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli szakmai álláspontját és az ügyben keletkezett dokumentációt a kifogás beérkezésétől számított tizenöt napon belül – a közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet az irányító hatóság útján – megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek elbírálásra.
(3a) Ha az irányító hatóság, a közreműködő szervezet, a kifizető ügynökség vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül megállapítja, hogy a kifogással támadott döntés jogszabálysértő, a döntést saját hatáskörben felülvizsgálja. Ennek során a kifogásban foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról. Az e bekezdés alapján hozott döntésről haladéktalanul értesíteni kell a támogatást igénylőt, a pénzügyi közvetítőt vagy a kedvezményezettet, és ha a döntést az irányító hatóság hozta, a közreműködő szervezetet is. Az e bekezdés alapján hozott döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az ellen, amely ellen a kifogást benyújtották.”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 153. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a kifogás tárgyában hozott döntésről az indokok megjelölésével értesíti a kifogás benyújtóját, valamint azt a szervet, akinek a döntése ellen a kifogást benyújtották.”

86. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 156. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szabálytalansági eljárás megindítására, szabálytalanság megállapítására kizárólag a támogatási szerződés megkötését, pénzügyi eszközök esetén a finanszírozási megállapodás, a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás vagy a végső kedvezményezettel kötött szerződés megkötését, kezességvállalás esetén a kezességvállalási nyilatkozat kiadását követően kerülhet sor.”
„(2a) Pénzügyi eszköz esetén ahol e Fejezet és – az 57. alcím kivételével – a XXII. Fejezet
a) kedvezményezettet említ, azon végső kedvezményezettet vagy pénzügyi közvetítőt is,
b) támogatási szerződést vagy támogatási jogviszonyt említ, azon végső kedvezményezett tevékenysége körében felmerült szabálytalanság esetén végső kedvezményezettel kötött szerződést, az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő tevékenysége körében felmerült szabálytalanság esetén finanszírozási megállapodást, illetve pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodást,
c) irányító hatóságot említ, azon a pénzügyi közvetítő és a végső kedvezményezett tevékenysége körében felmerült szabálytalanság esetén az alapok alapját végrehajtó szervezetet,
d) irányító hatóság vezetőjét említ, azon a pénzügyi közvetítő és a végső kedvezményezett tevékenysége körében felmerült szabálytalanság esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet szabálytalansági döntéshozó testületét
kell érteni.
(2b) Vidékfejlesztési program esetén, ha a szabálytalansági eljárás megindítására okot adó körülmény a támogatási szerződés megkötését megelőzően következett be, de a támogatási szerződés megkötését követően jut a kifizető ügynökség tudomására, a szabálytalansági eljárást az irányító hatóság folytatja le.”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 156. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jogorvoslati eljárásban nem járhat el, aki a szabálytalansági ügy elintézésében részt vett. Ez nem vonatkozik a 169. § (2) bekezdés és 170. § szerinti eljárásra.”

87. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító hatóság vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)

f) az Európai Bizottság, az adott szervezet belső ellenőrzési egysége, az igazoló hatóság vagy bármely, ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja,”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az irányító hatóság vezetője szabálytalansági eljárás mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha)

j) a jogkövetkezményt közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus határozza meg.”
„(5a) Pénzügyi eszköz esetén az (5) bekezdés f) pontja alapján az alapok alapját végrehajtó szervezet az ott felsorolt szervezetek megállapításai nyomán akkor nem folytat le szabálytalansági eljárást, ha az irányító hatóság ehhez hozzájárul.
(5b) Pénzügyi eszköz esetén az (5) bekezdés g)–h) pontját, az alapok alapját végrehajtó szervezet által kivizsgált szabálytalansági ügyek esetében az (5) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.”

88. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 163. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell)

j) bűncselekmény gyanúja esetén az erre való utalást,”

89. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Szabálytalanság megállapítása esetén az irányító hatóság a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezés,
b) a támogatási szerződéstől történő elállás,
c) pénzügyi eszközök esetén a finanszírozási megállapodás felmondása vagy a végső kedvezményezettel kötött szerződés felmondása,
d) az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő esetében az irányítási díj csökkentése,
e) e rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből történő kizárás határozott időre, legfeljebb öt évre, vagy
f) uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény.
(3a) Ha a szabálytalanság megállapítását megelőzően a pénzügyi közvetítő az érintett ügyletet felmondja, vagy saját forrásából megfinanszírozza és az európai uniós forrást visszatéríti az alapok alapját végrehajtó szervezet részére és vállalja, hogy a visszatérített uniós forrást harminc napon belül szabályosan kihelyezi, az adott ügylet vonatkozásában nem kell szabálytalanságot megállapítani.”

90. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 169. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Pénzügyi eszközök esetében az (1) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy az alapok alapját végrehajtó szervezet a szabálytalansági döntés elleni jogorvoslatot és mellékleteit az irányító hatóság útján terjeszti fel az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterhez.”

91. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az irányító hatóság a támogatást részben vagy egészben visszavonja, vagy a támogatási szerződéstől bármelyik fél eláll, illetve az alapok alapját végrehajtó szervezettel, pénzügyi közvetítővel vagy a végső kedvezményezettel szemben szabálytalanság kerül megállapításra, vagy egyéb okból kifolyólag visszafizetési kötelezettségük keletkezik, a kedvezményezett az addig folyósított támogatás, illetve kifizetett halasztott önerő visszavonással érintett összegét, valamint a az alapok alapját végrehajtó szervezet, a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett a visszavonással érintett összeget a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal növelt mértékben a visszafizetésre kötelezés közlésétől számított harminc napon belül köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.”
„(9) Az (5) bekezdést pénzügyi eszközök esetén nem kell alkalmazni.”

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 175/A. §-sal egészül ki:

175/A. § Ha a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének feltételei bekövetkeznek, EMVA esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezett tartozását meghatározott agrártámogatások jövőbeni kifizetéseiből visszatartja.”

92. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 176. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az irányító hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő a visszafizetésre kötelezés időpontjában már folyamatban lévő csőd, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési-, valamint egyéb, a kedvezményezett, pénzügyi közvetítő és a végső kedvezményezett fizetésképtelenségével, illetve megszüntetésével összefüggésben induló eljárásba – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – bekapcsolódik, illetve követelését bejelenti, ha ez adott eljárás természetével összefér.
(2a) Az eljárásba történő bekapcsolódást, illetve a követelés bejelentését megelőzően az irányító hatóság mérlegeli, hogy az eljárásban történő részvétel, illetve a bejelentés költségei arányban állnak-e a várhatóan behajtható összeggel. Ha a vizsgálat eredményeként azt állapítja meg, hogy a költségek jelentős mértékben meghaladják a behajtható összeget, akkor az eljárásba történő bekapcsolódást, illetve a követelés bejelentését mellőzheti.
(2b) Az (1) bekezdést pénzügyi eszközök esetén nem kell alkalmazni.
(3) Az irányító hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet, a pénzügyi közvetítő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a kedvezményezett, pénzügyi közvetítő, végső kedvezményezett ellen
a) felszámolási eljárás,
b) végelszámolási eljárás,
c) kényszertörlési eljárás,
d) az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás,
e) jogutód nélküli megszűnésére vezető egyéb eljárás,
f) végrehajtási eljárás,
g) adósságrendezési eljárás,
h) vagy egyéb, a kedvezményezett, pénzügyi közvetítő, végső kedvezményezett fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás
indult, vagy van folyamatban.”

93. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 180. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az irányító hatóság a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, illetve a dokumentumok nyilvántartását és megőrzését, kockázatelemzés alapján, figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 52. cikkében meghatározott kiválasztási kritériumokra is, mintavétellel kiválasztva a vizsgálandó projekteket.”

94. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 181. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az éves elszámolás időszaka EMVA esetén a mezőgazdasági pénzügyi év, amely október 16-tól a következő év október 15-ig tart.”

95. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 183. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

183. § (1) Az igazoló hatóság minden év augusztus 15-ig átadja az audit hatóságnak az aktuális számviteli évben az Európai Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmek alapját jelentő tételeket statisztikai mintavételezés céljából. Az audit hatóság a számviteli évben benyújtott kifizetési kérelmekből több alkalommal is végezhet mintavételt. Az igazoló hatóság az audit hatóság kérését követő tizenöt napon belül átadja a statisztikai mintavételezés alapjául szolgáló tételeket az audit hatóságnak.
(2) Az irányító hatóság minden év október 15-ig elkészíti a számviteli évről az éves összefoglalót, a vezetői nyilatkozatot, majd azokat megküldi az audit hatóságnak és az igazoló hatóságnak.
(3) Az audit hatóság a mintán elvégzett ellenőrzései alapján tett, az egyes tételekre vonatkozó megállapításait legkésőbb december 15-ig átadja az irányító hatóságnak és az igazoló hatóságnak. A megállapításokról az egyeztetést január 31-ig le kell zárni.
(4) A mintában talált, az audit hatóság által szabálytalannak tartott tételeket ki kell venni az éves elszámolásból. A szabálytalan tételekről az irányító hatóság és az audit hatóság egyeztet, és az ennek eredményeképpen szabályos tételek bekerülhetnek a következő évi elszámolásba.
(5) Az audit hatóság és az igazoló hatóság az irányító hatóság által elkészített éves összefoglalóra az észrevételeit december 15-ig megküldi az irányító hatóságnak.
(6) Az igazoló hatóság legkésőbb január 15-ig elkészíti az éves beszámoló tervezetét, majd átadja az audit hatóságnak.
(7) Az irányító hatóság
a) a végleges éves összefoglalót,
b) azon elszámoló bizonylatok és projektek listáját, amelyeket az éves elszámolásban nem kíván szerepeltetni, valamint
c) a vezetői nyilatkozatot
január 31-ig küldi meg az igazoló hatóságnak és az audit hatóságnak.
(8) Az igazoló hatóság legkésőbb február 10-ig véglegesíti az éves beszámolót, majd átadja az audit hatóságnak.
(9) Az érintett intézmények az éves elszámolás dokumentumait az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 74. cikke szerinti elektronikus adatcsere rendszerbe február 15-ig feltöltik.”

96. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 184. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatásra való jogosultságot és a támogatás felhasználását jogszabályban, a felhívásban, a támogatási szerződésben, a finanszírozási megállapodásban, a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban, illetve a végső kedvezményezettel megkötött szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A kedvezményezett, a pénzügyi közvetítő, illetve a végső kedvezményezett köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalától a támogatási szerződésből, a végső kedvezményezettel megkötött szerződésből, a finanszírozási megállapodásból, illetve a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásból eredő kötelezettségek fennállásig kerülhet sor. Az ellenőrzések eredményéről a kedvezményezettet, a pénzügyi közvetítőt, illetve a végső kedvezményezettet értesíteni kell.”

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 184. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium támogatások felhasználásának ellenőrzésére kijelölt szervezeti egysége éves ellenőrzési terv alapján és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter utasítására ellenőrzést végez a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknél, a kedvezményezetteknél, a pénzügyi közvetítőknél, illetve a végső kedvezményezetteknél, valamint ellenőrzötti minőségében koordinálja az egyes programok végrehajtására vonatkozó külső ellenőrzéseket, auditokat. Pénzügyi eszközök esetében az alapok alapját végrehajtó szervezet gondoskodik a kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel kiválasztott projektek megvalósításának helyszíni ellenőrzéséről. Az ellenőrzésekre az irányító hatóságot is meg kell hívni.”

97. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 187. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közreműködő szervezetek, az alapok alapját végrehajtó szervezet a finanszírozási megállapodásnak megfelelően és az igazoló hatóság belső ellenőrzési részlegei minden év november 15-ig, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter és a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium minden év december 31-ig megküldik a – pénzügyi eszközök esetén pénzügyi eszközök végrehajtására vonatkozó – éves ellenőrzési tervüket az annak alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt az államháztartásért felelős miniszter részére. A közreműködő szervezetek és az alapok alapját végrehajtó szervezet az éves ellenőrzési tervüket minden év november 15-ig az irányító hatóság részére is megküldik. Az éves ellenőrzési terv változását haladéktalanul meg kell küldeni az államháztartásért felelős miniszter részére. A közreműködő szervezetek és az alapok alapját végrehajtó szervezet az éves ellenőrzési terv változását haladéktalanul megküldik az irányító hatóság részére is.”
201/B. § A Kormány – amíg a 4. és 5. § szerinti kijelölést az arra jogosult nem végzi el – a 2014–2020 programozási időszakban az e rendelet hatálya alá tartozó forrásokból származó támogatások felhasználása tekintetében eljáró szervezetként a 3. mellékletben meghatározott szervezeteket jelöli ki.
201/C. § Az a közszféra szervezet kedvezményezett, aki a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést, e szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
201/D. § (1) A 183. § (2) bekezdés szerinti éves összefoglalót és a vezetői nyilatkozatot az irányító hatóság első alkalommal 2015. október 15-ig készíti el.
(2) A 183. § (3) bekezdés szerinti egyeztetést első alkalommal 2016. január 31-ig kell lefolytatni és lezárni.”

b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint

módosul.

lép.

1. 3. § (1) bekezdés 6. pontjában az „1303/2013/ EU rendelet” szövegrész helyébe az „1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

2. 3. § (1) bekezdés 7. pontjában a „támogatás igénylők” szövegrész helyébe a „támogatást igénylők” szöveg,

3. 3. § (1) bekezdés 14. pontjában az „a pénzügyi eszközt végrehajtó vagy – adott esetben –” szövegrész helyébe a „– ha e rendelet eltérően nem rendelkezik –” szöveg,

4. 3. § (1) bekezdés 15. pontjában az „az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek” szövegrész helyébe az „a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (a továbbiakban: KAP rendelet)” szöveg, a „továbbiakban: 908/2014/EU rendelet” szövegrész helyébe a „továbbiakban: 908/2014/EU bizottsági rendelet” szöveg,

5. 3. § (1) bekezdés 16. pontjában a „fejlesztésre” szövegrész helyébe a „megvalósítására” szöveg,

6. 3. § (1) bekezdés 18. pontjában az „a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (a továbbiakban: KAP rendelet)” szövegrész helyébe az „a KAP rendelet” szöveg,

7. 3. § (1) bekezdés 21. pontjában a „2. § (1) bekezdés o)” szövegrész helyébe az „1. § 15.” szöveg,

8. 3. § (1) bekezdés 32. pontjában a „rendelet 2. cikk” szövegrész helyébe a „rendelet (a továbbiakban: 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk” szöveg,

9. 3. § (1) bekezdés 41. pontjában az „irányító hatóság EMVA, ETHA esetén a kifizető ügynökség” szövegrész helyébe az „irányító hatóság – EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség –” szöveg,

11. 3. § (1) bekezdés 63. pontjában az „Integrált Területi Program összeállításáért, a helyi szintű projektkiválasztásért, valamint az indikátorvállalás teljesítésért” szövegrész helyébe az „integrált területi program (a továbbiakban: ITP) összeállításáért” szöveg,

12. 3. § (1) bekezdés 64. pontjában az „az 1304/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg,

13. 5. § (2) bekezdés e) pontjában az „Integrált Területi Programokat” szövegrész helyébe az „ITP-ket” szöveg,

14. 5. § (2) f) pontjában a „jóváhagyja” szövegrész helyébe az „előzetesen jóváhagyja” szöveg,

15. 7. § (1) bekezdésében a „Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság” szövegrész helyébe a „Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB)” szöveg,

16. 7. § (2) bekezdésében az „A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság” szövegrész helyébe az „Az FKB” szöveg,

17. 7. § (3) bekezdésében az „a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság” szövegrészek helyébe az „az FKB” szöveg,

18. 8. § (2) bekezdésében az „egységességét, a” szövegrész helyébe az „egységességét, a horizontális elvek és politikák érvényesítését, a” szöveg,

19. 8. § (5) bekezdésében a „kommunikációs feladatokat” szövegrész helyébe a „kommunikációs és képzéssel összefüggő feladatokat” szöveg,

20. 10. § (1) bekezdés 4. pontjában a „szabályszerűen használják-e” szövegrész helyébe a „szabályszerűen és célszerűen használják-e” szöveg,

21. 10. § (1) bekezdés 6. pontjában az „ellátja a programok” szövegrész helyébe az „ellátja a 36. alcím alatti rendelkezések alapján a programok” szöveg, az „egységes monitoring és információs rendszert (a továbbiakban: monitoring és információs rendszer)” szövegrész helyébe a „monitoring és információs rendszert” szöveg,

22. 10. § (1) bekezdés 11. pontjában az „és minderről” szövegrész helyébe az „és minderről az adott irányító hatóság által szakmai szempontból véleményezett” szöveg,

23. 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „(1) bekezdés 8. pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 7. pontja” szöveg,

25. 13. § (1) bekezdés d) pontjában az „EMVA, ETHA” szövegrész helyébe az „EMVA” szöveg,

26. 16. § nyitó szövegrészében az „Az audit hatóság” szövegrész helyébe az „Az Alapok audit hatósága” szöveg,

28. 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az igazoló hatóság” szövegrész helyébe az „Az Alapok igazoló hatósága” szöveg,

29. 17. § (1) bekezdés g) pontjában az „az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, EURATOM rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet)” szövegrész helyébe az „a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

30. 17. § (1) bekezdés h) pontjában az „a számviteli törvény” szövegrész helyébe az „az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet” szöveg, az „eredményszemléletű számviteli” szövegrész helyébe az „a pénzügyi könyvvezetés során a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező” szöveg,

31. 18. § (1) bekezdés b) pontjában az „értékeli” szövegrész helyébe a „nyomon követi” szöveg,

32. 18. § (1) bekezdés d) pontjában a „programok” szövegrész helyébe az „a programok” szöveg, a „valamint a szakpolitikai elvárások” szövegrész helyébe az „a szakpolitikai elvárások és horizontális követelmények” szöveg,

33. 18. § (2) bekezdésében az „e rendelet 2. melléklete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a 2. melléklet a Ktfr.” szöveg,

35. 20. § 25. pontjában az „a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak” szövegrész helyébe az „az NFK-nak” szöveg,

36. 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „közreműködő szervezet által” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet által” szöveg,

37. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „közreműködő szervezet” szövegrészek helyébe a „közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet” szöveg,

38. 25. § (2) bekezdés d) pontjában a „tartalmának meghatározásában, programot” szövegrész helyébe a „tartalmának, horizontális követelményeinek meghatározásában és a programot” szöveg,

39. 26. § (4) bekezdésében a „9.” szövegrész helyébe a „9. és 22.” szöveg,

40. 26. § (5) bekezdésében a „16., 22., 23., 24., 25., 27. és 30.” szövegrész helyébe a „16.” szöveg,

41. 15. alcím címében az „Az átruházott feladatokat ellátó közbenső szerv” szövegrész helyébe az „A közbenső szervezet” szöveg,

42. 27. § (5) bekezdésében az „Az átruházott feladatot ellátó szerv” szövegrész helyébe az „A közbenső szervezet” szöveg,

43. 27. § (6) bekezdésében az „Az átruházott feladatot ellátó szerv” szövegrészek helyébe az „A közbenső szervezet” szöveg,

44. 27. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az átruházott feladat” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerint átruházott feladat” szöveg,

45. 27. § (7) bekezdés c) pontjában az „az átruházott feladatot ellátó szervezet” szövegrész helyébe az „a közbenső szervezet” szöveg,

46. 27. § (7) bekezdés f) pontjában az „az átruházott feladatot ellátó szerv” szövegrész helyébe az „a közbenső szervezet” szöveg,

47. 27. § (7) bekezdés h) pontjában az „az átruházott feladatot ellátó szervnek” szövegrész helyébe az „a közbenső szervezetnek” szöveg,

48. 29. § (4) bekezdés j) pontjában a „környezetvédelem, a nemek” szövegrész helyébe a „környezetvédelem, klíma, energia, fenntartható fejlődés, a nemek” szöveg,

49. 30. § (3) bekezdés j) pontjában a „környezetvédelem, a nemek” szövegrész helyébe a „környezetvédelem, klíma, energia, fenntartható fejlődés, a nemek” szöveg,

50. 30. § (7) bekezdésében az „egyszer” szövegrész helyébe a „kétszer” szöveg,

51. 31. § (2) bekezdésében az „az hatáskörébe” szövegrész helyébe az „a hatáskörébe” szöveg,

52. 34. § (1) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg, az „a 233/2014/EU rendelet” szövegrész helyébe az „a 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

53. 34. § (2) és (3) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg,

54. 39. § (2) bekezdésében a „támogatásra vonatkozó” szövegrész helyébe a „támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó” szöveg, az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(1b)” szöveg, a „fizetési titkot” szövegrész helyébe a „banktitkot, fizetési titkot, illetve egyéb magántitkot” szöveg,

55. 39. § (8) bekezdésében a „támogatásra vonatkozó” szövegrész helyébe a „támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vagy igénybevételére vonatkozó” szöveg,

56. 47. § (2) bekezdésében a „24” szövegrész helyébe a „huszonnégy” szöveg,

57. 47. § (3) bekezdésében a „szerződésmintát” szövegrész helyébe a „szerződés és a támogatási okirat mintáját” szöveg,

58. 48. §-ában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

59. 49. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „tartalmi követelmények” szövegrész helyébe a „tartalmi követelmények – ennek részeként horizontális követelmények –” szöveg,

60. 49. § (1) bekezdés f) pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

61. 50. § (1) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

62. 51. § (1) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

63. 56. § (2) bekezdésében a „Ha a benyújtott támogatási kérelem szerinti projekt megvalósítása megkezdhető, az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

64. 57. § (1) bekezdésében az „Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP)” szövegrész helyébe az „ITP-ket” szöveg, a „területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős” szövegrész helyébe a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős” szöveg,

65. 60. § (3) bekezdésében a „szempont hiánypótoltatható” szövegrész helyébe a „szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható” szöveg, a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

66. 60. § (6) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe a „Ha az” szöveg,

67. 60. § (8) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

68. 63. § (1) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

69. 63. § (3) bekezdésében az „a támogatás szempontjából releváns” szövegrész helyébe az „az e rendelet alapján szolgáltatott, a támogatási szerződés teljesítése szempontjából releváns” szöveg,

70. 65. § (3) bekezdésében az „aránytalanul magas.” szövegrész helyébe az „aránytalanul magas. Az irányító hatóság a felhívásban egységköltségekre vonatkozó előírást tehet közzé.” szöveg,

71. 65. § (7) bekezdésében az „1” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,

72. 67. § záró szövegrészében az „és az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű támogatási kérelem kivételével” szövegrész helyébe az „és annak a támogatási kérelemnek a kivételével, amely támogatását az irányító hatóság egymilliárd forintot meghaladó összegben javasolta megállapítani” szöveg,

73. 68. § (2) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

74. 68. § (4) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

75. 68. § (5) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1), (2) és (4) bekezdés” szöveg,

76. 70. § (5) bekezdésében az „az operatív programért” szövegrész helyébe az „a projekt szakmai tartalmáért” szöveg,

77. 70. § (7) bekezdésében az „adatokat a projekt” szövegrész helyébe az „adatokat – programonkénti megbontásban – a projekt” szöveg,

78. 71. § (2) bekezdésében a „közzé helyi” szövegrész helyébe a „közzé közösségvezérelt helyi” szöveg,

79. 71. § (3) bekezdésében a „beérkezett helyi” szövegrész helyébe a „beérkezett közösségvezérelt helyi” szöveg,

80. 77. § (2) bekezdésében a „befogadást” szövegrész helyébe a „benyújtást” szöveg,

81. 78. § a) pontjában a „támogatási döntés” szövegrész helyébe a „támogatási vagy pénzügyi eszköz esetén a finanszírozási döntés” szöveg,

82. 78. § d) pontjában a „visszavonja, vagy” szövegrész helyébe a „visszavonja,” szöveg,

83. 78. § e) pontjában a „követelményeknek.” szövegrész helyébe a „követelményeknek,” szöveg,

84. 81. § (1) bekezdésében az „az általa aláírt támogatási szerződést a kedvezményezettnek” szövegrész helyébe az „a támogatási szerződést a kedvezményezettnek aláírásra” szöveg, a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg, a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

85. 81. § (2) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg, a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

86. 81. § (3) bekezdésében a „támogatói döntésről” szövegrész helyébe a „támogatási döntésről” szöveg, a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

87. 81. § (4) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

88. 82. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg,

89. 82. § (3) bekezdésében a „40” szövegrész helyébe a „negyven” szöveg,

90. 83. § (2) bekezdésében a „megszűnéséig.” szövegrész helyébe a „megszűnéséig, az EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetén az előleggel történő elszámolás elfogadásáig.” szöveg, a „45” szövegrész helyébe a „negyvenöt” szöveg,

91. 84. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Nem köteles biztosítékot nyújtani” szövegrész helyébe a „Mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:” szöveg,

92. a 84. § (1) bekezdésének m) pontjában a „12” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,

93. a 84. § (3) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

94. 85. §-ban a „záró fenntartási” szövegrész helyébe a „záró projektfenntartási” szöveg,

95. 86. § (1) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

96. 86. § (3) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

97. 86. § (4) bekezdés a) pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

98. 86. § (4) bekezdés d) pontjában a „műszaki/szakmai” szövegrész helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg,

99. 87. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A bejelentéseket” szövegrész helyébe az „A 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentéseket” szöveg,

100. 87. § (1) bekezdés h) pontjában a „projektgazdának” szövegrész helyébe a „kedvezményezettnek” szöveg, a „szerződéses vállalásokat” szövegrész helyébe a „szerződésben foglalt követelményeket” szöveg,

101. 89. § (3) bekezdésében az „előzetes hozzájárulása.” szövegrész helyébe a „vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet előzetes hozzájárulása.” szöveg,

102. 90. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „12” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,

103. 90. § (3) bekezdésében a „támogatói döntés” szövegrész helyébe a „támogatási döntés” szöveg,

104. 91. § (2) bekezdésében az „üzemezéséhez” szövegrész helyébe az „ütemezéséhez” szöveg,

105. 92. § (1) bekezdésében a „III.” szövegrész helyébe a „IV.” szöveg,

106. 92. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A” szövegrész helyébe az „Az alapok alapját végrehajtó szervezettel megkötött” szöveg, a „III.” szövegrész helyébe a „IV.” szöveg,

107. 92. § (2) bekezdés a) pontjában az „– az” szövegrész helyébe az „– az Áht. 20. § (1) bekezdésében meghatározott” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

108. 93. § (3) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

109. 94. § (2) bekezdésében az „a pénzügyi eszközöket alapok alapját végrehajtó szervezet köteles biztosítani, hogy az” szövegrész helyébe az „az alapok alapját végrehajtó szervezet köteles biztosítani, hogy a pénzügyi eszköz felhasználását” szöveg,

110. 94. § (3) bekezdésében az „és a pénzügyi közvetítőnél” szövegrész helyébe a „valamint a pénzügyi közvetítőnél és a végső kedvezményezettnél” szöveg,

111. 96. § (3) bekezdésében az „a jelen alcím szerinti eljárás” szövegrész helyébe az „az ezen alcím szerinti ellenőrzési eljárás” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

112. 98. § (2) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

113. 98. § (4) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

114. 99. § (1) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

115. 100. § (1) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

116. 100. § (3) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

117. 101. § (2) bekezdésében az „5 munkanappal meghosszabbíthatja” szövegrész helyébe az „öt munkanappal meghosszabbíthatja, és erről értesíti a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.” szöveg,

118. 101. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

119. 101. § (4) bekezdésében és a 103. § (1) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

120. 103. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

121. 103. § (3) bekezdésében és a (6) bekezdés b) pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

122. 105. § (1) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

123. 106. § (1) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

124. 106. § (5) és (6) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

125. 108. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

126. 108. § (4) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

127. 108. § (5) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

128. 108. § (7) bekezdésében a „13” szövegrész helyébe a „tizenhárom” szöveg,

129. 108. § (8) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

130. 108. § (9) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

131. 108. § (10) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

132. 110. § (1) bekezdésében az „Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikke alapján támogatás” szövegrész helyébe a „Támogatás” szöveg,

133. 110. § (3) bekezdésében az „e rendelet 5. melléklete” szövegrész helyébe az „az 5. melléklet” szöveg,

134. 111. § (2) bekezdésében az „EMVA, ETHA esetén a kifizető ügynökség számláiról” szövegrész helyébe az „EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség számlájáról” szöveg,

135. 111. § (4) bekezdése d) pontjában a „számlára lehet.” szövegrész helyébe a „számlára,” szöveg,

136. 111. § (8) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

137. 112. § (1) bekezdésében az „igazoló hatóság” szövegrész helyébe az „Alapok igazoló hatósága” szöveg,

138. 113. § (2) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

139. 113. § (3) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

140. 114. § (3) bekezdésében az „igazoló hatóság” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság, illetve a kifizető ügynökség” szöveg,

141. 115. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „Bármely előleget” szövegrész helyébe az „Előleget” szöveg,

142. 115. § (5) bekezdésében a „támogatási jogviszony fennállása alatt” szövegrész helyébe a „záró kifizetési igénylés benyújtásáig” szöveg,

143. 115. § (6) bekezdésében a „Tartalékra, mint tevékenységre,” szövegrész helyébe a „Tartalék terhére” szöveg,

144. 116. § (2) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „megítélt támogatás összegének” szöveg,

145. 118. § (1) bekezdésében az „a központi költségvetés” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság” szöveg,

146. 119. § (2) bekezdésében az „e rendelet 83. §” szövegrész helyébe az „a 83. §” szöveg,

147. 119. § (3) és (4) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

148. 120. § (4) bekezdésében az „áfa-összesítőt tartalmazó elszámolásra az Ávr. 78/E. §-a alapján, a kizárólag szállítói finanszírozást tartalmazó időközi” szövegrész helyébe az „áfa-elszámolást tartalmazó” szöveg,

149. 122. § (1) bekezdésében az „igazoló, kifizetési” szövegrész helyébe az „igazoló és a szakmai beszámolót alátámasztó, a kifizetési” szöveg,

150. 122. § (2) bekezdésében a „záradékolja.” szövegrész helyébe a „záradékolja. Elektronikus számla esetén a záradékolást a szállító is elvégezheti.” szöveg,

151. 124. § (2) bekezdésében a „tartalmától” szövegrész helyébe az „adatkörtartalmától” szöveg,

152. 124. § (5) és (6) bekezdésében az „igazolja” szövegrész helyébe a „nyilatkozik arról” szöveg,

153. 125. § (4) bekezdésében az „az adott elszámolható költségtevékenység kategóriában felsorolt” szövegrész helyébe a „meghatározott” szöveg,

154. 126. § (7) bekezdésében a „bizonylatokról kell hitelesített másolatot készíteni és” szövegrész helyébe a „bizonylatot kell” szöveg,

155. 46. alcímének címében a „kifizetés igénylése” szövegrész helyébe a „kifizetési igénylés” szöveg,

156. 127. § (2) bekezdés a) pontjában a „felmerült költségekkel” szövegrész helyébe a „felmerült, korábban el nem számolt költségekkel” szöveg,

157. 127. § (5) bekezdésében az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

158. 127. § (6) bekezdésében a „során bevétel” szövegrész helyébe a „során a projekttel összefüggésben bevétel” szöveg,

159. 128. § (1) bekezdésében az „– a támogatási előleg és a szállítói előleg kivételével –” szövegrész helyébe az „– a támogatási előleg, a szállítói előleg, a mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások és a jövedelem-kompenzációs támogatások kivételével –” szöveg,

160. 128. § (5) bekezdésében az „az irányító hatóság köteles szabálytalansági eljárást kezdeményezni” szövegrész helyébe az „a kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a XXIII. Fejezet szabályai szerint visszafizetni” szöveg,

161. 129. § (1) bekezdésében az „utófinanszírozással vagy” szövegrész helyébe az „utófinanszírozással a kedvezményezett pénzforgalmi számlájára” szöveg,

162. 132. § (1) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

163. 132. § (2) bekezdésében a „Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.” szövegrész helyébe az „Időközi kifizetési igénylésnél hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.” szöveg,

164. 132. § (3) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

165. 132. § (4) bekezdésében a „felfüggeszti” szövegrész helyébe a „felfüggeszti a tisztázó kérdéssel érintett elszámoló bizonylat tekintetében” szöveg,

166. 132. § (6) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyébe az „EMVA forrásból nyújtott támogatások kivételével, ha” szöveg,

167. 133. § (3) bekezdésében a „45” szövegrész helyébe a „negyvenöt” szöveg, a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

168. 134. § (3) bekezdésében a „feloldásáról” szövegrész helyébe a „feloldásáról, és erről értesíti a kedvezményezettet” szöveg,

169. 135. § (3) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg,

170. 135. § (5) bekezdésében a „7. melléklet” szövegrész helyébe az „5. melléklet” szöveg, az „alapok” szövegrész helyébe az „ESB-alapok” szöveg,

171. 144. § (1) bekezdés c) pontjában az „összegét,” szövegrész helyébe az „összegét, figyelembe véve a 128. § (3) bekezdésében foglaltakat,” szöveg,

172. 146. § (2) bekezdésében az „A számlák” szövegrész helyébe az „Az elszámoló bizonylatok” szöveg,

173. 148. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

174. 149. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „15” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

175. 150. § (2) bekezdésében a „tudja.” szövegrész helyébe a „tudja. A pénzügyi eszköz keretében nyújtott forrásokat az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke szerint lehet felhasználni.” szöveg,

176. 151. § (6) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

177. 152. § (2) bekezdésében a „döntésről való tudomásszerzéstől” szövegrész helyébe a „döntés kézbesítésétől” szöveg, a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

178. 152. § (3) bekezdésében a „minőségbiztosítói jelentés, tanúsítvány,” szövegrész helyébe a „minőségellenőrzési jelentés, tanúsítvány, utóellenőrzési jelentés,” szöveg,

179. 153. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

180. 155. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg, a „támogatási szerződésbe,” szövegrész helyébe a „támogatási szerződésbe, pénzügyi eszközök esetében a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban foglaltakba,” szöveg,

181. 156. § (3) bekezdés d) pontjában a „támogatói döntés” szövegrész helyébe a „támogatási döntés” szöveg,

182. 159. § (1) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

183. 159. § (2) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

184. 159. § (3) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

185. 159. § (8) bekezdésében a „szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat alcímben” szövegrész helyébe az „a XXII. Fejezetben” szöveg,

186. 160. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

187. 160. § (3) és (5) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

188. 161. § (1) bekezdésében a „45” szövegrész helyébe a „negyvenöt” szöveg,

189. 163. § (2) bekezdés a) pontjában a „kedvezményezett” szövegrész helyébe a „kedvezményezett és az eljárással érintett más személy” szöveg,

190. 163. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

191. 164. § (1) bekezdésében a „szabálytalanság felelős” szövegrész helyébe a „szabálytalanságfelelős” szöveg,

192. 164. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „lezárulhat” szövegrész helyébe a „lezárulhat:” szöveg,

193. 164. § (5) bekezdésében az „53.” szövegrész helyébe az „53/A.” szöveg,

194. 165. § (1) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

195. 165. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

196. 165. § (3) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

197. 165. § (4) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

198. 166. § (2) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

199. 166. § (4) és (5) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

200. 169. § (1) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

201. 169. § (3) bekezdésében a „közreműködő szervezettel” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezettel vagy az alapok alapját végrehajtó szervezettel” szöveg,

202. 170. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

203. 171. § (3) bekezdésében a „kedvezményezettet, és” szövegrész helyébe a „kedvezményezettet és” szöveg,

204. 172. § (1) bekezdésében a „45” szövegrész helyébe a „negyvenöt” szöveg,

205. 172. § (3) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

206. 172. § (6) bekezdésében a „kedvezményezettet, és” szövegrész helyébe a „kedvezményezettet és” szöveg,

207. 172. § (10) bekezdésében az „(1) és (2)” szövegrész helyébe a „(8) és (9)” szöveg,

208. 173. § (5) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

209. 174. § (1) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

210. 174. § (2) bekezdésében a „14” szövegrész helyébe a „tizennégy” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

211. 174. § (3) bekezdésében a „14” szövegrész helyébe a „tizennégy” szöveg,

212. 175. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

213. 175. § (6) bekezdésében az „irányító hatóság döntése” szövegrész helyébe az „irányító hatóság, alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő döntése” szöveg,

214. 175. § (7) bekezdésében a „kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség” szövegrész helyébe a „kedvezményezett, a pénzügyi közvetítő, illetve a végső kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség” szöveg,

215. 176. § (1) bekezdésében az „53. § (2)” szövegrész helyébe az „53/A. § (3)” szöveg,

216. 177. § (2) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

217. 177. § (3) bekezdésében a „97. §” szövegrész helyébe a „99. § (6) bekezdése” szöveg,

218. 180. § (2) bekezdésében az „a vállalások évenkénti teljesítését, a kedvezményezettnek egy alkalommal, záró fenntartási” szövegrész helyébe az „az évenkénti teljesítést, a kedvezményezettnek egy alkalommal, záró projekt fenntartási” szöveg,

219. 182. § (2) bekezdésében a „megfelelő nyilatkozatot” szövegrész helyébe a „megfelelő vezetői nyilatkozatot” szöveg,

220. 185. § (1) bekezdésében a „hatóság és kijelölésük esetén a közreműködő szervezetek” szövegrész helyébe a „hatóság, a közreműködő szervezetek és pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet” szöveg,

221. 185. § (2) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg, a „miniszter támogatások” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium támogatások” szöveg,

222. 185. § (3) bekezdésében a „közreműködő szervezet” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet” szöveg, a „miniszter támogatások” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium támogatások” szöveg,

223. 186. §(1) bekezdésében a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

224. 186. § (2) bekezdésében a „miniszter támogatások” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium támogatások” szöveg,

225. 190. § (1) bekezdésében a „közreműködő szervezet” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet, az alapok alapját végrehajtó szervezet a finanszírozási megállapodásnak megfelelően” szöveg, a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

226. 190. § (2) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

227. 191. § (2) bekezdésében a „miniszter támogatások” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium támogatások” szöveg,

228. 191. § (3) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

229. 191. § (5) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

230. 193. § (8) bekezdésében az „1” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,

231. 1. melléklet 5.2. pontjában a „módosítását.” szövegrész helyébe a „módosítását, a 44., 52. és 53. § figyelembevételével.” szöveg,

232. 1. melléklet 6.4. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

233. 1. melléklet 6.9., 6.10., 6.11., 6.12. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

234. 1. melléklet 6.15. pont a) alpontjában a „követően, a pozitív támogatói döntésben részesült támogatást igénylővel nem” szövegrész helyébe a „követően azzal a támogatást igénylővel, akire az irányító hatóság vezetője kedvező támogatási döntést hozott, nem” szöveg,

235. 1. melléklet 7.1. pontját megelőző címben a „Konzultációra” szövegrész helyébe az „A felhívás megküldésére” szöveg,

236. 1. melléklet 8.1. pontjában az „A támogatást” szövegrész helyébe az „Az 58. § (2) bekezdés kivételével a támogatást” szöveg,

237. 1. melléklet 8.3. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

238. 1. melléklet 9.7. pontjában az „egyezik-e” szövegrész helyébe az „egyezik-e és határidőben került-e benyújtásra” szöveg,

239. 1. melléklet 9.8. pontjában a „dokumentum” szövegrész helyébe a „dokumentum hibás, hiányos vagy” szöveg,

240. 1. melléklet 11.1. pontjában a „minden” szövegrész helyébe a „minden beérkezett, a monitoring és információs rendszer által” szöveg,

241. 1. melléklet 13.2. pont b) alpontjában a „2. § (1) bekezdés t) pontja” szövegrész helyébe az „1. § 4. pontja” szöveg,

242. 1. melléklet 14.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

243. 1. melléklet 14.1. a) pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

244. 1. melléklet 14.2. pontjában a „meghosszabbodik” szövegrész helyébe a „nyugszik” szöveg,

245. 1. melléklet 15.2. pontjában a „támogatói döntés” szövegrész helyébe a „támogatási döntés” szöveg,

246. 1. melléklet 18.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

247. 1. melléklet 32.1. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

248. 1. melléklet 32.4. pontjában a „támogatói döntésig” szövegrész helyébe a „támogatási döntés meghozataláig” szöveg,

249. 1. melléklet 34.2. pontjában és 46.2. pontjában a „mértékkel” szövegrész helyébe a „mértékkel, feltétellel” szöveg,

250. 1. melléklet 35.4. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

251. 1. melléklet 36.1. pontjában az „e rendelet 64. §-a szabályainak” szövegrész helyébe az „a 64. §” szöveg,

252. 1. melléklet 36.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

253. 1. melléklet 40.2. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

254. 1. melléklet 42.5. pontjában az „e rendelet VI. fejezet” szövegrész helyébe az „a 39.§” szöveg,

255. 1. melléklet 43.1. pontjában az „értékel” szövegrész helyébe a „megvizsgál” szöveg,

256. 1. melléklet 43.2. pont nyitó szövegrészében az „alapján” szövegrész helyébe az „alapján elrendelheti a támogatási kérelem újraértékelését vagy” szöveg,

257. 1. melléklet 48.4. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

258. 1. melléklet 49.3. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

259. 1. melléklet 49.4. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

260. 1. melléklet 50. pontjában az „1” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,

261. 1. melléklet 51.1. pontjában az „értesítés tájékoztató jellegű, szerződéskötésre rendelkezésre” szövegrész helyébe az „értesítés a szerződés megkötésére vonatkozó” szöveg,

262. 1. melléklet 51.2. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg, a „küldi meg.” szövegrész helyébe a „küldi meg, kivéve, ha a döntés ellen kifogást nyújtottak be.” szöveg,

263. 1. melléklet 54.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

264. 1. melléklet 55. pont j) alpontjában az „e rendelet 81.§” szövegrész helyébe az „a 81. §” szöveg,

265. 1. melléklet 55. pont g) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

266. 1. melléklet 55. pont k) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

267. 1. melléklet 56.1. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg, a „támogatói döntésről” szövegrész helyébe a „támogatási döntésről” szöveg,

268. 1. melléklet 56.4. és 58.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyében az „a” szöveg,

269. 1. melléklet 58.2. pontjában az „utolsó aláíró” szövegrész helyébe az „irányító hatóság mint támogató” szöveg, a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

270. 1. melléklet 59.1. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

271. 1. melléklet 60.8. pontjában az „elállhat a támogatói döntéstől” szövegrész helyébe a „visszavonhatja a támogatási döntést” szöveg,

272. 1. melléklet 61.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szövg,

273. 1. melléklet 61.1. pont e) alpontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

274. 1. melléklet 61.2. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

275. 1. melléklet 61.6. pontjában az „e rendelet 86-89.§-ában” szövegrész helyébe az „a 86–89. §-ában” szöveg,

276. 1. melléklet 61.8. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

277. 1. melléklet 64.1. pontjában a „támogatói döntés” szövegrész helyébe a „támogatási döntés meghozatala” szöveg,

278. 1. melléklet 65.2. pontjában a „műszaki, szakmai” szövegrészek helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg,

279. 1. melléklet 65.3. pontjában a „műszaki, szakmai” szövegrészek helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg,

280. 1. melléklet 65.4. pont nyitó szövegrészében a „műszaki, szakmai” szövegrész helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg,

281. 1. melléklet 65.4. pont a) alpontjában az „A projekt tevékenység” szövegrész helyébe az „a projekttevékenység” szöveg, a „műszaki, szakmai” szövegrészek helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg, az „esemény. A projekt, tevékenység” szövegrész helyébe az „esemény, a projekttevékenység” szöveg, a „létezik.” szövegrész helyébe a „létezik,” szöveg,

282. 1. melléklet 65.4. pont b) alpontjában az „A műszaki, szakmai” szövegrész helyébe az „a műszaki-szakmai” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, az „is.” szövegrész helyébe az „is,” szöveg,

283. 1. melléklet 65.4. pont c) alpontjában az „A műszaki, szakmai” szövegrész helyébe az „a műszaki-szakmai” szöveg, az „arányában. A” szövegrész helyébe az „arányában, a” szöveg,

284. 1. melléklet 65.5. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg, a „műszaki, szakmai” szövegrészek helyébe a „műszaki-szakmai” szöveg,

285. 1. melléklet 65.6. pontjában az „IH támogatás csökkentés” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a támogatáscsökkentés” szöveg,

286. 1. melléklet 67.3. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

287. 1. melléklet 68.1. pontjában a „támogatói döntésben” szövegrész helyébe a „támogatási döntésben” szöveg,

288. 1. melléklet 69.1. pont a) alpontjában a „vállalkozói” szövegrész helyébe a „szállítói” szöveg,

289. 1. melléklet 69.2. pont b) alpontjában, a 69.4. pont b) és c) alpontjában, a 70. és 72.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

290. 1. melléklet 72.4. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

291. 1. melléklet 72.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

292. 1. melléklet 72.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „a projektátadást vagy a beruházás során létrejött vagyon tulajdonjogának átruházását” szövegrész helyébe az „ideértve a projektátadást vagy a beruházás során létrejött vagyon tulajdonjogának átruházását is” szöveg,

293. 1. melléklet 74.1. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

294. 1. melléklet 74.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

295. 1. melléklet 76.1., 77.6. pontjában, a 88.1. pont ab) és c) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

296. 1. melléklet 79.2. a) pontjában a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,

297. 1. melléklet 80.1. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

298. 1. melléklet 86. pont g) alpontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

299. 1. melléklet 89.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

300. 1. melléklet 91.1. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

301. 1. melléklet 92.1. pontjában a „támogatói döntést” szövegrész helyébe a „támogatási döntés meghozatalát” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

302. 1. melléklet 92.3. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

303. 1. melléklet 92.5. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

304. 1. melléklet 94.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

305. 1. melléklet 94.2. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

306. 1. melléklet 94.4. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

307. 1. melléklet 96.1. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg, az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

308. 1. melléklet 96.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

309. 1. melléklet 96.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

310. 1. melléklet 96.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

311. 1. melléklet 97.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

312. 1. melléklet 98. pont m) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

313. 1. melléklet 101.2. pontjában az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,

314. 1. melléklet 101.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

315. 1. melléklet 101.4. pontjában az „előlegigénylési dokumentációt az IH ellenőrzi, hogy” szövegrész helyébe az „irányító hatóság ellenőrzi, hogy az előlegigénylési dokumentáció” szöveg,

316. 1. melléklet 102.1. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

317. 1. melléklet 102.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

318. 1. melléklet 103.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

319. 1. melléklet 104.1. pontjában az „ellenőrzése alapján az előlegigénylés jóváhagyható, azt az IH másodlagos ellenőr szerepkört betöltő” szövegrész helyébe a „ , tisztázása alapján az előlegigénylés jóváhagyható, azt az irányító hatóság” szöveg,

320. 1. melléklet 105.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

321. 1. melléklet 105.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

322. 1. melléklet 107.2. pontjában a „folyósítása esetén” szövegrész helyébe a „folyósításakor” szöveg,

323. 1. melléklet 107.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

324. 1. melléklet 107.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

325. 1. melléklet 109.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

326. 1. melléklet 109.3. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg, a „15 nappal az IH” szövegrész helyébe a „harminc és tizenöt nappal az irányító hatóság” szöveg,

327. 1. melléklet 109.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

328. 1. melléklet 109.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

329. 1. melléklet 109.6. pontjában az „IH e rendelet” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a” szöveg,

330. 1. melléklet 109.7 és 109.8. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

331. 1. melléklet 110.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyében az „a” szöveg,

332. 1. melléklet 111.1. pontot megelőző címében az „áfa megelőlegezése és elszámolás a fordított áfa-előleggel” szövegrész helyébe az „áfa-előleg igénylés további szabályai” szöveg,

333. 1. melléklet 115.1. pontot megelőző címében a „finanszírozása szállítói finanszírozási módban” szövegrész helyébe a „szállítói finanszírozási módban történő finanszírozásának további szabályai” szöveg,

334. 1. melléklet 115.3. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

335. 1. melléklet 121.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

336. 1. melléklet 125.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

337. 1. melléklet 126. pont a) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

338. 1. melléklet 126. pont b) alpontjában az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,

339. 1. melléklet 128. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „az Pályázati e-ügyintézés” szövegrész helyébe az „a Pályázati e-ügyintézés” szöveg,

340. 1. melléklet 129.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

341. 1. melléklet 129.2. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

342. 1. melléklet 130.1. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

343. 1. melléklet 130.2. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,

344. 1. melléklet 130.3. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

345. 1. melléklet 130.6. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „IH felé” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

346. 1. melléklet 131.1. pontjában a „legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével” szövegrész helyébe a „115/A. § szerint” szöveg,

347. 1. melléklet 131.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

348. 1. melléklet 131.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

349. 1. melléklet 132.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

350. 1. melléklet 132.2. pontjában a „tisztázó kérdésre” szövegrész helyébe a „hiánypótlást, vagy tisztázó kérdésre” szöveg,

351. 1. melléklet 133.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „benyújtani az IH-nak” szövegrész helyébe az „a Pályázati e-ügyintézés felületen szkennelve benyújtani az irányító hatóságnak” szöveg,

352. 1. melléklet 133.3. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg, az „IH-hoz, az IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz, az irányító hatóság vezetője” szöveg,

353. 1. melléklet 133.4. pontjában a „másolata, valamint a záradékolt előlegszámla hiteles másolata” szövegrész helyébe az „és a záradékolt előlegszámla” szöveg,

354. 1. melléklet 134.2. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

355. 1. melléklet 136.1. pontjában az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,

356. 1. melléklet 137.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

357. 1. melléklet 137.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

358. 1. melléklet 138.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

359. 1. melléklet 139.1. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

360. 1. melléklet 139.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

361. 1. melléklet 140.1. pontjában a „támogatási kérelem támogatási kérelem” szövegrész helyébe a „támogatási kérelem” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „Áht. 2. § (1) bekezdés t) pontja” szövegrész helyébe az „Áht. 1. § 4. pontja” szöveg,

362. 1. melléklet 140.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

363. 1. melléklet 140.4. pont nyitó szövegrészében az „IH munkatárs” szövegrész helyébe az „irányító hatóság munkatársa” szöveg,

364. 1. melléklet 140.4. pont d) alpontjában az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

365. 1. melléklet 141.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

366. 1. melléklet 141.2. pontjában az „IH e rendelet” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a” szöveg,

367. 1. melléklet 141.4. pontjában az „az elszámoló bizonylatot” szövegrész helyébe az „a hiánypótlással érintett elszámoló bizonylatot” szöveg,

368. 1. melléklet 142.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

369. 1. melléklet 142.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

370. 1. melléklet 143.4. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

371. 1. melléklet 143.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „45” szövegrész helyébe a „negyvenöt” szöveg, a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

372. 1. melléklet 143.7. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

373. 1. melléklet 143.8. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

374. 1. melléklet 143.9. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

375. 1. melléklet 144.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

376. 1. melléklet 1446. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

377. 1. melléklet 145.3. pontjában az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,

378. 1. melléklet 145.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

379. 1. melléklet 145.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

380. 1. melléklet 146.3. pontjában az „IH felé” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH-hez” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg,

381. 1. melléklet 146.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

382. 1. melléklet 144.6. pontjában az „e rendeletben” szövegrész helyébe az „a jelen címben” szöveg,

383. 1. melléklet 149.1. pontjában az „IH felé” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

384. 1. melléklet 151.1. pontjában az „az Európai Bizottság által” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság által készített, és a Miniszterelnökség által előzetesen véleményezett” szöveg,

385. 1. melléklet 153.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

386. 1. melléklet 153.4. pontjában az „átforgatás irányító” szövegrész helyébe az „átforgatás az irányító” szöveg,

387. 1. melléklet 153.5. pontjában az „IH vezető vagy az IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője vagy az irányító hatóság” szöveg,

388. 1. melléklet 157.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

389. 1. melléklet 157.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

390. 1. melléklet 158.1. pntjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

391. 1. melléklet 158.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

392. 1. melléklet 159.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

393. 1. melléklet 159.2. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

394. 1. melléklet 159.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

395. 1. melléklet 160.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

396. 1. melléklet 160.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

397. 1. melléklet 160.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

398. 1. melléklet 160.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

399. 1. melléklet 161.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

400. 1. melléklet 161.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

401. 1. melléklet 162.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

402. 1. melléklet 162.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

403. 1. melléklet 162.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

404. 1. melléklet 162.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

405. 1. melléklet 163.1. pontját megelőző címben az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

406. 1. melléklet 163.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

407. 1. melléklet 163.2. pontjában az „e rendelet 120. § ( 3)” szövegrész helyébe az „a 120. § (3)” szöveg,

408. 1. melléklet 163.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

409. 1. melléklet 163.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

410. 1. melléklet 167.1. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

411. 1. melléklet 167.2. pont b) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

412. 1. melléklet 168.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

413. 1. melléklet 168.4. pontjában az „IH e rendelet 132. §” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a 132. § (1) bekezdése” szöveg,

414. 1. melléklet 168.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

415. 1. melléklet 168.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

416. 1. melléklet 168.7. pontjában a „tisztázó kérdésre” szövegrész helyébe a „hiánypótlásra vagy a tisztázó kérdésre” szöveg,

417. 1. melléklet 170.9. pontjában a „korrekciót” szövegrész helyébe az „a hiánypótlást” szöveg, az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

418. 1. melléklet 171.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

419. 1. melléklet 172.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

420. 1. melléklet 172.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

421. 1. melléklet 172.3. pontjában az „IH e rendelet 133. § (2) bekezdésében és” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a 133. § (2) bekezdésében és a” szöveg,

422. 1. melléklet 173. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

423. 1. melléklet 174. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

424. 1. melléklet 177.1. pontjában a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,

425. 1. melléklet 177.2. pontjában a „záró projekt előrehaladási” szövegrész helyébe a „záró fenntartási”, az „amennyiben a projekt 179.1. és 179.2.” szövegrész helyébe a „ha a projekt a 179.1. és a 179.2.” szöveg, a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,

426. 1. melléklet 178. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

427. 1. melléklet 181.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

428. 1. melléklet 181.6. pontjában az „„utalványozási” dokumentáció összeállításáért felelős egység”” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság” szöveg,

429. 1. melléklet 181.7. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

430. 1. melléklet 181.9. pontjában az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

431. 1. melléklet 181.13. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

432. 1. melléklet 181.14. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

433. 1. melléklet 181.15. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

434. 1. melléklet 181.16. pontjában a „példánya az IH-nál kerül megőrzésre” szövegrész helyébe a „példányát az irányító hatóság őrzi meg” szöveg,

435. 1. melléklet 183.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

436. 1. melléklet 184.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

437. 1. melléklet 184.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „90” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg,

438. 1. melléklet 184.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

439. 1. melléklet 185.1. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

440. 1. melléklet 185.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

441. 1. melléklet 186.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

442. 1. melléklet 187.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

443. 1. melléklet 188.1. pontjában az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

444. 1. melléklet 189.1. pontjában az „Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság” szöveg,

445. 1. melléklet 189.2. pontjában az „IH-k által elkészített IH-Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok által elkészített irányító hatóság – igazoló hatóság” szöveg,

446. 1. melléklet 189.3. pontjában az „IH – Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „irányító hatóság – igazoló hatóság” szöveg,

447. 1. melléklet 190.1. pontjában az „Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság” szöveg,

448. 1. melléklet 190.2. pontjában az „Igazoló Hatóság” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság” szöveg,

449. 1. melléklet 191.1. pontjában az „IH e rendelet” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a” szöveg,

450. 1. melléklet 191.2. pont nyitó szövegrészében az „a kedvezményezett részére” szövegrész helyébe az „a kedvezményezett, szállítói finanszírozás esetén a szállító, engedményezés esetén pedig az engedményes részére” szöveg,

451. 1. melléklet 191.4. pontjában a „kedvezményezettet kártalanítás” szövegrész helyébe a „kedvezményezettet, szállítót, engedményest kártalanítás” szöveg,

452. 1. melléklet 192.1. pont nyitó szövegrészében az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

453. 1. melléklet 192.1. pont d) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

454. 1. melléklet 192.1. pont g) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

455. 1. melléklet 192.2. pont nyitó szövegrészében az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

456. 1. melléklet 192.2. pont b) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

457. 1. melléklet 192.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

458. 1. melléklet 192.4. pont nyitó szövegrészében az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

459. 1. melléklet 195.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

460. 1. melléklet 196.1. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH-t magában foglaló” szövegrész helyébe az „irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett” szöveg,

461. 1. melléklet 196.2. pontjában a „pontot” szövegrész helyébe a „pont szerinti keret kimerülését” szöveg,

462. 1. melléklet 197.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

463. 1. melléklet 197.4. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

464. 1. melléklet 197.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

465. 1. melléklet 197.13. pontjában az „IH hibájából” szövegrész helyébe az „irányító hatóság hibájából” szöveg, az „IH részére” szövegrész helyébe az „irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium részére” szöveg,

466. 1. melléklet 198.2. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek által vezetett minisztériumok” szöveg,

467. 1. melléklet 198.5. pontjában az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az IH-t” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az irányító hatóságot”, a „bizonylat készül” szövegrész helyébe a „bizonylatot készít” szöveg,

468. 1. melléklet 200. pont a) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

469. 1. melléklet 201.3. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

470. 1. melléklet 202. pontjában a „szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat címben” szövegrész helyébe az „a XXII. Fejezetben” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

471. 1. melléklet 203.4. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

472. 1. melléklet 205.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

473. 1. melléklet 205.5. pontjában az „e rendelet” szövegrészek helyébe az „a” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vagy az alapok alapját végrehajtó szervezet” szöveg,

474. 1. melléklet 206.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

475. 1. melléklet 206.4. pontjában az „e rendelet 153. § (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a 153. § (2) bekezdésében” szöveg,

476. 1. melléklet 206.5. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

477. 1. melléklet 208. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

478. 1. melléklet 210.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

479. 1. melléklet 211.1. pont nyitó szövegrészében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

480. 1. melléklet 211.1. pont d) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

481. 1. melléklet 211.1. pont f) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

482. 1. melléklet 211.3. pont nyitó szövegrészében az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „a döntéshozó” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg,

483. 1. melléklet 211.3. pont a) alpont ab) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

484. 1. melléklet 211.3. pont a) alpont ad) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

485. 1. melléklet 211.3. pont c) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

486. 1. melléklet 211.3. pont d) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

487. 1. melléklet 211.4. pontjában az „a döntéshozó” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg,

488. 1. melléklet 212.1. pontjában az „A döntéshozó” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság vezetője” szöveg, a „3” szövegrészek helyébe a „három” szöveg, az „a KSZ” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „KSZ-t” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezetet” szöveg,

489. 1. melléklet 212.2. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg, az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

490. 1. melléklet 212.3. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

491. 1. melléklet 212.4. pontjában a „folytatja le.” szövegrész helyébe a „folytatja le. Pénzügyi eszköz esetén a szabálytalansági eljárást a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő vonatkozásában az alapok alapját végrehajtó szervezet folytatja le.” szöveg,

492. 1. melléklet 212.5. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, a „tájékoztatja” szövegrész helyébe a „tájékoztatja.” szöveg,

493. 1. melléklet 213.1. pontjában az „e rendelet 156. § (3)–(4)” szövegrész helyébe az „a 156. § (3) vagy (4) bekezdése” szöveg, az „IH vezetőjének (döntéshozó)” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjének” szöveg,

494. 1. melléklet 213.2. pontjában az „IH vezetővel” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjével” szöveg, az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

495. 1. melléklet 214.1. pontjában az „A döntéshozó” szövegrész helyébe az „Az irányító hatóság vezetője” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, az „a döntéshozónak” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetőjének” szöveg,

496. 1. melléklet 214.2. pontjában az „a döntéshozó” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg, az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „KSZ kijelölése esetén a KSZ-t” szövegrész helyébe a „– kijelölése esetén – a közreműködő szervezetet” szöveg,

497. 1. melléklet 214.3. pontjában az „a döntéshozó” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg, az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „a KSZ kijelölése esetén a KSZ-t” szövegrész helyébe a „– kijelölése esetén – a közreműködő szervezetet” szöveg,

498. 1. melléklet 215.3. pontjában az „IH vezetőnek” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjének” szöveg,

499. 1. melléklet 216.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

500. 1. melléklet 216.3. pontjában a „tesz e rendelet” szövegrész helyébe a „tesz a” szöveg, az „e rendelet 164. § (3)–(6)” szövegrész helyébe az „a 164. § (3)–(6)” szöveg,

501. 1. melléklet 216.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

502. 1. melléklet 217.1. pontjában az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjének” szöveg,

503. 1. melléklet 217.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

504. 1. melléklet 217.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

505. 1. melléklet 217.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

506. 1. melléklet 217.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

507. 1. melléklet 217.6. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „dönt e rendelet” szövegrész helyébe a „dönt a” szöveg, az „e rendelet 164. § (3)–(6)” szövegrész helyébe az „a 164. § (3)–(6)” szöveg,

508. 1. melléklet 217.7. pontjában a „35. Cikkének” szövegrész helyébe a „35. cikk” szöveg, az „1. cikkének” szövegrész helyébe az „1. cikk” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

509. 1. melléklet 217.9. pontjában az „ugyanazon szabálytalanságot” szövegrész helyébe az „ugyanazon tényállással kapcsolatos szabálytalanságot” szöveg,

510. 1. melléklet 217.11. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

511. 1. melléklet 217.12. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „e rendelet 165. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe az „a 165. § (4) bekezdése” szöveg,

512. 1. melléklet 217.13. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

513. 1. melléklet 218.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

514. 1. melléklet 218.2. pontjában az „IH-hoz” szövegrész helyébe az „irányító hatósághoz” szöveg, az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

515. 1. melléklet 218.3. pontjában az „„e rendelet „Szabálytalansági döntések elleni jogorvoslat” címe alatt szabályozott”” szövegrész helyébe az „a XXII. Fejezet szerinti” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

516. 1. melléklet 219.1. pont nyitó szövegrészében az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

517. 1. melléklet 219.1. pont a) alpontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

518. 1. melléklet 219.1. pont b) alpontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

519. 1. melléklet 219.1. pont c) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

520. 1. melléklet 220.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

521. 1. melléklet 220.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

522. 1. melléklet 221.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „e rendelet 165. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „a 165. § (3) bekezdése” szöveg,

523. 1. melléklet 221.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

524. 1. melléklet 223.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

525. 1. melléklet 223.2. pontjában az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

526. 1. melléklet 223.3. pont nyitó szövegrészében az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

527. 1. melléklet 223.3. pont a) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

528. 1. melléklet 223.3. pont b) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

529. 1. melléklet 223.3. pont c) alpontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

530. 1. melléklet 225.1. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

531. 1. melléklet 226.1. pontjában a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

532. 1. melléklet 226.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

533. 1. melléklet 226.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

534. 1. melléklet 226.4. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

535. 1. melléklet 226.5. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg, az „amennyiben kijelölésre került, a KSZ-t” szövegrész helyébe a „– kijelölése esetén – a közreműködő szervezetet” szöveg,

536. 1. melléklet 226.6. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg, az „IH vezetőhöz” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjéhez” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

537. 1. melléklet 226.7. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

538. 1. melléklet 226.8. pontjában az „IH-t, az IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóságot, az irányító hatóság” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg, a „kijelölés esetén a KSZ-t” szövegrész helyébe a „– kijelölése esetén – a közreműködő szervezetet” szöveg,

539. 1. melléklet 226.9. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg, a „pontja, valamint” szövegrész helyébe a „pontja és a” szöveg, a „hatóságvezetője” szövegrész helyébe a „hatóság vezetője” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

540. 1. melléklet 226.10. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg, az „IH-t. Az IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóságot. Az irányító hatóság” szöveg, a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg, a „KSZ-nek” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezetnek” szöveg,

541. 1. melléklet 227. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

542. 1. melléklet 228.4. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

543. 1. melléklet 229.1. pont a) alpontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

544. 1. melléklet 229.1. pont c) alpont cb) alpontjában az „a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetnek” szövegrész helyébe az „az alapok alapját végrehajtó szervezetnek vagy a pénzügyi közvetítőnek” szöveg,

545. 1. melléklet 229.1. pont c) alpont cc) alpontjában a „meghaladta.” szövegrész helyébe a „meghaladta,” szöveg,

546. 1. melléklet 229.1. pont d) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

547. 1. melléklet 229.1. pont e) alpontjában az „e rendelet 47. § (4) bekezdése szerinti szabályozás” szövegrész helyébe az „a 47. § (4) bekezdése” szöveg,

548. 1. melléklet 229.2. pontjában az „az 229.1.” szövegrész helyébe az „a 229.1., 229.1a. és 229.1b.” szöveg,

549. 1. melléklet 233.2. és 233.4. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

550. 1. melléklet 234.2. pontjában a „229.1.” szövegrész helyébe a „229., 229.1a. és 229.1b.” szöveg, az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

551. 1. melléklet 236.1. pontjában az „IH-val” szövegrész helyébe az „irányító hatósággal” szöveg,

552. 1. melléklet 238.3. pontjában a „6:48 §-a” szövegrész helyébe a „6:48. §-a” szöveg,

553. 1. melléklet 241.1. és 246.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

554. 1. melléklet 248.4. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

555. 1. melléklet 249.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

556. 1. melléklet 249.2. pont a) alpontjában az „e rendelet 175. §-a” szövegrész helyébe az „a 175. §” szöveg, a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

557. 1. melléklet 250. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

558. 1. melléklet 250. pont a) alpontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

559. 1. melléklet 251.1. pontjában a „szerződéstől elállt, illetve” szövegrész helyébe a „szerződéstől elállt, a finanszírozási megállapodást, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodást felmondta, illetve” szöveg, az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

560. 1. melléklet 251.2. és 251.3. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

561. 1. melléklet 252.2. pont a) és b) alpontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

562. 1. melléklet 252.3. pontjában az „(1)-(4)” szövegrész helyébe az „(1)–(4)” szöveg,

563. 1. melléklet 253.1. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

564. 1. melléklet 254.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

565. 1. melléklet 254.6. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

566. 1. melléklet 255.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

567. 1. melléklet 257.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

568. 1. melléklet 259.2. és 259.4. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

569. 1. melléklet 260.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, a „követelés adók módjárta történő behajtás útján kerül érvényesítésre” szövegrész helyébe a „követelést adók módjára hajtják be” szöveg,

570. 1. melléklet 260.4. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

571. 1. melléklet 261.2. pontjában a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

572. 1. melléklet 261.3. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

573. 1. melléklet 262.4., 263.3., 263.4., 266.2. és 267. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

574. 1. melléklet 268.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

575. 1. melléklet 269.1. pontjában a „Monitoring és Információs” szövegrész helyébe a „monitoring és információs” szöveg,

576. 1. melléklet 269.2. pontjában az „IH 3” szövegrész helyébe az „irányító hatóság három” szöveg,

577. 1. melléklet 269.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

578. 1. melléklet 269.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

579. 1. melléklet 270.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

580. 1. melléklet 270.3. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

581. 1. melléklet 271.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

582. 1. melléklet 273.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

583. 1. melléklet 275.2. pontjában a „60” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,

584. 1. melléklet 275.3. pontjában a „120” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg,

585. 1. melléklet 275.4. pontjában a „180” szövegrész helyébe a „száznyolcvan” szöveg,

586. 1. melléklet 275.5. pontjában a „360” szövegrész helyébe a „háromszázhatvan” szöveg,

587. 1. melléklet 276.5. pontjában a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

588. 1. melléklet 277.1. pontjában az „IH-t” szövegrész helyébe az „irányító hatóságot” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

589. 1. melléklet 277.2. pontjában az „IH vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

590. 1. melléklet 278.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

591. 1. melléklet 278.7. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

592. 1. melléklet 281.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

593. 1. melléklet 282.1. pontjában az „indikátorok” szövegrész helyébe az „indikátorok és adatszolgáltatás” szöveg,

594. 1. melléklet 282.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

595. 1. melléklet 284.3. pontjában a „12” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,

596. 1. melléklet 289.1. pontjában az „e rendelet 178-180. §-a” szövegrész helyébe az „a 178–180. §” szöveg, az „(1)–(3) bekezdései” szövegrész helyébe az „(1)–(3) bekezdése” szöveg,

597. 1. melléklet 289.3. pontjában a „horizontális vállalásokról” szövegrész helyébe az „a szerződésben foglalt horizontális követelmények teljesítéséről” szöveg,

598. 1. melléklet 290.2. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

599. 1. melléklet 291. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

600. 1. melléklet 292.1., 292.2., 293.1., 293.2., és 293.4. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

601. 1. melléklet 294. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

602. 1. melléklet 296.1. és 296.3. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

603. 1. melléklet 296.9. pontjában az „E rendelet 88. § (2) pont” szövegrész helyébe az „A 88. § (2) bekezdése” szöveg,

604. 1. melléklet 297.1. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

605. 1. melléklet 299.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

606. 1. melléklet 300.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

607. 1. melléklet 302.1. pontjában a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,

608. 1. melléklet 302.2. és 302.3. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

609. 1. melléklet 304.2. pontjában a „10” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,

610. 1. melléklet 306.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

611. 1. melléklet 306.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

612. 1. melléklet 308.1. pontjában a „hatóság vezetője által” szövegrész helyébe a „hatóság vezetője, illetve az alapok alapját végrehajtó szervezet által” szöveg,

613. 1. melléklet 308.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

614. 1. melléklet 310.1. pont d) alpontjában a „pontok a alapján” szövegrész helyébe a „pontok alapján” szöveg,

615. 1. melléklet 310.2. pontjában a „2014-2020” szövegrész helyébe a „2014–2020” szöveg,

616. 1. melléklet 314.4. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

617. 1. melléklet 315.1. pont b) alpontjában az „időszakos” szövegrész helyébe az „időközi” szöveg,

618. 1. melléklet 315.2. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

619. 1. melléklet 317.3. pont c) alpontjában a „projekt(ek)” szövegrész helyébe a „projekt” szöveg, a „melyben” szövegrész helyébe az „amelyben” szöveg,

620. 1. melléklet 317.3. pont d) alpontjában a „projekt(ek)” szövegrész helyébe a „projekt” szöveg, a „nyilatkozatot (melyben” szövegrész helyébe a „nyilatkozatot, amelyben” szöveg, az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, a „vonatkozásában).” szövegrész helyébe a „vonatkozásában.” szöveg,

621. 1. melléklet 321.1. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

622. 1. melléklet 324.1., 325.1. és 326.1. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

623. 1. melléklet 326.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

624. 1. melléklet 326.3. pontjában az „a hiánypótlási határidő letelte” szövegrész helyébe az „az intézkedés teljesítési határidejének letelte” szöveg,

625. 1. melléklet 326.4. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

626. 1. melléklet 326.6. pontjában a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

627. 1. melléklet 326.7. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

628. 1. melléklet 328.5. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

629. 1. melléklet 329.4. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

630. 1. melléklet 329.5. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

631. 1. melléklet 329.6. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

632. 1. melléklet 329.7. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

633. 1. melléklet 329.8. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

634. 1. melléklet 330.3. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

635. 1. melléklet 330.4. pontjában a „330.1.” szövegrész helyébe a „330.2.” szöveg,

636. 1. melléklet 330.5. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

637. 1. melléklet 330.6. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

638. 1. melléklet 330.7. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

639. 1. melléklet 330.8. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

640. 1. melléklet 331. pontjában a „mellékleteket kell” szövegrész helyébe a „mellékleteket nem kell” szöveg,

641. 1. melléklet 332.2. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

642. 1. melléklet 334.5. pontjában a „334.5.” szövegrész helyébe a „334.4.” szöveg,

643. 1. melléklet 334.7. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

644. 1. melléklet 335.4. pontjában az „e rendelet 198. § (4)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 198. § (4)–(6)” szöveg,

645. 1. melléklet 336.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

646. 1. melléklet 340.2. pontjában a „tekintetében amennyiben az irányító hatóság IH” szövegrész helyébe a „tekintetében, ha az irányító hatóság” szöveg,

647. 1. melléklet 340.5. és 340.9. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

648. 1. melléklet 341.1. pontjában az „E rendelet 10. § (5) pontja alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladata az ellenőrzés koordináció” szövegrész helyébe az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter koordinálja az ellenőrzési tevékenységet” szöveg,

649. 1. melléklet 343.1. pontjában az „IH-kkal” szövegrész helyébe az „irányító hatóságokkal” szöveg,

650. 1. melléklet 344.1. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,

651. 1. melléklet 344.2. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

652. 1. melléklet 344.3. pontjában az „IH-k által jelölt kapcsolattartóról” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok által kijelölt kapcsolattartók” szöveg,

653. 1. melléklet 344.6. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg, az „1” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,

654. 1. melléklet 344.7. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

655. 1. melléklet 345.2. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

656. 1. melléklet 345.4. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „IH-k” szövegrészek helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,

657. 1. melléklet 346.1. pontjában az „IH-t” szövegrész helyébe az „irányító hatóságot” szöveg, az „IH-k” szövegrészek helyébe az „irányító hatóságok” szöveg, a „3” szövegrész helyébe a „három” szöveg,

658. 1. melléklet 346.2. pontjában az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vezetője” szöveg,

659. 1. melléklet 347. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg, a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg, az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

660. 1. melléklet 348.1. pontjában a „KSZ” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet” szöveg, az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

661. 1. melléklet 348.3. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,

662. 1. melléklet 348.4. pontjában az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

663. 1. melléklet 348.5. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,

664. 1. melléklet 349.1. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,

665. 1. melléklet 349.2. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg, az „IgH” szövegrész helyébe az „igazoló hatóság” szöveg,

666. 1. melléklet 349.3. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg,

667. 1. melléklet 349.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

668. 1. melléklet 349.6. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,

669. 1. melléklet 350.2. pontjában az „IH-nak” szövegrész helyébe az „irányító hatóságnak” szöveg, az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg, az „IH-specifikus” szövegrész helyébe az „irányítóhatóság-specifikus” szöveg,

670. 1. melléklet 351.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

671. 1. melléklet 351.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

672. 1. melléklet 352.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

673. 1. melléklet 352.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

674. 1. melléklet 352.3. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

675. 1. melléklet 353.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

676. 1. melléklet 354.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

677. 1. melléklet 355.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg, a „14” szövegrész helyébe a „tizennégy” szöveg,

678. 1. melléklet 356.1. pontjában a „7” szövegrész helyébe a „hét” szöveg,

679. 1. melléklet 356.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

680. 1. melléklet 356.3. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

681. 1. melléklet 357.2. pontjában a „30” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

682. 1. melléklet 359.4. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,

683. 1. melléklet 359.5. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,

684. 1. melléklet 359.6. pontjában az „IH-vezető” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetője” szöveg,

685. 1. melléklet 360.1. pontjában az „IH-k” szövegrész helyébe az „irányító hatóságok” szöveg,

686. 1. melléklet 360.2. pontjában az „IH-vezetőt” szövegrész helyébe az „irányító hatóság vezetőjét” szöveg,

687. 1. melléklet 360.3. pontjában a „KSZ értesítéséről” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet és az alapok alapját végrehajtó szervezet értesítéséről” szöveg,

688. 1. melléklet 361.1. pontjában az „IH a KSZ-szel” szövegrész helyébe az „irányító hatóság a közreműködő szervezettel” szöveg,

689. 1. melléklet 361.2. pontjában az „IH-specifikus” szövegrész helyébe az „irányítóhatóság-specifikus” szöveg,

690. 1. melléklet 361.3. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

691. 1. melléklet 361.5. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

692. 1. melléklet 367.2. pont e) alpontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

693. 1. melléklet 367.2. pont g) és h) alpontjában a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

694. 1. melléklet 367.4. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

695. 1. melléklet 367.7. pontjában a „8” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg,

696. 1. melléklet 370.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

697. 1. melléklet 370.4. pont nyitó szövegrészében az „e rendelet 370.1. pontjának” szövegrész helyébe az „a 370.1. pont” szöveg,

698. 1. melléklet 371.4. pontjában az „e rendelet 39. §” szövegrész helyébe az „a 49. §” szöveg, az „indikátorokat és erről” szövegrész helyébe az „indikátorokat és horizontális követelményeket, valamint erről” szöveg,

699. 1. melléklet 373.1. pontjában a „megállapításra.” szövegrész helyébe a „megállapításra. Pénzügyi eszköz esetén e fejezetet a 94/C. §-nak megfelelően kell alkalmazni.” szöveg,

700. 1. melléklet 374. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

701. 1. melléklet 375.1. pont b) alpontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

702. 1. melléklet 376.1. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

703. 1. melléklet 376.2. pontjában a „2” szövegrész helyébe a „két” szöveg,

704. 1. melléklet 377. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

705. 1. melléklet 377.1. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

706. 1. melléklet 378. pontjában a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg, az „(e rendelet 101. § (3) bekezdés, illetve 103. § (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával)” szövegrész helyébe az „[a 101. § (3) bekezdés vagy a 103. § (2) bekezdés alkalmazásával]” szöveg,

707. 1. melléklet 379. pontjában az „5.” szövegrész helyébe az „ötödik” szöveg,

708. 1. melléklet 382. pontjában az „(e rendelet 103. § (2) bekezdése)” szövegrész helyébe az „[103. § (2) bekezdés]” szöveg, az „e rendelet 103. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 103. § (1) bekezdés” szöveg,

709. 1. melléklet 384. pontjában az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

710. 1. melléklet 385.2. pontjában a „keresztül, szükség esetén elektronikus úton a” szövegrész helyébe a „keresztül – szükség esetén elektronikus úton – a” szöveg, a „részvételi/ajánlati/ajánlattételi” szövegrész helyébe a „részvételi, ajánlati vagy ajánlattételi” szöveg, az „e rendelet 105. § szerinti tájékoztatást követően keletkezett, e rendelet 389. pontja” szövegrész helyébe az „a 105. § szerinti tájékoztatást követően keletkezett, a 389. pont” szöveg,

711. 1. melléklet 386.1. pontjában a „15” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

712. 1. melléklet 386.2. pontjában az „5” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,

713. 1. melléklet 388. pontjában a „20” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg, az „(e rendelet 108. § (8) bekezdése megfelelő alkalmazásával)” szövegrész helyébe az „[a 108. § (8) bekezdése szerint]” szöveg,

714. 6. melléklet I.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

715. 6. melléklet II.1. pontjában az „e rendelet 120. §-ának” szövegrész helyébe az „a 120. §-nak” szöveg,

716. 6. melléklet II.4. pontjában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „A” szöveg, a „támogatói döntésben” szövegrész helyébe a „támogatási döntésben” szöveg,

717. 6. melléklet II.11. pontjában az „e rendelet 128. § (3)–(5)” szövegrész helyébe az „a 128. § (3)–(5)” szöveg,

718. 6. melléklet III.1.1.2. pontjában a „felek nem” szövegrész helyébe a „felek, illetve a képviseletükben eljáró személyek nem” szöveg,

719. 6. melléklet III.1.2.4., 1.3.1., 1.8. pontjában a „vállalkozási” szövegrész helyébe a „szállítói” szöveg,

720. 6. melléklet III.1.8.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

721. 6. melléklet III.2.2. pont második mondatában és a III.24.1. pontjában a „vállalkozási” szövegrész helyébe a „szállítói” szöveg,

722. 6. melléklet III.3.1.1. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

723. 6. melléklet III.6.4. pontjában az „Az árajánlat tartalmazza” szövegrész helyébe az „Az árajánlatok egymástól függetlenek, és tartalmazzák” szöveg,

724. 6. melléklet III.7.1. pontjában az „IH” szövegrészek helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

725. 6. melléklet III.9.3.5.2. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

726. 6. melléklet III.9.3.6. pontjában a „projektelem” szövegrész helyébe a „tevékenység” szöveg,

727. 6. melléklet III.9.3.7. pontjában a „projektelemre” szövegrész helyébe a „tevékenységre” szöveg,

728. 6. melléklet III.9.3.8. pontjában az „IH” szövegrész helyébe az „irányító hatóság” szöveg,

729. 6. melléklet III.18.1. pontjában az „e rendelet 104. § (4) bekezdésére]” szövegrész helyébe az „a 104. § (4) bekezdésre].” szöveg

lép.

101. § Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

5. 20. § 9. pontjában az „és az Európai Bizottság” szövegrész,

11. 60. § (2) és (3) bekezdésében az „a támogatási kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül” szövegrészek,

12. 63. § (4) bekezdésében az „adminisztrációs” szövegrész,

13. 64. § (1) bekezdésében a „területi kiválasztási eljárásrend alkalmazása esetén, valamint” szövegrész,

16. 71. § (6) bekezdésében a „támogatási és támogatásközvetítői” szövegrész,

18. 79. § (1) bekezdés c) pontjában a „ , pénzügyi befejezésének” szövegrész,

19. 79. § (1) bekezdés j) pontjában a „támogatási” szövegrész,

20. 93. § (3) bekezdésében az „ , ez esetben további lehívásnak nincs helye” szövegrész,

21. 111. § (3) bekezdésében az „és ETHA” szövegrész,

22. 115. § (7) bekezdésében az „Előleggel való teljes elszámolást követően az előleg újra igényelhető.” szövegrész,

23. 115. § (8) bekezdésében az „Előleg, a folyósítást követően – elszámolási határidőig kamatmentes – követelésként kerül nyilvántartásra.” szövegrész,

24. 117. § (3) bekezdés b) pontjában a „megvalósítási” szövegrész,

27. 119. § (1) bekezdés a) pontjában a „ ,valamint” szövegrész és a b) pontja,

28. 124. § (3) bekezdésében az „Az elszámolási időszaknak a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekkel összhangban kell lennie.” szövegrész,

32. 153. § (4) bekezdésében a „ , a közreműködő szervezet vagy a kifizető ügynökség” szövegrész,

33. 154. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vagy helyi akciócsoport döntése ellen benyújtott kifogás esetén a közreműködő szervezet vagy a kifizető ügynökség” szövegrész,

34. 154. § (1) bekezdés f) pontjában az „a 75. § (5) bekezdésben foglaltak szerint” szövegrész,

35. 157. §-a,

37. 179. §-a,

38. 190. § (2) bekezdésében a „félévente” és a „május 15-i és” szövegrész,

39. 191. § (7) bekezdésében az „és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

102. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

103. § Ez a rendelet

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU parlamenti és bizottsági rendelet,

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU parlamenti és bizottsági rendelet,

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottság felhatalmazáson alapuló rendelet,

d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

f) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A kifizetési tervezéshez szükséges információkat az irányító hatóságok évente, a külön körlevélben meghatározott időpontig, a tervezési köriratnak, tájékoztatónak megfelelően küldik meg a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya részére. Az irányító hatóság a kifizetési tervhez az alapok alapját végrehajtó szervezetet adatszolgáltatásra hívhatja fel.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 7.2. és 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7.2. A projektmenedzser a 46. § alapján összeállított felhívás megküldésével értesíti a támogatást igénylőt a nevesítés megtörténtéről.
7.3. A felhívást ajánlott küldeményként, továbbá kiegészítő jelleggel elektronikus úton kell megküldeni a felhívásban nevesített támogatást igénylőknek.”
3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.1. Az irányító hatóság vezetője minden beérkezett támogatási kérelemhez projektmenedzsert jelöl ki, kivéve, ha a kijelölést a 7.1. pont alapján már elvégezte.”
4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 13.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.4. Ha a támogatási kérelem a nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek megfelel, az irányító hatóság megvizsgálja, hogy a támogatást igénylő megfelel-e a felhívásban meghatározott hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek.”
5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 13.6. és 13.7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13.6. Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén – ha a felhívás másként nem rendelkezik – a jogosultsági ellenőrzés során alkalmazott szempontok nem hiánypótoltathatóak.
13.7. Ha a támogatási kérelem megfelel a jogosultsági feltételeknek, az irányító hatóság megkezdi a kérelem tartalmi értékelését, és erről a támogatást igénylőt a XII. fejezet szabályai szerint értesíti.”
6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „Hiánypótlás a jogosultsági ellenőrzés során” címe a következő 14.7. és 14.8. ponttal egészül ki:
„14.7. A korrekcióra a 14.1–14.4. pontot kell alkalmazni.
14.8. Ha a támogatást igénylő a korrekciót hibásan, hiányosan vagy a meghatározott határidőn túl nyújtja be, a támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell értékelni, vagy az irányító hatóság vezetője döntése értelmében újraértékelni.”
7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 25.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.1. A jogosultsági szempontoknak megfelelő támogatási kérelmeket tartalmi értékelésre kell bocsátani. A tartalmi értékelés folyamata a támogatási kérelmek minőségének tartalmi értékelési szempontok alapján történő vizsgálatát és kiemelt kiválasztási eljárásrend, terület-, illetve állatlétszám-alapú támogatások esetén az értékelési szempontok alapján történő minősítését, standard és egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén az értékelési szempontok alapján történő minősítését, vagy – szakaszos döntéshozatal esetén – sorrendbe állítását foglalja magában.”
8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 30.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.1. Az értékelést végző személy minden értékelendő támogatási kérelem vonatkozásában a felhívásban meghatározott értékelési szempontokat tartalmazó értékelőlapot tölt ki a monitoring és információs rendszerben.”
9. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet az „Az értékelő lap elkészítése” címe a következő 30.3. ponttal egészül ki:
„30.3. Ha az irányító hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy az értékelőlap hibás, hiányos vagy nem egyértelmű információt tartalmaz, az értékelőlapot visszaküldi az értékelőnek és felhívja az értékelés kijavítására.”
10. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 31.1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az értékelő lap tartalmazza)
c) a felhívásban foglalt értékelési szempontrendszer szerinti értékelést,”
11. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 33.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.1. Az irányító hatóság a döntés meghozatalának előkészítése érdekében az összesített értékelő táblázatban az értékelt támogatási kérelmeket megjeleníti és – kiemelt kiválasztási eljárásrend, terület-, illetve állatlétszám-alapú támogatások kivételével – az értékelési szempontokra adott átlagpontszám alapján sorba rendezi, továbbá jelezheti az egyes támogatási kérelmekkel kapcsolatos szakmai javaslatát.”
12. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 36.3. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság vezetőjének felkérése alapján a döntés-előkészítő bizottságba tagot jelölhet)
d) területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester vagy a megyei jogú város polgármestere.”
13. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 36.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.4. A döntés-előkészítő bizottság munkájában részt vesz az irányító hatóság vezetője által felkért és az irányító hatóság vezetője által meghatározott számú szakértő, aki az adott döntés-előkészítő bizottsági ülésen elbírált támogatási kérelmeknek megfelelő szakértelemmel rendelkezik.”
14. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 36.5. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A döntés-előkészítő bizottságba megfigyelőt jelölhet)
d) területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester vagy a megyei jogú város polgármestere.”
15. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A döntés-előkészítő bizottság döntési javaslata” címe a következő 43.3. ponttal egészül ki:
„43.3. A döntés-előkészítő bizottság újraértékelést egyszer rendelhet el. Ha a döntés-előkészítő bizottság döntési javaslatában az összesített értékelő táblázatban rögzített javaslattal nem ért egyet vagy újraértékelést rendel el, döntését részletesen indokolni köteles.”
16. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. Az irányító hatóság vezetője a támogatási kérelmekről döntés-előkészítő bizottság felállítása esetén a döntés-előkészítő bizottság döntési javaslata és – ha készült – az emlékeztető, ha nem került sor döntés-előkészítő bizottság felállítására, egy vagy több értékelő lap és az irányító hatóság által összeállított összesített értékelő táblázat alapján dönt.”
17. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 48.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.1. A 65. § (2) bekezdése szerinti támogatási kérelmek esetén az irányító hatóság a döntés előtt összeállítja a támogatási kérelmet tartalmazó előterjesztést és megküldi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.”
18. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 48.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.3. A támogatási kérelmet tartalmazó előterjesztést az FKB javaslatára az NFK hagyja jóvá.”
19. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Fejezete az 53.3. pontot követően a következő 53/A. ponttal és az azt megelőző címmel egészül ki:
„A pénzügyi közvetítő feladatai és felelőssége
53/A. A pénzügyi közvetítő köteles
a) az alapok alapját végrehajtó szervezet által meghatározott nyilvántartási rendszert alkalmazni, amelyben ügyletei egyéb tevékenységeitől elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra, adatai legalább naponta frissítésre kerülnek,
b) a pénzügyi eszköz végrehajtásához, koordinálásához, monitoringjához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat, információkat az előre maghatározott adatszerkezetben, formátumban és meghatározott időszakra vonatkozóan az alapok alapját végrehajtó szervezet és az irányító hatóság részére megküldeni,
c) a hitel-portfoliójába tartozó hiteleket az általa kidolgozott kockázatvállalási szabályzat szerint folyamatosan minősíteni és az egyes hiteleket kockázati kategóriákba sorolni,
d) a kockázatvállalási szabályzata szerint minősített és kockázati kategóriákba sorolt ügyletek után céltartalékot képezni,
e) az alapok alapját végrehajtó szervezet által a közvetítői adatszolgáltatás alapján elkészített és elektronikus formában a pénzügyi közvetítő rendelkezésére bocsátott támogatástartalom-igazolást nyomtatott formában, annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül a végső kedvezményezetteknek dokumentáltan átadni,
f) a pénzügyi eszköz végrehajtásával kapcsolatban valamennyi termékismertető, terméknépszerűsítő anyagán, illetve a pénzügyi eszköz keretében kínált termékeit megjelenítő elektronikus, illetve nyomtatott kommunikációs felületein az alapok alapját végrehajtó szervezet által meghatározott logót és márkanevet feltüntetni, illetve használni, továbbá a meghatározott üzeneteket, illetve a támogatás forrására és mértékére vonatkozó információkat a kommunikációs anyagok szövegébe beleilleszteni,
g) a nyomtatott, vagy elektronikus formában előállított kommunikációs anyagokat előzetesen az irányító hatóság útján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére jóváhagyásra benyújtani,
h) a g) pont szerinti jóváhagyást követően a pénzügyi eszköz keretében kínált termékeiről szóló kommunikációs anyagokat a honlapján közzétenni, továbbá az alapok alapját végrehajtó szervezet által meghatározott módon előállított kommunikációs és marketing-felületeken népszerűsíteni,
i) a támogatott projektek esetén ellenőrzési rendszert működtetni a projekt céljától való eltérő megvalósítások és csalások felderítése, megakadályozása céljából,
j) az ügyletek mögötti fedezetekről ügyletenként nyilvántartást vezeti,
k) a végső kedvezményezettekkel szembeni lejárt, kétes követeléseit nyilvántartani és követeléskezelési tevékenysége keretében kinnlevőségeit beszedni, a biztosítékokat érvényesíteni,
l) a behajthatatlannak minősített követeléseiről havonta tájékoztatást adni az alapok alapját végrehajtó szervezet részére.”
20. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 61.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„61.12. A támogatási szerződés módosítása hatálybalépésének napja a módosítás irányító hatóság által történő aláírásának vagy ellenjegyzésének napja. Ha a támogatási szerződést nem minősített elektronikus aláírással írták alá, a támogatási szerződés módosítását tíz napon belül szkennelve, pdf formátumban elérhetővé kell tenni a monitoring és információs rendszer Dokumentumtárban.”
21. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 64.2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A projekttartalom változásának minősül)
b) az indikátorok és egyéb, a támogatási szerződésben meghatározott mutatók tervértékeinek változása,”
22. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 65.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„65.1. A projekt műszaki-szakmai tartalmát a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelemben rögzíti a felhívásban foglaltak figyelembevételével, a projekt keretében megvalósított fejlesztések eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonságok megvalósításának vállalásával.”
23. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Fejezet az „Indikátorok, szakpolitikai mutatók, egyéb szerződéses vállalások módosítása” címe és az azt követő 66. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Indikátorok és egyéb, a támogatási szerződésben meghatározott követelmények módosítása
66.1. Ha az indikátor vagy egyéb szerződéses vállalás a műszaki-szakmai tartalom részét is képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a 65.4. pont c) alpontja szerint kell eljárni. Ha a műszaki-szakmai tartalom magában foglal indikátort is, úgy tájékoztatni szükséges a kedvezményezettet a műszaki-szakmai tartalomra és az indikátorra vonatkozó szabályozás különbözőségének tényéről.
66.2. Ha az indikátor nem képezi a műszaki-szakmai tartalom részét, úgy a 88. § szerint kell eljárni.”
24. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 67.1. és 67.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„67.1. A kedvezményezett a 86. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben jogosult a támogatási szerződés módosítása nélkül a projektben meghatározott mérföldkövek ütemezésének, tartalmának módosítására.
67.2. A projekt fizikai befejezésének határidejét érintő módosítás kizárólag a 87. § (1) bekezdés l) pontja figyelembevételével hagyható jóvá.”
25. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet az „A projekten belüli költségátcsoportosítás” címe a következő 69.7. ponttal egészül ki:
„69.7. Ha szabálytalanság miatt korrekció érvényesítésére kerül sor, a korrekció végrehajtását követően lehet a korrekcióval érintett költségtípusra átcsoportosítani, kivéve, ha a korrekció kifejezetten az adott költségtípusra irányult. Ha a korrekció a költségtípusra nem átalány jelleggel, hanem meghatározott költségtétel vonatkozásában került megállapításra, a korrekcióval érintett tétel csak a korrekció mértékét figyelembe véve elszámolható.”
26. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet III. Fejezete az „A kedvezményezett személyek változása” cím 74.3. pontját követően a következő 74/A. és 74/B. ponttal és az azokat megelőző új címmel egészül ki:
„Finanszírozási megállapodás
74/A. Az irányító hatósággal kötött finanszírozási megállapodásnak megfelelően az alapok alapját végrehajtó szervezet köteles az irányító hatóság részére a pénzügyi programokat illetően legalább a következő tárgykörökben és módon rendszeresen adatot szolgáltatni:
a) a finanszírozási szerződésben meghatározott tartalommal napi elektronikus adatközlés interfészen keresztül a FAIR központi rendszer számára,
b) heti monitoring jelentés a szerződött pénzügyi közvetítők által kezelt forrás összegéről, kihasználtságáról (végső kedvezményezettek részére átutalt forrás arányáról), a végső kedvezményezetti ügyletek darabszámáról és összegéről, a szerződött összegen belül a pénzügyi eszköz forrásából fizetett hozzájárulás összegéről, és az elszámolható forrás összegéről,
c) havi jelentés a finanszírozási keretből lehívott és még a programszámlára vissza nem utalt források mértékéről pénzügyi programonként, a pénzügyi közvetítőkkel megkötött finanszírozási szerződések teljesítésének előrehaladásáról, a kockázatvállalás teljesítményéről és a kockázatvállalás szempontjából lényeges eseményekről, így különösen a kölcsön pénzügyi közvetítő általi minősítéséről és a kezesség beváltására vonatkozó adatokról, a pénzügyi közvetítő vagy a kedvezményezett által elkövetett szabálytalanságról,
d) havonta hitelesítési jelentés megküldése,
e) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig adatszolgáltatás az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettségéhez és az Ávr. előírása szerint készítendő időközi mérlegjelentésekhez, valamint a programok pénzügyi eszközöket tartalmazó prioritásaihoz rendelt indikátorokról, esetlegesen a szakpolitikai felelős iránymutatása alapján a szakpolitikai mutatókról.
74/B. A 74/A. pontban foglaltak mellett az alapok alapját végrehajtó szervezetnek az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a program-hozzájárulások utalására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel, a műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések technikai jellemzői, valamint az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 28-i 821/2014/EU bizottsági rendeletben és a 480/2014/EU bizottsági rendelet III. mellékletében, és a monitoring rendelet 2. mellékletében meghatározott adatokat az irányító hatóság által meghatározott határidőben az irányító hatóság rendelkezésére kell tudni bocsátani.”
27. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 102.3. és 102.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„102.3. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő a 115/A. § (6) bekezdésében előírt kifizetési határidőt felfüggeszti.
102.4. Ha a hiány pótlása, illetve a hiba kijavítása a hiánypótlási határidő leteltéig nem történt meg, az előlegigénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.”
28. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 108. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„108. A támogatás banki betéti kamatai olyan pénzügyi bevételnek minősülnek, amelyet a projekttel összefüggésben – a kifizetési kérelem benyújtásakor tett nyilatkozat alapján – kell felhasználnia a kedvezményezettnek, amennyiben az a projekt szerződésszerű befejezéséhez szükséges, ennek külön ellenőrzése nem szükséges. A támogatásból, így a támogatási előlegből származó kamat nem minősül bevételnek, így annak az irányító hatóság felé történő elszámolása nem szükséges, és összegével a megítélt támogatási összeget nem kell csökkenteni.”
29. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 109.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„109.2. Rendeltetésszerű a felhasználás, ha a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés az ellenőrzési szempontoknak megfelel és a mérföldkőhöz kötődő kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló, és a benyújtott elszámoló bizonylatok egy része vagy egésze, valamint mérföldkövek közötti kifizetési igénylés esetén a benyújtott elszámoló bizonylatok egy része vagy egésze jóváhagyásra kerül.”
30. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 110.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„110.2. A támogatási előleggel, illetve annak egy részével történő elszámolás folyamata megegyezik a kifizetési igénylés folyamatával, azzal, hogy a támogatási előleg terhére elszámolandó költségeket (az elszámoló bizonylat egészét vagy egy részét) a kifizetési kérelem előleg elszámolására vonatkozó részében kell feltüntetni. Ha az igényelt támogatás és az összes megítélt támogatás aránya a támogatási szerződésben az irányító hatóság által előleg-elszámolás kötelező megkezdésére meghatározott mértéket – a 128. § (3) bekezdése szerinti halasztott önerő elszámolás figyelembe vételével – eléri, az irányító hatóság köteles az elszámoló bizonylatokkal igazolt költségeket automatikusan az előleggel szemben elszámolni, függetlenül a kedvezményezett által a kifizetési kérelem keretében rögzítettektől.”
31. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 112.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„112.4. A fordított áfa-előleg előzetes megtérítése iránti kérelemben megjelölt időpontot követő öt munkanapon belül a fordított áfa-előleggel történő elszámolás céljából az irányító hatósághoz be kell nyújtani kifizetési igénylés keretében az áfa-összesítőt fordított adózás esetén.”
32. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 113. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fordított áfa-előleggel történő elszámolás történhet)
a) egyéb, utófinanszírozásra, illetve szállítói finanszírozású elszámolásra benyújtott elszámoló bizonylatokat is tartalmazó kifizetési igénylés, vagy”
33. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 115.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„115.1. A kedvezményezett által a szállítóval kötött szállítói szerződés alapján a szállítói előleg elszámolható összegére jutó támogatás utalható ki közvetlenül a szállító részére.”
34. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 117. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„117. Szállítói konzorcium esetén, ha a szállítói szerződésben nincs megbontva az ellenszolgáltatás tagonként, szállítói előlegigénylésre a konzorcium vezetője jogosult. Amennyiben a szállítói szerződésben az ellenszolgáltatás tagonkénti bontásban szerepel, a szállítói előleget a szállítói szerződésben rögzített arány szerint kell megosztani a konzorciumi partnerek között.”
35. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 119. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„119. A folyósított szállítói előleg elszámolandó összege nem csökken a szállítói szerződés alapján elszámolható költség csökkenése esetén.”
36. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 120.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„120.1. Az irányító hatóság akkor fizeti ki a szállítói előlegre jutó támogatást, ha a kedvezményezett a szállító által kiállított előlegbekérő dokumentumot szállítóielőleg-igénylés keretében benyújtja. A kedvezményezettnek a szállítóielőleg-igénylés benyújtásával együtt az önerő kifizetésének igazolását – a 128. § (3)–(5) bekezdésre tekintettel – szükség esetén csatolnia kell.”
37. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 120.4. és 120.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„120.4. Ha a hiánypótlás, illetve a tisztázó kérdésre adott válasz nem vagy csak részben felel meg, a szállítóielőleg-igénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.
120.5. A szállítóielőleg-igénylés jóváhagyásáról és elutasításáról az irányító hatóság értesíti a kedvezményezettet.”
38. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 127. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„127. A kedvezményezettnek a szállítóielőleg- igénylés benyújtásával együtt az önerő kifizetésének igazolását – a 128. § (3)–(5) bekezdéseire tekintettel – szükség esetén csatolnia kell.”
39. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 133.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„133.1. A szállító a támogatás folyósítását követően kiállított előlegszámlát a kiállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül megküldi a kedvezményezettnek, továbbá a Pályázati e-ügyintézés felületen szkennelve ezzel egyidejűleg benyújtja az irányító hatóságnak is. Ha az elszámoló bizonylat a közvetlen szállítói előleg folyósítását követő harminc napon belül nem kerül benyújtásra, az irányító hatóság vezetője köteles a szállító által nyújtott biztosítékot érvényesíteni.”
40. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Fejezete az „A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg különös szabályai közszféra szervezet kedvezményezett esetében” cím 134.3. pontját követően a következő 134/A.1. és 134/A.2. ponttal, valamint azokat megelőző új címmel egészül ki:
„A szállítói előlegre jutó támogatás finanszírozása utófinanszírozási módban
134/A.1. Ha a projekt vagy projekt tevékenység vonatkozásában utófinanszírozási módot alkalmaz a kedvezményezett, a szállító részére előlegbekérő alapján előleget utalhat, de a szállítóval kötött szerződés szerint járó előlegre támogatói korlát nem kerülhet megállapításra.
134/A.2. A 134/A.1. pont szerinti esetben az elszámolás bizonylata az előlegszámla, ami csak a tényleges teljesítést követően, rész-, illetve végszámlával együtt képezi a pénzügyi elszámolás részét, amely alátámasztja, hogy a rész-, illetve végszámlában a szállító felé az előleg érvényesítésre vagy levonásra került. A kedvezményezett a szállító által kiállított előlegszámlát legkorábban az első részszámlával együtt benyújtja az irányító hatóságnak. A monitoring és információs rendszerben történt megfelelő rögzítést követően az irányító hatóság a kedvezményezett részére átutalja a rész- vagy végszámlára jutó támogatási összeget és az előlegszámla arányos, részszámlával vagy végszámlával igazolt részére jutó támogatást.”
41. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Fejezet „A finanszírozás kezdeményezése az időközi kifizetései igénylés benyújtásával” címe 135. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„135.1. Az irányító hatóság akkor teljesíthet kifizetést, ha a kedvezményezett az időközi kifizetési igénylést az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott, a Pályázati e- ügyintézés felületen elérhető egységes formátumban, az elektronikus alkalmazások szabályai szerint nyújtotta be. A monitoring és információs rendszer működési problémája esetén az időközi kifizetési igénylést az irányító hatósághoz papír alapon kell benyújtani.
135.2. A kedvezményezett a 110/B. § szerint köteles a projekt keretében elszámolni kívánt költségekre kötött szerződéseinek a támogatás kifizetése szempontjából releváns adatait a monitoring és információs rendszerben rögzíteni. Ha a kedvezményezettel szerződő fél konzorcium, és a szerződésben nincs megbontva az ellenszolgáltatás tagonként, akkor egy szerződést kell a monitoring és információs rendszer szerződés moduljában rögzíteni. Ha a szerződésben az ellenszolgáltatás tagonkénti bontásban szerepel, az egyes konzorciumi partnerekre vonatkozó adatokat önálló szerződésként kell rögzíteni a monitoring és információs rendszerben.”
42. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 137.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„137.2. Az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylést – ideértve a mérföldkőhöz benyújtott igénylés esetén az annak részét képező szakmai beszámolót is – a vonatkozó jogszabályokban, a felhívásban, valamint a támogatási szerződésben foglalt elszámolhatósági szabályok szerint ellenőrzi általános és bizonylati szinten tartalmi és formai szempontból.”
43. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 140.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„140.5. A kifizetési igénylés elfogadott része vonatkozásában az irányító hatóság gondoskodik a jó tételezés szabályai szerint az elfogadott támogatási összeg folyósításáról. Jó tételezés kizárólag akkor lehetséges, ha a szakmai beszámoló elfogadásra kerül.”
44. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Fejezet az „Az időközi kifizetési igénylés hiánypótlása” cím 141.5. pontját követően a következő 141/A.1–141/A.3. ponttal, valamint azokat megelőző új címmel egészül ki:
„Az időközi kifizetési igénylés tisztázása
141/A.1. Ha a kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylés ellentmondásos információkat tartalmaz, az irányító hatóság az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől legfeljebb három napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában.
141/A.2. A tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő a 133. § (1) bekezdésében előírt kifizetési határidőt felfüggeszti.
141/A.3. Ha a kedvezményezett a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, az időközi kifizetési igénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.”
45. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 143.1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Az időközi kifizetési igénylést vagy egy részét el kell utasítani,)
d) ha a mérföldkőhöz benyújtott időközi kifizetési igénylés esetén a szakmai beszámoló elutasításra kerül.”
46. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 164.2. pontot követően a következő 164.2a. ponttal egészül ki:
„164.2a. Jogszabályon alapuló jogutódlás esetében a jogelőd kedvezményezett nevére szóló elszámoló bizonylatot a támogatási szerződés módosítását követően a jogutód kedvezményezett is benyújthatja, és az ezen elszámoló bizonylatokra jutó támogatás a jogutód kedvezményezett részére is kifizethető.”
47. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 169.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„169.1. Ha a kifizetési igényléssel kapcsolatban olyan hiány merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes elszámoló bizonylathoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás elrendelése, úgy a hiánypótlással nem érintett elszámoló bizonylatok támogatástartalmának kifizetését az irányító hatóságnak biztosítania kell.
169.2. A hiánypótlás sikertelensége esetén vagy ha a tisztázó kérdésre adott válasz nem megfelelő, az érintett elszámoló bizonylatok vonatkozásában a kifizetést fel kell függeszteni.”
48. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 170.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„170.1. Záró kifizetési igénylés esetén hiánypótlásra az irányító hatóság felszólítására több alkalommal is sor kerülhet, a 132. § szerint.”
49. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 170.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„170.7. Ha a 170.1. pont szerint rendelkezésre álló határidőben nem történt meg a teljes körű hiánypótlás, a záró kifizetési igénylést a rendelkezésre álló anyagok alapján kell elbírálni.”
50. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 176.1–176.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„176.1. A pénzügyi zárás a záró kifizetést követő, a 177.1. és 177.2. pontban meghatározott időszakban végrehajtott, dokumentum alapú ellenőrzés, amelynek során az irányító hatóság ellenőrzi a szerződéshez, a finanszírozáshoz, a szakmai előrehaladáshoz, a helyszíni ellenőrzéshez, a közbeszerzéshez, a hazai és külső ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok elektronikus – ennek hiányában papír alapú – rendelkezésre állását, illetve ezek adatainak a monitoring és információs rendszerben való megfelelő rögzítettségét.
176.2. A pénzügyi zárást a monitoring és információs rendszerbe feltöltött ellenőrzési lista segíti. A projekteket az irányító hatóság az általa meghatározott értékhatár alatt mintavételezés alapján ellenőrzi, az értékhatár felett minden projektet ellenőriz. Az irányító hatóság az ellenőrző lista kitöltésével és jóváhagyásával igazolja, hogy elvégezte az előírt ellenőrzéseket. A mintavételezés módszerét az irányító hatóságnak alá kell támasztania.
176.3. Az irányító hatóságnak lehetősége van csoportosan zárni azon projekteket, amelyek nem kerültek bele a mintába, nem értékhatár felettiek és megfelelnek a csoportos zárás feltételeinek.
176.3a. A pénzügyi zárást tagi konzorcium esetében minden konzorciumi tagra egyidejűleg el kell végezni.”
51. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 179.1. pontját követően a következő 179.1a. ponttal egészül ki:
„179.1a. A nettó bevételt termelő projektek esetén pénzügyi zárás nem végezhető addig, amíg a költség-haszon elemzés felülvizsgálata alapján az elszámolható költségek költségnyilatkozatban kumulált tartalma nem felel a költséghaszon elemzés eredményeként meghatározott támogatási intenzitásnak.”
52. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Fejezete az „A támogatás folyósításának felfüggesztése” cím a 188.2. pontját követően a következő 188/A.1–188/A.4. ponttal és az azokat megelőző új címmel egészül ki:
„A kedvezményezett forinttól eltérő devizában kötött szerződésének kezelése szállítói finanszírozás esetén
188/A.1. A 131. § (5) bekezdése szerinti szállítói finanszírozás esetén a szállító és a kedvezményezett forinttól eltérő devizában kötött szerződésének támogatási összegét a szerződésben megnevezett devizában fizeti ki a támogató. A támogatási összegnek – a támogatás nyilvántartása céljából – az EFK-n forintban terhelt összeg tekintendő.
188/A.2. Ha az elszámoló bizonylat ellenőrzése vagy az utalványozás során kiderül, hogy árfolyam-változás következtében az elszámoló bizonylattal érintett költségvetési sor a folyósítással túllépésre kerülne, elsősorban a projekt keretében történt megtakarítás, vagy a projektszintű tartalék átcsoportosításával a költségvetési sor keretösszege a kedvezményezett általi változás-bejelentéssel megemelhető.
188/A.3. Ha a keretösszeg átcsoportosítással nem rendezhető, az érintett elszámoló bizonylat alapján járó támogatás – az irányító hatóság vezetője előzetes jóváhagyásával – a projektszintű támogatási keretösszeg túllépésével a szállító részére folyósítható. Ebben az esetben, a folyósítással egyidejűleg a kedvezményezettel szemben túlfizetés alapú követelést kell előírni.
188/A.4. Ha az irányító hatóság vezetője a projektszintű támogatási keretösszeg túllépését nem hagyja jóvá, az elszámoló bizonylat alapján járó támogatás a támogatási összeg erejéig folyósítható, a fennmaradó összeg kifizetését a kedvezményezettnek szükséges teljesíteni a támogatás folyósítását követő tizenöt napon belül, és az erről szóló igazolást haladéktalanul be kell nyújtania.”
53. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 191.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„191.3. Késedelmi kamat nem fizethető, ha a kedvezményezettnek a felhívásban, illetve a támogatási szerződésben rögzített feltételek nem teljesítéséből adódóan támogatás-visszafizetési kötelezettsége van.”
54. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 197.14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„197.14. Támogatási szerződéstől való elállás esetén a kifizetett késedelmi kamatot nem kell visszakövetelni.”
55. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 198.3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Elkülönített nyilvántartást kell vezetni)
a) az irányító hatóságok által fizetendő késedelmi kamatok összegéről, kedvezményezettenként feltüntetve a részükre megítélt és átutalt késedelmi kamat összegét,”
56. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 201.2. és 201.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„201.2. Valamennyi, a közreműködő szervezet, a kifizető ügynökség, az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy az irányító hatóság által a támogatást igénylőnek, a pénzügyi közvetítőnek vagy a kedvezményezettnek megküldésre kerülő, a 152. § (1) és (1a) bekezdése szerinti kifogással megtámadható döntés vagy intézkedés szövegében szerepeltetni kell
a) a kifogás benyújtásának 152. § (1) és (1a) bekezdése szerinti lehetőségét,
b) a kifogás benyújtására jogosult megjelölését, a benyújtás – 152. § (2) bekezdése szerinti – határidejét, és a kifogás esetköreit: jogszabálysértő, illetve felhívás, pénzügyi közvetítői felhívás, támogatási szerződés vagy pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás rendelkezésébe ütköző intézkedés vagy döntés,
c) a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugvásáról szóló tájékoztatást,
d) utalást arra, hogy a megsértett jogszabályban, felhívásban, pénzügyi közvetítői felhívásban, támogatási szerződésben vagy a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban foglalt rendelkezés konkrét megjelölésének hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül,
e) utalást arra, hogy a kifogást elektronikus úton kell benyújtani.
201.3. A tájékoztatás történhet a 152. § (1) bekezdése szerinti kifogással megtámadható döntés vagy intézkedés szövegében a következő szöveg szerepeltetésével:
„E döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül indokolt, a megsértett jogszabályban, felhívásban, vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be a Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül, ha az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba vagy támogatási szerződésbe ütköző.
A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. A közreműködő szervezet, a kifizető ügynökség, és az irányító hatóság döntése ellen az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek címzett kifogás nyújtható be.””
57. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 203.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„203.4. Ha a kifogás benyújtója kifogását visszavonja, a kifogás elbírálásának ideje alatt a kifogással érintett projekt vonatkozásában támogatási szerződést köt, a kifogással érintett támogatási kérelmet a kifogás elbírálásának ideje alatt ismételten benyújtja, a kifogással érintett döntés alapjául szolgáló eljárási cselekményt a kifogás elbírálásának ideje alatt megismétli, vagy, ha a forráshiány miatt elutasító döntés ellen benyújtott kifogás elbírálásának ideje alatt a támogatási kérelem támogatásban részesül, a kifogással támadott döntésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének eleget tesz, a támogatási jogviszony nem a kifogással érintett döntés következtében szűnik meg az a szervezet, illetve szervezeti egység, amely a fenti cselekményekről tudomást szerzett, köteles a kifogás, valamint a kifogásban megjelölt támogatási kérelem, projekt tárgyában érintett valamennyi szervezetet vagy szervezeti egységet a cselekmény alapjául szolgáló dokumentum szkennelt változatának elektronikus megküldésével haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül tájékoztatni.”
58. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet VII. Fejezet az „A szabálytalansági gyanú észlelése” címe a következő 210.3. ponttal egészül ki:
„210.3. Pénzügyi eszköz esetén e fejezetet a 156. § (2a) bekezdésnek megfelelően kell alkalmazni.”
59. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 228.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„228.6. Ha a támogatási szerződésben vagy a finanszírozási megállapodásban, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban nevesített esetekben kötbér szabható ki, annak beszedéséről az irányító hatóság dönt.”
60. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni)
b) ha a támogatási szerződéstől vagy a finanszírozási megállapodástól, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodástól bármelyik fél elállt és már sor került támogatás kifizetésére,”
61. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni)
f) ha a kedvezményezett az általa felvett előleg teljes összegének felhasználását – ha a felhívás, illetve a támogatási szerződés vagy a finanszírozási megállapodás, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás más ütemezésről nem rendelkezik – a projekt záró kifizetési igénylésének benyújtásáig nem tudja elszámolni,”
62. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni)
h) a 117. § (7) bekezdése szerinti esetben,”
63. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Követelést kell előírni)
j) ha a kedvezményezettnek jogszabályban vagy támogatási szerződésben vagy a finanszírozási megállapodásban, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodásban meghatározott okból kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik a 228.6. pontra figyelemmel,”
64. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.1. pontja a következő n) alponttal egészül ki:
(Követelést kell előírni)
n) a 188/A.3. pont szerinti esetben.”
65. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 229.1. pontot követően a következő 229.1a–229.1e. ponttal egészül ki:
„229.1a. Pénzügyi eszközök esetén az alapok alapját végrehajtó szervezettel szemben követelést kell előírni továbbá,
a) ha szabálytalanság kerül megállapításra az alapok alapját végrehajtó szervezettel szemben és pénzügyi korrekció kerül előírásra, valamint a 480/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (3) bekezdésében foglaltak nem állnak fenn,
b) ha az alapok alapját végrehajtó szervezet a részére utalt irányítási díj előleggel nem tud elszámolni.
229.1b. Az alapok alapját végrehajtó szervezet követelést írhat elő a pénzügyi közvetítő felé továbbá,
a) ha szabálytalanság kerül megállapításra a pénzügyi közvetítővel szemben és pénzügyi korrekció kerül előírásra, valamint a 480/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (3) bekezdésében foglaltak nem állnak fenn,
b) ha a pénzügyi közvetítő pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó tevékenysége meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a finanszírozási megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.
229.1c. Az alapok alapját végrehajtó szervezettel, illetve a pénzügyi közvetítővel szemben előírt követelés alapja az érintett irányítási díj előlege, a vonatkozó program-hozzájárulás összege, illetve szabálytalanság esetén a 480/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (3) bekezdésében megállapított összeg.
229.1d. Végső kedvezményezett által elkövetett szabálytalanság esetén a visszakövetelendő összeget a 480/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (3) bekezdése szerint kell megállapítani.
229.1e. Pénzügyi eszközök esetében a követelést a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal növelt mértékben a visszafizetésre kötelezés közlésétől számított harminc napon belül kell visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja az érintett forrás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.”
66. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 229.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„229.6. A 229.1. n) alpont alapján történő követelés előírása esetén a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.”
67. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 230.1. és 230.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„230.1. A 229.1. pont a) alpontja, a 229.1a. pont a) alpontja és a 229.1b. pont a) alpontja szerinti követelés egyoldalú támogatási szerződés-módosítással vagy finanszírozási megállapodás, pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás-módosítással csökkenti a projekt megítélt támogatását. A visszakövetelt támogatási összeget a kedvezményezett nem használhatja fel újra. Szabálytalanság jogcím esetén, ha a kedvezményezett visszafizetése a szabálytalansági döntést követően, a kifogás benyújtására rendelkezésre álló időtartamon belül megtörténik, a követelés jogerőre emelhető és a követelés előírható.
230.2. A 229.1. pont b) alpontja szerinti esetben az irányító hatóság a szabálytalanság megállapítása után állhat el a támogatási szerződéstől, a finanszírozási megállapodástól vagy a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodástól. Ha a kedvezményezett áll el a szerződéstől, a követelés szabálytalansági eljárás nélkül előírható.”
68. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 307.1. és 307.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„307.1. A hitelesítés keretében végzendő folyamatba épített ellenőrzés (első szintű ellenőrzés) részeként az irányító hatóság és az irányító hatóság által megbízott személy, pénzügyi eszközök esetében az alapok alapját végrehajtó szervezet gondoskodik a kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel kiválasztott projektek megvalósításának helyszíni ellenőrzéséről, pénzügyi eszközök esetében a pénzügyi közvetítők székhelyén, illetve a végső kedvezményezettnél. Ahol e fejezet kedvezményezettet említ, azon pénzügyi eszközök esetén a pénzügyi közvetítőt és a végső kedvezményezettet is érteni kell.
307.2. A helyszíni ellenőrzés a támogatási szerződés, a finanszírozási megállapodás, a pénzügyi közvetítővel kötött finanszírozási megállapodás, a végső kedvezményezettel kötött szerződés (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt támogatási szerződés) megkötése után rendelhető el, tárgya a támogatást nyert projekt.”
69. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 310.1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyszíni ellenőrzések tervezése során)
c) a 145. § szerint meg kell határozni a helyszíni ellenőrzések várható darabszámát,”
70. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet XI. Fejezete az „A helyszíni ellenőrzések tervezése” cím 312.5. pontját követően a következő 312/A.1–312/A.5. ponttal és azokat megelőző új címmel egészül ki:
„A helyszíni ellenőrzések tervezése a pénzügyi közvetítők ellenőrzése esetében
312/A.1. Az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi közvetítőnél helyszíni ellenőrzést végez, amelyről előzetesen éves helyszíni ellenőrzési tervet készít a következő naptári évre vonatkozóan, amelyet – az annak alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt – minden év október 31-ig megküld az irányító hatóságnak. Ha az éves ellenőrzési terv változik, arról az alapok alapját végrehajtó szervezet haladéktalanul értesíti az irányító hatóságot.
312/A.2. Az éves helyszíni ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell különösen
a) a vizsgálandó pénzügyi közvetítők megnevezését, legalább a vizsgálandó projektek darabszámát vagy arányát konstrukciónként,
b) az ellenőrzés típusát,
c) az ellenőrzések ütemezését lehetőség szerint havi, de legalább negyedéves bontásban,
d) a szükséges erőforrásokat szakértői napban vagy százalékos megoszlásban az összes tárgyévi kapacitáshoz viszonyítva, betervezve a rendkívüli ellenőrzéseket. Az ellenőrzések tervezésénél figyelemmel kell lenni a négy szem elvére, valamint arra, hogy az egyes tematikus célokhoz kötődő szakértelem rendelkezésre álljon.
312/A.3. Az alapok alapját végrehajtó szervezet gondoskodik arról, hogy a pénzügyi közvetítőnél végzett helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálandó projektek előre meghatározott kockázati tényezők alapján kerüljenek kiválasztásra.
312/A.4. Az irányító hatóság munkatársai a kockázatelemzés megállapításai alapján részt vehetnek az alapok alapját végrehajtó szervezet által végzett helyszíni ellenőrzéseken. Az alapok alapját végrehajtó szervezet az irányító hatóságot a tervezett helyszíni ellenőrzésekről legalább egy héttel az ellenőrzést megelőzően tájékoztatja.
312/A.5. Az irányító hatóság rendkívüli helyszíni ellenőrzés lefolytatását is elrendelheti.”
71. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 319. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(A konkrét projekt vonatkozásában az irányító hatóság a helyszíni ellenőr rendelkezésére bocsátja)
k) pénzügyi eszközök esetében a végső kedvezményezett ellenőrzéséhez szükséges ügyleti dokumentációt.”
72. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet XI. Fejezete az „Éves összefoglaló a helyszíni ellenőrzésekről” cím 327.5. pontját követően a következő 327/A.1–327/A.6. ponttal és azokat megelőző új címmel egészül ki:
„Éves összefoglaló a helyszíni ellenőrzésekről a pénzügyi közvetítőknél végzett ellenőrzések esetében
327/A.1. Az alapok alapját végrehajtó szervezet köteles a tárgyévi helyszíni ellenőrzésekről félévente összefoglalót készíteni és július 31-ig, illetve január 10-ig benyújtani az irányító hatóságok részére. Az irányító hatóságok esetleges észrevételeikről tizenöt napon belül írásban visszajelzést küldenek az alapok alapját végrehajtó szervezet részére.
327/A.2. Az összefoglalónak tartalmaznia kell, hogy az ellenőrzési tervhez képest mely ellenőrzések valósultak meg (terv- és tényadatok összevetése) pénzügyi közvetítő szintű bontásban, konstrukciónként összesítve, megjelölve az ellenőrzések típusát.
327/A.3. Az összefoglalónak tartalmaznia kell a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalatokat és a feltárt típushibákat, a hozzájuk kapcsolódó megoldási javaslatokat, a feltárt jogosulatlan forrásfelhasználásokat.
327/A.4. Az összefoglalóban külön összegezni kell a rendkívüli ellenőrzések okait és az ezek során feltárt típushibákat.
327/A.5. Az elmaradt ellenőrzéseket meg kell indokolni.
327/A.6. Az összefoglalónak tartalmazni kell az alapok alapját végrehajtó szervezet helyszíni ellenőrzési egysége létszámát, szakértelmét, továbbképzését, az alapok alapját végrehajtó szervezeten belüli elhelyezkedését, az ellenőrök összeférhetetlenségének, a négy szem elvének biztosítását.”
73. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 370.4. pont c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A MÉMCS e rendelet 370.1. pontjának végrehajtása érdekében:)
c) módszertani támogatást ad a horizontális követelmények megvalósításához, folyamatosan tájékoztatja az irányító hatóságokat a több programot érintő, monitoring és értékelés témájú jogszabályváltozásokról, új jogszabályokról,
d) figyelemmel kíséri a monitoring és információs rendszerben létrehozott indikátorokat, szakpolitikai mutatókat és horizontális követelményeket,”
74. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 371.1. és 371.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„371.1. Az indikátorok monitoring és információs rendszerben történő létrehozásáért az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a felelős, együttműködve az érintett irányító hatósággal.
371.2. A szakpolitikai mutatók monitoring és információs rendszerben történő létrehozásáért az irányító hatóság felelős, együttműködve a többi érintett irányító hatósággal, tekintettel az 1. melléklet 372.5. pontjában megfogalmazott elvárásra.”
75.1. 4.1. és 4.2. pontja, valamint az azokat megelőző cím,
75.2. 5.2. pontja,
75.3. 7.4. és 7.5. pontja,
75.4. 9.4. pontja,
75.5. 10.2. pontja,
75.6. 12.2. pontja,
75.7. 13.2. pont d) pontja,
75.8. 13.3. pontjában az „a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül” szövegrész,
75.9. 14.3. pontja,
75.10. 14.5. pontjában a „hiánypótlásnak nincs helye vagy” szövegrész és a „10 napon belül, vagy” szövegrész,
75.11. 14.6. pontjában az „e fejezet hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint” szövegrész,
75.12. 28.2. pontjában a „pályázati” szövegrész,
75.13. 30.2. pontjában a „minőségbiztosítás keretében” szövegrész,
75.14. 31.2. pontja,
75.15. 51.3. pontja,
75.16. 53.1. pontját megelőző címben a „köztartozás- és” szövegrész,
75.17. 65.4. pont c) alpontjában a „ , vagy képességtől” szövegrész,
75.18. 99.2 pontja,
75.19. 102.5. pontja,
75.20. 104.1. és 105.1. pontjában a „másodlagos ellenőr szerepkört betöltő” szövegrész,
75.21. 107.3. pontjában az „Az előleg a kifizetését követően követelésként kerül nyilvántartásra, amely az elszámolási határidőig kamatmentes.” szövegrész,
75.22. 112.3. pontja,
75.23. 116. pontja,
75.24. 120.2. és 120.3. pontja,
75.25. 124.1. és 124.2. pontja, valamint az azokat megelőző cím,
75.26. 130.5. pontja,
75.27. 140.3. pontja,
75.28. 141.3. pontja,
75.29. 143.2. pontja,
75.30. 170.2–170.6. és 170.8. pontja,
75.31. 192.1. pont d) alpontjában az „e rendelet 139. § (2) bekezdése szerint, határidőben” szövegrész,
75.32. 192.3. és 192.4. pontja,
75.33. 197.8–197.12. pontja,
75.34. 198.3. pont b) alpontja,
75.35. 198.4. pontja,
75.36. 207. pontja,
75.37. 229.1. pont c) alpont ca) alpontjában az „(adminisztratív hiba, a lebonyolítási rendszerben felmerülő hiba, vagy egyéb adminisztratív okok miatt)” szövegrész,
75.38. 383.1. pontjában az „írásban vagy” szövegrész.
76.1. III.2.2. pontjában a „pályázati” szövegrész,
76.2. III.2.4.2. pontjában az „SZJ-” szövegrészek,
76.3. III.2.12.1. pontjában a „mely tevékenység, és” és a „projektelemek,” szövegrész.

2. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. melléklet 3/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/B. Igazoló hatóság, kifizető ügynökség, tanúsító szerv, audit hatóság és szakmai támogató

 

A

B

C

D

E

F

1.

Program

Igazoló hatóság

Audit hatóság

Tanúsító szerv

Kifizető ügynökség

Szakmai támogató

2.

Operatív programok

Magyar Államkincstár

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

3.

Vidékfejlesztési Program

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

agrárpolitikáért felelős miniszter

3. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Szakpolitikai felelősök

 

A

B

C

D

E

F

1.

Operatív
Program

Alap

Prioritás

IH minisztérium

Szakmai felelős minisztérium

Szakpolitikai felelős

2.

EFOP

ESZA

1. Együttműködő társadalom

HEP IH–EMMI

EMMI

emberi erőforrások minisztere

3.

ERFA

2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

HEP IH–EMMI

EMMI

emberi erőforrások minisztere

4.

ESZA

3. Gyarapodó tudástőke

HEP IH–EMMI

EMMI

emberi erőforrások minisztere

5.

ERFA

4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

HEP IH–EMMI

EMMI

emberi erőforrások minisztere

6.

ESZA

5. Pénzügyi eszközök, társadalmi innováció és transznacionális együttműködések

HEP IH–EMMI

EMMI

emberi erőforrások minisztere

7.

GINOP

ERFA

1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása

GOP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

8.

 

ERFA

2. Kutatás, Technológiai fejlesztés és Innováció

GOP IH–NGM

ME

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

9.

 

ERFA

3. Infokommunikációs fejlesztések

GOP IH–NGM

NFM

infokommunikációért felelős államtitkár

10.

 

ERFA

4. Energia

GOP IH–NGM

NFM

fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

11.

 

ESZA, Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés

5. Foglalkoztatás

GOP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

12.

 

ESZA

6. Versenyképes munkaerő

GOP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

13.

 

ERFA

7. Turizmus

GOP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

14.

 

ERFA

8. Pénzügyi eszközök

GOP IH–NGM

Miniszterelnökség

nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár

15.

IKOP

KA

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása

KÖZOP IH–NFM

NFM

nemzeti fejlesztési miniszter

16.

 

KA

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

KÖZOP IH–NFM

NFM

nemzeti fejlesztési miniszter

17.

 

ERFA, KA

3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

KÖZOP IH–NFM

NFM

nemzeti fejlesztési miniszter

18.

 

ERFA

4. TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása fejlesztése

KÖZOP IH–NFM

NFM

nemzeti fejlesztési miniszter

19.

KEHOP

KA

1. Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

KEOP IH–NFM

BM

Belügyminisztérium közigazgatási államtitkár

20.

 

KA

2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

KEOP IH–NFM

NFM

nemzeti fejlesztési miniszter

21.

 

KA

3. Hulladék- gazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

KEOP IH–NFM

FM

környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

22.

 

ERDF

4. Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések

KEOP IH–NFM

FM

környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

23.

 

KA

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

KEOP IH–NFM

NFM

nemzeti fejlesztési miniszter

24.

TOP

ERFA

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás erősítésére

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

 

 

25.

 

ERFA

2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

26.

 

ERFA

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

27.

 

ERFA

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

28.

 

ESZA

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

29.

 

ESZA

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

30.

 

ERFA, ESZA

7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

31.

VEKOP

ERFA

1. Vállalkozások versenyképességének javítása

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

32.

 

ERFA

2. Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

33.

 

ERFA

3. Infokommunikációs fejlesztések

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

34.

 

ERFA

4. Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

35.

 

ERFA

5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat, és a megújuló energiák felhasználásának támogatása

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

36.

 

ERFA

6. Települési környezet és közszolgáltatás fejlesztés

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

37.

 

ESZA

7. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

38.

 

ESZA

8. Foglalkoztathatóságot támogató programok

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

39.

 

ESZA

9. Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

ROP IH–NGM

NGM

nemzetgazdasági miniszter

40.

KÖFOP

ESZA

1. Az adminisztratív terhek csökkentése

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökséget vezető miniszter

41.

 

ESZA

2. A szolgáltatási szemlélet és etikus működés megerősítése a közszolgálatban

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökséget vezető miniszter

42.

 

TA

3. Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok finanszírozásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökséget vezető miniszter

43.

VP

EMVA

összes intézkedés tekintetében

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökséget vezető miniszter

44.

MAHOP

ETHA

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Miniszterelnökséget vezető miniszter

45.

RSZTOP

HEP IH–EMMI

emberi erőforrások minisztere

46.

CEF

KÖZOP IH–NFM

NFM

nemzeti fejlesztési miniszter

47.

Transzna-
cionális támoga-
tások

összes alap

Miniszterelnökséget vezető miniszter

4. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

A kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok – MÁTRIX

 

 

A

B

C

1.

Azonosító

Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek alátámasztó dokumentumainak megnevezése

Benyújtandó
alátámasztó dokumentumok

E rendelet szerinti
záradékolási kötelezettséget az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni

2.

2.

Projekt előkészítési költségek

3.

2.1.

Projekt előkészítés során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

X

4.

2.2.

Projekt előkészítés során felmerült költségek összesítője

X

5.

2.3.

Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője

X

X

6.

2.4.

Szerződés/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt/visszaigazolt írásos megrendelő/biztosítási kötvény

Egyszer, a
költség első elszámolásakor, illetve változás esetén

 

7.

2.5.

Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról/minta a tárgyiasult szolgáltatásról

Egyszer,
legkésőbb projekt megvalósítás befejezéséig

 

8.

2.6.

Közbeszerzési eljárások során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

X

9.

2.7.

Közbeszerzési eljárások során felmerült költségek összesítője

X

10.

3.

Beruházás

11.

3.1.

Ingatlan vásárlás (föld, épület)

12.

3.1.1.

Ingatlan vásárlás során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

X

13.

3.1.2.

Ingatlan vásárlás során felmerült költségek összesítője

X

14.

3.1.3.

Adásvételi szerződés, hatósági nyilatkozat, illetve számla (ha a föld- és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került, úgy a szerződés mellé a számla is bekérendő), valamint kifizetés bizonylata

Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén

X

15.

3.2.

Terület előkészítés

16.

3.2.1.

Terület előkészítés során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

X

17.

3.2.2.

Terület előkészítés során felmerült költségek összesítője

X

18.

3.2.3.

Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője

X

X

19.

3.2.4.

Szerződés/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt/visszaigazolt írásos megrendelő/biztosítási kötvény

Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén

 

20.

3.2.5.

Teljesítésigazolás az elvégzett tevékenységről

Egyszer,
legkésőbb projekt megvalósítás befejezéséig

 

21.

3.2.6.

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (6) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó dokumentumok

22.

3.2.6.1.

Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről

X

23.

3.2.6.2.

Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről

X

24.

3.3.

Építés

25.

3.3.1.

Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője

X

X

26.

3.3.2.

Kivitelezői szerződés fizetési ütemezéssel

Egyszer, a
költség első

27.

 

elszámolásakor,
illetve változás esetén

28.

3.3.3.

Jogerős hatósági engedélyek vagy azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentum (ha korábban nem került benyújtásra)

Egyszer,
legkésőbb projekt megvalósítás befejezéséig illetve változás esetén

29.

3.3.4.

Építési műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, ha az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ában foglalt feltételeket teljesíti az építési tevékenység, vagy a vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről, ha az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a nem vonatkozik az adott építési tevékenységre

X

30.

3.3.5.

Építési napló első bejegyzést tartalmazó oldala – engedélyköteles építési beruházás, felújítás esetében kötelező jelleggel, egyéb esetben, ha készül/nem engedélyköteles építési beruházás esetén, építési napló hiányában a kivitelező nyilatkozata a kezdésről

Az elszámolásnak megfelelő, adott építési helyszín vonatkozásában egyszer, a költség első elszámolásakor

31.

3.3.6.

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (6) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó dokumentumok

32.

3.3.7.

Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről

X

33.

3.3.8.

Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről

X

34.

3.4.

Eszköz beszerzés

35.

3.4.1.

Tárgyiasult eszköz beszerzése

36.

3.4.1.1.

Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője/anyagköltség-összesítő

X

X

37.

3.4.1.2.

Szállítói szerződés/adásvételi szerződés/írásos megrendelő/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem állnak rendelkezésre)

Egyszer, a
költség első elszámolásakor, illetve változás esetén

38.

3.4.1.3.

Szállítólevél/átadás-átvételi jegyzőkönyv/üzembe helyezési okmányok/tárolási nyilatkozat (Tárolási nyilatkozat esetén legkésőbb a projekt megvalósítás befejezéséig az üzembe helyezési okmányt is csatolni kell)

X

39.

3.4.1.4.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az Étv. 39/A. § (6) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó dokumentumok.

40.

3.4.1.4.1.

Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről

X

41.

3.4.1.4.2.

Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről

X

42.

3.4.2.

Immateriális javak beszerzése

43.

3.4.2.1.

Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője

X

X

44.

3.4.2.2.

Szállítói szerződés/adásvételi szerződés/írásos megrendelő/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem állnak rendelkezésre)

Egyszer, a
költség első
elszámolásakor,

45.

 

 

illetve változás
esetén

46.

3.4.2.3.

Tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv

X

47.

3.4.2.4.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az Étv. 39/A. § (6) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó dokumentumok.

48.

3.4.2.4.1.

Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről

X

49.

3.4.2.4.2.

Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről

X

50.

3.4.3.

Használt eszköz beszerzése

51.

3.4.3.1.

Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője

X

X

52.

3.4.3.2.

Szállítói szerződés/adásvételi szerződés/írásos megrendelő/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem állnak rendelkezésre)

Egyszer, a
költség első elszámolásakor, illetve változás esetén

53.

3.4.3.3.

Szállítólevél/átadás-átvételi jegyzőkönyv/üzembe helyezési okmányok

X

54.

3.4.3.4.

Nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy európai uniós támogatás igénybevételével történt

X

55.

3.4.3.5.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az Étv. 39/A. § (6) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó dokumentumok.

Kizárólag
közbeszerzés érintettség esetén

56.

3.4.3.5.1.

Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről

X

57.

3.4.3.5.2.

Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről

X

58.

3.4.4.

Lízing

59.

3.4.4.1.

Számla (ha releváns: pénzügyi értesítő, áfa-bekérő) és kifizetés bizonylata/ kis támogatástartalmú számlák összesítője

X

X

60.

3.4.4.2.

Lízing szerződés (lízingdíjak ütemezésével)

Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén

61.

4.

Projekt megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás

62.

4.1.

Számla és kifizetés bizonylata/kis támogatástartalmú számlák összesítője/bérleti díjak esetén kizárólag ’Bérleti díjak összesítője’

X

X

63.

4.2.

Szerződés/nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt/írásos megrendelő

Egyszer, a
költség első elszámolásakor, illetve változás esetén

64.

4.3.

Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról/ minta a tárgyiasult szolgáltatásról

Egyszer,
legkésőbb projekt megvalósítás befejezéséig
Bérleti díjak esetén nem releváns

65.

4.3.1.

Teljesítésigazolás képzés esetén

66.

4.3.1.1.

Részvételt igazoló dokumentum (pl. látogatási igazolás)/jelenléti ívek

X

67.

4.3.1.2.

A képző intézmény által kiállított, illetve a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok (pl. vizsgadokumentáció, oklevél, bizonyítvány)

X

68.

4.3.1.3.

Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (pl. fotó, audió, videó)

X

69.

4.3.1.4.

Távoktatás, online képzés esetén a képzés elvégzéséről a képző intézmény által elektronikusan kiállított, aláírt tanúsítvány, ennek hiányában a képzésre történt regisztrációkról egy nyomtatott, aláírással hitelesített dokumentum

X

 

70.

4.3.2.

Teljesítésigazolás szakértői díjak esetén

71.

4.3.2.1.

A szakértői tevékenység tárgyiasult eredménye

X

72.

4.3.3.

Teljesítésigazolás szakmai rendezvény esetén

73.

4.3.3.1.

Résztvevő által aláírt jelenléti ív

X

74.

4.3.3.2.

Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó)

X

75.

4.4.

A 2011. évi CVIII. törvény 129–130. § (1) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó dokumentumok

Kizárólag
közbeszerzés érintettség esetén

76.

4.4.1.

Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről

X

77.

4.4.2.

Nyilatkozat alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről

X

78.

5.

Projekt szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő szakértők személyi jellegű ráfordítása

79.

5.1.

Személyi jellegű költségek

80.

5.1.1.

Személyi jellegű költségek összesítője

X

 

81.

5.1.2.

Munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását)

Egyszer, a
költség első elszámolásakor, illetve változás esetén

82.

5.1.3.

Munkaidő-nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére)

X

83.

5.1.4.

Vállalkozói kivét esetén az Szja tv. alapján kötelezően vezetendő nyilvántartás

X

X

84.

5.2.

Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége

85.

5.2.1.

Összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához

X

 

86.

5.2.2.

Kiküldetési rendelvény/kiküldetési utasítás/menetlevél

X

87.

6.

Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások

88.

6.1.

Építési műszaki ellenőri szolgáltatás

89.

6.1.1.

Építési műszaki ellenőri szolgáltatás során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

X

90.

6.1.2.

Építési műszaki ellenőri szolgáltatás során felmerült költségek összesítője

X

91.

6.1.3.

Építési számlához kapcsolódó műszaki/mérnöki igazolás, illetve vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről (kizárólag akkor, ha építés kapcsán korábban még nem került benyújtásra)

X

 

92.

6.1.4.

A kedvezményezett igazolása a mérnöki/műszaki ellenőr teljesítéséről

X

 

93.

6.2.

Könyvvizsgálat

94.

6.2.1.

Könyvvizsgálat során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

X

95.

6.2.2.

Könyvvizsgálat során felmerült költségek összesítője

X

 

96.

6.2.3.

Könyvvizsgálói igazolás/jelentés

Egyszer, záró kifizetés igénylés esetén, ha a támogatási szerződés előírja

 

97.

6.3.

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

98.

6.3.1.

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás során felmerült költségek átalány alapú fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

X

99.

6.3.2.

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás során felmerült költségek összesítője

X

 

100.

6.3.3.

A kedvezményezett igazolása a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás teljesítéséről

X

 

101.

6.3.4.

Minta a tárgyiasult szolgáltatásról elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó)

X

 

102.

6.4.

Projekt menedzsment

103.

6.4.1.

Projektmenedzsment során felmerült költségek átalány alapú fizetési

X

 

 

kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

104.

6.4.2.

Projektmenedzsment során felmerült költségek összesítője

X

X

105.

6.4.3.

Kizárólag technikai segítségnyújtás keretében támogatott, személyi jellegű ráfordítások finanszírozását szolgáló projektek esetén 5.1.1–5.1.3. alapján

106.

6.5.

Általános (rezsi) költségek

107.

6.5.1.

Rezsi költségek átalány alapú fizetési kérelme (amennyiben a felhívás alapján átalány alapú elszámolás van, ez esetben egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges)

X

 

108.

6.5.2.

Rezsi költségek összesítője

X

109.

6.6.

Értékcsökkenés

110.

6.6.1.

Összesítő értékcsökkenés elszámolásához

X

 

111.

6.7.

Hatósági díjak illetékek, közjegyzői költségek

112.

6.7.1

Hatósági díjakhoz, illetékekhez, közjegyzői
költségekhez kapcsolódó költségek összesítője

X

113.

6.7.2.

Hatósági határozat, engedély, végzés

Ha korábban
más költség elszámolásához nem került benyújtásra

114.

7.

Saját teljesítés

115.

7.1.

Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesítője

X

116.

8.

Fordított áfa

117.

8.1.

Áfa-összesítő fordított adózás esetén

X

118.

9.

Szállítói előleg szállítói finanszírozással történő elszámolása

119.

9.1.

Előlegszámla

X

X

A „/” jel a felsorolt dokumentumok közötti vagylagosságot jelenti.

5. melléklet a 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL
2014–2020 programozási időszak
Útmutató
    1.    BEVEZETÉS
1.1.    Ez az útmutató (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza az 1. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó európai uniós források felhasználása kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságának nemzeti szintű szabályait.
1.2.    A nemzeti elszámolhatósági szabályozás kialakításakor figyelembe kell venni az uniós jogszabályokban, különösen
1.2.4.    a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
1.2.6.    a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
1.2.7.    a 480/2014/EU bizottsági rendeletben, és
    foglalt alapelveket és egyedi szabályokat.
1.3.    A költségek az egyes alapokra vonatkozóan meghatározott el nem számolható költségek kivételével a tagállam döntésétől függően számolhatók el, ezáltal az Európai Bizottság a tagállamok számára nagy mozgásteret biztosít a költségek elszámolhatósága kapcsán. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden, a „negatív listába” nem tartozó költség elszámolható lenne.
1.4.    A fentiek alapján kiemelten fontos az elszámolhatóság általános szabályainak, elveinek lefektetése. Az Útmutató célja az elszámolhatósági elvek rögzítése, konkrétan meghatározva az el nem számolható költségek körét, valamint azt, hogy egyes költségek milyen feltételek mellett számolhatóak el.
1.5.    Az elszámolható költségek meghatározásakor a cél az, hogy az Útmutató azonos támogatási terület tekintetében azonos elszámolhatósági kritériumokat adjon meg.
1.6.    Az Útmutató az Európai Területi Együttműködés keretében megvalósuló programok terhére megvalósuló projektekre nem vonatkozik, azokra külön szabályozások érvényesek.
1.7.    A 3. § (1) bekezdésének 49. pontja szerinti szakaszolt projektek második szakasza esetén az Útmutatóban foglaltaktól – az uniós és a hazai jogszabályok figyelembevételével – el lehet térni, ha az első szakaszra vonatkozó elszámolhatósági szabályozás eltérően rendelkezik.
    2.    AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2.1.    Fogalom-meghatározások
2.1.1.    Költség: az Útmutató értelmezésében minden olyan tétel, ami a megvalósítani kívánt vagy megvalósuló projekt költségvetésében megjelenik, beleértve a projektvégrehajtás során felmerült változásokat is.
2.1.2.    Elszámolható költség: az Útmutató által elszámolhatónak minősített költség, amely
2.1.2.1.    a támogatási szerződésben rögzítésre került, és közvetlenül a támogatás céljával összefüggésben merült fel,
2.1.2.2.    az Útmutató 2.2. pontja szerinti elszámolhatósági időszakban ténylegesen felmerült és elszámoló bizonylattal alátámasztott,
2.1.2.3.    a projekt vonatkozásában releváns közösségi rendelet nem nevesíti, mint nem elszámolható költséget,
2.1.2.4.    megfelel az Útmutatóban rögzített feltételeknek, és
2.1.2.5.    a felhívás elszámolható költségként nevesíti.
2.1.3.    Összes költség: a támogatott projekt összes felmerülő – az irányító hatóság felé elszámolható és el nem számolható – költsége.
2.1.4.    Támogatási intenzitás: a támogatásnak az elszámolható költségekhez viszonyított aránya.
2.1.5.    Projekt: az Útmutató alkalmazásában a kiemelt projekt, a nagyprojekt, a CLLD eszköz keretében, a technikai segítségnyújtási keretből, a pénzügyi eszközök segítségével finanszírozott projekt, és a közvetett támogatások keretében megvalósuló projekt.
2.1.6.    Valós költség alapú elszámolás: a költségek teljesülésének és jogalapjuknak elszámoló bizonylattal történő elszámolása. Valós költségnek minősül az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazásával, elszámoló bizonylatok nélkül elszámolt költség is.
2.1.7.    Egyszerűsített elszámolási módok: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk (1) bekezdés b)–d) pontjai szerinti támogatási formák (átalányalapú egységköltség, egyösszegű átalány, százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás).
2.2.    Elszámolhatósági időszak
2.2.1.    Az EMVA kivételével az alapokból támogatott projektek esetében a 2014. január 1. és 2023. december 31. között teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan a kedvezményezettnél felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el.
2.2.2.    EMVA-ból nyújtott támogatással megvalósuló projektek esetében a költség – az Útmutató 2.2.1. pontja szerinti szabályozással szemben – abban az esetben elszámolható, ha az adott támogatást a kifizető ügynökség ténylegesen kifizeti a támogatás jogosultjának 2014. január 1. és 2023. december 31. között.
2.2.3.    Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI) esetében az elszámolhatóság kezdő időpontja 2013. szeptember 1.
2.2.4.    Az operatív programok módosítása esetén – ha a program új támogathatósági területtel bővül – az elszámolhatósági időszak kezdete a program-módosítási kérelem benyújtásának napja, ha az Európai Bizottság határozata ettől eltérően nem rendelkezik.
2.2.5.    Az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikk (1) bekezdése alapján az EMVA esetében a természeti katasztrófák miatt hozott sürgősségi intézkedéseknél a Vidékfejlesztési Program rendelkezhet úgy, hogy a program módosításához kapcsolódó kiadások a természeti katasztrófa bekövetkezésének időpontjától kezdve elszámolhatóak.
2.2.6.    Megkezdett projekt az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikk (6) bekezdése alapján abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási igény benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek, és e rendeletben, valamint annak mellékleteiben meghatározott feltételeknek megfelel.
2.2.7.    A támogatott projektek esetében a felhívások az Útmutató 2.2. pontja szerinti általános elszámolhatósági időszakon belül szűkebb időtartamot is meghatározhatnak.
2.3.    Az elszámolhatóság alapelvei és feltételei
2.3.1.    Alapelvek
2.3.1.1.    Az elszámolhatóság nemzeti szintű szabályozása a Miniszterelnökség illetékességi körébe tartozik. Erre való tekintettel az Útmutató alapján nem készülhetnek operatív programonkénti specifikus elszámolhatósági útmutatók, az irányító hatóságok külön, egyedi elszámolhatósági szabályozást nem alkalmazhatnak.
2.3.1.2.    A felhívásokban az Útmutatóban foglaltakat kell alkalmazni. Ha a hatékony forrásfelhasználás megköveteli, az irányító hatóságok az elszámolhatósági szabályokat az adott felhívás céljához testre szabva szűkíthetik, a fejlesztés céljától függően részletezhetik, specifikálhatják a keret jellegű szabályozáshoz képest (pl. a fejlesztés jellegéhez igazodva kizárhatnak egyes költségtételeket vagy feltételhez köthetik azok elszámolását). Így előfordulhat, hogy az Útmutatóban felsorolt költség adott projekt esetében egyáltalán nem számolható el, vagy csak bizonyos felső korlátig számolható el.
2.3.1.3.    Az Útmutató egyes költségtípusok tekintetében meghatározza azoknak a projektek keretében az összes elszámolható költséghez viszonyítva maximálisan elszámolható arányát. Ezen arányokat növelni – kivéve, ahol azt az Útmutató kifejezetten megengedi – nem lehet. Ezen túlmenően a felhívás határozhat meg további korlátozásokat.
2.3.1.4.    Kötelező az egyszerűsített költség elszámolási módok alkalmazása azon költségtípusoknál, amelyeknél az Útmutató erre vonatkozó szabályozást tartalmaz.
2.3.1.5.    A felhívás tartalmát úgy kell összeállítani, hogy a támogatható tevékenységek, illetve az elszámolható költségek típusai a fejlesztési cél figyelembevételével megfelelően fókuszáltak legyenek. A támogatható tevékenységek, illetve az elszámolható költségek típusainak száma nem haladhatja meg a tízet.
2.3.1.6.    A felhívásokat a Miniszterelnökség minőségbiztosítja, amelynek keretében vizsgálja a felhívásokban alkalmazott előírások Útmutatóval való összhangját, és az adminisztratív terhek csökkentésének lehetőségét. A minőségbiztosítás egyik szempontja az elszámolhatósági szabályok egyszerűsítése és egységesítése.
2.3.2.    Az elszámolhatóság általános feltételei
2.3.2.1.    Csak olyan költségek számolhatóak el, és csak olyan költségekre fizethető ki támogatás, amelyek megfelelnek az Útmutató 2.3.2. pontjában meghatározott feltételeknek.
2.3.2.2.    Főszabály szerint azon költségek számolhatóak el, amelyek a kedvezményezetteknél ténylegesen felmerültek, teljesítettek, tehát valós munkára alapozottak, és teljesülésük elszámoló bizonylattal, míg jogalapjuk szerződéssel, írásbeli megrendelővel, közigazgatási határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható (valós költség alapú elszámolás). Előlegek esetében nincs szükség a teljesítés igazolására. Az egyszerűsített elszámolási módok alapján történő támogatás kifizetés teljesíti a valós költség alapú támogatás kifizetés kritériumát, ha az így elszámolt költségek az Európai Bizottság által – vagy szükség szerint nemzeti szinten – elfogadott módszertant és a számviteli szabályozást is magukban foglaló nemzeti szabályokkal összhangban merültek fel.
2.3.2.3.    Azon költségek számolhatóak el, amelyek teljes összegben (szállítói finanszírozás esetén támogatáson felüli összegben) az Útmutató 2.2. pontjában rögzített elszámolhatósági időszak során kerültek kifizetésre. Kifizetett költségnek minősül a 3.3.12. pont szerinti értékcsökkenési leírás, valamint az állammal vagy önkormányzattal szemben adó- vagy járulék-elszámolás keretében beszámításra került kötelezettség. Kifizetett költségnek minősül továbbá a szállítói számlának a szállítói szerződés alapján a megrendelőnek járó kötbér vagy késedelmi kamat beszámítása miatt pénzügyileg nem rendezett része. Egyéb beszámítás nem számolható el.
2.3.2.4.    A támogatott projekt kapcsán felmerült azon költségek számolhatóak el, amelyek a projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükségesek, és a projekt elfogadott költségvetésében, valamint annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják, ennek alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége.
2.3.2.5.    A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat). A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk. Ha a szokásos piaci ár igazolására az irányító hatóság árajánlat kérését írja elő a támogatást igénylők és a kedvezményezettek számára, az árajánlatoknak legalább három, egymástól független ajánlattevőktől kell származni. A támogatást igénylő és a kedvezményezet köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
2.3.2.6.    Azon költségek számolhatóak el, amelyek főszabályként az operatív programban meghatározott, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti programterületen a projekt előkészítése, végrehajtása érdekében merültek fel. Ha a projekt átnyúlik a programterületen, és a tevékenységek a projekt jellege következtében nem megoszthatóak, az átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatók el, ha a projekt programterületen átnyúló része is a támogatott programterület javát szolgálja. A programterületen átnyúló projektekkel kapcsolatos további szabályokat az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikke, valamint az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke szabályozza. A programterületen kívüli, határon átnyúló fejlesztések, transznacionális műveletek végrehajtása során ugyanazon költségek számolhatók el a projekt keretében, mint a programterületen.
2.3.2.7.    Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikk (11) bekezdése szerint egy projekt több alapból is részesülhet támogatásban, de több alap nem finanszírozhatja ugyanazt az elszámolható költséget, azaz az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
2.3.2.8.    Az adott projektben elszámolható költségek körét a felhívás tartalmazza, és ezen költségek nem szerepelhetnek az Útmutató, valamint a felhívás által nem elszámolhatónak minősített költségek között.
2.3.2.9.    Azon költségek számolhatók el, amelyek az elszámolhatóság időszakában, ezen belül a támogatási szerződésben rögzített projekt fizikai befejezése határidejéig merültek fel. Ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a teljesítés napja későbbi, mint a projekt fizikai befejezése, a számla kiállítási dátumának a támogatási szerződés szerinti projekt megvalósítás időszakán belül kell lennie.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére