• Tartalom

15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról

2022.07.01.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a továbbiakban: Are. tv.) szabályozott adósságrendezési eljárás (a továbbiakban: adósságrendezési eljárás) kezdeményezését az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített, az Are. tv. 5. § 60. pontja szerinti űrlapon kell előterjeszteni.

(2)1 A kérelmet írásban, az Are. tv. 5. § 24. pont szerinti főhitelezőnél vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak (a továbbiakban: CsSz) az adós lakóhelye szerint illetékes területi szervénél kell előterjeszteni. A kitöltött, az 5. § (4) bekezdése szerint aláírt és két tanú aláírásával is ellátott kérelmet személyesen vagy postai úton, egy eredeti példányban kell benyújtani, további egy példányt a kérelmező magánál tart.

(3) Az űrlap, az űrlaprészek és fejezetek kialakítása, szükség szerinti módosítása és közzététele a CsSz központi szervének feladata.

2. Az űrlappal szembeni általános követelmények

2. § (1)2 Az űrlapokat a CsSz a honlapján teszi közzé. A honlapon a közzététel időpontját is fel kell tüntetni. A közzététel időpontjától az űrlap alkalmazása kötelező. Ha az űrlap módosítására vagy új űrlap közzétételére kerül sor, ezt követően 30 napon keresztül a kérelem a korábban közzétett űrlapon is benyújtható.

(2)3 Az űrlapok a CsSz honlapjáról letölthetőek. Az űrlapok kinyomtatott formában a CsSz területi szerveinél, továbbá az Are. tv. 5. § 24. pontja szerint pénzügyi intézményeknél is átvehetők.

(3) A CsSz az adósságrendezési eljárás kezdeményezésével összefüggésben a honlapon tájékoztatást ad arról, hogy az űrlapok igénybevétele kötelező. A kérelem nem fogadható be, ha azt az adós és az adóstárs nem a rendszeresített űrlapon terjeszti elő.

(4) Az űrlapok kitöltésére vonatkozóan a CsSz honlapján kitöltési útmutatót tesz közzé.

3. §4

4. § (1) Az űrlapokat úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre az adattartalom kitöltésére.

(2) Az űrlapok áttekinthetősége érdekében pótlapok alkalmazását is lehetővé lehet tenni azokra az adatokra és nyilatkozatokra, amelyek számossága, illetve terjedelme ezt indokolttá teszi.

3. Az űrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények

5. § (1) Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendő a kért adattartalom vagy nyilatkozat hiánytalan kitöltésére, a kérelmezőnek az adatok kitöltését pótlapokon kell folytatnia. Az űrlapon fel kell tüntetni a pótlap csatolásának tényét és a pótlapok számát. A pótlapon fel kell tüntetni annak tényét, hogy az űrlap pótlap, ezen kívül a pótlap sorszámát; az űrlapnak alkalmasnak kell lennie ennek a ténynek a feltüntetésére.

(2) Az űrlapnak alkalmasnak kell lennie az adósságrendezés kezdeményezésével kapcsolatos minden olyan adat, tény, nyilatkozat vagy kötelezettségvállalás szabad szöveges mezőben való közlésére, amely számokkal, választható menüpontokkal, a nyilatkozat vagy kötelezettségvállalás formalizált szövegével nem adható meg.

(3)5

(4) Minden kitöltött űrlaprészt vagy űrlapfejezetet az adósnak, adóstársnak dátummal és aláírásával kell ellátnia, az egyéb kötelezettnek csak azt az űrlaprészt vagy űrlapfejezetet kell aláírásával ellátnia, amelyek az ő általa tett nyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat vagy az adós olyan adatát érintik, amelyre vonatkozóan az egyéb kötelezettnek helytállási kötelezettsége van. A határozott kérelmet tartalmazó, eljárást kezdeményező űrlaprészen az aláírások mellett két tanú aláírását is szerepeltetni kell, feltüntetve a tanú nevét, természetes személyazonosító adatait és lakcímét, személyazonosító okmányának típusát és számát. Nem írhatja alá tanúként az űrlapot az adóstárs, az egyéb kötelezett vagy a hitelező.

(5) A kérelemhez csatolt mellékleteket sorszámmal kell ellátni és a kérelemben erre a sorszámra utalni szükséges.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. §6

8. §7 Ez a rendelet – a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvénnyel együtt – a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelv) 20. cikk (1) bekezdésének és 24. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelethez

Kérelem adósságrendezési eljárás kezdeményezésére

I. A kérelmező adatai és egyéb körülmények

1. Az adós, adóstárs, a velük közös háztartásban élő, valamint az egyéb kötelezett azonosító adatai

1.1. neve

1.2. anyja neve

1.3. születési helye és ideje

1.4. állampolgársága

1.5. személyi igazolvány vagy egyéb – a személyazonosság igazolására külön törvény szerint alkalmas – más igazolvány száma

1.6. lakcíme (lakóhelye, tartózkodási helye), értesítési címe

1.7. adóazonosító száma (adóazonosító jel, adószám)

1.8. telefonszáma

1.9. elektronikus kapcsolattartás vállalása esetén jelszóval védett elektronikus levelezési címe

1.10. egyéni vállalkozói minősége

2. Egyéb nyilatkozatok

2.1. adós, adóstárs nyilatkozata, hogy nem képes a tartozások megfizetésére

2.2. folyamatban lévő végrehajtási eljárás esetén az azzal kapcsolatos adatok, végrehajtáson kívüli zálogértékesítésre vonatkozó nyilatkozat

2.3. perbeli cselekvőképesség fennállására vonatkozó nyilatkozat

2.4. adós és adóstárs esetén közösen írásbeli nyilatkozat, hogy az Are. tv. szerinti eljárásokban csak az egyikük számára kell kézbesíteni az iratokat

2.5. az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előzetes nyilatkozat [Are. tv. 19. § (2) bekezdés]

2.6. adóstárs nyilatkozata, hogy mely tartozások esetén van helytállási kötelezettsége

2.7. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő Zrt. általi megvásárlását kezdeményezte-e az adós

2.8. adós, adóstárs nyilatkozata, hogy valamennyi egyéb kötelezett megtette az Are. tv. 10. §-a szerinti nyilatkozatot

2.9.8 adós, adóstárs nyilatkozata arról, hogy folytat-e egyéni vállalkozói tevékenységet, és ha igen, emellett áll-e legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonyban.

II. A közös háztartás adatai

1. A lakhatásul szolgáló ingatlan adatai

1.1. az ingatlan címe vagy helyrajzi száma

1.2. a lakóingatlan alapterülete (m2-ben)

1.3. lakószobák száma és hasznos alapterülete (m2-ben)

1.4. a lakáshasználat jogcíme (tulajdonos, társtulajdonos, lízingbevevő, bérlő, haszonélvező, hozzátartozó, szívességi lakáshasználó, egyéb)

2. A közös háztartásban élők egyes adatai

2.1. közös háztartásban élők száma

2.2. közös háztartásban élők neve

2.3. közös háztartásban élő eltartottak száma, megnevezése (gyermek, nyugdíjas, fogyatékkal élő stb.)

III. Az adós és adóstárs vagyonleltára

1. Az adós, adóstárs tulajdonában álló ingatlanok adatai

1.1. ingatlan címe vagy helyrajzi száma

1.2. telek nagysága, lakóingatlan hasznos alapterülete (m2)

1.3. tulajdonos neve, lakcíme

1.4. tulajdoni hányad

1.5. szerzés éve és jogcíme (pl. vétel, öröklés, ajándékozás)

1.6. ingatlan típusa (lakóingatlan, lakás, üdülőingatlan, zártkerti ingatlan, tanya),

1.7. ingatlan komfortfokozata, szobák száma (db) és mérete (m2)

1.8. ingatlan terhei, az ingatlannal kapcsolatos, folyamatban lévő eljárások és jogi korlátozások

1.9. ingatlan természetben történő megoszthatóságára vonatkozó információ

1.10. becsült forgalmi érték

1.11. a kérelem elbírálásához szükséges egyéb körülmények

2. Az adós, adóstárs használatában, birtokában lévő gépjármű, ipari, mezőgazdasági gép, vízi és légi jármű (a továbbiakban: gépjármű)

2.1. gyártmánya

2.2. típusa

2.3. rendszáma

2.4. tulajdonosa

2.5. gyártási éve

2.6. szerzési éve

2.7. hasznosítása (magáncélra vagy vállalkozásban)

2.8. a használat jogcíme (tulajdonos, lízing, bérlet, egyéb üzembentartó)

2.9. becsült forgalmi értéke

2.10. amennyiben a jármű használata nélkülözhetetlen, annak indoka

3. A 300 000 Ft becsült egyedi értéket meghaladó vagyontárgyak

3.1. művészeti alkotás, gyűjtemény, nemesfém, ékszer, ezek megnevezése, becsült forgalmi értéke forintban, tulajdonosa

3.2. műszaki, informatikai, híradástechnikai eszközök megnevezése, becsült forgalmi értéke forintban, tulajdonosa

3.3. pénzügyi intézménynél elhelyezett megtakarítások, fizetési, illetve pénzforgalmi számlák adatai (pénzeszköz megnevezése, összege, devizaneme, jogosultja)

3.4. tagsággal összefüggő megtakarítások (pl. magánnyugdíj pénztári, önkéntes biztosító pénztári, foglalkoztatói nyugdíjpénztár, nyugdíj-előtakarékossági számla, lakás előtakarékosság) megnevezése, szerződésszáma, kötvényszáma, számlaszáma, összege

3.5. egyéb vagyontárgyak (pl. sporteszközök, egyéb vagyoni értékű jogok) megnevezése, értéke, azonosító adatai

3/a.9 Az 1–3. pont szerinti vagyontárgyak közül a természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól szóló 763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti vagyontárgyak, amelyekre vonatkozóan az adós – ha bírósági adósságtörlesztési eljárásra kerülne sor – az Are. tv. 73. §-a alapján az értékesítés mentesítésére kíván kérelmet benyújtani a bírósághoz.

4. Tagsági jogviszony adatai társas vállalkozásban (vállalkozás neve, nyilvántartási száma, részesedési jog mértéke, tag neve)

5. Követelések, a 3.4. pontba nem tartozó tartós befektetések megnevezése, forgalmi értéke forintban, a befektetés lejárata, egyéb megjegyzés

6. Háztartási eszközök, felszerelés adatai, becsült forgalmi értéke

IV. Rendszeres bevételek havi összege (adós, adóstárs, velük közös háztartásban élő hozzátartozók szerinti részletezésben, forintban vagy a bevétel pénznemében megadva)

1. bérjellegű jövedelmek típusa, nettó összege

2. cafetéria-juttatás típusa és átlagos havi nettó összege

3. sajátjogú és özvegyi nyugdíj, özvegyi járadék, egyéb hozzátartozói nyugellátás, nyugdíjszerű ellátások

4. egyéni vállalkozói jogviszonyból vagy társas vállalkozás tagságával összefüggésben kapott jövedelmek

5. ösztöndíjak

6. tartási, életjáradéki, öröklési szerződésből származó jövedelem

7. szellemi szabadfoglalkozásból, sporttevékenységből és előadóművészi tevékenységből származó jövedelem

8. pénzbeli szociális ellátások, társadalombiztosítási, állami vagy önkormányzati költségvetésből származó járadékok, jövedelempótlékok

9. árvaellátás

10. gyermekvédelmi támogatások

11. családtámogatások (családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj)

12. fogyatékossági ellátások

13. baleseti járadék

14. keresetpótló kártérítési járadékok

15. állami foglalkoztatási rendszerből kapott juttatások

16. alkalmi munkavégzésből, egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésből, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében kapott bevételek

17. vendéglátó-ipari felszolgálói díj, borravaló, hálapénz

18. kártérítési vagy más hasonló járadékok

19. ingó- vagy ingatlanhasznosításból származó bevételek

20. gyermek neveléséért kapott díjak

21. biztosítási összegek, jövedelmet pótló biztosítási szolgáltatások

22. egyedi támogatások (államtól, helyi önkormányzattól, foglalkoztatótól, civil szervezettől)

23. pénzügyi intézménytől kapott kamatok, kamatjellegű bevételek, értékpapírügyletekből tőkepiaci ügyletekből származó jövedelmek

24. vállalkozástól, civil szervezettől kapott rendszeres tiszteletdíj, megbízási díj

25. önkéntes tevékenységért kapott juttatás

26. egyéb bevételek

V. Mindennapi életvezetéssel, lakásfenntartással összefüggő, rendszeres kiadások (havi átlag)

1. A lakhatásul szolgáló ingatlan fenntartásával kapcsolatos havi, rendszeresen fizetendő kiadások, kiadástípusonként

1.1. közös költség

1.2. lakásbérleti díj

1.3. villamos energia díja

1.4. fűtés díja

1.5. gázfogyasztás díja

1.6. víz- és csatornadíj

1.7. hulladékgazdálkodási díj

1.8. internet díja, TV előfizetés díja, vezetékes és mobil telefonszolgáltatás díja

1.9. lakásbiztosítás díja

1.10. egyéb, a lakás fenntartásával összefüggésben felmerülő kiadás

2. Az adós, adóstárs és a vele közös háztartásban élők háztartással kapcsolatos, valamint egyéb kiadásainak havi összege

2.1. élelmezési kiadások

2.2. ruházkodással összefüggő kiadások

2.3. gépjárművel kapcsolatos kiadások

2.4. háztartási aprócikkekre (háztartási vegyi áru, szerszámok, háztartási cikkek) és háztartási berendezések javítására, pótlására fordított kiadások

2.5. munkába járás, iskolába járás költségei

2.6. gyógyszerekre, gyógytermékekre, gyógykezelésekre fordított kiadások

2.7. kiskorúak iskoláztatására (tanszer, tankönyv), sport-, és művészeti oktatására fordított kiadások, irodaszer-kiadások

2.8. sajtótermékekre fordított kiadások, kulturális kiadások, tagdíjak (civil szervezet, köztestület)

2.9. tartásdíj és egyéb tartási szolgáltatás összege

2.10. háztartási munkákra igénybe vett személyek részére fizetendő ellenérték

2.11. magán-nyugdíjpénztári tagdíj, önkéntes pénztári tagdíj, biztosítások (lakásbiztosítást ide nem értve)

2.12. számlavezetéssel, értékpapírszámla-vezetéssel összefüggő díjak

2.13. kártérítésként járadékjelleggel fizetett kiadások

2.14. egyéb, rendszeresen fizetett kiadások havi átlaga

VI. Tartozások (adó- és köztartozás, hitelviszonyból származó törlesztési, fizetési kötelezettségek, lízingdíjak, magánszemélyek felé fennálló tartozások, közüzemi hátralék stb.)

1. Adó- és köztartozás

1.1. a tartozás jogcíme (Are. tv. 2. melléklet 5. pontja szerinti bontásban)

1.2. jogosult neve

1.3. tartozás összege

1.4. devizaneme

1.5. havi törlesztés összege

1.6. lejárat dátuma (év, hónap)

1.7. annak ténye, hogy a tartozás fennállását vagy annak összegét az adós vagy adóstárs vitatja-e

1.8. annak ténye, hogy a tartozás részben vagy egészben lejárt-e

1.9. a tartozással összefüggésben van-e folyamatban bírósági vagy más hatósági ügy

1.10. a követelés jelzáloggal biztosított-e

1.11. a követelés egyéb módon biztosított-e

1.12. egyéb információk

2. Hitelviszonyból származó törlesztési, fizetési kötelezettségek, lízingdíjak

2.1. a tartozás jogcíme (Are. tv. 2. melléklet 2. pontja szerinti bontásban)

2.2. jogosult neve, postai címe

2.3. tartozás összege

2.4. devizaneme

2.5. havi törlesztés összege

2.6. lejárat dátuma (év, hónap)

2.7. annak ténye, hogy a tartozás fennállását vagy annak összegét az adós vagy adóstárs vitatja-e

2.8. annak ténye, hogy a tartozás részben vagy egészben lejárt-e

2.9. a tartozással összefüggésben van-e folyamatban bírósági vagy más hatósági ügy

2.10. a követelés jelzáloggal biztosított-e

2.11. a követelés egyéb módon biztosított-e

2.12. egyéb információk

3. Közműszolgáltatóval szemben fennálló tartozás

3.1. a tartozás jogcíme (Are. tv. 2. melléklet 3. pontja szerinti bontásban)

3.2. jogosult neve

3.3. tartozás összege

3.4. havi törlesztés összege

3.5. lejárat dátuma (év, hónap)

3.6. annak ténye, hogy a tartozás fennállását vagy annak összegét az adós vagy adóstárs vitatja-e

3.7. annak ténye, hogy a tartozás részben vagy egészben lejárt-e

3.8. a tartozással összefüggésben van-e folyamatban bírósági vagy más hatósági ügy

3.9. a követelés jelzáloggal biztosított-e

3.10. a követelés egyéb módon biztosított-e

3.11. egyéb információk

4. Egyéb tartozások

4.1. a tartozás jogcíme (Are. tv. 2. melléklet 4. és 6. pontja szerinti bontásban)

4.2. jogosult neve, címe

4.3. tartozás összege

4.4. devizaneme

4.5. havi törlesztés összege

4.6. lejárat dátuma (év, hónap)

4.7. annak ténye, hogy a tartozás fennállását vagy összegét az adós vagy adóstárs vitatja-e

4.8. annak ténye, hogy a tartozás részben vagy egészben lejárt-e

4.9. a tartozással összefüggésben van-e folyamatban bírósági vagy más hatósági ügy

4.10. a követelés jelzáloggal biztosított-e

4.11. a követelés egyéb módon biztosított-e

4.12. egyéb információk

VII. Az Are. tv. szerinti nyilatkozatok

VIII. A kérelemhez csatolandó iratok

1. A kérelemhez csatolandó okiratokat sorszámmal ellátva, a csatolt lapok számát megjelölve kell benyújtani

1.1. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány másolata

1.2. adó-, jövedelem- és illetőségigazolás

1.3. adótartozás vagy más köztartozás esetén az ezzel kapcsolatos valamennyi lényeges irat (pl. a tartozás megállapításáról szóló határozat, esetleges részletfizetésről, fizetési kedvezményről vagy halasztásról szóló határozat), diákhitel tartozás (Diákhitel Központ Zrt. által kiállított igazolás)

1.4. az eljárásba bevont tartozások fennállására és összegszerűségére vonatkozó dokumentumok, részletfizetési kedvezménnyel, tartozásmérsékléssel vagy elengedéssel, fizetési halasztással, futamidő-meghosszabbítással kapcsolatos iratok

1.5. legutóbbi fizetési felszólítások, terhelési értesítők

1.6. a pénzügyi intézmény tájékoztató levele a 2014. évi XL. törvény (Elszámolási törvény) szerinti banki elszámolásról, illetve a tartozás forintra átváltásáról és a legutóbbi egyenlegközlő igazolás

1.7. jelzáloggal biztosított követelés esetén a zálogtárgy forgalmi értékének meghatározásával kapcsolatos iratok

1.8. hitel- és egyéb szerződések felmondásakor vagy lejárttá tételekor keletkezett iratok

1.9. kezesség vállalásával, tartozásátvállalással kapcsolatos iratok, zálogjog esetén a zálogkötelezettség vállalásával kapcsolatos iratok

1.10. vagyontárgyak forgalmi értékének megállapításával összefüggő iratok (adó- és értékbizonyítvány, pénzügyi intézmény értékbecslése, egyéb értékbecslés)

1.11. adós, adóstárs által kezdeményezett vagy ellene indult jogi eljárásokra vonatkozó iratok, végrehajtás foganatosítása során hozott határozatok

1.12. havi rendszeres jövedelemre, egyéb bevételre vonatkozó legutóbbi kifizetői okiratok

1.13. az adóssal szemben kiállított végrehajtható okiratok

1.14. vagyonkezelési szerződés alapján megkötött szerződések és a vagyonkezelői elszámolások

1.15. az Are. tv. 22. § (2) bekezdése szerinti hitelezőknek szóló tájékoztatás az adósságrendezés kezdeményezéséről

1.16. a lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő általi megvásárlásának kezdeményezésével kapcsolatos iratok

IX. Az adós, adóstárs, a közös háztartásban élők és egyéb kötelezettek neve, aláírása, kitöltés dátuma

1

Az 1. § (2) bekezdése a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított, a 9/2022. (IV. 4.) IM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. §-t a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 22. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (3) bekezdését a 9/2022. (IV. 4.) IM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 7. §-t a 9/2022. (IV. 4.) IM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 8. §-t a 9/2022. (IV. 4.) IM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

Az 1. melléklet I. pont 2. alpont 2.9. pontját a 9/2022. (IV. 4.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

9

Az 1. melléklet III. pont 3/a. alpontját a 9/2022. (IV. 4.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére