• Tartalom

15/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről

2020.01.07.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása és felügyelete alá tartozó szervekre, valamint az e szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre, továbbá a miniszter feladat- és hatásköre gyakorlását támogató természetes és jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) A miniszter által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) Miniszteri elismerésként díj és elismerő oklevél adományozható.

3. § A miniszter által adományozandó díjak a következők:

a) Batthyány Lajos-díj,

b) Ybl Miklós-díj,

c) Magyary Zoltán-díj,

d) Fényes Elek-díj,

e) Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj,

f) Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj,

g)1 Pro Architectura díj,

h)2 Mőcsényi Mihály-díj,

i)3 Értékteremtő Közösségekért díj.

4. § (1)4 Miniszteri elismerés adományozását – a 3. § b), e)–i) pontjában meghatározott díj kivételével – az adományozási alkalmat legalább 60 nappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését és az adományozásra vonatkozó indokolást tartalmazó előterjesztéssel a Miniszterelnökség politikai vagy szakmai felsővezetője és az 1. §-ban meghatározott szerv vezetője kezdeményezheti a miniszternél.

(2) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet figyelembe venni.

(3) A természetes személyre vonatkozó előterjesztés tartalmi és formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Ybl Miklós-díj adományozására vonatkozó javaslatokat szakmai bíráló bizottság (e § alkalmazásában a továbbiakban: bíráló bizottság) fogadja be, véleményezi és rangsorolja.

(2) A bíráló bizottság tagjai:

a) az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár, mint a bizottság elnöke,

b) a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke, mint a bizottság társelnöke,

c) a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara delegáltjai, valamint

d) az elnök által felkért Ybl-díjas személyek.

(3) Az Ybl Miklós-díj adományozására vonatkozó javaslattétel lehetőségét és határidejét tartalmazó felhívást minden évben legalább a szakmai szervezetek és intézmények körében közzé kell tenni a díj átadásának napját 90 nappal megelőzően.

(4) A bíráló bizottság az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár útján az elismerés adományozását az Ybl Miklós-díj átadásának napját legalább 60 nappal megelőzően – a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással és ajánló levéllel – kezdeményezheti a miniszternél.

(5) A bíráló bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. A bíráló bizottság melletti titkársági feladatok ellátásáról az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár gondoskodik.

5/A. §5 (1) A Mőcsényi Mihály-díj adományozására vonatkozó javaslatokat szakmai bíráló bizottság (e § alkalmazásában a továbbiakban: bíráló bizottság) fogadja be, véleményezi és rangsorolja.

(2) A bíráló bizottság tagjai:

a) az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár, mint a bizottság elnöke,

b) a Magyar Tájépítészek Szövetségének elnöke, mint a bizottság társelnöke és

c) a miniszternek, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatának, a Magyar Tájépítészek Szövetségének, a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozatának, valamint a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karának egy-egy delegáltja.

(3) A Mőcsényi Mihály-díj adományozására vonatkozó javaslattétel lehetőségét és határidejét tartalmazó felhívást minden évben legalább a szakmai szervezetek és intézmények körében közzé kell tenni a díj átadásának napját 90 nappal megelőzően.

(4) A bíráló bizottság az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár útján az elismerés adományozását a Mőcsényi Mihály-díj átadásának napját legalább 60 nappal megelőzően – a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással és ajánló levéllel – kezdeményezheti a miniszternél.

(5) A bíráló bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. A bíráló bizottság melletti titkársági feladatok ellátásáról az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár gondoskodik.

6. § (1) A Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj és a Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj (a továbbiakban együtt: örökségvédelmi elismerések) adományozására vonatkozó javaslatokat szakmai bíráló bizottság (e § alkalmazásában a továbbiakban: bíráló bizottság) fogadja be, véleményezi és rangsorolja.

(2) A bíráló bizottság tagjai:

a) a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár, mint a bizottság elnöke,

b) az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, mint a bizottság társelnöke, valamint

c) az elnök által felkért legalább három, legfeljebb öt

ca) műemlékvédelmi szakember a Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj esetében,

cb) régész a Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj esetében.

(3) Az örökségvédelmi elismerések adományozására vonatkozó javaslattétel lehetőségét és határidejét tartalmazó felhívást minden évben legalább a szakmai szervezetek és intézmények körében közzé kell tenni az örökségvédelmi elismerések átadásának napját 120 nappal megelőzően.

(4) A bíráló bizottság az örökségvédelmi elismerések adományozására vonatkozó javaslatát – a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással és ajánló levéllel – a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár útján terjeszti fel a miniszterhez az örökségvédelmi elismerések átadásának napját legalább 60 nappal megelőzően.

(5) A bíráló bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. A bíráló bizottság melletti titkársági feladatok ellátásáról a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

6/A. §6 (1) A Pro Architectura díj elnyerésére vonatkozó pályázatokat legfeljebb 9 tagból álló szakmai bíráló bizottság (e § alkalmazásában a továbbiakban: bíráló bizottság) fogadja be, véleményezi és rangsorolja. A bíráló bizottság javaslatát az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár útján terjeszti fel a miniszternek.

(2) A bíráló bizottság tagjai:

a) az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár mint a bizottság elnöke,

b) a Magyar Építész Kamara, a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, a Magyar Építőművészek Szövetsége delegáltjai, valamint

c) az elnök által felkért, a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, az épített környezet minőségi alakításában, az építészeti szemléletformálásban kiemelkedő eredményeket elért személyek.

(3) A Pro Architectura díj elnyerésére bárki pályázhat, aki a mindenkori pályázati felhívásban rögzített feltételeket teljesíti.

(4) A Pro Architectura díj elnyerésére vonatkozó jelentkezés lehetőségét és határidejét, a pályázat eredményességéhez szükséges részletes formai és tartalmi követelményeket rögzítő felhívást minden évben legalább a díj átadásának napját 90 nappal megelőzően kell közzétenni. A felhívás széles körű meghirdetéséről az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár gondoskodik.

(5) A bíráló bizottság az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár útján az elismerés adományozására vonatkozó javaslatát a Pro Architectura díj átadásának napját legalább 60 nappal megelőzően – az elismerés tárgyának rövid ismertetését tartalmazó indokolással – terjeszti fel a miniszternek.

(6) A bíráló bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. A bíráló bizottság melletti titkársági feladatok ellátásáról az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár gondoskodik.

6/B. §7 (1) Az Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozó javaslatokat bíráló bizottság (e § alkalmazásában a továbbiakban: bíráló bizottság) fogadja be, véleményezi és rangsorolja.

(2) A bíráló bizottság tagjai:

a) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár mint a bizottság elnöke,

b) a miniszter által felkért legalább két személy.

(3) Az Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozó javaslattétel lehetőségét és határidejét tartalmazó felhívást minden évben közzé kell tenni a díj átadásának napját 90 nappal megelőzően.

(4) A bíráló bizottság az Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozó javaslatát az átadás napját legalább 30 nappal megelőzően a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár útján terjeszti fel a miniszternek.

(5) A bíráló bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. A bíráló bizottság melletti titkársági feladatok ellátásáról a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

7. § (1) Nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az elismerésre jelölt az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Méltatlanná válik a miniszter által adományozott díjra az, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a miniszter a díjat visszavonja.

9. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) A miniszter döntése esetén a miniszteri elismerések átadására az e rendeletben meghatározott időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet.

(3) A miniszter kivételes és indokolt esetben az e rendelet szerint évente adományozható elismerések legfeljebb kétszeresének megfelelő számú elismerést adományozhat.

10. § A miniszter az elismerések adományozásáról, illetve a díjak visszavonásáról szóló miniszteri közleményt a Miniszterelnökség honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

11. § (1) A miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a Miniszterelnökség igazgatási költségvetésében kell előirányozni.

(2) A Fényes Elek-díjra és a Miniszteri Elismerő Oklevélre jelölt személy jutalmazásának fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

2. Egyes díjakra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) Batthyány Lajos-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) a közigazgatási életpálya lezárása alkalmával, kiemelkedő életmű elismeréseként annak a személynek adományozható, aki a Miniszterelnökség feladatainak megvalósítását, különösen a Kormány és szervei döntéseinek előkészítését, a kormányzati tevékenység összehangolását, a Kormány és más szervek, valamint a társadalom civil szervezetei közötti együttműködés fejlesztését kiemelkedő tevékenységével elősegítette. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a Miniszterelnökség tevékenységét segítő személynek is. A díj posztumusz is adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb 1 fő részére adományozható.

(3) A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Batthyány Lajos mellképét ábrázolja, a talapzaton az „Allez Jäger, éljen a haza!” felirat olvasható. A kisplasztika Elek Imre szobrászművész alkotása.

(6)8 A díjhoz 1 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom átvételére a díjazott özvegye vagy örököse jogosult.

13. § (1) Ybl Miklós-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozható.

(2)9 A díj évente legfeljebb 5 fő részére adományozható, az elismerést ugyanaz a személy csak egyszer kaphatja meg.

(3) A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) Az emlékérem bronzból készül, kör alakú, 60 mm átmérőjű. Egyik oldalán Ybl Miklós dombormű arcképe található, a szélén Ybl-díj felirattal. A másik oldalán vésett felirattal az adományozott neve és az adományozás évszáma található. Az érem Borsos Miklós szobrász-, éremművész alkotása.

(6) A díjhoz 1 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

13/A. §10 (1) Mőcsényi Mihály-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) a legalább tizenöt év kimagasló egyéni tájépítészeti alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozható annak, aki Mőcsényi Mihály szellemiségének megfelelően végezte vagy végzi munkáját.

(2) A díj évente 1 fő részére adományozható, az elismerést ugyanaz a személy csak egyszer kaphatja meg.

(3) A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4)11 A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(4a)12 Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, 70 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Előlapját absztrahált életfa ábrázolás és a „MŐCSÉNYI MIHÁLY-DÍJ” dombornyomású felirat díszíti.

(5) A díjhoz 1 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

14. § (1) A Magyary Zoltán-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) a közigazgatásban végzett magas színvonalú kormánytisztviselői szakmai munka, illetve a közigazgatással összefüggő, annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb 5 fő részére adományozható.

(3) A díj átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Magyary Zoltán mellképét ábrázolja, az egyik könyv gerincén Magyary Zoltán saját kezű aláírása olvasható. A kisplasztika Takács Szilvia szobrászművész alkotása.

(6) A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

15. § (1) Fényes Elek-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) a statisztika továbbfejlesztésében, a számítástechnika statisztikai alkalmazásában, valamint az e tudományterületek művelése és hatékony gyakorlati alkalmazása terén elért kimagasló eredmények, továbbá a több évtizeden át végzett kimagasló munka, illetve a kiemelkedő életmű elismerésére szolgál.

(2) A díj évente legfeljebb 5 fő részére adományozható.

(3) A díj átadására július 7-én, Fényes Elek születésének évfordulóján kerül sor.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) Az emlékérem bronzszínű, kör alakú, 65 mm átmérőjű, 5 mm vastag érem, amelynek előlapját Fényes Elek – Barabás Miklós által 1846-ban készített – mellképe és a „FÉNYES ELEK EMLÉKÉREM” dombornyomású felirat díszíti, hátlapján a „KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL” körfelirat, középen az elismerésben részesített nevét és az adományozás évszámát jelző vésett felirat helyezkedik el.

(6)13 A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

(7) A díjat a miniszter megbízásából a Központi Statisztikai Hivatal elnöke adja át.

16. § (1) Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) a műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb 2 fő részére adományozható.

(3)14 A díj átadására március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70 mm, vastagsága 5 mm. Előlapján középen Forster Gyula portréja, a köriratban „FORSTER GYULA-DÍJ” felirat szerepel. A hátlapon Dömös prépostsági altemplomának képe helyezkedik el, köriratban az „A MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEMÉRT” felirattal. Az érem Madarassy István ötvösművész alkotása.

(6)15 A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

17. § (1)16 Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) a régészeti örökség védelme érdekében kimagasló, a feltáró és tudományos munkásságon túlmutató, széleskörű régészeti szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) A díj évente legfeljebb 2 fő részére adományozható.

(3)17 A díj átadására március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70 mm, vastagsága 5 mm. Az első oldal közepén fürdőjelenet ábrázolása Schönvisner István könyvéből, „SCHÖNVISNER ISTVÁN-DÍJ” felirattal. A hátoldal közepén babérkoszorú, a köriratban az „A MAGYAR RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉRT” felirattal. Az érem Miletics Katalin Janka szobrászművész alkotása.

(6)18 A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

17/A. §19 (1) Pro Architectura díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért, valamint a Nemzeti építészetpolitika céljai érdekében elért kiemelkedő eredmények elismeréseként természetes személy, jogi személy vagy közösség részére adományozható. A díj

a) valamely jeles építészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenységért,

b) az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményekért,

c) az építészeti tervezés és tervpályázatok területén elért kiváló eredményekért,

d) a kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő építtetőként kifejtett tevékenységért,

e) a kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő kivitelezőként kifejtett tevékenységért

adományozható.

(2) A díjból évente legfeljebb tíz adományozható. A díjat ugyanaz a természetes személy, jogi személy vagy közösség 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amely a korábban adományozott díj elnyerése óta született.

(3) A díj átadására minden év október első hétfőjén, az építészet világnapján kerül sor.

(4) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

17/B. §20 (1) Értékteremtő Közösségekért díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) adományozható annak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek, valamint határon túli civil szervezetnek, amelynek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége példaértékű, valamint annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas színvonalú működéséhez. A díj posztumusz is adományozható.

(2) A díj évente egy szervezet és egy természetes személy részére adományozható.

(3) A díj átadására a civilek napja (február 1.) alkalmából kerül sor.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, átmérője 70 mm, vastagsága 5 mm. Előlapját a civil összefogást jelképező ábrázolás és az „ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ” dombornyomású felirat díszíti.

(6) A díjhoz 1 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom átvételére a díjazott özvegye vagy örököse jogosult.

18. § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható annak a személynek, aki szakmai munkáját huzamosabb ideig magas színvonalon végzi, vagy az adott szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

(2) A Miniszteri Elismerő Oklevél átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából vagy kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerül sor.

(2a)21 A Miniszteri Elismerő Oklevélhez 800 000 Ft pénzjutalom jár.

(3) Ugyanannak a személynek legfeljebb kétévente egy alkalommal adományozható Miniszteri Elismerő Oklevél.

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. §22 A 2016. évben a Pro Architectura díj adományozásával kapcsolatos felhívást 2016. szeptember 1-ig kell közzétenni. A 2016. évben a Pro Architectura díj adományozására vonatkozó javaslatait a bíráló bizottság – az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár útján – legkésőbb az átadás napját 15 nappal megelőzően terjeszti fel a miniszterhez.

21. §23 A 2019. évben a Mőcsényi Mihály-díj adományozásával kapcsolatos felhívást 2019. február 22-ig kell közzétenni. A 2019. évben a Mőcsényi Mihály-díj adományozására vonatkozó javaslatait a bíráló bizottság – az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár útján – legkésőbb az átadás napját 10 nappal megelőzően terjeszti fel a miniszterhez.

22. §24 Az Értékteremtő Közösségekért díj 2020. évi adományozásával kapcsolatos felhívást 2020. január 7-ig kell közzétenni. A 2020. évben az Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozó javaslatait a bíráló bizottság – a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár útján – legkésőbb az átadás napját 10 nappal megelőzően terjeszti fel a miniszterhez.

1. melléklet a 15/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

ELŐTERJESZTÉS
A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTERHEZ
..................................................................................................................................
díj, oklevél adományozására
Név:     
Születési név:     
Születési hely, év, hó, nap:     
Anyja neve:     
Munkahely:     
Munkakör, beosztás (foglalkozás):     
Tudományos fokozat:     
Lakcím:     
Telefonszám:     
E-mail cím:     
Korábbi miniszteri, szakmai, állami kitüntetései, elismerései:
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:     
Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon):
A szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indokolás külön lapon csatolandó (legalább fél, de legfeljebb három oldal terjedelemben).
Dátum:
P. H.
.........................................................................................
javaslattevő neve/munkaköre/aláírása

2. melléklet a 15/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott, .................................................................................................... (név)

1. hozzájárulok ahhoz, hogy a ................................................................................ miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Miniszterelnökség a természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa;

2. kijelentem, hogy velem szemben a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn;

3. elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a Miniszterelnökség honlapján való közzétételéhez.

Kelt:

......................................................................
elismerésre jelölt aláírása

1

A 3. § g) pontját a 26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A 3. § h) pontját a 2/2019. (II. 21.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § i) pontját a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 4. § (1) bekezdése a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 7. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5/A. §-t a 2/2019. (II. 21.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

6

A 6/A. §-t a 26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

7

A 6/B. §-t a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

8

A 12. § (6) bekezdése a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 13. § (2) bekezdése a 26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 13/A. §-t a 2/2019. (II. 21.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

11

A 13/A. § (4) bekezdése a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13/A. § (4a) bekezdését a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 15. § (6) bekezdése a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 16. § (3) bekezdése a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 16. § (6) bekezdése a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 7. § e) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 17. § (1) bekezdése a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 17. § (3) bekezdése a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 17. § (6) bekezdése a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 7. § f) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 17/A. §-t a 26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

20

A 17/B. §-t a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 4. §-a iktatta be.

21

A 18. § (2a) bekezdését a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 5. §-a iktatta be.

22

A 20. § a 26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

23

A 21. §-t a 2/2019. (II. 21.) MvM rendelet 4. §-a iktatta be.

24

A 22. §-t a 1/2020. (I. 6.) MvM rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére