• Tartalom

2015. évi CLV. törvény

2015. évi CLV. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról1

2015.10.22.

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban kell meghatározni. A települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi építési szabályzat tervezetének a vallási közösségek tulajdonában lévő temetőre vonatkozó beépítési előírásaival kapcsolatban kikéri az érintett vallási közösség véleményét.”

2. § A Ttv. a 40/H. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Egyes lezárt temetőkre vonatkozó különös szabályok
40/I. § (1) Ha a temető lezárásától vagy az utolsó temetkezéstől számítva több mint 50 év eltelt, ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A temetőben a 9. § (1) bekezdés e) és h) pontjában meghatározott temetői létesítményeket kell biztosítani.
(3) Nem áll fenn a 18. § (1)–(4) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettség, ha a temető tulajdonosának, fenntartójának vagy üzemeltetőjének fel nem róható okból a temetkezésekről vezetett korábbi nyilvántartások megsemmisültek.
(4) A temetőszabályzatnak – a temetőhasználat általános szabályain, a kegyeletgyakorlás rendjének a temetőlátogatók tájékoztatásához szükséges mértékű ismertetésén és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjén túlmenően – csak a temető jellege és a vallási előírások alapján szükséges előírásokat kell tartalmaznia.
(5) Amennyiben a temetési hely szerinti temető, temetőrész, sírhelytábla jelenlegi tulajdonosa, illetve 1920. június 4-én vagy azt követő időpontban a tulajdonos, fenntartó vagy üzemeltető olyan vallási közösség volt, amelynek belső szabálya tiltja a temető vagy a temetési hely megszüntetését, és a temető tulajdonosának rendelkezésére álló nyilvántartások alapján az eltemettető vagy az eltemettető közeli hozzátartozójának személye nem állapítható meg, tartózkodási helye ismeretlen vagy az eltemettető és az eltemettető közeli hozzátartozója elhunyt, a temetési hely felett a vallási közösség rendelkezik. A rendelkezési jog időtartama ebben az esetben nem korlátozható.”

3. § A Ttv. a következő 44/A. §-sal egészül ki:

44/A. § E törvénynek a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított szabályait a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági ellenőrzések során is alkalmazni kell.”

4. § A Ttv.

a) 9. § (2) bekezdésében a „Lezárt temetőben” szövegrész helyébe az „Amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik, lezárt temetőben” szöveg,

b) 18. § (1) bekezdésében az „A temetőben” szövegrész helyébe az „Amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik, a temetőben” szöveg,

c) 22. § (1) bekezdésében a „temetési hely, valamint a hősi temetési hely kivételével” szövegrész helyébe a „temetési hely, a hősi temetési hely, valamint a 40/I. § (5) bekezdése alapján a vallási közösség rendelkezése alá tartozó temetési hely kivételével” szöveg

lép.

5. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. október 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. október 14. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére