• Tartalom
Oldalmenü

159/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.06.29.

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a már előterjesztett és az állami tulajdonjog gyakorlójának döntésével le nem zárt igények esetében is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § 17. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.