• Tartalom

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

2021.03.26.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet célja a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) V. címében meghatározott mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer (a továbbiakban: kistermelői támogatási rendszer) alapján nyújtható támogatás igénybevételére vonatkozó, részletes feltételek megállapítása.

2. A kistermelői támogatási rendszerben való részvétel

2. § (1)1 E rendelet szerinti támogatás 2015. évtől 2022. évig tartó időszakra (a továbbiakban: támogatási időszak) történő igénybevételére az a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet alapján közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) jogosult, aki vagy amely

a) a 2015. évben az 1307/2013/EU rendelet 36. cikke szerinti egységes területalapú támogatást igényel,

b)2 a kistermelői támogatási rendszerben való részvételi szándékát – a teljes támogatási időszakra vonatkozóan – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen legkésőbb 2015. augusztus 15-éig bejelenti, és

c)3 a támogatási időszak minden évében a 2015. évben az egységes területalapú támogatás vonatkozásában igényelt, támogatható területénél nem kisebb támogatható területet használ, és azon a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 8. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végez.

(2) A támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is, aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

(3)4 Ha a 2015. évet követő években a mezőgazdasági termelő ki kíván lépni a kistermelői támogatási rendszerből, akkor ezt a szándékát az adott évben beadásra kerülő egységes kérelmében – az egységes kérelem benyújtására előírt határidőben – kell jeleznie.

(4)5 Az 1307/2013/EU rendelet 62. cikk (3) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a Kincstár, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, és az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett – az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, és 2015. július 8-a előtt utoljára frissített, fajlagos támogatási adatok alapján szerkesztett – támogatási kalkulátornak a Kincstár honlapján biztosított elérhetősége útján teszi lehetővé a mezőgazdasági termelők számára a kistermelői támogatási rendszer keretében elérhető támogatás becsült összegének megismerhetőségét.

3. A támogatás összege, kifizetés

3. § (1)6 A támogatás mezőgazdasági termelőnkénti összegét a Kincstár az 1307/2013/EU rendelet 63. cikk (2) bekezdés b) pontjában rögzített módon határozza meg azzal, hogy a második albekezdés szerinti összeg 1250 euró és az 500 eurónál kisebb támogatási összeget fel kell kerekíteni 500 euróra.

(2) Az 1307/2013/EU rendelet 65. cikk (2) bekezdésének alkalmazása esetén először az 1307/2013/EU rendelet 65. cikk (2) bekezdés b) pontjában, az ezen pont szerinti forrás kimerülése esetén az 1307/2013/EU rendelet 65. cikk (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Ha az 1307/2013/EU rendelet 61. cikk (4) bekezdésében foglalt tényállás megállapítást nyer, az érintett mezőgazdasági termelő nem részesülhet az e rendelet szerinti támogatásban, továbbá az e rendelet szerint már kifizetett támogatás – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 69. §-a szerinti – intézkedésben való jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatásnak minősül.

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4/A. 7 Átmeneti rendelkezések

4/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor8 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. § Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. Módosító rendelkezések

6–8. §9

1

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 12/2021. (III. 23.) AM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 83. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 13/2017. (III. 17.) FM rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 13/2017. (III. 17.) FM rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 83. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4/A. alcímet (4/A. §) a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2015. május 14.

9

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére