• Tartalom

16/2015. (VI. 4.) MNB rendelet

16/2015. (VI. 4.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról1

2015.06.07.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 46. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2014. évi XL. törvény 16. § (6) bekezdése szerinti másolat iránti kérelem előterjesztésére szolgáló – az MNB honlapján e rendelkezés hatálybalépését követő munkanapon közzétett – ajánlott formanyomtatványt a pénzügyi intézmény az MNB általi közzétételt követő 5 munkanapon belül „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elérhetővé teszi, továbbá a 2014. évi XL. törvény 16. § (4) bekezdése szerinti másolatra jogosult személy (a továbbiakban: másolatra jogosult) kérésére elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a másolatra jogosult részére megküldi. E kötelezettség nem terheli a pénzügyi intézményt, amennyiben nem rendelkezik olyan fogyasztói kölcsönszerződéssel, amely vonatkozásában a 2014. évi XL. törvény 16. § (4) bekezdése szerinti másolatküldési kötelezettség terhelheti. A pénzügyi intézmény az elszámolás másolatát az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül az 5a. melléklet szerinti szerkezetű és tartalmú tájékoztató levélhez mellékelve tértivevényes levélben küldi meg vagy egyéb igazolható módon adja át a másolatra jogosult részére. Tértivevényes levél küldése esetén a megküldés időpontjának a másolat postára adásának időpontját kell tekinteni.”

2. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 5a. melléklettel egészül ki.

3. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2015. (VI. 4.) MNB rendelethez

A 4. § (5) bekezdés szerinti, a másolatra jogosult részére megküldendő tájékoztató levél
formai és tartalmi követelményei
Másolatra jogosult neve:
Másolatra jogosult címe:
Szerződésszám/tartozásazonosító:
Tisztelt <másolatra jogosult neve>!
Elszámolás másolata iránt benyújtott kérelme alapján, a 2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: Elszámolási törvény) előírt kötelezettségünknek eleget téve, ezúton, jelen levelünk mellékleteként megküldjük a fenti számon nyilvántartott fogyasztói kölcsönszerződéshez/fogyasztói kölcsönszerződésből eredő tartozáshoz <a megfelelő szövegrész alkalmazandó> kapcsolódó elszámolás másolatát.
Tájékoztatjuk, hogy – az elszámolás címzettje mellett – Ön is jogosult az elszámolás vitatására, amennyiben az elszámolással érintett szerződésben hitelfelvevőként (adósként, adóstársként) vagy lízingbevevőként szerződő fél (volt).
A másolatra jogosult kezes és zálogkötelezett számára ezzel szemben az Elszámolási törvény nem biztosít lehetőséget az elszámolás vitatására.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Elszámolási törvény rendelkezései értelmében az elszámoláson címzettként nem szerepelt, azonban az elszámolás vitatására jogosult személy vonatkozásában is abban az időpontban kell kézbesítettnek tekinteni az elszámolást, amely időpontban az elszámolás az elszámoláson címzettként megjelölt fogyasztó számára kézbesítettnek tekintendő. Ily módon az elszámolással kapcsolatban – az elszámolásban található, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásban foglaltak szerint – a másolatra jogosultnak is az elszámolás címzettje számára nyitva álló határidőn belül van lehetősége panasztételre. Abban az esetben azonban, ha a panasz benyújtására nyitva álló határidő a fentiek szerint 2015. május 18. napját megelőzően már megkezdődött vagy eltelt, a másolatra jogosult esetében a panasztételi határidőt e naptól kell számítani.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az eredeti elszámolást a címzett fogyasztó részére ............... <az elszámolás postára adásának időpontja> napján küldtük meg.
Amennyiben Ön jogosult az elszámolás vitatására, és a másolatban megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra tart igényt, az elszámolás teljes körű levezetését, valamint az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot tartalmazó részletes elszámolást az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük az Ön részére, továbbá az eredeti elszámolás kézbesítésének időpontjáról, illetőleg a panasztételre nyitva álló határidőről erre irányuló kérésére ugyancsak tájékoztatást adunk.
<helység, levél keltének dátuma>
<pénzügyi intézmény megnevezése>”

2. melléklet a 16/2015. (VI. 4.) MNB rendelethez

A 8. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól
Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés adósaival történő elszámolás és szerződésmódosulás (forintra történő átváltás, kamatmódosulás) kapcsán keletkező jogvita szabályairól
Ha az elszámolás címzettjeként szereplő fogyasztó (a továbbiakban: címzett) a pénzügyi intézménynek az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatosan közölt álláspontjával nem ért egyet és az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja, vagy nem kapott elszámolást, illetve módosított szerződést a pénzügyi intézménytől és szerinte annak elszámolási, illetve szerződésmódosítási kötelezettsége fennáll, továbbá ha panaszát annak elkésettsége miatt a pénzügyi intézmény érdemi vizsgálat nélkül elutasította, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.
Az elszámolás vitatására jogosult az is, aki az elszámolásnak nem címzettje, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél (a továbbiakban: elszámolás vitatására jogosult), és az elszámolás másolatának kérésére jogosult. Az elszámolást az elszámolás vitatásra jogosult vonatkozásában is abban az időpontban kell kézbesítettnek tekinteni, amely időpontban az az elszámoláson címzettként megjelölt számára kézbesítettnek tekintendő. Erről a pénzügyi intézmény tájékoztatást köteles adni.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását a címzettként elszámolást kapott fogyasztó, illetve az elszámolás vitatására jogosult, másolattal rendelkező hitelfelvevő (lízingbevevő) kötelezett (a továbbiakban együtt: fogyasztó) a panaszát elutasító, pénzügyi intézmény által küldött válasz kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti. Ha a jogosultak bármelyike a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.
A Pénzügyi Békéltető Testület az elszámolás és szerződésmódosulással kapcsolatos jogvitákban három nyomtatványt rendszeresített. A nyomtatványok elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf. 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi intézmények, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.
1. Amennyiben a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt elutasította, azonban a fogyasztó az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja, a benyújtott kérelemben be kell mutatnia a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is. Ennek feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen az ügylettel kapcsolatban minden olyan információval és adattal, melynek segítségével a pénzügyi intézmény által küldött elszámolást és módosított szerződést ellenőrizni tudja és a számítási hiba, ha van, azonosítható. Erre az esetre a „151. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a számítási hiba bemutatását és annak okát sem jelöli meg a kérelmező, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet hiánypótlásra visszaküldheti és határidő tűzésével felszólíthatja a kérelmezőt a jelzett hiányok pótlására. Ha a hiányosságok pótlása az adott határidőre nem történik meg vagy a hiányt a kérelmező nem pótolta, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasíthatja és az eljárást megszüntetheti.
2. Ha a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt arra hivatkozással utasította el, hogy az elkésett, a fogyasztó jogorvoslattal élhet, amennyiben megítélése szerint panaszát határidőben nyújtotta be, azt mégis elutasította a pénzügyi intézmény annak érdemi vizsgálata nélkül. Kérheti, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett és kötelezze a pénzügyi intézményt arra, hogy a panaszeljárást folytassa le, ennek keretében a panasszal érdemben foglalkozzon. E kérelem esetében a kérelmezőnek meg kell indokolnia, hogy a panasza miért nem volt elkésett és mellékelnie kell minden olyan dokumentumot, amellyel állításait alátámasztja. Erre az esetre a „152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó.
3. Ha a fogyasztó nem kapott elszámolást vagy a szerződésmódosulásról szóló tájékoztatót, az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség fennállásának megállapítása érdekében kezdeményezhet eljárást, a „153. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában” c. nyomtatvány benyújtásával. Ebben az esetben is indokolnia kell, hogy az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség mely jogszabály alapján és miért áll fenn, valamint a kérelemhez csatolnia kell minden olyan iratot, melyből megállapítható, hogy mely fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában és miért van elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettsége a pénzügyi intézménynek.
Ugyanazon szerződés alapján indult és folyamatban lévő eljárás esetén a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmeket együtt bírálja el, ezért a kérelmező, amennyiben tudomással bír arról, hogy rajta kívül más jogosult is eljárást indított a Pénzügyi Békéltető Testület előtt, erről a Pénzügyi Békéltető Testületet a kérelemben tájékoztatja.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, de a felek saját költségeiket maguk viselik, az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerült kérelmezői költségek megtérítésére nincs mód. A kérelmező magát személyesen vagy meghatalmazott útján képviselheti, meghatalmazott bárki lehet.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását írásban folytatja le és 90 napon belül befejezi. Ez a határidő a hiánytalan és teljes kérelem beérkezésétől kezdődik. A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet és annak mellékleteit az érintett pénzügyi intézménynek megküldi és felhívja arra, hogy 15 napon belül válasziratban érdemben nyilatkozzon a kérelemben foglaltakra, továbbá esetleges egyezségi ajánlatát közölje, és a teljes válaszát küldje meg a kérelmezőnek postai úton. Az eljárásban a Pénzügyi Békéltető Testület akkor tart meghallgatást, ha megítélése szerint az ügy körülményei azt indokolják.
A Pénzügyi Békéltető Testület törekszik arra, hogy a felek megállapodást kössenek, közöttük egyezség jöjjön létre. Ha ez sikerül, és az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a Pénzügyi Békéltető Testület az egyezséget jóváhagyja, egyéb esetekben a kérelmet elutasítja és az eljárást megszűnteti, vagy kötelezést tartalmazó határozatot hoz a pénzügyi intézményre vonatkozóan. A döntés mindkét fél számára kötelező.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető vagy kötelezést tartalmazó határozatával szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában jogerős döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon – a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – történik.
E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be a Pénzügyi Békéltető Testülethez, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. A nyomtatványok elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől, illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi intézmények, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére