• Tartalom

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.09.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 3–5. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 9. alcím és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában, g) pont ga) alpontjában és (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása

1–4. §2

2. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosítása

5–7. §3

3. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása

8. § A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 1. számú melléklet 1. pont e) pont ea) alpontjában a „vizsgálata” szövegrész helyébe az „objektív vizsgálata” szöveg lép.

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

9. §4

5. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

10–13. §5

6. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

14–15. §6

7. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló
17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosítása

16. §7

8. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosítása

17–18. §8

9. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

19–20. §9

10. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása

21. §10

22. §11

23. §12

24. § (1)13

(2)14

25–27. §15

28. §16

11. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

29. §17

12. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

30. §18

13. A vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeiről, valamint a vér és vérkészítmények térítési rendjének átmeneti szabályairól szóló 12/1992. (VI. 26.) NM rendelet hatályon kívül helyezése

31. §19

14. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 22. §, a 24. § (2) bekezdése és a 25–27. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 8. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

33. § (1) Az 1–4. § és az 1. melléklet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. július 1-jei 2014/85/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 11. §, a 12. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 4. és 5. melléklet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 17. és 18. § a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) A 29. § a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat 6. cikkében foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1. melléklet „2. HALLÁS” pontjában a „Hallászavar esetén a” szövegrész helyébe az „A 2. alkalmassági csoportba tartozó” szöveg lép.
2. Az R. 1. melléklet „6. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK ÉS OBSTRUKTÍV ALVÁSI APNOÉ SZINDRÓMA
6.1. IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK
6.1.1. Azon kérelmező egészségi alkalmassága, aki súlyos idegrendszeri betegségben szenved, csak szakorvosi vélemény alapján állapítható meg.
6.1.2. A központi vagy periférikus idegrendszert befolyásoló betegségekkel vagy sebészi beavatkozással összefüggő olyan idegrendszeri zavarokat, amelyek érzékelési, illetve mozgásszervi hiányosságokat idéznek elő, továbbá befolyásolják az egyensúly-, valamint a koordinációs érzéket, funkcionális hatásaik és a súlyosbodás kockázatának figyelembevételével kell vizsgálni. Ilyen esetekben az egészségi alkalmasság megállapítását az állapot romlásának kockázata esetén rendszeres orvosi felülvizsgálathoz kell kötni.
6.2. OBSTRUKTÍV ALVÁSI APNOÉ SZINDRÓMA
6.2.1. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások.
6.2.1.1. E rendelet alkalmazásában a mérsékelt obstruktív alvási apnoé szindróma óránként 15–29 közötti, a súlyos obstruktív alvási apnoé szindróma óránként 30 vagy annál több apnoénak és hipopnoénak (apnoé-hipopnoé index) felel meg, és a szindróma mindkét típusa túlzott nappali aluszékonysággal társul.
6.2.1.2. Azon kérelmezőket, akiknél fiziológiai jellemzőik alapján felmerül a mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindróma gyanúja, a vezetői engedély kiadását, illetve megújítását megelőzően alvászavar szűrővizsgálatra kell beutalni. Ezen kérelmezők számára javasolni kell, hogy a szakorvosi vizsgálat lefolytatásáig tartózkodjanak a gépjárművezetéstől.
6.2.1.3. A mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindrómában szenvedő kérelmezők számára a vezetői engedély akkor adható ki, illetve újítható meg, ha alvásdiagnosztikai központban kiállított szakorvosi véleménnyel igazolni tudják az állapotuk megfelelő ellenőrzését, a szükséges kezelés során kapott utasítások betartását és az aluszékonyság tekintetében elért esetleges javulást.
6.2.1.4. A kezelés alatt álló, mérsékelt vagy súlyos obstruktív alvási apnoé szindrómában szenvedő kérelmezőknek háromévente alvásdiagnosztikai központban végzett orvosi felülvizsgálaton kell részt venniük, amelynek célja annak megállapítása, hogy a beteg betartja-e a kezelés során kapott utasításokat, szükséges-e a kezelés folytatása, és továbbra is éberen figyelemmel kísérik-e a beteg állapotát.
6.2.2. A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások
6.2.2.1. A kérelmezőnek a 6.2.1.4. pont szerinti orvosi felülvizsgálaton évente kell részt vennie.”
3. Az R. 1. melléklet „8. ALKOHOLFOGYASZTÁS” pont 8.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.1.1. Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani, ha a kérelmező alkoholfüggőségben szenved, vagy nem képes tartózkodni az egyidejű alkoholfogyasztástól és vezetéstől.”

2. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

Súlyos válsághelyzet esetén a térítési díj kedvezményre jogosító pénzbeli ellátások
1.
1.1. Álláskeresési járadék
1.2. Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1.3. Ápolási díj
1.4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
1.5. Időskorúak járadéka
2.
2.1. Öregségi nyugdíj
2.2. Rokkantsági járadék
2.3. Rokkantsági ellátás
2.4. Rehabilitációs ellátás
2.5. Bányászok egészségkárosodási járadéka
3.
3.1. Aktív korúak ellátása
3.2. Fogyatékossági támogatás
3.3. Vakok személyi járadéka”

3. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

1.    A 33/1998. NM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Megterhelések

Várandós

Fiatalkorú

<45

45-x

>x

Fiatalkorú

>x

(1)

éves

éves

nők

férfiak

2.    A 33/1998. NM rendelet 8. számú mellékletében foglalt táblázat 2.8.6–2.8.9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

[Megterhelések

Terhes

Fiatalkorú

<45

45-x

>x

Fiatalkorú

>x

(1)

éves

éves

nők

férfiak]

2.8.6.

A külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok (10)

+, (2)

+

(5)

 

 

+

 

2.8.7.

A következő vegyi anyagokkal történő expozíció:

 

 

 

 

 

 

 

 

aminopterin

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

antikoagulánsok

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

citosztatikumok gyártásával, csomagolásával, felhasználásával járó munkák

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

difenil-hidantoin

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

dohánytermékek gyártása, feldolgozása, kiszerelése

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

fenol

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

halotán

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

jódtartalmú gyógyszerek komb. és szekvencionális orális kontraceptíumok

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

melfalán

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

metil-CCNU

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

nem szteroid ösztrogének

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

nikotin

+, (2)

+

 

 

 

+

 

 

ólom és szervetlen vegyületei

+

+

 

 

 

+

 

 

tireosztatikumok

 

 

(5), (8)

 

 

 

 

 

treoszulfán

+, (2)

+

(5), (8)

 

 

+

 

 

Szaporodást károsító anyagok (11)
1. kategória

+, (2)

+

 

 

 

+

 

2.8.8.

Szaporodást károsító anyagok (11)
2. kategória

+

+

 

 

 

+

 

2.8.9.

Mutagén anyagok (10) 2. kategória

+

+

 

 

 

+

 

hexametilfoszfortriamid

+

+

 

 

 

+

 

dietilszulfát

+

+

 

 

 

+

 

benz(a)pirén

+

+

 

 

 

+

 

benz(d,e,f)krizén

+

+

 

 

 

+

 

1,2 dibróm-3-klórpropán

+

+

 

 

 

+

 

etilén-oxid

+

+

 

 

 

+

 

metil-akrilamidometoxi-acetát (≥0,1% akrilamid-tartalommal)

+

+

 

 

 

+

 

metil-akrilamidoglikolát
(≥0,1% akrilamid-tartalommal)

+

+

 

 

 

+

 

etilénimilin; azriridin

+

+

 

 

 

+

 

akrilamid

+

+

 

 

 

+

 

3.    A 33/1998. NM rendelet 8. számú melléklet „Jelmagyarázat:” része a (9) pontot követően a következő (10) és (11) ponttal egészül ki:
„(10) Az 1272/2008/EK rendelet szerint rákkeltő 1A., 1B. vagy 2., illetve csírasejt mutagén 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú anyagok.
(11) Az 1272/2008/EK rendelet szerint reprodukciót károsító hatású 1A., 1B. vagy 2. kategóriájú anyagok.”

4. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a várandós nők, a nemrégen szült és szoptató nők foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
1. Fizikai kóroki tényezők, ha ezek magzati elváltozásokat okoznak, illetve gátolják a placenta megtapadását, és nem szerepelnek a 8. számú mellékletben, különösen a következők:
a) ütések, vibráció vagy mozgás;
b) kockázatokkal, különösen hát- és ágyéktáji jellegűekkel járó teheremelés;
c) zaj;
d) nem ionizáló sugárzás;
e) a dolgozó tevékenységével összefüggő testhelyzet és mozdulatok, közlekedés, utazás – akár létesítményen belül, akár azon kívül –, szellemi és fizikai fáradtság és egyéb fizikai terhek.
2. Biológiai kóroki tényezők: olyan biológiai tényezők, amelyek a a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti 2–4. csoportba tartoznak, ha ismeretes az, hogy ezen ágensek vagy az általuk szükségessé váló terápiás intézkedések veszélyeztetik a várandós nők és a magzat egészségét, ha nem szerepelnek a 8. számú mellékletben.
3. Kémiai kóroki tényezők: a következő kémiai anyagok, ha ismeretes, hogy veszélyeztetik a várandós nők és a magzat egészségét, továbbá ha még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:
a) az 1272/2008/EK rendelet alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével, vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek, ha ezek még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:
aa) csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),
ab) rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),
ac) reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória, vagy a laktációra gyakorolt vagy a laktáción keresztül fellépő káros hatásokra vonatkozó további kategória (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
ad) célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően, 1. és 2. kategória (H370, H371);
b) a 2004/37/EK irányelv I. mellékletében felsorolt ipari eljárások;
c) higany és higanyszármazékok;
d) a mitosist gátló gyógyszerek;
e) szén-monoxid;
f) veszélyes, bizonyíthatóan a bőrön át felszívódó anyagok.”

5. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

A 33/1998. NM rendelet 9/A. számú melléklet A) pont 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Kémiai kóroki tényezők
a) Az 1272/2008/EK rendelet alapján a besorolás kritériumainak megfelelő, a következő veszélyességi osztályok és kategóriák egyikébe, vagy ezek közül többe besorolt, és a következő figyelmeztető mondat egyikével, vagy ezek közül többel ellátott anyagok és keverékek:
aa) akut toxicitás, 1., 2. vagy 3. kategória (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
ab) bőrmarás, 1A., 1B.vagy 1C. kategória (H314),
ac) tűzveszélyes gáz, 1. vagy 2. kategória (H220, H221),
ad) tűzveszélyes aeroszolok, 1. kategória (H222),
ae) tűzveszélyes folyadék, 1. vagy 2. kategória (H224, H225),
af) robbanóanyagok – „instabil robbanóanyag” kategória vagy 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag kategória (H200, H201, H202, H203, H204, H205),
ag) önreaktív anyagok és keverékek, A., B., C. vagy D. típus (H240, H241, H242),
ah) szerves peroxidok, A. vagy B. típus (H240, H241),
ai) célszervi toxicitás egyszeri expozíciót követően, 1. vagy 2. kategória (H370, H371),
aj) célszervi toxicitás ismétlődő expozíciót követően, 1. vagy 2. kategória (H372, H373),
ak) légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H334),
al) bőrszenzibilizáció, 1. kategória, 1A. vagy 1B. alkategória (H317),
am) rákkeltő hatás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H350, H350i, H351),
an) csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. vagy 2. kategória (H340, H341),
ao) reprodukciós toxicitás, 1A. vagy 1B. kategória (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
b) A 2004/37/EK irányelv I. mellékletében felsorolt ipari eljárások.”

6. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

1.    Az Szr. 2. melléklet „Neonatológia”, „Szakmakód: 0501” megjelölésű rész „Neonatológiai osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Hallásszűrő berendezés*” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Neonatológiai osztály minimumfeltételei

Személyi feltételek:

I. szint)

Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék*

1

2.    Az Szr. 2. melléklet „PIC”, „Szakmakód: 0502” megjelölésű rész „PIC minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Hallásvizsgáló berendezés” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(PIC minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

II.

III.

III.

 

 

 

speciális tevékenység)

Újszülöttkori objektív hallásszűrő készülék

1

1

1

7. melléklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez

1. Az Mtr. 2. melléklet 1. pont 1.6.1–1.6.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.6.1. Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
1.6.2. 1000–5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó biztosítása is szükséges.
1.6.3. 5001–10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
1.6.4. 10 001–50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
1.6.5. 50 001–200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
1.6.6. 200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető.”
2. Az Mtr. 2. melléklet 2. pont 2.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1.1. Zárt térben tartott, 300–1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében egy fő gyalogőrség biztosítása szükséges.”
3. Az Mtr. 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. Az ellátást szakképzett szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 24. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére