• Tartalom

2015. évi CLXV. törvény

2015. évi CLXV. törvény

egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról1

2015.11.14.

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

1. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közigazgatási szervnél a tárgyévben munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek aránya – ide nem értve a fizikai alkalmazottakat – együttesen nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám tíz százalékát. E korlát nem vonatkozik az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban foglalkoztatott személyekre. A tíz százalékos mérték alól egyéb esetben a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter indokolt esetben mentesítést adhat.”

2. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 125. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az általa vezetett minisztériumban kormány-főtanácsadói, kormánytanácsadói, az általános politikai koordinációért felelős miniszter az általa vezetett minisztériumban miniszterelnöki főtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói, a miniszter a miniszteri kabinetben miniszteri főtanácsadói, miniszteri tanácsadói (a továbbiakban együtt: főtanácsadó, tanácsadó) munkaköröket létesíthet.”

3. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (3) bekezdés szerint megállapított alapilletmény-eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a tárgyévben a kormánytisztviselő vezetői kinevezést kap, vagy azt tőle visszavonják, kormány-főtanácsadói, kormánytanácsadói, miniszterelnöki főtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói, miniszteri főtanácsadói, miniszteri tanácsadói munkakörbe helyezik, vagy e munkakörét módosítják, illetve címadományozásra, vagy annak visszavonására, vagy a 119. § szerinti átsorolásra vagy tartós külszolgálatra történő kirendelésre kerül sor. A módosítás eredményeként az alapilletmény nem lehet alacsonyabb, mint e törvény alapján az eltérítés nélkül meghatározott összeg.”

4. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 203. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az általános politikai koordinációért felelős miniszter miniszterelnöki főtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói munkakört politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minősíthet a miniszterelnök tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.”

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 203. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az általános politikai koordinációért felelős miniszter miniszterelnöki főtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói munkakört politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minősíthet az általa vezetett minisztériumban a Kormány döntéseinek előkészítéséhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.”

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 203. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2), a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott munkakörök száma nem haladhatja meg az államigazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselők létszámának 8%-át. Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerint megállapított munkaköröket a szervezeti és működési szabályzat (ügyrend) mellékletében kell feltüntetni.”

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 203. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat
a) az (1) bekezdés esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
b) az (1a) bekezdés esetében az általános politikai koordinációért felelős miniszter,
c) a (2) bekezdés esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
d) a (2a) bekezdés esetében az általános politikai koordinációért felelős miniszter,
e) a (3) bekezdés esetében a miniszter,
f) a (4) bekezdés esetében az államtitkár
gyakorolja.”

2. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

5. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásában – a miniszterelnök normatív utasításában foglaltak szerint – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő titkárság segíti. A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásában segítő titkárságra az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.”

6. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény

a) 25/B. § (3) bekezdésében az „a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az általános politikai koordinációért felelős miniszter” szöveg,

b) 25/D. § (1) bekezdésében a „költségvetési fejezetén belül külön előirányzat szolgál” szövegrész helyébe az „és az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül külön előirányzat szolgálhat” szöveg,

c) 25/D. § (5) bekezdésében az „A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti miniszter” szöveg,

d) 33. § (3) bekezdésében a „köthető ki.” szövegrész helyébe a „köthető ki. A miniszterelnök a miniszterelnöki megbízottat feljogosíthatja a miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés használatára.” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 13. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére