• Tartalom

2015. évi CLXVI. törvény

2015. évi CLXVI. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról1

2015.11.14.

1. § A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában:)

„18. egyéb kötelezett: az a természetes személy, aki
a) e törvény hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség tekintetében az adóssal vagy adóstárssal egyetemlegesen felelős, de az 5. pont értelmében nem minősül adóstársnak,
b) kezes, abban az esetben, ha az 5. pont értelmében nem minősül adóstársnak,
c) zálogkötelezett (az adós tartozását biztosító zálogszerződés zálogkötelezettje),”

2. § Az Are. tv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adósnak a bírósági adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően bíróságon kívüli adósságrendezést kell kezdeményeznie, ezt a kezdeményezését benyújthatja írásban a főhitelezőnél is.”

3. § Az Are. tv. 74. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a jelzálogjoggal biztosított ingatlan értékesítésére az adósságrendezési eljárás alatt nem kerül sor, a (3) bekezdés a) pontja szerinti kiemelt hitelezői követelések esetén, ha a jelzáloggal biztosított hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés – ide értve a 19. § (2) bekezdés d) pontja alapján kötött hitel- és pénzügyi lízingszerződést is – futamideje az öt éves adósságtörlesztési szakasz alatt még nem járna le, az adósságtörlesztési tervet úgy kell elkészíteni, hogy a hitelezői követelések megtérülése ezen futamidő végéig érje el a forgalmi érték mértékét. Ha az említett szerződéseket a pénzügyi intézmény az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően felmondta, akkor a felmondást megelőzően érvényes futamidőt – vagy ha a pénzügyi intézmény a felmondást követően a részletfizetési megállapodásban hosszabb fizetési határidőt engedélyezett, akkor ezt az időtartamot – kell e § tekintetében futamidőként figyelembe venni.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti esetekben a törlesztési tervben az adósságtörlesztési szakasz lejártát követő, a futamidő lejártáig terjedő időszakra vonatkozó törlesztő részleteket az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor érvényes szerződésben – már felmondott szerződés esetén a pénzügyi intézménnyel kötött részletfizetési megállapodásban – meghatározott feltételekkel kell figyelembe venni.”

4. § Az Are. tv. 86. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az adósságrendezés időszakánál hosszabb futamidejű jelzáloghitelszerződések és a lakóingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződések tekintetében a jogerős mentesítő határozat kézhezvételét követően az adós a futamidő lejártáig még esedékessé váló, az egyezségben vagy adósságrendezési határozatban meghatározott összegeket köteles megfizetni.”

5. § Az Are. tv. a következő 104/A. és 104/B. §-al egészül ki:

104/A. § (1) A 104. § (1) és (2) bekezdés szerinti személyek a 104. § (3) bekezdésében meghatározott határidők elteltét követően is kezdeményezhetnek adósságrendezési eljárást 2016. március 1. napjáig, ez azonban nem érinti a 104. § (5)–(7) bekezdésben foglaltak alkalmazását.
(2) A 2016. március 1-jei határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
104/B. § E törvénynek a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 2015. évi CLXVI. törvény) megállapított 5. § 17., 18., és 24. pontját, 6. § (3) bekezdését, 19. § (2) bekezdés d) pontját, 26. § (6) bekezdését, 32. § (1) bekezdését, 74. § (3a), (3b), (4)–(6) bekezdését, 86. § (1), (1a) és (2) bekezdését, 96. § (5) bekezdését, 104. § (2) és (3) bekezdését, valamint 104/A. §-át a 2015. évi CLXVI. törvény hatálybalépését megelőzően kezdeményezett adósságrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. § Az Are. tv.

a) 5. § 17. pontjában a „végrehajtható okirattal vagy számlával igazolt,” szövegrész helyébe a „végrehajtható okirattal, számlával vagy más számviteli bizonylattal igazolt,” szöveg,

b) 5. § 24. pontjában a „vagy pénzügyi vállalkozás” szövegrész helyébe a „vagy az olyan pénzügyi vállalkozás” szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében az „az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának időpontja” szövegrész helyébe az „a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételének napja” szöveg,

d) 19. § (2) bekezdés d) pontjában a „pénzügyi lízingszerződést kíván kötni azzal, hogy a módosított lízingdíj” szövegrész helyébe a „pénzügyi lízingszerződést vagy hitelszerződést kíván kötni azzal, hogy a lízingdíj, illetve a törlesztő részletek” szöveg,

e) 26. § (6) bekezdésében az „újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet,” szövegrész helyébe az „újabb hitel- vagy kölcsönszerződést – ha e törvény kivételt nem tesz – nem köthet,” szöveg,

g) 74. § (4) és (5) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés, illetve a (3a) bekezdés szerinti” szöveg,

i) 86. § (1) bekezdésében a „követelései megszűnnek,” szövegrész helyébe a „követelései megszűnnek – ide nem értve az adósságrendezés időszakánál hosszabb futamidejű jelzáloghitel szerződés és a lakóingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződések tekintetében az adósságrendezés lezárását követően az (1a) bekezdés alapján meghatározott futamidő lejártáig még esedékessé váló, az egyezségben vagy adósságrendezési határozatban meghatározott összegeket –,” szöveg,

j) 86. § (1) és (2) bekezdésében a „74. § (3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „74. § (3) bekezdés74. § (3a) bekezdés figyelembevételével kiszámított – szerinti” szöveg,

k) 96. § (5) bekezdésében a „megfizetett nyilvántartásbavételi díj” szövegrész helyett a „megfizetett nyilvántartásbavételi díj és követeléskezelési díj” szöveg,

l) 104. § (2) bekezdésében a „helytállni köteles adóstárs, dologi kötelezett, kezes” szövegrész helyébe a „helytállni köteles, az 5. § 5. pont rendelkezései szerint adóstársnak nem minősülő természetes személy, a dologi kötelezett és a kezes” szöveg,

m) 104. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdés szerinti” szöveg

lép.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 13. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére