• Tartalom

166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról

2015.07.01.

A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. § (1) A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/B. §-a szerinti, 2015. július–november hónapra számfejtésre kerülő kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan egy összegben

a) a helyi önkormányzat,

b) a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 9. melléklet IV. pontja alapján állami támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó), és

c) a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv

részére [az a)–c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: fenntartó].

(2) A fenntartó a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlékra jogosult.

(3) A fenntartó a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

(4) Nem nyújtható támogatás a kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 6. számú mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

(5) A támogatás kizárólag a 2015. évi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett kiegészítő pótlékra, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

2. A helyi önkormányzatok támogatása

2. § (1) A központi költségvetés előleget biztosít a helyi önkormányzat részére a 2015. augusztus–december hónapokban fizetendő kiegészítő pótlékhoz és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Az előleg egy hónapra jutó mértéke a 2015. július hónapra ténylegesen számfejtett kiegészítő pótlék összegének 127%-a.

(2) A kincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) 2015. július 29-éig – önkormányzatonkénti bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal – a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére az (1) bekezdés szerinti előleg mértékéről.

(3) A miniszter helyi önkormányzatonkénti bontásban adatot szolgáltat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előleg 5 hónapra jutó mértékéről.

(4) A kincstár az előleg összegét – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2015. augusztus 3-ai utalványozása alapján – egy összegben folyósítja.

3. § (1) A támogatás felhasználásának határideje 2015. december 31. A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról e fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

(2) Az igazgatóság az elszámolást a központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével felülvizsgálja.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő határnapig fel nem használt, vagy nem a célnak megfelelően felhasznált támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A helyi önkormányzat a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlék meghaladja az előleg összegét, a helyi önkormányzat a különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

3. A nem állami szociális fenntartók támogatása

4. § (1) A kincstárnak a nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság)

a) a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlékhoz (a továbbiakban: ágazati pótlék) nyújtott támogatás összegét megállapító határozatában foglalt mutatószámok és

b) a 2. melléklet szerinti összeg

alapulvételével, 2015. augusztus 10-éig hivatalból határozatot hoz a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 2015. évi támogatásról.

(2) Ha a nem állami szociális fenntartónak az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásra való jogosultsága év közben keletkezik, az igazgatóság a kiegészítő pótlék, valamint az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról egy határozatban dönt.

(3) Ha az ágazati pótlékhoz kapcsolódóan a nem állami szociális fenntartó pótigényt vagy lemondást nyújt be, az igazgatóság a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás összegét is hivatalból módosítja.

5. § (1) Az igazgatóság a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján összesített támogatási igényét 2015. július 31-éig küldi meg a miniszter részére.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben igényelt támogatást 2015. augusztus 5-éig utalja át az igazgatóságnak.

(3) Az igazgatóság a 4. § (1) bekezdése szerinti támogatást 2015. augusztus 10-éig, a 4. § (1) bekezdése szerinti határozatban megjelölt és a nem állami szociális fenntartó nevére szóló – magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett – fizetési számlára folyósítja.

(4) A támogatás folyósítására – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 14–16. §-át kell alkalmazni.

6. § (1) A nem állami szociális fenntartó részére nyújtott támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére az Átr. 17–26. §-ában foglaltakat kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) A nem állami szociális fenntartó a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlék meghaladja az előleg összegét, a fenntartó a különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ
a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatási előleg utalványozásához

Megye kódja / sorszám:

/

neve:

Önkormányzat

Az előleg 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértéke

Sor-
szám

KSH kódja

PIR szám

Neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye összesen:

 

…………………………., …… év ………….hó ……. nap
P. H.
…………………
igazgató

2. melléklet a 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 2015. augusztus és december között fizetendő kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)

FOKOZAT

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

0

2

6 427

35 386

29 711

42 222

29 307

0

3

767

8 114

34 415

28 553

41 399

26 794

0

4

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

0

5

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

0

6

343

209

6 320

14 220

33 988

27 563

40 659

16 244

0

7

262

826

683

8 007

15 907

33 155

26 543

37 203

11 851

0

8

387

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

0

9

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

0

10

3 088

6 136

5 936

15 261

23 161

29 316

18 486

36 821

12 916

0

11

4 175

8 381

8 181

17 888

25 788

26 290

14 843

37 080

13 073

0

12

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

0

13

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

0

14

9 118

18 086

17 886

28 898

30 416

27 045

13 745

44 335

17 180

0

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére