• Tartalom

17/2015. (III. 30.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról1

2015.06.10.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. 1306/2013/EU rendelet: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, és a 352/78/EGK, a 165/94EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

2. 640/2014/EU rendelet: az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

3. egységes kérelem: az 1306/2013/EU rendelet 72. cikk (4) bekezdése alapján, a 640/2014/EU rendelet 11. cikke szerint benyújtásra kerülő kérelem, az elektronikusan és papíralapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.

(2) E rendelet alkalmazása során az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendeletben [a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet] szereplő fogalmakat is alkalmazni kell.

2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásokra terjed ki:

1. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energia ültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

5. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

7. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: agrár-környezetgazdálkodási rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,

8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

9. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

10. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

11. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

12. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

13. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás részletes szabályairól szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

14. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás részletes szabályairól szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

15. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

16. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

17. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás.

(2) Az egységes kérelemben kell bejelenteni az (1) bekezdésben felsorolt jogcímekre vonatkozó igényléseket.

(3) Az egységes kérelem

a) az (1) bekezdés 1–14. pontjában felsorolt jogcímek esetében kifizetési kérelemnek,

b) az (1) bekezdés 15–17. pontjában felsorolt jogcímek esetében támogatási és kifizetési kérelemnek

minősül.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében e rendeletet kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott egyes jogcímekre vonatkozó külön rendeletekben eltérően nem szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.

3. § (1) Az egységes kérelem tartalmára az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentett táblát az egységes kérelemről szóló FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze az agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybe vehető támogatás esetén a kötelezettség-vállalással érintett egybefüggő területei határát sem.

(2) A 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti jogcím vonatkozásában az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesítenie a területadatok megadására vonatkozó kötelezettségét. Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell teljesítenie a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget.

(3) A 2. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti jogcím vonatkozásában az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesítenie a területadatok megadására vonatkozó kötelezettségét. A tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén az ügyfeleknek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell teljesíteniük a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget.

(4) A 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti jogcím esetében az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesítenie a területadatok megadására vonatkozó kötelezettségét.

(5) A 2. § (1) bekezdés 1–6. és 8–11. pontja szerinti jogcímek esetén – a 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén, illetve a 2. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén – a területadatokat az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell megadnia.

4. § Az egységes kérelem benyújtásának szabályaira az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy

a) az egységes kérelemről szóló FM rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1–2., 6–7. és 15–16. pontja szerinti jogcímek esetében szintén kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be,

b)2 az egységes kérelemről szóló FM rendelet 9. § (6) bekezdése szerinti mellékleteket, a mellékletekre vonatkozó adatváltozásokat és a hasznosító személyében bekövetkezett változást a 2. § (1) bekezdés 1–2., 6., 8–9., 13–14. és 17. pontja szerinti jogcímek esetén az ügyfélnek elektronikus úton fel kell töltenie az egységes kérelem felületen vagy papír alapon, postai úton kell benyújtania a terület fekvése szerint területileg illetékes erdészeti hatósághoz.

4/A. §3 (1) Az egységes kérelem késedelmes benyújtására, valamint az egységes kérelem módosítására az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kell alkalmazni.

(2) A 2. § (1) bekezdés 3., 4., 5., 10. és 11. pontja szerinti jogcímek esetében az egységes kérelemről szóló FM rendelet késedelmes benyújtásra vonatkozó 15. § (2) bekezdésének, valamint az egységes kérelem módosítására vonatkozó 17. § (2) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

5. § (1) A hiánypótlásra az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kell alkalmazni.

(2) Nem kell alkalmazni az egységes kérelemről szóló FM rendelet 20. §-át a 2. § (1) bekezdés 3., 4., 5., 10., 11. és 14. pontja szerinti jogcímek esetében az egységes kérelem adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok tekintetében.

6. § A kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló miniszteri rendelet, a vonatkozó jogcímrendeletek, valamint a kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktusok rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni

a)4

b) az adatváltozás bejelentésére,

c)5

d) a hasznosító személyében bekövetkezett változásra,

e) a másodvetés bejelentésére,

f) az adminisztratív és fizikai ellenőrzésekre, valamint

g) az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,

d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

10. §6 A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 4. § b) pontot és a 4/A. §-t a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor7 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 71. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 4. § b) pontja a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 95. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 7. § a) pontját a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 96. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 7. § c) pontját a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 96. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére