• Tartalom

2015. évi CLXXIII. törvény

2015. évi CLXXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról1

2015.11.24.

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről szóló 2013. évi CLXXXI. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. évi költségvetése végrehajtását 27 074,2 M Ft, azaz huszonhétmilliárd-hetvennégymillió-kettőszázezer forint bevétellel és 25 380,2 M Ft, azaz huszonötmilliárd-háromszáznyolcvanmillió-kettőszázezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.

(2) A Hatóság 2014. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

2. A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság államháztartáson belülről történő működési támogatása 2261,6 M Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhatvanegymillió-hatszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 18 523,3 M Ft, azaz tizennyolcmilliárd-ötszázhuszonhárommillió-háromszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 322,9 M Ft, azaz háromszáz-huszonkettőmillió-kilencszázezer forint.

(4) A koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjakból származó bevétel összege 7010,4 M Ft, azaz hétmilliárd-tízmillió-négyszázezer forint.

(5) Az UMTS pályázati frekvenciák díjbevétele 2362,5 M Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhatvankettőmillió-ötszázezer forint.

(6) Az egyéb frekvenciadíjak bevétele 2705,4 M Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázötmillió-négyszázezer forint.

(7) A pályáztatandó új frekvenciákból származó bevétel 1588,3 M Ft, azaz egymilliárd-ötszáznyolcvannyolcmillió-háromszázezer forint.

(8) Az azonosítók használati díja 2456,9 M Ft, azaz kettőmilliárd-négyszáz-ötvenhatmillió-kilencszázezer forint.

(9) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1869,7 M Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-hétszázezer forint.

(10) A bírságból befolyt bevétel 206,8 M Ft, azaz kettőszázhatmillió-nyolcszázezer forint.

(11) A közhatalmi bevételek között nyilvántartott késedelmi pótlék bevétele 0,4 M Ft, azaz négyszázezer forint.

(12) A működési bevételek összege 6016,2 M Ft, azaz hatmilliárd-tizenhatmillió-kettőszázezer forint.

(13) A szolgáltatások ellenértékeként kapott bevétel 0,8 M Ft, azaz nyolcszázezer forint.

(14) Az általános forgalmiadó-bevétel 4392,2 M Ft, azaz négymilliárd-háromszáz-kilencvenkettőmillió-kettőszázezer forint.

(15) A Hatóság szabad pénzeszközeinek befektetéséből származó kamatbevételek összege 637,7 M Ft, azaz hatszázharminchétmillió-hétszázezer forint.

(16) Az egyéb működési bevételek összege 985,5 M Ft, azaz kilencszáznyolcvanötmillió- ötszázezer forint.

(17) A Hatóság felhalmozási bevételeinek összege 28,7 M Ft, azaz huszonnyolcmillió-hétszázezer forint.

(18) A működési célú átvett pénzeszközökből származó forrás 196,4 M Ft, egyszázkilencvenhatmillió-négyszázezer forint.

(19) Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 48,0 M Ft, azaz negyvennyolcmillió forint.

3. A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 17 365,0 M Ft, azaz tizenhétmilliárd-háromszázhatvanötmillió forint, az egyéb működési célú kiadások 6192,0 M Ft, azaz hatmilliárd-egyszázkilencvenkettőmillió forint, a felhalmozási kiadás 1823,2 M Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhuszonhárommillió-kettőszázezer forint.

(2) A működési kiadásokból 5669,7 M Ft, azaz ötmilliárd-hatszázhatvankilencmillió-hétszázezer forint a személyi juttatások, 1651,5 M Ft, azaz egymilliárd-hatszáz-ötvenegymillió-ötszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 4915,7 M Ft, azaz négymilliárd-kilencszáztizenötmillió-hétszázezer forint a nettó dologi kiadás összege, az általános forgalmiadó-befizetési kötelezettség 5128,1 M Ft, azaz ötmilliárd-egyszázhuszonnyolcmillió-egyszázezer forint. A nettó beruházási kiadás 1393,7 M Ft, azaz egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-hétszázezer forint, általános forgalmiadó vonzata 370,5 M Ft, azaz háromszáz-hetvenmillió-ötszázezer forint, a nettó felújítás 42,1 M Ft, azaz negyvenkétmillió-egyszázezer forint, melynek általános forgalmiadó vonzata 11,4 M Ft, azaz tizenegymillió-négyszázezer forint és 5,5 M Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése.

4. A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 38 205,6 M Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-kettőszázötmillió-hatszázezer forint.

A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 31 081,2 M Ft, azaz harmincegymilliárd-nyolcvanegymillió-kettőszázezer forint.

A Hatóság 2014. évi költségvetésének pénzmaradványát az Országgyűlés 7124,4 M Ft, azaz hétmilliárd-egyszázhuszonnégymillió-négyszázezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összegéből 1089,6 M Ft, azaz egymilliárd-nyolcvankilencmillió-hatszázezer forint a 2014. évi kötelezettségek 2015. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 33,6 M Ft, azaz harminchárommillió-hatszázezer forint az európai uniós támogatás kötelezettségvállalással lekötött kiadásainak fedezetére, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból 4611,0 M Ft, azaz négymilliárd-hatszáztizenegymillió forint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (a továbbiakban: MTVA) átadásra, 600,0 M Ft, azaz hatszázmillió forint a médiaértés központok létrehozásának kiadásaira, 385,8 M Ft, azaz háromszáznyolcvanötmillió-nyolcszázezer forint a digitális földfelszíni hálózatban tervezett technológiai váltás közfeladati forrásainak növelésére, a 2014. évi bírság 206,8 M Ft, azaz kettőszázhatmillió-nyocszázezer forint összegben a médiatudatosság fejlesztésére, 197,6 M Ft, azaz egyszázkilencvenhétmillió-hatszázezer forint pedig a megváltozott munkaképességűek számára hírközlési szolgáltatás hozzáférés bizosítására használható fel.

5. A Hatóság Médiatanácsa 2014. évi működési költségvetésének, valamint a Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2014. évi főösszegek alakulása

5. § (1) A Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2014. évi költségvetése végrehajtását 506,9 M Ft, azaz ötszázhatmillió-kilencszázezer forint költségvetési bevétellel és 452,8 M Ft, azaz négyszázötvenkettőmillió-nyolcszázezer forint költségvetési kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.

(2) A Médiatanács kezelésében lévő, költségvetésen kívüli 2014. évi bevétel összege 1243,2 M Ft, azaz egymilliárd-kettőszáznegyvenhárommillió-kettőszázezer forint, a kiadás pedig 1256,2 M Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvenhatmillió-kettőszázezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Médiatanács 2014. évi működési költségvetése pénzmaradványát a maradvány-kimutatás költségvetési egyenleg sorában szereplő összeggel egyezően 54,1 M Ft, azaz ötvennégymillió-egyszázezer forint értékben fogadja el az Országgyűlés. A pénzmaradvány a Hatóság részére történő átutalással tartalékképzésre használható fel.

6. Az MTVA költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2014. évi egységes költségvetése zárszámadásának 5. mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2014. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi CLXXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2014. évi költségvetésének bevételi oldala


adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Pénzeszközátvétel)

2 224,4

2 262,1

2 261,6

2.

Közhatalmi bevételek

23 137,0

22 940,2

18 523,3

 

ebből:

 

 

 

 

Igazgatási szolgáltatási díj

238,8

238,8

322,9

 

Koncessziós és blokkpályázati frekvenciadíjak

6 852,4

6 852,4

7 010,4

 

UMTS pályázati frekvenciadíjak

2 193,8

2 193,8

2 362,5

 

Egyéb frekvenciadíjak

2 838,0

2 838,0

2 705,4

 

Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból

6 132,0

5 935,2

1 588,3

 

Azonosítók használati díja

2 450,0

2 450,0

2 456,9

 

Felügyeleti díj

2 282,0

2 282,0

1 869,7

 

Bírság

150,0

150,0

206,8

 

Késedelmi pótlék

0,0

0,0

0,4

3.

Működési bevételek (Intézményi sajátos és egyéb bevételek, általános forgalmiadó-bevételek)

7 026,9

7 026,9

6 016,2

 

ebből:

 

 

 

 

Szolgáltatások ellenértéke

2,0

2,0

0,8

 

Általános forgalmi adó

5 536,9

4 824,9

4 392,2

 

Kamatbevételek

1 200,0

1 200,0

637,7

 

Egyéb működési bevételek

288,0

1 000,0

985,5

4.

Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tőkejellegű bevételek)

40,5

40,5

28,7

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0,0

200,0

196,4

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(Kölcsönök visszatérülése)

4,0

64,0

48,0

 

Költségvetési bevételek összesen

32 432,8

32 533,7

27 074,2

 

Finanszírozási bevételek

0,0

36 511,6

36 511,6

 

Bevételek összesen

32 432,8

69 045,3

63 585,8

2. melléklet a 2015. évi CLXXIII. törvényhez

1. A Hatóság 2014. évi költségvetésének kiadási oldala


adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2014. évi
teljesítés

1.

Személyi juttatások

6 311,2

6 614,4

5 669,7

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 704,0

1 865,6

1 651,5

3.

Dologi kiadások

10 171,4

13 107,2

10 043,8

 

ebből:

 

 

 

 

Dologi kiadások áfa nélkül

4 802,4

7408,5

4 915,7

 

Általános forgalmiadó

5 369,0

5 698,7

5 128,1

 

Működési kiadások összesen (1+2+3)

18 186,6

21 587,2

17 365,0

4.

Egyéb működési célú kiadások

11 238,1

43 919,5

6 192,0

 

ebből:

 

 

 

 

Egyéb működési célú támogatás (Pénzeszközátadás)

500,0

6 610,3

6 192,0

 

Tartalékok

10 738,1

37 309,2

0,0

 

ebből:

 

 

 

 

Következő évek működési tartaléka

5 746,8

0,0

0,0

 

Tárgyévi működési tartalék

4 991,3

0,0

0,0

5.

Beruházások
(Felhalmozási kiadások)

2 833,4

3363,9

1 764,2

 

ebből:

 

 

 

 

Nettó beruházás

2 231,0

2 662,5

1 393,7

 

Beruházási áfa

602,4

701,4

370,5

6.

Felújítások

166,7

166,7

53,5

 

ebből:

 

 

 

 

Nettó felújítás

131,6

131,6

42,1

 

Felújítási áfa

35,1

35,1

11,4

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatási kölcsön)

8,0

8,0

5,5

 

Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)

3 008,1

3 538,6

1 823,2

 

Költségvetési kiadások összesen

32 432,8

69 045,3

25 380,2

 

Maradvány

0,0

0,0

38 205,6

 

Kiadások összesen

32 432,8

69 045,3

63 585,8

3. melléklet a 2015. évi CLXXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének bevételi oldala


adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről [Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján]

173,9

173,9

173,9

2.

Közhatalmi bevételek

0,0

4,0

4,0

3.

Működési bevételek

0,0

334,4

329,0

 

Költségvetési bevételek (1+2+3)

173,9

512,3

506,9

4.

Finanszírozási bevételek

0,0

47,7

47,7

Bevételek összesen

173,9

560,0

554,6

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2014. évi bevételi előirányzat


adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 007,0

1 176,8

1 176,8

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

16,8

16,8

3.

Támogatási pályázati díj

70,0

41,4

41,4

4.

Kötbér és bírság

150,0

5,0

5,0

5.

Késedelmi kamat

2,5

2,0

2,0

6.

Bankköltség térítése

1,5

1,2

1,2

7.

Áfa (ÁFA)*

292,1

0

0

 

Összesen:

1 528,1

1 243,2

1 243,2

* Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács elszámolásába

4. melléklet a 2015. évi CLXXIII. törvényhez

1. A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének kiadási oldala


adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

82,1

82,1

76,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,1

22,1

19,8

3.

Dologi kiadások

45,7

391,5

341,2

 

ebből: általános forgalmi adó

9,7

346,6

335,2

4.

Egyéb működési célú kiadások (Pénzeszközátadások)

24,0

64,3

15,8

Költségvetési kiadások

173,9

560,0

452,8

Maradvány

0,0

0,0

101,8

ebből Előző évek maradványai

0,0

0,0

47,7

2014. évi maradvány

0,0

0,0

54,1

Kiadások összesen

173,9

560,0

554,6

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2014. évi kiadási előirányzat

adatok M Ft-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 007,0

1 176,8

1 193,5

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

16,8

16,7

3.

Támogatási pályázati díj

70,0

41,4

40,6

4.

Kötbér és bírság

150,0

5,0

2,6

5.

Késedelmi kamat

2,5

2,0

2,0

6.

Bankköltség kifizetése

1,5

1,2

0,8

7.

Áfa (ÁFA)*

292,1

0

0

 

Összesen:

1 528,1

1 243,2

1 256,2

* Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében átkerült a Médiatanács elszámolásába

5. melléklet a 2015. évi CLXXIII. törvényhez

1. Az MTVA 2014. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal


adatok M Ft-ban

5K22354_0

I. BEVÉTELEK

2014

2014

2014

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

Közszolgálati hozzájárulás

70 478,0

69 861,0

69 861,0

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 007,0

1 007,0

1 191,1

2.1

MTM-SBS Televízió Zrt.

25,0

25,0

44,0

2.2

Magyar RTL Televízió Zrt.

25,0

25,0

99,3

2.3

1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Zrt.)

457,0

457,0

455,8

2.4

2. sz. keresk. rádiós jogosultság

0,0

0,0

0,0

2.5

Nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok

500,0

500,0

592,0

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

75,0

75,0

36,4

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

152,5

152,5

4,6

5.

Önkéntes befizetések

6.

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

5 122,1

5 122,1

7.

Egyéb céltámogatások

219,7

337,7

356,3

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

33,4

9.

Visszakövetelt támogatások

16,5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

71 932,2

76 555,3

76 621,4

10.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

4 650,7

4 845,7

5 136,4

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

76 582,9

81 401,0

81 757,8

11.

Digitális Keret feloldás

1 362,5

1 362,5

1 362,5

12.

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2013. december 31.)

4 376,2

1 705,4

ÖSSZES BEVÉTEL

77 945,4

87 139,7

84 825,7

2. Az MTVA 2014. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal


adatok M Ft-ban

5K22354_1

II. KIADÁSOK

2014

2014

2014

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 630,7

2 630,7

2 630,7

1.1

Médiatanács

173,9

173,9

173,9

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

2 224,4

2 224,4

2 224,4

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

232,4

232,4

2.

Céltámogatások

2 700,0

5 286,2

3 315,5

3.

Közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

2 000,0

3 032,4

2 772,7

3.1

Magyar Televízió Zrt.

500,0

937,9

784,2

3.2

Duna Televízió Zrt.

500,0

570,0

570,0

3.3

Magyar Rádió Zrt.

500,0

612,6

612,6

3.4

Magyar Távirati Iroda Zrt.

500,0

911,9

805,9

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

59 234,2

60 229,7

60 229,7

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

901,4

901,4

846,0

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

298,1

290,0

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

55,0

55,0

55,0

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett áfa

42,1

42,1

9.

Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

1,5

1,5

0,0

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

238,0

266,1

266,1

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

219,7

356,4

356,4

12.

Forrás Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

5 122,1

5 122,1

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

4 954,5

3 986,0

3 945,4

14.

Saját tulajdonú társaságok céltámogatása

166,4

166,4

15.

Átadott pénzeszközök, támogatások

53,3

53,3

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 233,1

82 427,4

80 091,4

3. Az MTVA 2014. évi költségvetésének teljesítése – egyenleg


adatok M Ft-ban

5K22354_2

III. EGYENLEG

2014

2014

2014

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

ÖSSZES BEVÉTEL

77 945,4

87 139,7

84 825,7

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 233,1

82 427,4

80 091,4

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE

–4 712,3

–4 712,3

–4 734,3

MARADVÁNY

0,0

0,0

0,0

ÖSSZES KIADÁS

77 945,4

87 139,7

84 825,7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 16.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére