• Tartalom

175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

az 1. §, a 3. §–29. §, a 2., az 5., a 16., a 22., a 24., a 37. és a 42. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6., a 7., a 8., a 9., a 12., a 13., a 14., a 35., a 38., a 39., a 40. és a 41. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRA VONATKOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1–26. §2

27. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

28–29. §3

2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

30–36. §4

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

37–40. §5

II. Fejezet

A MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN SZÜKSÉGES TOVÁBBI KORMÁNYRENDELET-MÓDOSÍTÁSOK

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

41. §6

5. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

42. §7

6. A Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésében történő változásról szóló 149/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

43. §8

7. Az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló
31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

44. §9

8. Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló
105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

45. §10

9. A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

46. §11

10. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

47–48. §12

11. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program
és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

49–50. §13

12. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

51. §14

13. A jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

52. §15

14. A többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló
161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

53. §16

15. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

54–55. §17

16. A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló
139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

56. §18

17. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

57. §19

18. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

58–59. §20

19. A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

60. §21

20. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. §22

21. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

62. §23

22. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

63–64. §24

23. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

65. §25

24. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

66–68. §26

25. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

69. §27

26. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

70. §28

27. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

71. §29

28. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

72–73. §30

29. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

74. §31

30. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

75. §32

31. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

76–77. §33

32. A 2007–2013 programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

78. §34

33. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

79. §35

34. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

80. §36

35. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2014. (II. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

81. §37

36. A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

82–83. §38

37. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

84–86. §39

38. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

87. §40

39. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

88. §41

40. Az egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló
2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló
381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

89. §42

41. Az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának
és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló
391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

90. §43

42. Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

91. §44

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

92. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 27. § és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez


Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pontja a következő 30a. alponttal egészül ki:
(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője
Az államháztartás központi alrendszerében)
„30a. a központi költségvetés LXIV. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 4. §-a szerinti tagja,”

2. melléklet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez45

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 30–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 37–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 47–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 63–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 66–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 72–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 76–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 82–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 84–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére