• Tartalom

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

2021.10.09.

A Kormány
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,
a 28. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a 30. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a személytaxi-szolgáltatást és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásra,

b) a díj ellenében személyt szállító személygépkocsi vezetőjére,

c) a személyszállító szolgáltatást igénybe vevőre (a továbbiakban: utas),

d) a diszpécserszolgálatra, valamint

e) az önálló diszpécserszolgálatra

terjed ki.

(2) Az e rendeletnek a diszpécserszolgálatra és az önálló diszpécserszolgálatra vonatkozó szabályait alkalmazni kell a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra is.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot – közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai alkalmazások közbeiktatásával, ellenérték fejében vagy ingyenesen – közvetítő vagy szervező szolgálat;

2. önálló diszpécserszolgálat: olyan diszpécserszolgálat, amely nem végez személyszállítási szolgáltatást;

3. szakmai irányító: az a személy, aki a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként vagy a vállalkozással munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő személyként, vagy személyszállító szolgáltatást folytató egyéni vállalkozóként, egyéni cégként a vállalkozás személyszállító szolgáltatási tevékenységének a szakmai irányítását ténylegesen és folyamatosan ellátja;

4. személygépkocsi: a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;

5. személyszállító szolgáltatás: személygépkocsival, ellenérték – ideértve a továbbiakban a teljes- vagy részleges költségtérítést, költség átvállalást, költség megosztást is – fejében végzett tevékenység, amely megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben meghatározott személyszállítási szolgáltatásnak;

6. személygépkocsis személyszállító szolgáltatás: a személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás, amely az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, egyéb szolgáltatás részeként kiegészítő szolgáltatásként, vagy a fő szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan végezhető;

7. személytaxi-szolgáltatás: a viteldíjjelző készülékkel ellátott, a személygépkocsi vezetőjén kívül legalább négy és legfeljebb hat utas utazására alkalmas személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás;

8. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás;

9. vizsgaigazolás: személytaxis személyszállító szolgáltatói és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga sikeres elvégzését tanúsító – a személygépkocsi vezetője részére a hatóság által kiadott – igazolás.

3. § Személygépkocsival üzletszerűen, ellenérték fejében személyt csak személytaxi-szolgáltatást folytató vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat. Utas kizárólag az e rendeletben meghatározott feltéteknek megfelelő vállalkozás által nyújtott szolgáltatást vehet igénybe.

II. Fejezet

A SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE

3. A személyszállító szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések

4. § (1)1 Személyszállító szolgáltatás – a (14) bekezdésben meghatározott személyszállító szolgáltatást kivéve – csak az e rendeletben meghatározott hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély) birtokában végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosít.

(2) A tevékenységi engedélyt – kérelemre – a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A közlekedési hatóság kérelemre – a tevékenységi engedélyen kívül – a vállalkozás által személyszállító szolgáltatás végzése céljából üzemben tartott személygépkocsikra személygépkocsinként engedélykivonatot is kiállít. Ugyanarra a személygépkocsira csak egyféle – tehát vagy személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó – engedélykivonat állítható ki.

(3) Tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság annak a vállalkozásnak ad, amely a tevékenység folytatásához e rendeletben – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében – meghatározott feltételeknek megfelel.

(4) Engedélykivonatot a közlekedési hatóság a tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsira abban az esetben ad ki, ha a személygépkocsi megfelel az e rendeletben – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat rendeletében – meghatározott feltételeknek.

(5)2 A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.

(6)3 A személygépkocsis személyszállító szolgáltatás fehér alapszínű, sorozatban előállított, állandó rendszámtáblával és regisztrációs matricával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.

(7) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben és az engedélykivonatban az engedély kiadása iránti kérelemben foglaltak alapján meg kell határozni azt a területet (a továbbiakban: működési terület), ahol a vállalkozás a személyszállítási szolgáltatást végezheti. A működési terület lehet

a) a főváros területe,

b) a megye egész területe,

c) a megye területe, az engedélyben megjelölt települések területének a kivételével,

d) a megyei jogú város területe, vagy

e) meghatározott település, vagy települések területe.

(8) Ha a vállalkozás működési területe a megye egész területére szól, a közlekedési hatóság – a vállalkozás kérelemére – a vállalkozás egyes személygépkocsijainak a működési területét azok engedélykivonatában a (7) bekezdés c), d) vagy e) pontjában megjelölt kisebb területre határozza meg.

(9) Személytaxival a működési területén kívül – az általa szállított utas visszaszállítását kivéve – utas csak írásbeli előrendelés alapján és csak a személytaxi működési területén levő úticéllal vehető fel.

(10) Ha a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) közigazgatási területén – rendeletében – meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, a tevékenységi engedély e területre csak abban az esetben adható ki, ha a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedés-szervező igazolja, hogy a vállalkozás megfelel a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek is.

(11) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meghatározott működési terület a vállalkozás kérelmére több megye területére is kiterjedhet, vagy utólag kiterjesztésre kerülhet. A kiterjedés vagy kiterjesztés iránti kérelmet – ha olyan területre is vonatkozik, amelyre a helyi önkormányzat feltételeket határozott meg, az önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolásával együtt – a tevékenységi engedélyt kiállító közlekedési hatósághoz kell benyújtani. Ha a vállalkozás, illetve a vállalkozás által üzemben tartott személygépkocsi az adott területre kiadott önkormányzati rendeletben foglaltaknak is megfelel, a közlekedési hatóságnak a vállalkozás működési területét a vállalkozás kérelmében foglaltak szerint kell meghatároznia, illetve a vállalkozás tevékenységi engedélyében maghatározott működési területet ennek figyelembe vételével kell kiegészítenie, és erről a kiterjedés vagy kiterjesztés szerint illetékes közlekedési hatóságot egyidejűleg értesítenie kell.

(12) Ha a vállalkozás a működési területének valamely részén már nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a tevékenységi engedélyt kiadó közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyben, illetve az engedélykivonatban meghatározott működési területet módosítja.

(13) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedély alapján e szolgáltatás az ország egész területén végezhető.

(14)4 Személyszállító szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedély nélkül végezhet személygépkocsis személyszállító szolgáltatást az a vállalkozás, amely rendelkezik autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre vonatkozó érvényes közúti személyszállítási engedéllyel, amennyiben kizárólag az autóbusszal általa nyújtott közúti közlekedési szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan nyújtja a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást. Az ilyen vállalkozásra, a tevékenységi engedélyre, továbbá a tevékenységi engedély kiadásának feltételeire, kiadására és visszavonására a 4. § (2)–(13) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, a 6–8. §-ban, a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 15. § (1)–(6) bekezdésében, az 1. és a 2. mellékletben meghatározott rendelkezések helyett a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5. § (1) A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt – erre irányuló kérelemre – annak a vállalkozásnak adja ki, amely igazolja a vállalkozás

a) szakmai irányítójának személyes megbízhatóságát,

b) szakmai irányítójának szakmai alkalmasságát és

c) megfelelő pénzügyi teljesítőképességét,

továbbá – ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését – a kérelemhez csatolja a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e feltételek teljesüléséről.

(2)5 A vállalkozásnak – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – rendelkeznie kell:

a) olyan személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság a 10. §-ban meghatározottak szerint elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálaton a személyszállító szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített; és

b) olyan személygépkocsi vezetővel, aki

ba) legalább két éve „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,

bb) az e rendeletben előírt vizsgakötelezettségének eleget tett, valamint

bc) betöltötte a huszonegyedik életévét;

c)6 személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosító tevékenységi engedély esetén a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli szerződéssel.

4. Személyes megbízhatóság

6. § A személyes megbízhatóság követelményének a vállalkozás szakmai irányítója abban az esetben nem felel meg, ha

a) korábban olyan vállalkozás szakmai irányítója volt, amelynél a vezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre, valamint az önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás használatára vonatkozó rendelkezéseket megsértették, és ezért a tevékenységet engedélyező hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét felfüggesztette, a felfüggesztés időtartama alatt;

b) korábban egyéni vállalkozó volt és a személyszállító szolgáltatásra vonatkozó vállalkozói tevékenységének a folytatását a közlekedési hatóság megtiltotta, a megtiltásáról hozott határozat végrehajthatóvá válásától számított egy évig, vagy ha a határozatban foglalt időtartam ennél hosszabb, akkor addig az időtartamig;

c) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelyet a cégbíróság hivatalból törölt, a jogerős törléstől számított egy évig;

d) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság visszavonta, a visszavonástól számított egy évig;

e)7 az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül véglegesen elmarasztalták a rendelet által meghatározott tevékenység engedély nélküli végzése miatt;

f) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság jogsértés miatt – ideértve a helyi önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatára kiadott jogszabályok megsértését is – visszavonta, a visszavonástól számított egy évig; vagy

g) büntetett előéletű.

5. Szakmai alkalmasság

7. § (1) A szakmai irányítónak – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – személytaxis vállalkozói képesítéssel vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel (a továbbiakban: képesítés) kell rendelkeznie. A képesítés megszerzéséhez a szakmai irányítónak az 1. melléklet szerinti szaktanfolyamon kell részt vennie, és eredményes vizsgát kell tennie. A képesítés megszerzéséhez szükséges vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A szakmai irányító a képesítés megszerzését a közlekedési hatóság által kiadott személytaxis vállalkozói vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói vizsgabizonyítvánnyal igazolja.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésében meghatározott vizsgabizonyítvány megszerzése alól hat hónapos haladékot kaphat az a szakmai irányító, aki – a kérelem benyújtását megelőzően – tíz évnél nem régebben legalább öt évig szakmai irányító beosztásban dolgozott személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál. A közlekedési hatóság felmentést adhat a vizsgakötelezettség alól annak a személynek is, aki a 2. mellékletben meghatározott felsőfokú képesítésről kiállított okirattal rendelkezik.

(3) A szakmai irányító személyében bekövetkezett változást a vállalkozásnak a közlekedési hatóság részére tizenöt napon belül be kell jelentenie. Ha az új szakmai irányító az (1) bekezdés szerinti szakmai alkalmasság követelménynek nem felel meg, kérelemre a közlekedési hatóság hat hónapos időtartamra felmentést ad a szakmai alkalmasság követelményének a teljesítése alól.

(4) A vállalkozás szakmai irányítója legfeljebb három vállalkozásnál töltheti be egyidejűleg ezt a feladatkört.

6. Megfelelő pénzügyi teljesítőképesség

8. § (1) A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás

a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint

b) rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal.

(2) A vagyoni biztosíték mértéke a vállalkozás tevékenységi engedélyében szereplő, személytaxi-szolgáltatást, illetve személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző, minden egyes személygépkocsi után az azzal szállítható utasonként ötvenezer forint összegű,

a) elkülönített számlán kezelt vagyoni biztosíték, vagy

b) biztosító által nyújtott felelősségbiztosítás.

(3) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváhagyásával, a vállalkozás által a személyszállító szolgáltatással összefüggésben az utasoknak, vagy a diszpécserszolgálatnak okozott – és más módon nem fedezett – károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(4) Ha a vállalkozás által működtetett személygépkocsik számában

a) csökkenés következik be, akkor a (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mértékét tizenöt napon belül arányosan csökkenteni lehet,

b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan tizenöt napon belül fel kell emelni.

7. A személygépkocsival szemben támasztott követelmények

9. § (1) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsit fel kell szerelni a 3. melléklet 2. pontjában meghatározottakkal.

(2) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsinak saját célra történő használata esetében az igénybevétel lehetőségének jelzésére szolgáló fényjelző berendezést (a továbbiakban: taxi szabadjelző) le kell venni, vagy le kell takarni úgy, hogy megtévesztésre ne legyen alkalmas.

(3) A taxi szabadjelző berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó feltételeket a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendelet határozza meg.

8. Személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata

10. § (1)8 Azt a személygépkocsit, amellyel a vállalkozás a személyszállító szolgáltatást végezni kívánja, a tevékenységi engedély iránt benyújtott kérelem elbírálását megelőzően a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomáson forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálatra kell bemutatni. Az időszakos vizsgálattal összevontan elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson is elvégezhető.

(2) A műszaki alkalmassági vizsgálat megkezdésekor személytaxi-szolgáltatáshoz alkalmazni kívánt személygépkocsi esetében be kell mutatni a viteldíjjelző készülék hitelesítésének igazolását.

(3) A közlekedési hatóság az általa kiadott igazolólappal igazolja a személygépkocsinak a személytaxi-szolgáltatásra vagy a személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra való alkalmasságát. A személygépkocsi abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott üzemeltetési és műszaki feltételeken kívül az e rendeletben, valamint a működési területen hatályos, a helyi önkormányzat által kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek is megfelel.

(4) Ha a műszaki alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a személygépkocsira vonatkozóan a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben a személytaxira vagy a közforgalmú személyszállításra használt járműre meghatározott műszaki érvényességi idő még nem járt le, akkor a közlekedési hatóság csak a (2) bekezdésben és a 3. mellékletben meghatározott feltételek meglétét vizsgálja. Ennek eredménye alapján állapítja meg a következő műszaki alkalmassági vizsgálat határidejét és ezt tünteti fel az igazoló lapon.

(5) A 12. § (3) bekezdés szerinti engedélykivonatban megjelölt személygépkocsi üzemképtelenné válása esetén – átmeneti időre, de legfeljebb harminc napra – a szolgáltatás zavartalan folytatása érdekében a vállalkozás engedélykivonattal nem rendelkező, személygépkocsival is végezheti a tevékenységét; azonban ennek a személygépkocsinak meg kell felelnie az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feltételeknek. A vállalkozás köteles a közlekedési hatóságnak az engedélykivonattal nem rendelkező személygépkocsi átmeneti használatát a használat megkezdését megelőzően – megjelölve az üzemképtelenné vált személygépkocsi rendszámát is – írásban bejelenteni. A személygépkocsi vezetője az üzemképtelenné vált jármű engedély kivonatát és a közlekedési hatóság által küldött – a bejelentés tudomásul vételét tanúsító – igazolást a szolgáltatás nyújtásakor köteles magánál tartani.

9. Képzés és vizsga

11. § (1) A személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személytaxis személyszállító, a személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsi vezetőjének személygépkocsis személyszállító alapképesítési szaktanfolyamon kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. Nem kell alapképesítési szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát tennie annak, aki

a) az e rendeletben meghatározott, az adott területre érvényes alapképesítéssel rendelkezik, vagy

b) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet [a továbbiakban: 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet] 1. számú melléklet A. rész I. pont 1/a) alpontjában foglalt vizsgakötelezettséget teljesítette, és erről igazolása van.

(2) A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A vizsgáztatást a közlekedési hatóság által kijelölt – a 4. melléklet szerinti szakmai képesítéssel rendelkező, vizsgajegyzőkönyvben megnevezett és szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő – vizsgabiztosok végzik.

(3) A közlekedési hatóság a vizsga sikeres teljesítése után

a) személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsga helye szerint a főváros vagy az adott megye területére,

b) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga esetén az ország egész területére

a vizsga napjától számított öt évig érvényes vizsgaigazolást ad ki.

(4) Továbbképzési szaktanfolyami képesítést kell megszereznie annak a személygépkocsi vezetőnek, akinek az (1) bekezdésben meghatározott alapképesítése érvényességi időtartama lejárt, továbbá azoknak, akik az (1) bekezdés szerint alapképesítés megszerzésére nem kötelezettek.

(5) A továbbképzési szaktanfolyami képesítés megszerzéséhez a személygépkocsi vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. Az ez alapján kiállított vizsgaigazolás öt évig érvényes. Ezt követően a személygépkocsi vezetőjének ötévente továbbképzésen kell részt vennie, és vizsgát kell tennie.

(6) A személygépkocsi vezetőjének mind személytaxis személyszállító, mind személygépkocsis személyszállítói képesítéshez

a) alapképzésnél elméleti és gyakorlati vizsgát,

b) továbbképzésnél elméleti vizsgát kell tennie.

(7) Gyakorlati vezetési vizsga megyei jogú városban és a fővárosban tehető.

(8) A szaktanfolyamok és vizsgák tantárgyait, valamint az oktatás és vizsgáztatás módját és egyéb feltételeit az 5. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10. A tevékenységi engedély

12. § (1) A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozik. Mindkét tevékenységre külön-külön kell a tevékenységi engedélyt kiadni. A tevékenységi engedély ötéves időtartamra adható ki. A tevékenységi engedély időtartamát a közlekedési hatóság a vállalkozás kérelmére ismételten öt évre meghosszabbítja. Ha a vállalkozás a tevékenységi engedély kiadására e rendeletben meghatározott feltételeknek továbbra is megfelel, a tevékenységi engedély időbeli hatályának a meghosszabbítása nem tagadható meg.

(2)9 A tevékenységi engedélyben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően – fel kell tüntetni

a) az engedély egyedi sorszámát,

b) az engedélyezett szolgáltatás megnevezését,

c) a vállalkozás nevét, székhelyét (telephelyét, telephelyeit),

d) a szakmai irányító nevét,

e) az üzemeltetett személygépkocsik darabszámát,

f) személytaxi-szolgáltatásnál az engedélyezett működési területet.

(3) A tevékenységi engedélyt egy eredeti példányban és annyi rendszámra szóló engedélykivonattal kell kiadni, ahány személygépkocsi üzemeltetésére jogosult a vállalkozás. Az engedélykivonat a következőket tartalmazza:

a) a vállalkozás neve, székhelye (telephelye, telephelyei),

b) az adott személygépkocsi telephelye,

c) az engedélykivonat sorszáma,

d) az engedélyezett szolgáltatás megnevezése,

e) a személygépkocsi rendszáma,

f) személytaxi-szolgáltatásnál az adott személygépkocsi engedélyezett működési területe,

g) a tevékenységi engedély egyedi sorszáma.

(4) A tevékenységi engedélyt a vállalkozás a székhelyén köteles őrizni. Az engedélykivonatot a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan a járművön kell tartani. A tevékenységi engedélyt és az engedélykivonatot az ellenőrzésre jogosult személy részére fel kell mutatni.

(5) A vállalkozás által használt személygépkocsi cseréje esetén a személygépkocsira vonatkozó engedélykivonat cseréjére az adatváltozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. Adatváltozás bejelentése

13. § (1) A vállalkozás tizenöt napon belül köteles a tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési hatósághoz bejelenteni. A közlekedési hatóság

a) a tevékenységi engedély adatait módosítja és – szükség esetén – új engedélykivonatot állít ki, vagy

b) a korábbi tevékenységi engedély bevonásával egyidejűleg – a korábbi tevékenységi engedély sorszámával – új tevékenységi engedélyt és engedélykivonatot ad ki.

(2) A vállalkozás tizenöt napon belül a tevékenységi engedélyt és annak kivonatait köteles

a) a tevékenység megszűnése esetén a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni,

b) a tevékenység szüneteltetése esetén – annak időtartamára, legfeljebb öt évre – a közlekedési hatóságnál letétbe helyezni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság a bejelentés tényét írásban rögzíti, és az ügyfél kérelmére erről igazolást ad ki.

12. A személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések

14. § (1) Személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni – ide nem értve a 9. § (2) bekezdése szerinti saját célra történő használatot – csak a személygépkocsi engedélyébe bejegyzett működési területre érvényes személytaxi-vezetői igazolvánnyal, személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni csak személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolvánnyal lehet. A személytaxi-vezetői igazolványt vagy a személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolványt (a továbbiakban együtt: személyszállító vezetői igazolvány) a személygépkocsi vezetője köteles a személyszállító szolgáltatás nyújtása során magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására bemutatni.

(2) A személyszállító vezetői igazolványt a személygépkocsi vezetésére képesített természetes személy – személyazonosító adatait is tartalmazó – kérelmére a vállalkozás székhelye szerinti közlekedési hatóság adja ki. A kérelemhez mellékelni kell a 11. § (3) vagy (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolást.

(3) A személyszállító vezetői igazolványt a közlekedési hatóság a 11. § (3) vagy (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolásnak az érvényességi idejére, de legfeljebb öt évre adja ki.

(4) A kérelmet a közlekedési hatóság elutasítja, ha a személygépkocsi vezetője

a) az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak nem felel meg,

b) nem felel meg a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott egészségügyi feltételeknek,

c) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a második jogsértés megállapításától számított legalább egy évig, azonban, ha a személyszállító vezetői igazolványát ennél hosszabb időre vonták vissza, abban az esetben a visszavonás időtartama alatt,

d) korábban kiadott vezetői engedélyét visszavonták, a visszavonás időtartama alatt, vagy

e) szakmai irányítója volt olyan vállalkozásnak, amelynek a tevékenységi engedélyét visszavonták, a visszavonás időtartama alatt.

(5) A személyszállító vezetői igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány sorszámát,

b) a személygépkocsi vezető természetes személyazonosító adatait,

c) a 11. § (3) bekezdése szerinti vizsgaigazolás számát és kiállításának dátumát,

d) a személygépkocsi vezető arcképmását, valamint

e) személytaxi-vezetői igazolvány esetén az igazolvány területi hatályát is.

(6) A személygépkocsi vezetőnek a közlekedési hatóságnál be kell jelentenie az (5) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat.

(7) A (6) bekezdés szerinti bejelentés alapján a közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolvány adatait módosítja vagy – a személyszállító vezetői igazolvány bevonásával egyidejűleg – új személyszállító vezetői igazolványt ad ki.

13. A tevékenységi engedély, valamint a személyszállító vezetői igazolvány visszavonása

15. § (1) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét két évre visszavonja, ha a vállalkozás – anélkül, hogy a szünetelést a közlekedési hatóságnak, a megkülönböztető rendszámtábla egyidejű letétbe helyezése mellett, bejelentette volna – az engedélyezett tevékenységet legalább egy éven át nem gyakorolja.

(2) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét – a jogsértés súlyosságától függően – legalább egy, de legfeljebb három évre visszavonja, ha a vállalkozás szakmai irányítója az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket bármilyen módon megsértette.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszavonásra a vállalkozás működési területén illetékes helyi önkormányzat jegyzője, a fogyasztóvédelmi hatóság, a közlekedési hatóság, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, helyi önkormányzat közlekedés szervezője (a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedés-szervezője), valamint az ellenőrzésre jogosult egyéb szervek, továbbá az illetékes szakmai érdekképviseletek és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatot tehetnek.

(4) A vállalkozás a tevékenységi engedélye visszavonásának időtartama alatt az abban meghatározott tevékenységet nem végezheti, a tevékenységi engedélybe bejegyzett adatok megváltoztatását nem kezdeményezheti.

(5) A tevékenységi engedély visszavonása esetén a közlekedési hatóság a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben megjelölt – a vállalkozás székhelye szerint illetékes – szervnél a személygépkocsi megkülönböztető rendszámának bevonását kezdeményezi.

(6) Ha az ellenőrzés megállapítja, hogy a vállalkozás a 4. §-ban meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor a közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja.

(7) A közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolványt

a) az e rendeletben meghatározott feltételek teljesüléséig visszavonja, ha a személyszállító vezetői igazolvány kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem teljesülnek,

b) legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre visszavonja, ha a személytaxi vezetője az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket bármilyen módon megsértette, vagy

c) egy éven belül ismételten megsértette a 21. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

IV. Fejezet

A DISZPÉCSERSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG

14. A diszpécserszolgálati tevékenység végzése

16. § (1) A személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás a szolgáltatás színvonalának és mértékének a növelése érdekében, a feladatok vállalása céljából – önállóan vagy más vállalkozással közösen – a tevékenységi engedélyében külön meghatározott diszpécserszolgálatot tarthat fenn, vagy ilyen szolgálatot működtető vállalkozással szerződést köthet.

(2) A diszpécserszolgálat az utazási igényt csak a személytaxi-szolgáltatás nyújtására jogosult személytaxi vezető részére közvetítheti és szervezheti. Diszpécserszolgálattal utazásközvetítő, vagy utazásszervező szolgáltatásra szerződés csak abban az esetben köthető, ha a szerződés alapján a személyszállító szolgáltatást személytaxi-szolgáltatás nyújtására jogosult vállalkozás teljesíti.

(3) A diszpécserszolgálat rögzíti a telefonon, faxon, e-mailben, vagy on-line érkező megrendeléseket, és továbbítja azokat a belföldön szolgáltatást teljesítő személygépkocsi vezetőjének. A diszpécserszolgálatnak hangfelvétellel vagy írásban rögzítenie kell a megrendeléseket függetlenül azok formájától, valamint azt, hogy a diszpécserszolgálat a megrendelést továbbította a feladatot teljesítő személygépkocsi vezetője részére, és azokat legalább három hónapig meg kell őrizni. Az adatok kezelése és továbbítása az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglalt rendelkezések szerint történik.

(4)10

15. Az önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése

17. § (1)11 Önálló diszpécserszolgálati tevékenységet vállalkozás a közlekedési hatóság által kiadott engedély birtokában végezhet. Az engedélyt a közlekedési hatóság – erre irányuló kérelemre – annak a kérelmezőnek adja meg, amely megfelel a 6 és 7. §-ban a személyszállító szolgáltatást végző vállalkozásra meghatározott személyes megbízhatósági és szakmai alkalmassági feltételeknek, továbbá a (3) és (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi teljesítőképességi feltételeknek. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a feltételeknek történő megfelelést igazoló okiratokat.

(2) A közlekedési hatóság által kiadott engedélyeket a hatóság a honlapján közzéteszi, és azokat negyedévente aktualizálja.

(3)12 Az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozás pénzügyi teljesítőképessége abban az esetben megfelelő, ha megfelel a 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(4) A vagyoni biztosíték mértékét az önálló diszpécserszolgálattal szerződött – személyszállító szolgáltatást folytató – vállalkozások által működtetett személygépkocsik száma határozza meg. A vagyoni biztosíték mértéke, ha az önálló diszpécserszolgálat működési területén illetékes helyi önkormányzat – rendeletében – eltérően nem rendelkezik,

a) 20 db személygépkocsiig egymillió forint,

b) 21–50 db személygépkocsiig kétmillió forint,

c) 51–100 személygépkocsiig hárommillió forint,

d) 101–150 személygépkocsiig ötmillió forint,

e) 151–200 személygépkocsiig tízmillió forint,

f) 200 személygépkocsi felett húszmillió forint.

(5) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváhagyásával, a diszpécserszolgálat által a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásoknak, valamint az utasoknak okozott – és más módon nem fedezett – károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(6) Ha az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozással szerződött – személyszállító szolgáltatást folytató – vállalkozások által működtetett személygépkocsik számában

a) csökkenés következik be, akkor a (4) bekezdésben meghatározott biztosíték mértékét arányosan csökkenteni lehet,

b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan fel kell emelni.

(7)13

(8) Ha a helyi önkormányzat az önálló diszpécserszolgáltatási tevékenység végzésére az e szakaszban foglaltaktól eltérő feltételeket állapít meg, akkor

a) azoknak az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozásoknak a tekintetében, amelyeknek a székhelye e település területén van, valamint

b) az önálló diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozásoknak azokkal a más vállalkozásokkal kötött szerződései tekintetében, amelyek e település területén folytatnak személyszállító szolgáltatást,

e szakasz rendelkezéseit az eltérő feltételek figyelembevétele mellett kell alkalmazni.

V. Fejezet

POGGYÁSZSZÁLLÍTÁS

16. A poggyászszállításra vonatkozó szabályok

18. § (1) Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen – a (3) bekezdésben meghatározott tömegkorlátozásra is figyelemmel – el lehet helyezni (a továbbiakban: poggyászszállítás).

(2) A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsival áruküldeményt továbbítani (fuvarozni) nem lehet.

(3) Személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy amely:

a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el,

b) a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy

c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

(4) A vállalkozás vagy a személygépkocsi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személygépkocsit, más utasok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

VI. Fejezet

AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖN KERESZTÜL MEGRENDELT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

19. § (1) Az infokommunikációs eszközön keresztül megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell.

(2) Az infokommunikációs eszközön keresztül fogadott, továbbított és tárolt adatok kezelése az adatszolgáltatók hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott rendelkezések szerint történik.

VII. Fejezet

SZERZŐDÉSEK

17. A személytaxi-szolgáltatási szerződésekre vonatkozó rendelkezések

20. § (1) A vállalkozást a személytaxi-szolgáltatásra – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott kivétellel – szerződéskötési kötelezettség terheli.

(2) Nem köteles elvállalni az utas szállítását a vállalkozás – vagy képviseletében a személygépkocsi vezetője – ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

(3) A vállalkozás – vagy képviseletében a személytaxi vezetője – a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas

a) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,

b) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a személygépkocsinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy

c) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.

(4) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítását a vállalkozás – vagy képviseletében a személytaxi vezetője – megtagadhatja.

21. § (1) A személytaxi-szolgáltatást az utas

a) a vállalkozástól vagy a megbízásából eljáró diszpécserszolgálattól telefonon, faxon, e-mailben, on-line történő előzetes megrendeléssel,

b) a taxiállomáson várakozó személygépkocsiba utazási céllal történő beszállással,

c) a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsi megállításával vagy szabad jelzéssel várakozó személygépkocsiba történő beszállással, vagy

d) a személygépkocsi vezetőjével szóban kötött megállapodás útján

veheti igénybe.

(2) A személytaxi-szolgáltatásra a szerződés

a) az előzetes megrendelés elfogadásával,

b) az utasnak – feltéve, hogy a személygépkocsi vezetője a 20. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározottak alapján nem tagadja meg a személyszállítást – a taxiállomáson várakozó, vagy a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsiba utazási szándékkal történő beszállásával, vagy

c) az utas és a személygépkocsi vezető közötti megállapodás megkötésével

jön létre.

(3) Repülőtér, vasúti pályaudvar és autóbusz állomás üzemi területén, továbbá a közösségi közlekedési szolgáltató kezelésében lévő területen – ha ilyen szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üzemeltetője hozzájárult – személytaxi- szolgáltatást felajánlani és utast felvenni

a) az arra kijelölt helyen (taxiállomáson), valamint

b) az utas zaklatása nélkül, a közterület rendjének betartása mellett

szabad.

18. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási, valamint a diszpécserszolgálati szerződésre vonatkozó rendelkezések

22. § (1) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási szerződésre a személytaxi-szolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 23. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag

a) szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális vagy oktatási, rendezvény szervezési tevékenységhez (a továbbiakban együtt: főszolgáltatás), vagy

b) autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utas-szállításhoz

közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként, vagy külön díj megállapítása nélkül a főszolgáltatás részeként – a főszolgáltatást nyújtó, az utasok vagy megbízottjuk által adott előzetes megrendelés alapján – végezhető.

(2a)14 A járművezetőnek az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatnia az adott főszolgáltatással összefüggésben kötött, az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződést.

(3) Az autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utas-szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó személygépkocsis személyszállító szolgáltatást az utas

a) a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, vagy

b) annál a szálláshely-hasznosítónál, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális vagy oktatási tevékenységet végző szervezetnél, vagy rendezvényszervezőnél – akinek, vagy amelynek a tevékenységéhez e szolgáltatás közvetlenül kapcsolódik – továbbá annál a közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, amelynek szolgáltatása közvetlenül megelőzi a személygépkocsis személyszállítást,

rendelheti meg.

(4) Ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást a vállalkozás elkülönült szervezetben, főtevékenységként végzi, a (2) bekezdés b) pontja szerinti személyek, szervezetek e vállalkozással – a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás teljesítésére – a személyszállítást megelőzően külön szerződést kötnek.

(5) Arról, hogy az adott személygépkocsival az utas vihet-e magával poggyászt – az üzleti feltételek vonatkozó rendelkezéseinek a hiányában – a körülmények ismeretében a személygépkocsi vezetője dönt. Ha a vállalkozás az adott feladatot az autóbusszal végzett, vagy vasúti, vízi, légi utas-szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódóan teljesíti, a poggyász továbbítását a vállalkozás, illetve a személygépkocsi vezetője nem tagadhatja meg.

23. § (1) A személygépkocsis személyszállítást folytató vállalkozás és a diszpécserszolgálat a személyszállító szerződések, illetve a diszpécserszolgálatra kötött szerződések részletes feltételeit üzleti feltételekbe foglalja. Az üzleti feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai az irányadók.

(2) A vállalkozásnak az üzleti feltételeket a székhelyén és a telephelyén ki kell függesztenie, és kérésre – a szolgáltató által megállapított díj megfizetése ellenében – kinyomtatva is rendelkezésre kell bocsátania, valamint a személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsikban annak az utasokra vonatkozó kivonatát úgy kell elhelyeznie, hogy azt az utasok megtekinthessék. A szolgáltató az üzleti feltételek rendelkezésre bocsátásának díját a székhelyén és a telephelyén vagy honlapján közzéteszi.

VIII. Fejezet

ELLENŐRZÉS

24. § Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint, az általuk tervezett és az általuk elvégzett átfogó ellenőrzésről egymást tájékoztatva – a közlekedési hatóság, továbbá a fővárosban a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetője, helyi önkormányzat közlekedés-szervezője (a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat közlekedés-szervezője), valamint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek a rendeletben előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető vagy szabálysértési feljelentést tesznek, illetve hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Hatálybalépés

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezések

26. § (1)15 Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet alapján kiadott taxi engedéllyel és személygépkocsis személyszállító engedéllyel az engedélyben meghatározott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig – az azokban előírt feltételek megtartásával – folytatható személyszállító szolgáltatás.

(2)16 Az e rendelet hatálybalépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott személytaxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azonosító lap 2018. december 31. napjáig érvényes.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság 2017. december 31. napjáig elfogadja.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/b) pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság a 7. § (1) bekezdésben meghatározott vizsgaigazolásként elfogadja.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendeletben meghatározott minősítő vizsgálat alapján kiállított igazolólap az azon feltüntetett érvényességi időpontig a műszaki alkalmasság igazolására használható.

(6)17 A 3. melléklet 1. pont 1.1.2. alpontjában foglaltakat 2022. december 31-ig nem kell alkalmazni arra a személytaxi-szolgáltatás végzése során használt személygépkocsira, amelynek életkora a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 10. évet a 2020. március 1. és 2022. december 31. közötti időszakban éri el.

(7)18 A (6) bekezdés azon vállalkozások által üzemben tartott azon személygépkocsik tekintetében alkalmazható, amely vállalkozás 2020. március 1. napján hatályos tevékenységi engedéllyel, valamint az általa üzemben tartott személygépkocsira kiadott, hatályos engedélykivonattal rendelkezett. A (6) bekezdés nem alkalmazható a vállalkozás tevékenységi engedélye vagy a személygépkocsi engedélykivonata időbeli hatályának lejártát követően, kivéve, ha a közlekedési hatóság az adott járművet 2020. március 1. napján üzemben tartó vállalkozás kérelme alapján az engedélykivonat időbeli hatályát meghosszabbította.

26/A. §19 E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 17. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. § (1) E rendelet 16. és 17. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 16. és 17. §-a tekintetében a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdésében és 39. cikk (5) bekezdésében foglalt előzetes bejelentés megtörtént.

22. Módosító rendelkezések

28–30. §20

23. Hatályon kívül helyező rendelkezések

31. §21

1. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

A vállalkozás szakmai irányítójára vonatkozó követelmények

1. A személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.

1.1. A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:

1.1.1. Elméleti tantárgyak:

1.1.1.1. vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (16 óra),

1.1.1.2. általános vállalkozói ismeretek (6 óra),

1.1.1.3. vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (6 óra),

1.1.1.4. a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (8 óra).

2. Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell tennie.

2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

2.1.1. vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (25 perc),

2.1.2. általános vállalkozói ismeretek (25 perc),

2.1.3. vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (25 perc),

2.1.4. a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (25 perc).

2.2. Követelmények

    Az elméleti tantárgyakból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

2.3. Esettanulmány kitöltése.

    A vizsga során 3 feladatot kell a vizsgázóknak esszé formájában kifejteni a fenti négy vizsgatárggyal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból.

    Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni. Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 30 perc.

2. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

Felmentést adó képesítések a szakmai irányítói képesítés megszerzéséhez szükséges egyes vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgakötelezettség alól

1. Jogi ismeretek:

a) jogász egyetemi szintű szak vagy

b) jogász mesterképzési szak.

2. Gazdasági, pénzügyi vezetői és adózási ismeretek:

a) alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak vagy

b) közgazdasági egyetemi szintű szak vagy

c) általános közgazdasági főiskolai szintű szak vagy

d) közgazdász szakmérnök szakirányú továbbképzési szak – gazdasági mérnök,

e) pénzügy és számvitel alapképzési szak vagy

f) pénzügyi egyetemi szintű szak vagy

g) pénzügyi főiskolai szintű szak vagy

h) számviteli főiskolai szintű szak vagy

i) pénzügy mesterképzési szak vagy

j) számvitel mesterképzési szak

ja) gazdálkodási mérnök

jb) könyvvizsgáló

jc) könyvszakértő.

3. Munkaügyi ismeretek, egyetemen vagy főiskolán szerzett alábbi végzettségek:

a) munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak vagy

b) társadalombiztosítás főiskolai szintű szak vagy

c) társadalombiztosítási szakirányú továbbképzési szak vagy

d) munkaügyi kapcsolatok főiskolai szintű szak vagy

e) munkaügyi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak vagy

f) egészségbiztosítási főiskolai szintű szak

g) jogi egyetem.

4. Személyszállítási ismeretek:

a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy

b) szakirányú közlekedésmérnök vagy

c) közlekedésmérnök alapképzési szakon szerzett diploma vagy

d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy

e)22 középfokú szakképesítés:

ea) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser

eb) forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez23

A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

1. A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:

1.1. légszennyezési követelmények:

1.1.1. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési követelményeknek,

1.1.2. a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább Euro III. szintnek megfelelő.

1.2. a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri,

1.3. minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel,

1.4. a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosítja,

1.5. a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló berendezés (ABS) működik,

1.6. legalább Euro IV. belső égésű motorral (környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb), vagy egy teljes feltöltéssel legalább 150 km megtételére alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik,

1.7. a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti baloldalon elhelyezett,

1.8. a személygépkocsi vezetőjén kívül négynél több utas szállítására nem alkalmas személygépkocsi a jobb- és a baloldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,

1.9. a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik.

2. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó további követelmények:

2.1. a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletekben foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsiba beépített taxaméter (viteldíjjelző-készülék),

2.2. a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett viteldíjtáblázat,

2.3. a jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,

2.4. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával- fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,

2.5. a személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó „taxi szabadjelző” berendezés, amelynek megvilágítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető.

4. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez24

Vizsgáztatásra vonatkozó szakmai képesítési feltételek

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szaktanfolyami vizsgabiztosra vonatkozó szakmai képesítések: államigazgatási, számviteli, pénzügyi felsőfokú végzettség vagy közigazgatási szakvizsga vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség.

5. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez

A jármű vezetőjére vonatkozó képesítési követelmények

1.    A személytaxis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás
1.1.    A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
1.1.1.    A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a)    közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),
b)    speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),
c)    helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (8 óra),
d)    személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).
1.1.2.    A szaktanfolyam gyakorlati tantárgya: a személytaxi tartozékainak kezelése (2 óra).
1.2.    A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
1.2.1.    Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a)    közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b)    helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
c)    személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
1.2.1.1.    Követelmények:
    A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb.
    A személyszállítói szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.
    Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet.
    Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.
1.2.2.    Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc),
1.2.2.1.    Követelmények:
    A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.
    Sikertelen a vizsga ha:
a)    a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,
b)    tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy
c)    a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
2.    A személytaxis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás
2.1.    A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
2.1.1.    A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a)    közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),
b)    személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).
2.2.    A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
2.2.1.    Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a)    közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b)    személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
2.2.1.1.    Követelmények:
    A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.
3.    A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás
3.1.    A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
3.1.1.    A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a)    közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),
b)    speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),
c)    országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (8 óra),
d)    személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).
3.2.    A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
3.2.1.    Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a)    közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b)    országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
c)    személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
3.2.1.1.    Követelmények:
    A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb.
    A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.
    Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet.
    Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.
3.2.2.    Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc).
3.2.2.1.    Követelmények:
    A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsga helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képző szerv biztosítja.
    Sikertelen a vizsga ha:
a)    a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt, vagy
b)    tájékozatlanságot mutat az utas-kiszolgálási feladatait illetően, – a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
4.    A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás
4.1.    A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
4.1.1.    A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
a)    közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),
b)    személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).
4.2.    A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
4.2.1.    Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a)    közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
b)    személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
4.2.1.1.    Követelmények:
    A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.
5.    Amennyiben a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy más megyében is szolgáltatást kíván végezni, akkor a következő tárgyakból kell vizsgát tennie:
5.1.    Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: vezetési gyakorlat (40 perc)
5.1.1.    Követelmények:
    A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.
    Sikertelen a vizsga ha:
a)    a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,
b)    tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy
c)    a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
6.    Amennyiben a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsgaigazolást szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:
6.1.    Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők: országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
6.1.1.    Követelmények:
    Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános idegenforgalmi, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet.
    Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.
7.    Amennyiben a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgaigazolást szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:
7.1.    Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők: speciális járművezetési és utas-kiszolgálási gyakorlat (40 perc),
7.1.1.    Követelmények:
    A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye vagy a főváros területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.
    Sikertelen a vizsga ha:
a)    a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,
b)    tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy
c)    a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
1

A 4. § (1) bekezdése a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 4. § (5) bekezdése a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (6) bekezdése a 416/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (14) bekezdését a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

5

Az 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdés c) pontját a 164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

7

A 6. § e) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 536. § a) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

8

A 10. § (1) bekezdése az 524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 536. § b) pontja szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

10

A 16. § (4) bekezdését a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 17. § (1) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 17. § (3) bekezdése a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 17. § (7) bekezdését a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 22. § (2a) bekezdését a 164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

15

A 26. § (1) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 26. § (2) bekezdése az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 26. § (6) bekezdése a 481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 26. § (7) bekezdését a 481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 28–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 2. melléklet 4. pont e) alpont nyitó szövegrésze a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 105. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 3. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 4. melléklet a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 53. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére