• Tartalom

2015. évi CLXXVII. törvény

2015. évi CLXXVII. törvény

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról1

2016.01.01.

1. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény módosítása

1. § A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény (a továbbiakban: NEFE tv.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység tervezése és a szakpolitikák fejlesztési célú összhangja érdekében a külpolitikáért felelős miniszter – az érintett minisztériumokkal együttműködve és a civil társadalommal konzultálva – legalább négyéves időtávra szakpolitikai stratégiát készít, amely meghatározza a földrajzi és ágazati prioritásokat.”

2. § A NEFE tv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás pénzügyi és tárgyi felajánlás, így különösen segély, adomány révén egyaránt megvalósulhat.”

3. § A NEFE tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A külpolitikáért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter együttműködik a nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység hazai társadalmi támogatottságának növelésében, és ennek részeként a fiatal generáció szemléletformálásában, az önkéntesség szerepének erősítésében és a globális felelősségvállalásra nevelés előmozdításában.”

4. § A NEFE tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § A nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység költségigényét Magyarország nemzetközi és európai uniós vállalásainak figyelembe vételével a külpolitikáért felelős miniszter terjeszti elő.”

5. § A NEFE tv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § A külpolitikáért felelős miniszter minden év augusztus 31-ig jelentést készít a Kormány részére az előző évi nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenységről. A jelentést, annak Kormány általi elfogadását követően, a külpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra hozza.”

6. § A NEFE tv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy feladatkörében:
a) a nemzetközi fejlesztési együttműködési és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység formáit,
b) a 14. § szerinti adatbázis vezetésének részletes szabályait és az adatbázis tartalmát,
c) a szakpolitikák végrehajtásában közreműködő civil szervezetek előminősítésének szempontjait és eljárását
rendeletben állapítsa meg.”

7. § A NEFE tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) A nemzetközi fejlesztési együttműködéshez és humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtott költségvetési támogatás vonatkozásában
a) nem kell alkalmazni
ab) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 69. § (1) bekezdés f) pontját, ha a pályázó az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi adómentes adóalanynak minősül,
ac) külföldi kedvezményezett esetén az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontját, valamint 55. és 56. §-át,
b) az Ávr. 102/B. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beszámolót a kedvezményezett bizonylatok helyett könyvvizsgálói jelentéssel is alátámaszthatja.
(2) A humanitárius segítségnyújtáshoz nyújtott költségvetési támogatás vonatkozásában – az (1) bekezdésen túl – az Ávr.
a) 75. §-át és a 81. § e) pontját az előminősítő rendszerről szóló miniszteri rendelet alapján előminősített civil szervezetek esetében,
nem kell alkalmazni.”

8. § (1) A NEFE tv. 7. §-ában és 8. § (1) bekezdésében a „külgazdasági ügyekért” szövegrész helyébe a „külpolitikáért” szöveg lép.

(2) A NEFE tv. 8. § (4) bekezdésében a „pénzügyi és tárgyi támogatás, technikai segítségnyújtás” szövegrész helyébe a „pénzügyi és tárgyi támogatás, adomány, felajánlás, valamint technikai segítségnyújtás” szöveg lép.

9. § Hatályát veszti a NEFE tv. 11. § (2) bekezdésében és 14. §-ában a „külgazdasági ügyekért felelős miniszter és a” szövegrész.

2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

10. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)

e) nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási tevékenység keretében történő beszerzésre;”

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére