• Tartalom

177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2015.07.15.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. § (1) és (2) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 2. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 3. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 22. § c) pontjában,

a 4. § (1) bekezdése tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. § (2), (3) és (6) bekezdése, 6. § (3) bekezdése, valamint 8. §-a tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § (4) bekezdése tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 22. § b) pontjában,

a 4. § (5) bekezdése tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 22. § a) pontjában,

az 5. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 6. § (1) bekezdés tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. Az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet] 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bortörvény 8. § (1) bekezdésében, 43. § (1), (2) és (6) bekezdésében, 43/B. §-ában, valamint 43/C. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.”
„(1a) A NÉBIH erdészeti hatósági feladatai körében a feladatkörét érintően vezeti
a) az Országos Erdőállomány Adattárat,
b) az erdőgazdálkodási nyilvántartást,
c) az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,
d) az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,
e) az erdei lovaglásra és járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását,
f) az erdőfelújítási biztosítékok előírásáról, teljesítéséről és felszabadításáról szóló nyilvántartást,
g) az erdészeti hatóság által határozattal kiszabott erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságokról szóló nyilvántartást,
h) a nemzeti hatáskörben támogatott erdőfelújításhoz, erdőtelepítéshez pénzügyi tételt keletkeztető műveletekről szóló nyilvántartást,
i) a földalatti gomba gyűjtésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről, valamint a részükre kiadott tanúsítványról és gyűjtési naplóról szóló nyilvántartást,
j) az Országos Erdőkár Nyilvántartást.”

(3) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NÉBIH igazgatási feladatai körében)

e) kialakítja és működteti az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat és informatikai rendszereket,”

(4) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § A Kormány agrárgazdasági adatbázisokat működtető szervként a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: szakmaközi törvény) 19/B. §-ában meghatározott feladatok ellátására az Agrárgazdasági Kutató Intézetet, valamint a NÉBIH-et jelöli ki.”

(5) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakmaközi törvény 10. § (4)–(7) bekezdésében, 11. §-ában, 12. § (2) bekezdésében, valamint 17/A. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a NÉBIH-et jelöli ki.”

(6) A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a következő 34. §-sal egészül ki:

34. § E rendelet 14. § (2) bekezdés e) pontja a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

5. A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

5. §5

6. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1)6

„(2a) A Kormány a fás szárú energetikai ültetvények telepítésével, megszüntetésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására az erdészeti jogkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

(3) A 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő j) ponttal egészül ki:

(A megyei kormányhivatal erdészeti igazgatási feladatai körében)

i) a körzeti erdőtervezés keretében elvégzi az erdőgazdálkodás Natura 2000 területére gyakorolt hatásainak vizsgálatát;
j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.”

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. §, valamint a 6. § (2) és (3) bekezdése a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

8. § E rendelet 4. § (3) bekezdése a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére