• Tartalom

2015. évi CLXXVIII. törvény

2015. évi CLXXVIII. törvény

a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2017.01.01.
I. Fejezet

A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

1–3. §2

4. § (1)3

(2)4 Az Szt. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9/A. § (1) Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állíthatja össze
a) az a vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont (konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti el,
b) a biztosító,
c) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, a központi értéktár, a központi szerződő fél, a tőzsde, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, az IFRS-ek szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokba anyavállalati döntés alapján bevont pénzpiaci közvetítő és biztosításközvetítő, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó alap és alapkezelő,
d) a 155. § alapján könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaság,
e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.
(2) Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze
a) az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák,
b) a hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja
a) az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó,
b) a nonprofit gazdasági társaság,
c) a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti kölcsönös biztosító egyesület,
d) a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár.
(4) A gazdálkodó az IFRS-ekben nem szabályozott kérdések tekintetében – az IFRS-ekkel összhangban – e törvény előírásait köteles alkalmazni.
(5) Amennyiben jogszabály speciális bemutatási, közzétételi kötelezettséget ír elő a gazdálkodó számára, úgy azt az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító gazdálkodó is megfelelően köteles alkalmazni.”

5–11. §5

12. § (1)6

(2)7 Az Szt. 177. §-a a következő (54) és (55) bekezdéssel egészül ki:

„(54) E törvénynek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 9/A. §-át – az (55) bekezdésben foglalt eltéréssel – először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(55) A hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás – függetlenül attól, hogy értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák –, az a biztosító, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák és a Diákhitel Központ Zrt. e törvénynek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 9/A. §-át először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazza azzal, hogy a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra történő alkalmazás is megengedett.”

13–14. §8

II. Fejezet

A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

15–16. §9

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

17–29. §10

4. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény módosítása

30. §11

5. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

31–32. §12

6. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

33. §13

7. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

34–35. §14

8. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

36–38. §15

9. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

39. §16

10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

40–42. §17

43. § A Hpt.

a)18

b)19

lép.

11. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

44. §20

III. Fejezet

EGYÉB PÉNZÜGYI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

12. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

45–50. §21

13. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

51. §22

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatályba léptető rendelkezések

52. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 43. § b) pontja 2016. január 2-án lép hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés

53. § Ez a törvény a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–4. számú melléklet a 2015. évi CLXXVIII. törvényhez23

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § (2) bekezdése a 2016: LXVI. törvény 227. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 5–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12. § (2) bekezdése a 2016: LXVI. törvény 228. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 34–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 36–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 40–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 43. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 43. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 45–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére