• Tartalom

2015. évi CLXXIX. törvény

2015. évi CLXXIX. törvény

egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról1

2016.01.03.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1–3. §2

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. §3

3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

5–7. §4

4. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

8–18. §5

5. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

19–22. §6

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

23–26. §7

7. Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosítása

27–31. §8

8. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

32. §9

9. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

33. §10

10. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosítása

34. §11

11. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

35. §12

12. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

36. §13

13. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

37. §14

14. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

38. §15

15. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

39–43. §16

16. A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXX. törvény módosítása

44. § (1) A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXX. törvény 3. §-a szerinti Végrehajtási Megállapodás 13. cikkének hiteles angol nyelvű szövege a következő szöveggel lép hatályba:

„Article 13
Interpretative Provision
The Parties agree that for the future application of the CBE-Agreement references in the CBE-Agreement to the provisions of Directive 2011/82/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 facilitating the cross-border exchange of information on road-safety related traffic offences shall be interpreted as references to the corresponding provisions of Directive 2015/413/EU of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 facilitating the cross-border exchange of information on road-safety related traffic offences.
Done at Sankt Pölten, on 5th May 2015, in a single original copy in the English language.”

(2) A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXX. törvény 3. §-a szerinti Végrehajtási Megállapodás 13. cikkének hiteles magyar nyelvű szövege a következő szöveggel lép hatályba:

„13. Cikk
Értelmező rendelkezés
A Felek egyetértenek abban, hogy a CBE-megállapodás jövőbeli alkalmazása során a CBE-megállapodásban a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó hivatkozások alatt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv megfelelő rendelkezéseire való hivatkozásokat értik.
Kelt Sankt Pöltenben, 2015. május 5-én, egy eredeti példányban, angol nyelven.”

17. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. alcím 2016. január 2-án lép hatályba.

a) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i, 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i, 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

c) az egyes adatoknak az Interpollal történő cseréjéről szóló, 2005. január 24-i, 2005/69/IB tanácsi közös álláspont

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. november 26. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 51. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 19–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 23–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 27–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére