• Tartalom

18/2015. (III. 31.) MvM rendelet

18/2015. (III. 31.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok területi integrációjával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.09.01.

Az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet módosítása

1. §2

2. A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet módosítása

2. §3

3. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosítása

3. § (1) A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) a 10. §-át követően a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. A települési ügysegédek részére biztosított technikai feltételek
10/A. § (1) A kihelyezett kormányablak szolgáltatást biztosító települési ügysegédi szolgálat részére feladatai ellátásához legalább a 4. melléklet szerinti eszközöket, illetve informatikai szolgáltatásokat kell biztosítani.
(2) A települési ügysegédek részére biztosított eszközökön kizárólag az e-közigazgatásért felelős miniszter által jóváhagyott alkalmazások működtethetőek.”

(2) Az R. 11. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kormányablaknak a 4. melléklet 1.c), a 4.a), a 4.b), a 4.d), a 4.g), a 4.h) és 4.i) pontja szerinti követelményt legkésőbb 2015. december 31-ig kell teljesíteni.
(5) A kormányablaknak a 4. melléklet 2.c) pontja szerinti követelményt legkésőbb 2016. december 31-ig kell teljesíteni.”

(3) Az R. 11. § (1) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)–(5)” szövegrész lép.

(4) Az R. e rendelet melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. Hatályon kívül helyező rendelkezések

4. §4

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelethez

A települési ügysegédek részére biztosított eszközök és szolgáltatások
1. Települési ügysegédenként
a) 1 darab hordozható számítógép [legalább 14”-os képernyő, hordozhatóságot lehetővé tevő súly, Windows (7 vagy későbbi verzió) vagy Linux operációs rendszer, Ethernet és wifi hálózati kapcsolat képesség]
b) mobil internet elérés
c) hordozható bankkártyás fizetést lehetővé tevő POS terminál
d) mobiltelefon (okos telefon kategória)
2. Minden irodai ügyfélfogadási helyszínen
a) 1 darab multifunkciós lézer nyomtató vagy külön lézer nyomtató és scanner
b) papír űrlapok tárolási lehetősége
c) NTG hálózat elérhetősége
3. Kormányhivatalonként 5 darab okmányok, bizonyítványok digitalizálására is alkalmas hordozható kézi scanner
4. Biztosítandó informatikai szolgáltatások:
a) egységes kormányhivatali iratkezelő elérése
b) munkafolyamat kezelőrendszer (MUKER) elérése (elektronikus űrlapkitöltés biztosításával)
c) tudástár elérése
d) központi időpontfoglaló elérése
e) internet elérés egyes szakrendszeri funkciók eléréséhez és kereső szolgáltatás használatához
f) irodai programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő)
g) irat megtekintési, AVDH irathitelesítési és ügyfélkapus feltöltési szolgáltatás elérése
h) elektronikus (legalább bankkártyás) fizetés
i) elektronikus dokumentum ügyintéző általi hitelesítési lehetőség (azonosításra visszavezetve vagy egyéb megoldással)
j) ügyintéző saját járási hivatali elektronikus levelezésének elérése”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére